วันนี้เป็น    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

   

สำนักวิชา
ศูนย์/สถาบัน

โครงการ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอเชิญอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น บทความที่น่าสนใจจากคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอน

10 หลักการที่ดีในการออกข้อสอบ ---> โดย รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน---> โดย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
การสอนที่ดีในมทส (ในความคิดเห็นของผม) --->   โดย รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์
จิตวิทยาสำหรับครู ตอนที่ 1 เรื่อง ความพร้อมของผู้เรียน ---> ย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
จิตวิทยาสำหรับครู ตอนที่ 2 เรื่อง หลักการสำคัญของการเรียนรู้ ---> โดย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
จิตวิทยาสำหรับครู ตอนที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบของบุคคลผู้เป็นครู ---> โดย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
สอนอย่างมีความสุข ---> โดย รศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
นักศึกษามืออาชีพ ---> โดย รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
การพัฒนาแม่แบบการสอน ---> โดย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ---> โดย ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง

 

ติดต่อได้ที่ : ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4042 โทรสาร 0-4422-4040