มทส.รับมอบที่ดินราชพัสดุ โครงการ อพ.สธ. คลองไผ่ มุ่งถ่ายทอดแนวทางตามพระราชดำริ : ศาสตร์พระราชา

มทส.รับมอบที่ดินราชพัสดุ โครงการ อพ.สธ. คลองไผ่ มุ่งถ่ายทอดแนวทางตามพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา”

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดพิธีรับมอบที่ดินราชพัสดุ จากสำนักพระราชวัง ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อเข้ารับช่วงดำเนินการในฐานะหน่วยงานรับสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดพิธีการรับมอบ-ส่งมอบที่ดินราชพัสดุ จำนวน 2 แปลง หมายเลขทะเบียนที่ นม.1959 (บางส่วน) เนื้อที่ 390-3-16 ไร่ และ นม.2421 เนื้อที่ 4-2-29 ไร่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง เพื่อดำเนินภารกิจศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ และศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ.คลองไผ่ ตามลำดับ ให้อยู่ในความดูแลของ มทส. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสำราญ เมืองนิล ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ทำหน้าที่รับมอบที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลง จากสำนักพระราชวัง โดย ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมทั้งขอส่งมอบที่ดินข้างต้นให้กับ มทส. โดย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นผู้รับมอบในฐานะหน่วยงานรับสนองพระราชดำริฯ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไป

 

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. คลองไผ่ และศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว รวมเนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ ในการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดแนวทางตามพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่ง มทส. พร้อมน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาดำเนินการ ทั้งการเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พืชสมุนไพร พืชพื้นบ้านหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ขณะนี้โครงการเป็นแหล่วงรวบรวมพันธุ์มะตูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กว่า 7,000 ต้น การสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน การเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป  ในการที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ให้มีความพอเพียง แต่มั่งคั่งและมั่นคง เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลิตเกษตรอินทรีย์ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอีกด้านของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุ่งจะพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตรา “หยาดป่า” ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยขอพระราชทานตรา หยาดป่า จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯมี 2 ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ และชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 12 ชนิด

ทางด้าน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวถึง ความรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนที่ดินราชพัสดุ เพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริฯ สืบไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

9 สิงหาคม 2561

 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง