วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา (ในประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา (ต่างประเทศ)

University of Canbera University of Queensland
University of Melbourne University of Sydney
University of New England Technical University of Nova Scotia
University of Newscastle University of Toronto

 

Website ที่น่าสนใจสำหรับอาจารย์

Instrutor Resorce ศูนย์รวมเว็บไซต์ทางการศึกษา
Education Subject Directory มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดน
Cabrillo College ห้องเรียนเสมือนระบบการศึกษาทางไกล
UNESCO สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
ASCTD  

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040