คณะผู้แทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เยี่ยมชม National Institute of Technology Kumamoto College (NITK) ประเทศญี่ปุ่น

                เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 คณะผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.พรศิริ จงกล อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงษ์ รองคณบดี รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ และ ผศ. ดร.วิภาวี หัตถกรรม ได้เยี่ยมชม National Institute of Technology Kumamoto College (NITK) ประเทศญี่ปุ่น ที่ Kumamoto Campus และ Yatsushiro Campus ทั้งยังเข้าพบคณะผู้แทนจาก NITK เพื่อหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยน นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรม Thai - KOSEN รูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ NITK เป็นหนึ่งใน 51 สถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการผลิตนวัตกรที่มีระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยที่ Kumamoto Campus มี Department of Information, Communication and Electronic Engineering, Department of Control and Information Systems Engineering, Department of Human-Oriented Information Systems Engineering 
 
 
 
 
                 จากนั้น คณะผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้เยี่ยมชม Smart Vehicles Lab และ Embedded System Lab, Electrical Electronic Lab และที่ Yatsushiro Campus ได้เข้าเยี่ยมชม  Department of Mechanical and Intelligent Systems Engineering, Department of Architecture and Civil Engineering, Department of Biological and Chemical Systems Engineering ทั้งยังได้ชมการนำเสนอ การสาธิตผลงานหุ่นยนต์โยนขวด (flipped bottle robot) และหุ่นยนต์ส่งของ (fast delivery robot) ของนักศึกษาชมรม Robot  Club ซึ่งคว้ารางวัล Honorary Award และรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน ROBOCON ระดับชาติตามลำดับ อีกทั้งได้รับเชิญไปเสนอผลงานที่สถาบัน MIT, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันต่าง ๆ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อรองรับความร่วมมือรูปแบบต่างๆกับ NITK ในลำดับต่อไป
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง