วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ให้บริการยืมตำรา วารสาร เอกสารต่างๆ วีดิทัศน์ และซีดี-รอม เพื่อการศึกษา
 2. ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก Webpages ของหน่วยฯ ที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และอื่นๆ ให้คณาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจน Webboard ที่ให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 3. ให้บริการฝึกทักษะการสอนของอาจารย์ โดยจัดให้มีห้องทดลองสอนแบบจุลภาค (Microteaching) ที่มีกล้องโทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ และจอภาพ เพื่อประเมินตนเอง
 4. ให้บริการให้คำปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในห้องให้คำปรึกษาที่จัดไว้ และจาก Webpages ของหน่วยฯ
 5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นครั้งคราว เช่นฝึกทักษะเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ จัดฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับทักษะวิธีการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบการให้บริการจะประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ได้ทราบเป็นครั้งๆ ไป โดยใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
 6. ส่งเสริมให้มีการริเริ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เช่นการจัดเสวนากลุ่มขนาดเล็ก

ผู้สนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการของหน่วยฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน รับผิดชอบในการเสนอแนะกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม วิทยากร และรายชื่อต่างๆ ที่ใช้เป็นทรัพยากรการสอน
 2. ฝ่ายวิชาการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ รับผิดชอบประสานงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยฯ
 3. ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา จัดหาสื่อต่างๆ ที่ใช้เป็นทรัพยากรการสอนตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอให้จัดหา
 4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดวางระบบเครือข่ายการศึกษาด้วยตนเองของคณาจารย์ และพัฒนาระบบเครือข่าย
 5. โครงการการศึกษาไร้พรมแดน สนับสนุนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย

 

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040