มทส. ติดท็อป 3 ม.ไทยในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก 2019โดย THE

มทส. ติดท็อป 3 ม.ไทยในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก 2019โดย THE

 

           เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชียโดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Times Higher Education Asia-Pacific University Rankings 2019) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 181-190 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับ 3 ของไทย ขยับขึ้นจากอันดับที่ 4 เมื่อปี 2018 แม้ว่าในภาพรวมการจัดอันดับในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอันดับลดลง เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ผลรวมของการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ THE เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก “THE Asia-Pacific University Rankings 2019” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเฉพาะในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจาก 13 ประเทศ มากกว่า 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยมีเพียง 14 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ นับเป็นความสำเร็จที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับ 801-1000 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2019) ก่อนหน้านี้ ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในกลุ่มอันดับ 181-190 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น 1 ใน 14 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในเวทีการจัดอันดับดังกล่าว และเมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. เป็นอันดับ 1 ของไทย

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมใน
การเรียนการสอน (25%) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (30%) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (30%)  ภาพรวมการเป็นนานาชาติ (7.5%) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น (7.5%) รายละเอียดดังภาพ

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย-แปซิฟิก

ภาพจาก: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-pacific-university-rankings-2019-methodology

 

ทั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จากการพิจารณา 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน (19.7) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย และจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus (11.3) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus (35.1) ภาพรวมความเป็นนานาชาติ (32.1) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรมฯ (40.5) รายละเอียดผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแสดงในตาราง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซี่งประกอบด้วย ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น พบว่า มทส. มีผลรวมของการดำเนินการตามตัวชี้วัด (Indicators) ของ THE เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ Citation ที่แสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ International Outlook ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อันดับของ มทส. ในครั้งนี้ ยังสอดรับกับอันดับที่อยู่ในกลุ่ม 801-1000 ของโลก ที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 29 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพสูงในระดับสากล อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยและของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในโลกที่กำลังพัฒนา (Developing World) พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)”  อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20 กุมภาพันธ์ 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง