วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและ ผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษาและ พัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หนังสือใหม่
การจัดการเรียนการสอน e-Learning ให้มีประสิทธิภาพ สื่อการสอนมัลติมีเดีย
การสร้างสื่อการสอนและงานพรีเซนเตชั่น การสอนเพื่อปัญญาแห่งความสำเร็จ
การสอนระดับอุดมศึกษา สื่อการสอนและการฝึกอบรมจากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิตอล
อาจารย์มืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คู่มือการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์วิจารณ์


กิจกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
วีดิทัศน์
การจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน ในหัวข้อ Good Practice in Teaching โดย ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี และ อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน   ตอนที่ 1 , 2, 3, 4
การจัดอบรม เรื่อง การบูรณาการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร 1, 2
download e-Book
ตอนที่ 1, 2, 3, 4
การจัดอบรม เรื่อง การสอนให้เป็น Professionalism โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรี พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เอกสาร 1, 2 ตอนที่ 1 , 2

การจัดอบรม เรื่อง การออกข้อสอบแบบปรนัย โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสาร 1-1, 1-2, 2, 3 ตอนที่ 1 , 2, 3
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) และ การเรียนรู้แบบเจาะลึก และการเรียนแบบกระตือรือร้น (Deep and Active Learning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เอกสาร 1 ตอนที่ 1 , 2, 3
การจัดอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรี พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เอกสาร 1 ตอนที่ 1 , 2
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เอกสาร 1, 2 ตอนที่ 1 , 2, 3, 4-1, 4-2
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนการสอนห้องเรียนใหญ่ (Large Classroom Learning) โดย อ.ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   ตอนที่ 1, 2
กิจกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
วีดิทัศน์
การบรรยายเรื่อง " แนวโน้มการศึกษาไทย : การสอนในปัจจุบันและอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เอกสาร 1 , ถอดเทปการบรรยาย ตอนที่ 1 , 2, 3
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนการสอนห้องเรียนใหญ่ (Large Classroom Learning) โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สรุปการเสวนา ตอนที่ 1 , 2, 3
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนรู้แบบเจาะลึกและการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Deep And Active Learning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เอกสาร 1 ตอนที่ 1 , 2, 3
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การสอนอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
ทวิช จิตรสมบูรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เอกสาร 1 ตอนที่ 1 , 2
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) โดย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เอกสาร 1 ตอนที่ 1 , 2, 3


*** สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมวีดิทัศน์ให้เปลี่ยน Proxy เป็น Proxy1 หรือ Proxy2 เท่านั้น ***Website ที่น่าสนใจ

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Profesional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education) ---> http://www.thailandpod.net
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ---> http://ilti.kku.ac.th
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (Institue for innovation and Development of Learning Process) ---> http://www.il.mahidol.ac.th
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ---> http://www.dpu.ac.th/ltic
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office of Education Quality Development : EQD) ---> http://www.eqd.cmu.ac.th

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040