มทส. ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อันดับ 12 ของอาเซียน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก Round University Rankings

มทส. ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อันดับ 12 ของอาเซียน

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก Round University Rankings

 

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2018 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2018 ซึ่งเผยแพร่ที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/  ผลปรากฏว่า Harvard University  จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อันดับ 1 ของโลก Seoul National University จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ส่วนอันดับ 1 ของอาเซียน ได้แก่ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 10 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับที่ 616 ของโลก อันดับ 12 ของอาเซียน และอันดับ 4 ของประเทศ อธิการบดี มทส. เผย ภูมิใจ มทส. ติดผลการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ผลจากการทำงานหนักและร่วมคิดร่วมทำของทุกฝ่าย ย้ำจะรักษาโมเมนตั้มพัฒนาการและความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)

 


 

10 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับในปี 2018

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า การจัดอันดับ Round University Rankings 2018 ในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%  ซึ่งผลปรากฎว่า มทส. ติดอันดับที่ 616 ของโลก อันดับ 12 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ปรากฏว่า ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ 38.732% ในด้านการวิจัย (Research) และได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 43.048% ในด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity)

คะแนนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยในปี 2018 จำแนกตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน

 

คะแนนของ มทส. ปี 2016-2018 จำแนกตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ มทส. ติดโผผลการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018)  อยู่ในกลุ่มอันดับ 601 – 800 ของโลก  อันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับ 4 ของไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings 2018 โดย THE สำนักจัดอันดับชื่อดังของอังกฤษ และในวารสารชั้นนำของโลก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการทำงานหนักและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมจรรโลงของทุก ๆ ฝ่าย ที่ตระหนักและรับรู้ร่วมกันในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านแผนพัฒนาระยะที่ 11 มาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเติบโตได้ตามแผน และกำลังก้าวเข้าสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 ต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น มทส. จะธำรงรักษาโมเมนตั้มพัฒนาการและความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) ในอนาคตอันใกล้ และยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

อันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ของตัวชี้วัดแต่ละด้าน ในปี 2018

ด้านการเรียนการสอน

 

ด้านการวิจัย

 

ด้านความเป็นนานาชาติ

 


ด้านความยั่งยืนทางการเงิน

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: http://roundranking.com/

hanjawar cell

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 เมษายน 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง