การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
 

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2548

วัน เวลา กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานที่ การแต่งกาย
16 พ.ค. 2548 08.30 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
19.00 - 21.30
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- แนะนำการใช้ระบบทะเบียน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนกิจการนักศึกษา
อาคารเรียนรวม
ห้องวิทยพัฒน์
อาคารเรียนรวม
ห้องประชุมหอพักนักศึกษา
ชุดนักศึกษา
ชุดนักศึกษา
ชุดนักศึกษา
ชุดสุภาพ
17 พ.ค. 2548 08.00 - 15.30
15.30 - 17.30
19.00 - 21.30
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/สอนน้องร้องเพลง
- งานบายศรีสู่ขวัญ
ส่วนกิจการนักศึกษา
องค์การบริหาร
องค์การบริหาร
ห้องวิทยพัฒน์
อาคารเรียนรวม
อาคารสุรพัฒน์ 2
ชุดนักศึกษา
ชุดนักศึกษา
เสื้อพื้นเมือง
18 พ.ค. 2548 08.30 - 17.00
17.00 - 19.00
- อบรมทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/เตรียมพิธีไหว้ครู
ฝ่ายวิชาการ
องค์การบริหาร
อาคารเรียนรวม
ห้องวิทยพัฒน์
ชุดพิธีการ
ชุดนักศึกษา
19. พ.ค. 2548 08.00 - 10.00
10.00 - 12.00
13.30 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 20.00
- ซ้อมพิธีไหว้ครู
- พิธีไหว้ครู
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาใหม่
- พิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์
องค์การบริหาร
องค์การบริหาร
องค์การบริหาร
องค์การบริหาร
องค์การบริหาร
อาคารสุรพัฒน์ 2
อาคารสุรพัฒน์ 2
อาคารเรียนรวม
อาคารเรียนรวม
ลานสัญลักษณ์สถาบัน
ชุดพิธีการ
ชุดพิธีการ
ชุดพิธีการ
ชุดพิธีการ
ชุดพิธีการ
20 พ.ค. 2548 07.00 - 09.30
09.30 - 16.30
18.00 - 21.00
- นักศึกษาใหม่สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
- พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ศูนย์บริการการศึกษา
องค์การบริหาร
ลานอนุสาวรีย์ฯ
อาคารเรียนรวม
หอพักสุรนิเว 1 - 6
ชุดพิธีการ
ชุดพิธีการ
ชุดสุภาพ
21 พ.ค. 2548 06.00 - 13.00 - กิจกรรม Team & Trace Rally องค์การบริหาร ภายในมหาวิทยาลัย ชุดรัดกุม
24 พ.ค. 2548 - - เปิดภาคเรียนที่ 1/2548 สำนักวิชาต่างๆ อาคารเรียนรวม ชุดนักศึกษา
4 มิ.ย. 2548 18.00 - 24.00 - Freshy Night องค์การบริหาร อาคารสุรนิทัศน์ ชุด Freshy

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: (66-44) 216191-8 โทรสาร: (66-44) 224070,224017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นใน บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels