ศิษย์เก่า มทส มีผลงานตีพิมพ์เป็น First Author ในวารสาร Science

ศูนย์บรรณสาร


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี-โท-เอก ของ มทส มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science ปี 2013 ฉบับที่ 341 หน้า 1110-1112 เรื่อง Single-Cell DNA-Methylation Analysis Reveals Epigenetic Chimerism in Preimplantation Embryos ซึ่งปัจจุบันวารสาร Science มีค่า Impact Factor 31.02 

                ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2543  ปริญญาโทเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2546 (รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยได้รับรางวัลทะคุจิ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทดีเยี่ยม จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยในปี 2547) และ ปริญญาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2550 (รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 7 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ Assoc Prof. Dr. A.W.S. Chan จาก Yerkes National Primate Research Center, Emory University Medical School เมืองแอตแลนตา ปี 2552-2556 เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ Mammalian Development Group, Institute of Medical Biology (IMB), A*STAR ประเทศสิงคโปรค์ ซึ่งมี Prof. Dr. Davor Solter และ Prof. Dr. Barbara  Knowles  เป็น Mentor

ปัจจุบัน ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ทำงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อ่านรายละเอียดผลงานวิจัยตีพิมพ์ ได้ที่ http://www.sciencemag.org/content/341/6150/1110.short

kiralık bahis sitesi

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง