สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

เนื้อหาหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นเสียง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระยะไกลทุกรูปแบบ ศึกษาถึงการวิเคราะห์ และออกแบบชิ้นส่วน ทางการสื่อสาร ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาการออกแบบ และวางแผน ระบบสื่อสารแบบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
ทักษะพื้นฐานที่นักศึกษาได้รับก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3:
- ให้ความรู้ในเรื่องวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรตรรก และเชิงเลขพื้นฐาน
- ฝึกทักษะ ด้านการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน เช่น มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป สายอากาศที่ใช้ ในการสื่อสารระยะไกล ระบบชุมสายโทรศัพท์ ทั้งดิจิตอล และอนาล็อก หลักการระบบสื่อสาร แบบดิจิตอล และหลักการขั้นต้น ของการสื่อสารดาวเทียม
ลักษณะงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3:
- งานปฏิบัติการทางด้านเครื่องมือ ที่ใช้ในโรงงานโทรคมนาคม และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในงาน ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
นักศึกษาชั้นปีที่ 4:
- งานด้านเครือข่ายโทรคมนาคมระบบต่างๆ ที่ดำเนินการในประเทศไทย
- งานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโทรคมนาคม
- งานทางด้านการให้บริการและจัดการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคม