สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  The Suranaree University of Technology Council office
  วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
  พรบ. มทส. / สรรหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย / สรรหาอธิการบดี / การประชุมสภามหาวิทยาลัย / การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี / ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย / ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
   
<< หน้าแรก
 

นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์โชค โพธิ์สอาด) ได้แต่งตั้ง "คณะที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี" ขึ้นเพือให้การดำเนินภารกิจ
ของสมาคมฯมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยลัยได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
เป็น "ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์" ในคณะที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช อุปน ายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา เพื่อนำดอกผลของกองทุนมาจัดสรร
เป็นทุนการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์และสามารถเรียน สำเร็จได้ให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 จำนวน 20 ทุน
ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรม "งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 26-27
พฤษภาคม 2554และ 1-3 มิถุนายน 2554ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์ถนนวิภาวดรังสิตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัย    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรม "งานเลขานุการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 และ 1-3 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ สำนักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
 

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) ได้เป็นวิทยากรการสัมมนาการ ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย : บทบาทและภารกิจของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในหัวข้อ
เรื่องบทบาทและภารกิจที่สำคัญของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.เอมอร ทัศนศรในหัวข้อเรื่องการทำหน้าที่ของเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ณ ห้องกมลทิพย์ 3  โรงแรมสยามซิตี ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

 
ลงนามความร่วมมือ ไทย-เซิร์น สำหรับ มทส. นักวิจัยได้รับความช่วยเหลือประสานจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้เล็งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบราวน์สหรัฐอเมริกาและองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียรหรือเซิร์น (CERN)เพื่อร่วมใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการทำวิจัยชิงคำนวณด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชีวสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะมีความจุข้อมูล
สูงมากและมีความสามารถในการคำนวณที่รวดเร็วมาก
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นประธาน กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตวิศวกรรมสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ทัศนศร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสยามซิตี ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 
 

นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิชอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร  “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 7 ระหว่าง
วันที่ 16,17,20,25 มกราคม 2555 วันที่ 2,6 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 8 ระหว่าง
วันที่ 21,22,23,24 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 2,5 มีนาคม 2555 และวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ  ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ห้องสมุดกับ
สังคมแห่งการเรียนรู้” ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสุรนารีอาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้รับเชิญให้ เ ข้าร่วมประชุม WACE International Colloquium for Global Partners
ณ Nyenrode Business Universiteitเมือง Breukelen ประเทศเนเธอแลนด์ ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2555
 
นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรมรอบรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community) ภายใต้โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ในหัวข้อ AEC กับการพัฒนาบัณฑิตไทย ในมุมมองของ FTI (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เข้าร่วมเวทีมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (2 nd Travelling Univerity Forum) เพื่อเดินทางไปร่วมประชุม IREG-6 Conference : Academic Ranking and Advancement of Higher Education Lessons from Asis and other Regions ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน พ.ศ.2555
 
อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 21,22,23,24 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 2,5 มีนาคม 2555 และวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ  ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เข้าร่วมเวทีมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  (2 nd Travelling Univerity Forum) เพื่อเดินทางไปร่วมประชุม
IREG-6 Conference : Academic Ranking and Advancement of Higher Education Lessons from Asis and other Regions ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่
17-19 เมษายน พ.ศ.2555
 
นายอภัยชนภ์ วัชรสินธุ์ และผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา” รุ่น 9 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2555 วันที่ 3, 4, 10, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ  ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซสถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี ได้ร่วมการประชุม 9th International Conference on Cooperative and Work-Integrated Learning ณ Bahcesehir University เมือง Istanbul ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะสมาชิก Executive Board ของ World Association for Cooperative Education (WACE) ได้เข้าร่วมประชุม WACE Board of Directors และเป็นตัวแทนสมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมประชุม National Associations Meeting พร้อมได้รายงานความสำเร็จงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4 (6 มิถุนายน พ.ศ. 2555) และความก้าวหน้าของสำนักงานภูมิภาคของ WACE ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีสุรนารี (WACE-ISO@SUT) ต่อที่ประชุมด้วย และได้มอบศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบค้า เข้าร่วมประชุม WACE Executive Board Meeting แทน โดยผลจากการประชุมดังกล่าว
มทส. ได้รับสมาชิก WACE-ISO@SUT Advisory Board เพิ่มขึ้น 3 ท่าน จากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น และอัฟริกาใต้
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ และ อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 2553-2555 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ครั้งที่ 15 (Seminar Series : Thai Universities on the World Stage) เรื่อง การพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย : ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Campus Internationalization : the University of Michigan’s Experience) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555    ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น11 ระหว่างวันที่ 9,10,16,17,23,24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ  ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) และศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) เข้าร่วมประชุมประชุม OECD' s IMHE General Conference 2012 ในหัวข้อ  Attaining and Sustaining Mass Higher Education ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ OECD Headquarters กรุงปรารีส ประเทศฝรั่งเศส
 
นายมนูญ สรรคุณากร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง" ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ
  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) เข้าร่วมประชุม 33rd AUAP Board Meeting และ 9th AUAP-UKM General Conference ณ The National University of Malaysia เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองอธิการบด ีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ 2553-2555 "มหาวิทยาลัยบนเวทีโลก" ครั้งที่ 18 หัวข้อ " Massification of Higher Education : Reflections and lnsights from the 2010 OECD General Conference" วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ อลิช (ALICE, A Large Ion Collider Experiment) ห้องปฏิบัติการเครื่องตรวจหาอนุภาคขององค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียรแห่งยุโรป (European Organizationfor Nuclear Research) หรือ เซิร์น (CERN)  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. และ ดร.เปาโล เจียเบลลิโน โฆษกของอลิช ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น ศาสตราจารย์ เอ็มมานูเอล ทเซสมีลิส ผู้ประสานงานฝ่ายภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเซิร์นคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
พร้อมกันนี้ มีพิธีสถาปนาอธิการบดีมีพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
มหาวิชรมงกุฎได้แก่ ศ. ดร.ประสาท สืบค้าอธิการบดี พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์แก่คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่น พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับมิตราจารย์ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่น พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานตัวอย่างของหน่วยงาน หน่วยวิสาหกิจและบริษัทจ้างเหมาบริการ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1