www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
     มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาค การศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานการการ อุดมศึกษา ใช้เวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาใน สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือที่เรียกว่า "สหกิจศึกษา" โดยถือเป็นส่วนหน่งของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2548 จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,040 คน ใน 5 กลุ่มสาขาวิชา รวม 21 สาขา วิชา ดังนี้

- กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แยกเป็น 3 หลักสูตร คือ 1) นิเทศศาสตร์ เน้นการผลิต ถ่ายทอด เผยแพร่สารสนเทศและความรู้แก่มวชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้สำหรับจัดทำระบบ สารสนเทศขององค์การ 3) สารสนเทศศึกษา เน้นการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศต่างๆ การวิเคราะห์และออกแบบฐาน ข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ

- กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
     ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ และเอกชนในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และสังคมในระดับภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ

- กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     1) เทคโนโลยีการผลิตพืช หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 175 หน่วยกิต ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีการลิตพืชที่สำคัญทางเศรษกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการฟาร์ม ผลิตพืชและการทำแผนธุรกิจ การจัดการ ดิน น้ำ และศัตรูพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช 2) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 179 หน่วยกิต ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิิจต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 3) เทคโนโลยีอาหาร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 177 หน่วยกิต ศึกษาเกี่ยวกับเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร การจัดการและระบบ ควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการโรงงานอุตสาหรรมอาหาร

-กลุ่มสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต
1) วิศวกรรมเกษตร ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร วิธีการใช้งาน การปรับแปลงออกแบบ เครื่องจักรกลเกษตร ฟาร์มแทรกเตอร์ งานอุตสาหกรรมเกษตร งานชลประทานอัตโนมัต
2) วิศวกรรมการผลิต ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิธีการและกระบวนการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรม การอกกแบบชิ้นส่วนต่างๆ การ วิเคราะห์และออหแบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
3) วิศวกรรมขนส่ง ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและโลจีสติกส์การขนส่ง การวางแผนออกแบบระบบขนส่งมวลชน ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมในการขนส่ง นโยบายและการบริหาร อันนำมาซึ่งระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยั่งยืน
4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระะบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์
5) วิศวกรรมเคมี ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนพัฒนา และควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้วัตถุดิบหรือ ทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ โดยกระบวนการทางเคมี/กายภาพ/ชีวภาพ ทำให้มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
6) วิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรเครื่่องกล เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ ทางกล เช่น การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบวิศวกรรมยานยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น
7) วิศวกรรมเซรามิก ศึกษาเกี่ยวกับการอกกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เตาเผาและผลิตภัณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมเซรามิกพื้นฐานและระดับสูง
8) วิศวกรรมโทรคมนาคม ศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่่นเสียง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห ์ และออกแบบระบบสื่อสารระยะไกล รวมถึงชิ้นส่วนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
9) วิศวกรรมพอลิเมอร์ เน้นการศึกษาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบต่างๆ และการควบคุมเครื่องจักรการขึ้น รูปพอลิเมอร์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวฉีดพอลิเมอร์ และศึกษาระบบการจัดการและการควบคุมการผลิตใน อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
10) วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเคื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบผลิต ส่งจ่าย การควคุมป้องกันภัยทางไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาระบบไฟฟ้าศักดาสูง
11) วิศวกรรมโยธา ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างประเภทต่างๆ เทคนิคและการควบคุมงานก่อสร้าง การ บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง งานธรณีเทคนิคและควบคุมด้านชลศาสตร์
12) วิศวกรรมโลหการ ศึกษาเกี่ยวกับโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ทั้งในเชิงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกล รวมถึงการ ศึกษากระบวนการผลิต การออกแบบและควบคุม การเลือกสรรโลหะ
13) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาการวิเคราะห์การควบคุมและการออกแบบระบบผลิตน้ำอุปโภคและบริโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัด น้ำเสีย ระะบบการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ในชุมชน และอุสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
14) วิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการบริการทาง ธุรกิจ เช่น การวางผัง โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการควบคุมการผลิต เป็นต้น
15) วิศวกรรมยานยนต์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเทคโนโลยีของยานยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบสร้างอุปกรณ์ เลือกวัสดุที่เหมาะสมของยานยนต์รวมถึงการปรับปรุงให้ยานยนต์มีสมรรถนะประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น
16) เทคโนโลยีธรณี ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางธรณีวิทยา การสำรวจ การวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูล เทคนิคและหลักการทางธรณี วิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะแร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล

-กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในงานด้านอาชีวอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
2) อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องใช้ดำรงชีวิต และ สิ่งแวดล้อมที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมัชีวิตอื่นๆ

ทุนการศึกษา
1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล)
2) ทุนการศึกษาทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่บุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณามอบให้ มหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของทุนนั้น ๆ กำหนด
3) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกระทันหัน เป็นครั้งคราว นักศึกษา อาจขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนเงินยืมฉุกเฉิน ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ใน 1 ภาคการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี
2) ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี
3) ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 500 บาท 4) ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย) หมายเหตุ : ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ

วิธีการรับนักศึกษา
1) การใ้ห้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 5 พฤศจิกายน 2547 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีี่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่สังกัด
2) การคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Entrance) รับสมัครและจัดสอบตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี โดยรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนและ มกราคมของทุกปี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายนของทุกป

ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทโควตา
1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือ ศิลป์ภาษา
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมทุกวิชา นับรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และตำแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไทล์ ไม่ต่ำกว่า 75
3) คะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทุกกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะผู้สมัครประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด)

ศึกษาต่อระดับบัณทิตศึกษา
    มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ ในปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 26 สาขาวิชา ดังนี้

เคมี
    การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการวิจัยในเคมี แขนงต่าง ๆ คือ เคมีอนินทรีย,์ เคมีอินทรีย์, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีคำนวณ และเคมีประยุกต์ นักศึกษาจะต้อง ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับในการทำวิจัยและทำให้นักศึกษามีความสามารถในการตัดสิน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแขนงวิชาที่เลือกทำการวิจัยได้การศึกษาในหลักสูตร จะทำให้นักศึกษา สามารถ นำความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับไปประยุกต์ในการวิจัย และในอุตสาหกรรมเคมี เพื่อให้ประเทศ ไทย ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สาขาวิชาเคมี มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความเหมาะสม เช่น ทุนปริญญาเอก-กาญจนาภิเษก ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษายังสามารถขอ ทุนบัณฑิตศึกษา ภายในประเทศจาก สวทช. ได้อีกด้วย

คณิตศาสตร์ประยุกต์
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ทาง คณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิธีการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับ แก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ของสาขาวิชาที่ทำหน้าที่เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะแนะนำและ ช่วย นักศึกษากำหนดหัวข้อ วิทยานิพนธ์ตามความเชี่ยว ชาญเชิงวิจัย ซึ่งมีกลุ่มวิจัยหลัก ๆ กล่าวคือ Applied Analysis : control theory,wavelet theory Computational Mathematics : finite element method, computational fluid dynamics, computer aided graphic design, numerical optimization, parallel algorithm design.Differential Equations : analytical methods for constructing exact solutions of partial differential equations, dynamical systems.

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกสาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ ดำเนินการวิจัยด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นการค้นคว้าศึกษา วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน ์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานความรู้ทางชีววิทยา และเปิดโอกาสให้เลือกศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) นิเวศวิทยา 2)ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 3) สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม 4) นิเวศพันธุศาสตร์ 5) เซลล์และ อณูวิทยา และ 6) พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม มีทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น ทุนผู้ช่วยสอนผู้ช่วย วิจัย ทุนกาญจนาภิเษก และทุนสวทช. เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวด ล้อมยังเปิดโอกาสการทำ วิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย

ฟิสิกส์
    เน้นการศึกษาฟิสิกส์ทฤษฎี (Theoretical Physics) ทางทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีสนามควอนตัม และอนุภาคมูลฐาน และฟิสิกส์ด้านเครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator Physics) โดยมีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่อง กำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ (National Synchrotron Research Center) เป็นสถานที่สนับสนุนการ ศึกษาและวิจัยในด้านนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์จะเน้นสาขาวิชาย่อยอื่น เช่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของแข็ง ใน โอกาสต่อไป

