www.sut.ac.th Google
 
 
   การจัดการศึกษา
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   การเข้าศึกษา
   ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
   ระบบลงทะเบียน
   e-Learning
   สหกิจศึกษา
   ห้องสมุด
   องค์การนักศึกษา
   สมาคมศิษย์เก่า
   อบรม/ประชุม/สัมมนา
   สมัครงาน
   ประกวดราคา/สอบราคา
   แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
   กระทรวงศึกษาธิการ
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

  งานบริการและสวัสดิการ
 • ศูนย์บริการการศึกษา
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 • ส่วนกิจการนักศึกษา
 • องค์การนักศึกษา
 • หอพัก
 • งานอนามัย

  บริการและสนับสนุนวิชาการ
 • ส่วนส่งเสริมวิชาการ
 • สรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  องค์การนักศึกษา
 • สภานักศึกษา
 • องค์การบริหาร


 • รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์  | ค้นหานักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
  www.sut.ac.th วิสัยทัศน์, ประวัติ, ภารกิจ, การบริหารงาน ,ผู้บริหาร สำนักงาน, สำนักวิชา, ศูนย์, โครงการ ฯลฯ ผลงานอาจารย์, สิทธิบัตร บริการสังคม, วิชาการ, อบรม, สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก