วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน
เป็นหน่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักงานของหน่วยฯ อยู่ที่ชั้น 1 อาคารวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการคณาจารย์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน โดยให้บริการค้นคว้า และสื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่มีประจำหน่วยฯและคณาจารย์สามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จาก http://www.sut.ac.th/tedu นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางประสานในการให้คำปรึกษาระหว่างคณาจารย์กับผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์อาวุโสในด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมด้านการวางแผนการสอน การเตรียมการสอน วิธีการสอน และการประเมินการสอน มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณาจารย์ และให้บริการทดลองสอนแบบจุลภาค ที่อาจารย์สามารถสามารถศึกษาแบบจำลองทักษะการสอน / คู่มือ ทำการทดลองสอน และประเมินการสอนด้วยตนเอง หลังจากทดลองสอนแล้วตลอดจนเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนในศาสตร์ และวิทยาการที่เปิดสอนในศาสตร์และวิทยาการที่เปิดสอนในสาขาวิชา และสำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนมากมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่บางสาวนขาดพื้นความรู้ทางด้านการสอนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้
ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040