วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอน
คณาจารย์สามารถเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของท่าน

Practical Classroom and Direct Teaching Strategies

Large Class Teaching
Teaching Large Class Section
Preceptor Development Program - Teaching Styles/Learning Styles

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

E-Learning
มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดน
ห้องเรียนเสมือนระบบการศึกษาทางไกล (World Lecturehall)

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040