วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

  พรบ. มทส. / สรรหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย / สรรหาอธิการบด/ บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย / การประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยประจำปี / ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย / ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย

                  (ร่าง) ข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละมิติ ปี 2560

    สืบค้นข้อมูลการประชุม

  ข่าวการประชุม   ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัย
 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2560 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า
     ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนค
ราชสีมา

 ประชุมเพื่อการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
     เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

  ประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
     และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “ยุทธศาสตร์ มทส. กับการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ”
     ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที 5/2560 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร
     หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนคร
ราชสี
มา หาก
หน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุมได้โปรดส่งหัวข้อ
    วาระและเอกสารประกอบวาระการประชุมภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2560 ร่วมกับอธิการบดี ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560
     เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
     และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนค
รราชสีมา

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ" ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสาท สืบค้าให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก นายประสาท สืบค้า ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระ ในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลับ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

  การติดตาม ตรวจสอบฯ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ข้อมูลอ้างอิง
แบบฟอร์ม
ค้นสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการประจำสภาฯ















 
 
 
 
 
ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ข่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 

นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้ไปศึกษาดูงานเรื่อง Entrepreneurship Ecosystem ณ ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ดังนี้

-ศึกษาดูงานเรื่อง Entrepreneurship Development และ Entrepreneurship Ecosystem ณ Aalto University ประเทศสวีเดน
-ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานักศึกษาด้านการประกอบการกับ Chalmers School of Entrepreneurship ประเทศสวีเดน
-ศึกษาและหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างนโยบายทางด้าน Innovation and Entrepreneurship ณ The Swedish Innovation Agency และ Stockholm School of Entrepreneurship
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด Entrepreneurship Ecosystem ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท Vertical และบริษัท EIT Digital ประเทศฟินแลนด์

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Teaching and Supporting Learning : SUT Cooperative Education / Work Integrated Learning” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการอบรม “STARS Programme Training” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ได้พัฒนาหลักสูตร “STARS” (SUT Teaching Academics Recognition Scheme) Descriptor 1 โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของ The Higher Education Academy (HEA), UK ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรอบรมอาจารย์ตาม UKPSF ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย HEA เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชธัชยพงษ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในประเทศ จากโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
”ในการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 38 เรื่อง “Higher Education Challenges
in Shaping National Competitiveness” เมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

 

 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4 422-4386, 0-4422-4033 โทรสาร 0-4422-4030   E-mail : cou_office@sut.ac.th