การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทส ตลอดจนสาระความรู้และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้

| ปฏิทินกิจกรรม | | ข่าวรายวัน | | มทส สาร | | ข่าวเผยแพร่ | | รายการวิทยุ |


ข่าวรายวัน : SUT Daily News

ข่าวสารภายในเพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม มทส ติดตามข่าวสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวันทำการ ท่านสามารถเลือกอ่านข่าวได้สะดวก ทันใจ ในรูปแบบที่ต้องการดังนี้

          ข่าวภายในมหาวิทยาลัย ฉบับ HTML  ภาษาไทย  English Language

          ข่าวภายในมหาวิทยาลัย ฉบับ PDF

          ข่าวภายในมหาวิทยาลัย ฉบับ HTML และ PDF ย้อนหลัง 


มทส สาร รายปักษ์ : SUT News Letter

จดหมายข่าวรายเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ PDF Format

        มทส สาร ฉบับย้อนหลัง


ข่าวเผยแพร่ : Press Release

นำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่ได้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


รายการวิทยุ มทส : SUT Radio

รายการวิทยุของ มทส ผลิตโดยทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และคณาจารย์ที่ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการ สาระและบันเทิงหลากหลาย นำเผยแพร่อีกครั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Realaudio Format ผู้ฟังสามารถใช้ Web Browser ที่ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุน Realaudio หรือ Realvideo จาก http://www.real.com


ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-4422-4080-3 โทรสาร 0-4422-4080
E-mail : pr@ccs.sut.ac.th
Website : http://www.sut.ac.th/news


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 66-4421-6191-8 โทรสาร: 66-4422-4070 66-4422-4017

เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels

ข่าวภายในมหาวิทยาลัย