เทคโนโลยีเลเซอร์
   เทคโนโลยีเลเซอร์ เป็นวิทยาการใหม่ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้าน อุตสาหกรรม กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง ตลอดจนการตัด เจาะ เชื่อมและวัดละเอียดในด้านต่าง ๆ หลักสูตรนี้เน้นถึงภาคทฤษฎี และการนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม และการวัดระดับพลังงานแสง นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์) วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกล หรือหลักสูตรวิชาการอื่นที่ใกล้เคียงกันกับวิชาการดังกล่าว สามารถเรียนต่อในหลักสูตร นี้ได้เป็นอย่างดี และหลักสูตรนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชาย่อย คือ เทคโนโลยีเลเซอร์ (Laser Technology) และ ออฟติคอล อินฟอร์เมชั่นโปรเซซิ่ง (Optical Information Processing) ซึ่งจะเป็น ขบวน การที่เกี่ยวกับทางด้าน โฟตอนนิกส์ (Photonics)

จุลชีววิทยา
   การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยาจะเน้นการศึกษาและวิจัยใน 3 ทางคือ 1) จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม นำความรู้ด้าน จุลชีววิทยามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดย วิธีการผลิตพลังงานจากวัสดุที่ได้จากการเกษตร การป้องกันและถนอมอาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กรดอินทรีย์ เอธานอล เป็นต้น 2) จุลชีววิทยาทางด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาความรู้ด้านจุลชีววิทยาทีสามารถนำไปช่วยทำให้ ระบบนิเว ศสมดุลช่วยการบำบัด ของเสียที่เป็นอันตรายโดยวิธีการทางชีวภาพ(bioremediation) 3) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาเกี่ยวกับการติดเชื้อ การป้องกัน การรักษาและผลิตสารสำคัญต่างๆ ทางการแพทย์ที่จะนำประโยชน์มาสู่วงการแพทย์และสาธารณสุข

ชีวเคมี
  มุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของ ชีวโมเลกุล และการทำวิศวกรรมโมเลกุล เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร และ เทคโนโลยีีชีวภาพ การศึกษาและวิจัยในลักษณะ ดังกล่าวอาจนำไปสู่การผลิตในระดับต้นแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่ม ต้นของการนำเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ นอกจากการศึกษารายวิชาของสาขาวิชาเองแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเลือก เรียนวิชาของสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย หรืออาจเลือกเรียนหลักสูตรแผนวิทยานิพนธ์อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีพื้นฐานทางชีวเคมีอย่างดีมาก่อน

ภูมิสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษศึกษา    ภาษาอังกฤษศึกษาเป็นหลักสูตรซึ่งมุ่งความเป็นเลิศในการผลิตนักวิชาการชั้นสูงที่สามารถไปปฏิบัติงาน ด้านที่ เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ทำการสอน การวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเลือกตามกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งมีหลากหลาย ทั้งด้านเนื้อหาภาษา การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการจัดสภาพการ เรียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัย

การจัดการ

เทคโนโลยีการผลิตพืช
    เป็นหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ขั้นสูง เพื่อการเพิ่มผลผลิต ของพืชให้สูงขึ้นทั้งใน ด้านปริมาณ และคุณภาพ โดยเน้น 2 สาขาย่อย คือ * สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชทั่วไป และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้าน โมเลกุลการตัดต่อยีน * สาขาการผลิตพืช เน้นการผลิตและการจัดการการผลิต การศึกษาวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การปรับ ปรุงและ การประยุกต์ใช้ เทคนิคการผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือจำกัด

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
แบ่งเป็น 2 สาขาย่อย คือ
1) สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสัตว์
2) สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) ศึกษาและวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เทคโนโลยีชีวภาพ
     เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ โดยเน้นวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ชีวเคมี พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมกระบวนการ และเทคโนโลยีของ เซลล์ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพของพืช ของสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ ของการเกษตร เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง วิชาการทั้งในระดับภายในและต่างประเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพจึงได้เปิดสอนในหลัก สูตรนานาชาติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกทำวิจัยใน ต่างประเทศได้อีกด้วย

เทคโนโลยีอาหาร
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จะเน้นการศึกษาวิจัยทางด้าน กายภาพและเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหารกระบวน การแปรรูป อาหาร และการพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และปลาน้ำจืด ตลอดจนของเหลือเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการศึกษาวิจัยจะเป็นการศึกษาในแนวลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ สำหรับการนำไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารของประเทศการเรียนการสอนจะเน้นภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมเคมี
    ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกระบวนการแยก สาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ เป็นกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์เป็นสำคัญ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นการเรียนราย วิชา ชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยวิชาแกนและวิชาเลือกเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเคมี เช่น วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี ชีวภาพ เป็นต้น โดยรายวิชาเลือกจะเป็นพื้นฐานที่สนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล
    เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความ เชี่ยว ชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อมุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ ยกระดับคุณภาพและการพัฒนางานวิจัยทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรงและการผสมผสาน กับสาขาวิชาที่ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาและการ บริการวิชาการให้กับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นการวิจัยในแขนง วิชาชีพ เช่น Solid Mechanics and Machine Design, Thermal Engineering and Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Automatic Control and Dynamics และ Internal Combustion Engines and Automotive Engineering เป็นต้น

วิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมพอลิเมอร์
    กระบวนการศึกษาในาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ชั้นสูงนั้น จะประกอบไปด้วยกลุ่มราย วิชาหลัก 3 กลุ่มราย วิชาหลัก คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างของ พอลิเมอร์ ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็น กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ เชิงกลของพอลิเมอร์ ส่วนกลุ่มวิชาสุดท้าย จะเป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและควบคุม กระบวนการผลิต และการขึ้นรูปวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อที่ี่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา ออกไปใช้ในการศึกษาวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่หรือ ใช้วิจัยออก แบบ และพัฒนากระบวนการผลิต ทางด้านพอลิเมอร์ได้ ฉะนั้น ผู้ที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ควรจะมีความรู้พื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กันไปอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องใช้ความรู้นั้นทางด้านเคมี ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) และ ความรู้ที่เกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation) ด้วย

วิศวกรรมไฟฟ้า
    เน้นการวิจัยทางด้านระบบควบคุม ระบบชาญฉลาด การดำเนินกระบวนการภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องเลือกและระบุกลุ่มงานวิจัยที่ตนสนใจอย่างเด่นชัด หลักสูตรมีให้เลือกทั้งแบบปฏิบัติงาน วิจัยล้วน ๆและแบบที่มีการเรียนรายวิชาร่วมกับงานวิจัยรายวิชาจะเปิดสอนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น

วิศวกรรมโยธา
    เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การออกแบบและการจัดการ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในงานโยธาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทุก ประเภท การศึกษาแหล่งน้ำ การศึกษาพฤติกรรมของดินในการรับแรง เป็นต้น การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความพร้อมเฉพาะทางในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมโยธาเพื่อให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แขนงวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอนประกอบด้วย วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรม แหล่งน้ำ วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ และการบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    เป็นการศึกษาด้านวิศวกรรมการควบคุมมลพิษ ซึ่งเน้นการนำหลักการวิศวกรรมมาใช้ในการจัดการของเสีย และ เทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมอุตสาหการ

เทคโนโลยีธรณี
    การศึกษาธรณีวิทยาไปประยุกต์ในงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมงานแขนงต่าง ๆ คือ การสำรวจ และพัฒนา ทรัพยากรธรณีประกอบด้วยน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์ ดาล แร่ และหิน การสำรวจทางวิศวกรรมธรณีในงาน ฐานรากของ การก่อสร้างเขื่อน ถนน และสนามบิน ตลอดจนงานด้านเสถียรภาพของความลาดเอียง การขุด เจาะ และการเจาะ อุโมงค์ในหิน การศึกษา ป้องกัน และ บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีสาเหตุจาก ขบวนการทางธรณีวิทยา เช่นแผ่นดินทรุด แผ่นดิน ถล่ม แผ่นดินไหวน้ำท่วม และการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010 http://www.sut.ac.th/ces E-mail: admiss@sut.ac.th

 
รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก