หน้าแรก แนะนำ มทส สำนักวิชา/หน่วยงาน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ องค์กร/ความร่วมมือ
SUT WWW
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตร
  การเข้าศึกษา
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ระบบลงทะเบียน
  e-Learning
  สหกิจศึกษา
  ห้องสมุด
  สมาคมศิษย์เก่า
  อบรม/ประชุม/สัมมนา
  รับสมัครงาน
  ประกวดราคา/สอบราคา
  แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  SUT Mail
  Student Mail
  SUT WiFi
  SUT Mobile
  SUT Linux
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีีสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบโควตามากถึงร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับ
นักศึกษาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๒๐ เป็นการรับผ่าน ระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเพิ่มวิธีรับนักศึกษา เช่น ปรับเกณฑ์์ผลการเรียนใหม่ ให้นักเรียนมีสิทธิ์สมัครโควตามากขึ้น และเปิดโอกาสให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ก่อนเข้าเรียน การให้โควตาแก่นักกีฬาเรียนดี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก พัฒนาระบบการศึกษาไร้พรมแดน และการผลิตชุดสื่อประสม สำหรับการเรียนการสอน พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้กว้างขวาง และมีีประสิทธิภาพมากขึ้น เตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์การศึกษา มทส จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด บุรีรัมย์เตรียมความพร้อม ด้านการผลิตแพทย์์ผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน สร้างเครือข่าย เพื่อใช้ทรัพยากรและดำเนินภารกิจร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในนามภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา การจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มทส และการพัฒนาระบบ ห้องสมุดดิจิตอล เป็นต้น

การศึกษาระบบไตรภาค
     มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตจัดรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ โดยใช้ระบบไตรภาค มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖ เพื่อให้ใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ที่มีเวลาเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของภาคเรียน ปกติในระบบ ทวิภาค และเพื่อให้สามารถบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ของทุกหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง และมีเวลาในการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ปีการศึกษา ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยปรับการศึกษาระบบไตรภาค จากภาคการศึกษาละ ๑๔ สัปดาห์ เป็นภาคการศึกษาละ ๑๓ สัปดาห์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับการสำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

     โดยที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีการดำเนินการในระบบทวิภาค ทำให้เกิดคำถามถึง ความแตกต่าง ตลอดจนข้อดี ข้อเสียในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาค และแบบทวิภาค" เพื่อแสวงหา ข้อมูลที่น่าเชื่อถือรองรับคำตอบ ถึงข้อดีและข้อเสียปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงระบบการศึกษาแบบไตรภาค และทวิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับนัศึกษาใน 5 กลุ่มสาขาวิชา รวม 23 สาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นิเทศศาสตร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • สารสนเทศศึกษา

  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 • เทคโนโลยีการจัดการ

  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร

  กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมขนส่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเซรามิก
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีธรณี


  วิธีการรับสมัครนักศึกษา
       การให้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  การคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Entrance) รับสมัครและจัดสอบตาม
  ประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี โดยรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง
  ประมาณเดือน กันยายนและมกราคมของทุกปี รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาีละ 1 ครั้ง ในเดือน
  เมษายนของทุกปี

  ประเภทโควตา
 • โควตาโรงเรียน
 • โควตาจังหวัด
 • โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โควตานักกีฬา
 • โควตาดนตรีและนาฏศิลป์

  ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทโควตา
       เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา
  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมทุกวิชา นับรวมถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ ไม่ต่ำกว่า 75
  คะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทุกกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะผู้สมัครประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด)

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 3,500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 5,000 บาท/ปี
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี
 • ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 500 บาท

  หมายเหตุ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึงค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ

  ทุนการศึกษา
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล)
 • ทุนการศึกษาทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่บุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา มอบให้มหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของทุนนั้น ๆ กำหนด
 • ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกระทันหัน เป็นครั้งคราว นักศึกษาอาจขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนเงินยืมฉุกเฉิน ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ใน 1 ภาคการศึกษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-44-3114 -3 โทรสาร 0-4422-3119

  สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 • การจัดการ (เปิดสอนวันเสาร์วันอาทิตย์)
 • วิทยาการสารสนเทศ (เปิดสอนวันเสาร์วันอาทิตย์)
 • วิศวกรรมขนส่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์
 • เทคโนโลยีเลเซอร ์
 • จุลชีววิทยา
 • ชีวเคมี
 • ภูมิสารสนเทศ
 • ภาษาอังกฤษศึกษา
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีธรณี
 • วิศวกรรมพอลิเมอร์
 • วิศวกรรมเซรามิก
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 6,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจาก มหาวิทยาลัย)
 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายปี
            2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท/ปี
            2.2 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 200 บาท/ปี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,500 บาท


  หมายเหตุ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ

  ทุนสนับสนุนการศึกษา
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 • ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
       - ระดับปริญญาโท ทุนละ 30,000 บาท
       - ระดับปริญญาเอก ทุนละ 50,000 บาท
 • ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนละ 5,000 บาท/เดือน
 • ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนละ 3,000 บาท
 • ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละทุนการศึกษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 0-4422-4028 -9

  คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
 • จำแนกตามระดับคุณวุฒิ
  - ปริญญาเอก ร้อยละ 70
  - ปริญญาโท ร้อยละ 30
  - วุฒิต่างประเทศ ร้อยละ 74
  - วุฒิในประเทศ ร้อยละ 26

 • จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
  - ศาสตราจารย์ ร้อยละ 2
  - รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 14
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 24
  - อาจารย์ ร้อยละ 60 • รายงานประจำป| บุคลากร - หมายเลขโทรศัพท์ | ค้นหานักศึกษา