ติดต่อสอบถาม / เสนอแนะ


ติดต่อสอบถาม / เสนอข้อแนะนำ


การติดต่อ มทส. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070

– หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22

ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2216-5410, 0-2216-5493-4 โทรสาร 0-2216-5411


**