Press "Enter" to skip to content

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสรุป ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องการใช้ข้อมูล

จัดทำโดย
คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี