:: ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ :: Welcome to POSN SUT Center ::
  หน้าแรก
  โอลิมปิกวิชาการ
  ระเบียบการรับสมัคร
  ผลการดำเนินงาน
  ตารางกิจกรรม
  ดาวน์โหลด
  คณะทำงาน
  ติดต่อเรา
  โครงการเครือข่าย GROBE
  โครงการอัจริยภาพฯ
  โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD)
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  การบริหารจัดการความรู้ (KM)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  เว็บไซต์สำนักวิชาฯ เดิม
  เว็บไซต์สำนักวิชาฯ ใหม่
  Science Station Web Site
  หน้าแรก มทส.
 
มูลนิธิ สอวน.
  กระทู้คำถาม-คำตอบ
 
* แจ้งเปลี่ยนราคาค่าสมัครสอบจากเดิม วิชาละ 100 บาท เป็น วิชาละ 50 บาท สำหรับนักเรียนคนใดที่ส่งใบสมัครสอบมาและชำระค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท ในวันสอบเจ้าหน้าที่จะคืนเงินในส่วนที่จ่ายเกินให้นะครับ ** ใบสมัครสอบให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครนะครับ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาแต่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้สมัครสาขาวิชาชีววิทยา ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยามาก่อน)

การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จะรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 สาขาวิชาดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัด
จำนวน
1
ชีววิทยา
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
35 คน
2
เคมี
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
35 คน
3
ฟิสิกส์
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
35 คน
4
คณิตศาสตร์
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
35 คน
5
คอมพิวเตอร์
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
35 คน

วิธีการสมัครสอบ

1.     การขอรับใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนโดยสามารถถ่ายสำเนาเอกสารใบสมัครได้ หรือโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เทคโนธานี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

2.   การสมัครสอบคัดเลือก

  1. ผู้สมัครสอบสามารถสอบได้มากกว่า 1 วิชา โดยระบุลำดับที่ต้องการอบรมจากมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด โดยสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ติดต่อที่ฝ่ายแนะแนว หรืออาจารย์ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย หรือ
  2. สมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต. สุรนารี  อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  30000

3.   หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรอื่นใดที่ปรากฏ ชื่อ -นามสกุล และใบหน้าชัดเจน
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (โดยติดที่ใบสมัคร 1 ใบ , ติดที่บัตรประจำตัวสอบ 2 ใบ)
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  สาขาวิชาละ 50 บาท โดยจ่ายเป็นธนาณัติ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 00024 (เท่านั้น) สั่งจ่าย ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา หรือนักเรียนชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายรับสมัครของโรงเรียนโดยตรง       

 การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่าย นักเรียนสามารถขอใบสมัคร ได้จากโรงเรียนของท่านเอง โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางโรงเรียนจะรวบรวมใบสมัคร      ทั้งหมดแล้วส่งไปที่

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

กำหนดการรับสมัครสอบ

ระยะเวลาการรับสมัคร: 20 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2552
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 สิงหาคม 2552
วันที่สอบคัดเลือก: 29 - 30 สิงหาคม 2552
ประกาศผลการสอบคัดเลือก: 22 กันยายน 2552
วันรายงานตัวเข้าค่าย: 4 ตุลาคม 2552
ระยะเวลาการอบรมค่าย 1: 5 - 16 ตุลาคม 2552
   
ดาวน์โหลดใบสมัคร
** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนส่งใบสมัคร

วิชาที่สอบ

วิชาที่สอบแต่ละสาขาวิชา นักเรียนสามารถสอบได้มากกว่า 1 วิชาตามความต้องการ

สาขาวิชา
ว/ด/ป - เวลา
วิชาที่สอบ
เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก
ลักษณะข้อสอบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชีววิทยา
เสาร์ 29 ส.ค. 52
09.00 - 11.00 น.
111111
ชีววิทยา
การศึกษาชีววิทยา, หน่วยของสิ่งมีชีวิต,
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
กลไกมนุษย์และสัตว์, โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง  การหายใจ และฮอร์โมนพืช)
ปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
(80 ข้อ)
เคมี
เสาร์ 29 ส.ค. 52
12.00 - 14.00 น.
222222
เคมี
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ์
ปรนัย 4 ตัวเลือก
(50 ข้อ)
ฟิสิกส์
เสาร์ 29 ส.ค. 52
14.30 - 16.30 น.
333333
ฟิสิกส์
กลศาสตร์ พลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน กลศาสตร์ของไหล คลื่น คลื่นนิ่ง บีตส์ ปรากฏการณ์ดอพเพลอร์ การเลิ้ยวเบนและการแทรกสอด
ปรนัย 5 ตัวเลือก
(40 ข้อ)
คณิตศาสตร์
อาทิตย์ 30 ส.ค. 52
09.00 - 12.00 น.
444444
คณิตศาสตร์ 1
เนื้อหา ม. ต้น (ม. 1- 3) และเนื้อหา ม.ปลาย ในหัวข้อ เซต  ตรรกศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
อัตนัยแบบเติมคำตอบ
(30 ข้อ)
คอมพิวเตอร์
อาทิตย์ 30 ส.ค. 52
12.30 - 14.30 น.
555555
คณิตศาสตร์ 2
เนื้อหา ม. ต้น (ม. 1- 3) และเนื้อหา ม.4  ในหัวข้อเซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้น, ระบบจำนวนจริง, อัลกอลิทึม และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
(50 ข้อ)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ตัดสินจากลำดับคะแนนที่ได้ จากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุดตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
 2. ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านมากกว่า 2 วิชาขึ้นไป ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินจากการระบุอันดับ          ที่ต้องการอบรมมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยจะประกาศผลเพียงสาขาวิชาเดียวจากอันดับสูงสุดที่นักเรียนเลือก
 3. ประกาศผลเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชา

สถานที่สอบคัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือกที่กำหนดไว้เป็นหน่วยสอบมี 4 แห่ง นักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดให้ไปสอบที่โรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบของจังหวัดนั้น (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในแต่หน่วยสอบ) สำหรับหน่วยสนามสอบกำหนดไว้มีดังนี้

โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 
©Copyright 2008-2009 by POSN SUT Center in Institute of Science. All rights reserved.
contact : webmaster