กิจกรรมภายในงาน

  การประกวดพืช

กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่
• การประกวดกล้วยไม้ 14 ประเภท รวม 90 ชุด อาทิ คัทลียา
   แวนด้า แอสโคเซนด้า รองเท้านารี หวาย และฟาเลนอปซีส
   (รายละเอียด)
8 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• การประกวดชวนชม 19 ประเภท (รายละเอียด) 10 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 ด้านหลังอาคารสุรพัฒน์ 2
• การประกวดพืชเศรษฐกิจและไม้ผล  (รายละเอียด) 9 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 ด้านหน้าอาคารสุรพัฒน์ 2

  การประกวดสัตว์

• การประกวดโค (รายละเอียด) 9 – 11 ม.ค. 52 08.30 – 16.00 อาคารสุรนิทัศน์
• การประกวดสุนัข (รายละเอียด) 10 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• การประกวดแพะเนื้อ / แพะนม (รายละเอียด) 10 ม.ค. 52 10.30 – 16.30 ลานประกวดสัตว์
• การประกวดการตกแต่งอ่างเลี้ยงปลา 8 ม.ค. 52 09.00 – 12.00 ลานประกวดสัตว์

  การประกวด / การแข่งขัน และอื่นๆ

• การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน (OTOP) (รายละเอียด) 9 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• การประกวดหนูน้อยเกษตรสุรนารี (รายละเอียด) 10 ม.ค. 52 09.00 – 12.00 เวทีกลาง
• การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  (รายละเอียด)
11 ม.ค. 52 09.00 – 16.00 เวทีกลาง
• ประกวดร้องเพลงประกอบแดนเซอร์ (รายละเอียด) 9 ม.ค. 52 17.00– 19.00 เวทีกลาง
• การแสดงโปงลาง / ดนตรีสากล / ดนตรีโฟล์คซอง 8 – 10 ม.ค. 52 09.00 –10.00 เวทีกลาง

  การอบรม / สัมมนา

• การอบรม : การตลาดต้นทุนต่ำ (รายละเอียด) 8 ม.ค. 52 13.00 – 16.00 อาคารสุรพัฒน์ 2 (ชั้นลอย)
• การสัมมนาวิชาการ : โอกาสของเกษตรกรที่จะรู้ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนปลูก 8 ม.ค. 52 08.30 – 12.00 ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารสุรพัฒน์ 1
• การอบรม : หลักสูตรการออกแบบและการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 8 – 9 ม.ค. 52 08.30 – 16.00 ห้อง 306 ชั้น 3
อาคารสุรพัฒน์ 1
• การสัมมนาวิชาการ : การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย์ (ผักอินทรีย์) 9 ม.ค. 52 08.30 – 12.00 ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารสุรพัฒน์ 1
• การอบรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนอย่างไรให้ได้คุณภาพ
   (รายละเอียด)
9 ม.ค. 52 09.00 – 12.00 อาคารสุรพัฒน์ 2 (ชั้นลอย)
• การอบรม : การปลูกกล้วยไม้ 9 – 10 ม.ค. 52 10.00 / 13.30 อาคารสุรพัฒน์ 2 (ชั้นลอย)
• การสัมมนาวิชาการ : การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) 10 ม.ค. 52 08.30 – 12.00 ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารสุรพัฒน์ 1
• การอบรม : ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ข้อบังคับมาตรฐาน (มผช)
   ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน
10 ม.ค. 52 09.00 – 12.00 อาคารสุรพัฒน์ 2 (ชั้นลอย)
• การสัมมนาวิชาการ : การเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย์ (สมุนไพร) 11 ม.ค. 52 08.30 – 12.00 ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารสุรพัฒน์ 1

  นิทรรศการ / การแสดงผลงาน / การออกร้าน

• งานแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   การเกษตร มทส.
8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 20.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 20.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• นิทรรศการ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รายละเอียด) 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 20.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• นิทรรศการ : โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพิ่มผลผลิต) 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 20.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• นิทรรศการและการออกร้านขนาดย่อมของเครือข่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ “Green Shop” โดย คลินิกเทคโนโลยี มทส. 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 20.00 อาคารสุรพัฒน์ 2
• การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP ฯลฯ 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 21.00 ลานพลาซ่า

  กิจกรรมบนเวที

• กำหนดการรายละเอียดกิจกรรมบนเวที (รายละเอียด) 8 – 11 ม.ค. 52 09.00 – 19.00 อาคารสุรพัฒน์ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4152 – 3  http://iat.sut.ac.th