ตารางแข่งขันเซปักตะกร้อ "SUT League" ประจำปี 2551
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2551
ณ อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ได้แก่

1. ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B 6. ทีมราชสีมาวิทยาลัย
2. ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B 7. ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร
3. ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A 8. ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A
4. ทีมอำเภอครบุรี A 9. ทีมอำเภอครบุรี B
5. ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C 10. ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

 

วัน - เดือน - ปี คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
15 มี.ค. 51 1 09.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B  
  2 09.40 ทีมอำเภอครบุรี B พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  3 14.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมอำเภอครบุรี A  
  4 14.40 ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  5 15.20 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C พบกับ ทีมราชสีมาวิทยาลัย  
  6 16.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  7 16.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A  
29 มี.ค. 51 8 09.00 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  9 09.40 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C  
  10 14.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
  11 14.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมราชสีมาวิทยาลัย  
  12 15.20 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  13 16.00 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  14 16.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  15 17.20 ทีมราชสีมาวิทยาลัย พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
19 เม.ย. 51 16 09.00 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  17 09.40 ทีมราชสีมาวิทยาลัย พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  18 14.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  19 14.40 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C  
  20 15.20 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
  21 16.00 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  22 16.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  23 17.20 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C  
31 พ.ค. 51 24 09.00 ทีมราชสีมาวิทยาลัย พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  25 09.40 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
  26 14.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมอำเภอครบุรี A  
  27 14.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  28 15.20 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  29 16.00 ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  30 16.40 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมราชสีมาวิทยาลัย  
  31 17.20 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
14 มิ.ย. 51 32 09.00 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A  
  33 09.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมอำเภอครบุรี A  
  34 14.00 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
  35 14.40 ทีมราชสีมาวิทยาลัย พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  36 15.20 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  37 16.00 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  38 16.40 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร  
  39 17.20 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
5 ก.ค. 51 40 09.00 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C พบกับ ทีมสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี  
  41 09.40 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ B พบกับ ทีมราชสีมาวิทยาลัย  
  42 14.00 ทีม ร.ร. วัดประชานิมิตร พบกับ ทีมอำเภอครบุรี B  
  43 14.40 ทีมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ A พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา A  
  44 15.20 ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา B พบกับ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา C  
  45 16.00 ทีมอำเภอครบุรี A พบกับ ทีมราชสีมาวิทยาลัย