สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Suranaree University of Technology Council office
  วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
   พรบ. มทส. / สรรหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย / สรรหาอธิการบดี / การประชุมสภามหาวิทยาลัย / การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี / ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย / ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
              สภามหาวิทยาลัย
     
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    การติดตาม ตรวจสอบฯ
              สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2551     ข้อมูลอ้างอิง
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2552     แบบฟอร์ม
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2553     ค้นสรุปมติการประชุม
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2554     คณะกรรมการประจำสภาฯ
    ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2555          ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2556    
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2557    
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2558    
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2559    
        ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2560    
             
             
             
             
             
             
             
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4 422-4386, 0-4422-4033 โทรสาร 0-4422-4030   E-mail : Ucouncil@sut.ac.th