การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ

การวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     การวิจัยและพัฒนา เป็นภารกิจสำคัญควบคู่ไปกับการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานดูแลดำเนินการ และประสานกิจกรรมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังจัดให้มีสถานวิจัยในแต่ละสำนักวิชามีหน้าที่ดูแลการวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชาและประสานการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มีอยู่ ในการดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งเน้นให้การสนับสนุนวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
     1. การวิจัยและพัฒนาเฉพาะด้านหรือสาขา ซึ่งดำเนินการโดยสถานวิจัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาทางด้านเทคโนโลยีสังคม
     2. การวิจัยและพัฒนาในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญในศาสตร์หลายสาขา ซึ่งจะดำเนินการโดยสถาบัน วิจัยและพัฒนา
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยให้กับสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลและแห่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 132 .639 ล้านบาท เช่น 
     โครงการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขององุ่น
     โครงการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมน เพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และควบคุมคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์
     โครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดด: การศึกษาเชิงตัวเลข
     โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดหอมระบบอุตสาหกรรม
     โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลือง
     โครงการต้นแบบสื่อการสอนสำหรับวิชาเคมีอินทรีย์


การเผยแพร่ผลงานวิจัย
     ดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น รายงานผลการวิจัย บทความปริทรรศน์ บทความพิเศษอื่น ๆ ของคณาจารย์และนักเขียนภายนอกสื่อสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้เป็นสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยได้แก่ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน
     ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารประกอบด้วย งานวิจัย บทความ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่บทความวิจัยทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

การวิจัยสถาบัน
     มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหาร วางแผน และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 ตัวอย่างโครงการวิจัยสถาบันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีดังนี้
     - สาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาประเภทโควตา รุ่นปีการศึกษา 2540 และ 2542
     - การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2536 2537 และ 2538
     - การติดตามผลบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2539

     เวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels