หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การบริหารและประสานงาน
กิจกรรม
ตารางกิจกรรม
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
หน้าหลัก

ข้อเสนอโครงการต่อทบวงมหาวิทยาลัย

1. ชื่อโครงการ: การพัฒนาแนวทางการร่วมทำร่วมใช้ในภาคี ทวีผลต่อชุมชนพื้นฐาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ. เมือง จ. นครราชสีมา

3. ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2547

4. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษานับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการพัฒนากำลังคนในระดับสูงเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศ และในด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม แต่เท่าที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากของประเทศไทยไม่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและมีภารกิจคล้ายคลึงกัน ตรงกันข้าม กลับแข่งขันกันในภารกิจต่างๆ ที่บ่อยครั้งมีความซ้ำซ้อนทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรกายภาพ และหรือด้านลักษณะการดำเนินงาน การซ้ำซ้อนดังกล่าวนี้บ่อยครั้งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและกำลังคนมากเกินความจำเป็น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ
อนึ่ง ภารกิจทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำไปสู่การเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในระดับพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิผลที่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาเชื่อมโยงภารกิจ เพื่อเกื้อหนุนต่อชุมชนในระดับพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้น
ด้วยความตระหนักในประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษา 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงกำหนดข้อตกลงเพื่อใช้ทรัพยากรและดำเนินภารกิจบางส่วนร่วมกัน ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนั้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการลงนาม