ผลการประกวด

ผลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศ เรื่อง การประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๗๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประกวดออกแบบ Line Creator Sticker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศผลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังต่อไปนี้

ผลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวญาณวี โปรยกลาง
  • รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวฐิตาพร กลัดมี  • - ผลงานที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์งานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลแก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
    - ภายหลังการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยังจะได้รับค่าจ้างในการวาดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ครบจำนวนการใช้งานตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด (แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

    ประกาศผล

    ประกาศผลการประกวด