เปิดตัว Learning Space @C2 พร้อมการบรรยายพิเศษ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นประธานเปิด " Learning Space @C2 " ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

     อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่สำหรับนักศึกษาอย่างเต็มที่ การจัด Learning Space เป็นการเปิดโอกาสสร้างเสริมทักษะ Soft skill เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ ถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เช่น ทักษะในการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร และวิธีการแก้ปัญหาของงาน เพื่อเสริมศักยภาพของตนเองในยุคที่มีการแข่งขันในตลาดแรงงาน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Learning Space จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ก่อให้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ความคิดใหม่ ๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้นําไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน ชีวิตประจําวัน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติ ต่อไป”

 

 

 

 

 

Learning Space @C2 เปิดตัวด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรภายในและภายนอก ประกอบด้วย
หัวข้อ “Quantum Computing Technology: Research and Applications” 
โดย ดร.สรวิศ แสงทวีสิน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
หัวข้อ : "Future of Synthetic Biology Research" 
โดย ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ : BIOMOLECULAR SCIENCE & ENGINEERING (BSE) : VISTEC
หัวข้อ : "Move Thailand Changes the World"
โดย คุณวิรัช ศรี พัฒนาสกุล : ประธานบริษัท ไทเกอร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อ : " Milk Innovations "
โดย คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น : กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

 

 

ภาพบรรยากาศ  https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2656970120982364

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง