การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
“ยุวเกษตรมัธยมศึกษาตอนปลาย”

งาน “เกษตรสุรนารี’ 51” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21-24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการผลิตผลิตผลเกษตรที่เกี่ยวข้องทุกด้านรวมทั้งเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในอนาคตของประเทศ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับมัธยมของชาติเห็นความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่เยาว์วัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์เชิงการเกษตรในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการเกษตรและเห็นคุณค่าของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ
  2.3 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตร อีกทั้งให้มีเจตคติที่ดีต่อการเกษตรของประเทศ
2.4 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  2.5 เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. เป้าหมาย

3.1 เพี่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกซึ่งผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ตนสนใจต่อสาธารณชน
3.2 เพื่อคัดเลือกให้ได้โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและสอง และส่งเสริมการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไปในอนาคต

4. การสมัครเข้าแข่งขัน

4.1 นักเรียนผู้มีสิทธิส่งโครงงานจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยจัดทำเป็นทีมๆ ละ 3 คน และ มีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เพียง 1 คน
  4.2  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานนักเรียนได้ 4 สาขา ๆ ละ 1 โครงงาน คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ในแต่ละสาขาที่ส่งโครงงานจะต้องไม่มีนักเรียนซ้ำซ้อนกันกับโครงงานในสาขาอื่น ๆ
4.3 โรงเรียนส่ง ใบสมัคร พร้อม ใบเสนอโครงงาน และ เอกสารรายงานการจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 7 ชุด ส่ง ถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2551
4.4 คณะกรรมการตัดสินแบบเสนอโครงงานและรายงานผลการทดลองแล้ว จะแจ้งให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 โดยจะคัดเลือกโครงงานเข้ารอบเพียงประเภทละ 8 โครงงานเท่านั้น
4.5 โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องนำผลงานโครงงานไปตั้งแสดงในงาน “เกษตรสุรนารี’ 51” เพื่อการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป << ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ >>

5. รางวัล

สำหรับ โครงงานทั้ง 4 สาขาที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกให้ไปแสดงโครงงานในงาน “เกษตรสุรนารี’ 51” ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2551 จะได้รับเงินค่าสนับสนุนทีมๆ ละ 3,000 บาท สำหรับทีมที่มาจากต่างจังหวัด และ 2,000 บาท สำหรับทีมในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยรางวัลการแข่งขันมีดังนี้

  5.1 รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา และโล่สำหรับโรงเรียน
5.2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 1 รางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา และโล่สำหรับโรงเรียน
5.3 รองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา และโล่สำหรับโรงเรียน
5.4 โครงงานที่ไม่ได้รับรางวัล นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตร

6. ประเภทของโครงงาน

6.1 โครงงานที่ส่งประกวดต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งอาจเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล หรือทฤษฎี และการทดลอง
  6.2 ประเภทของโครงงาน แบ่งเป็น 4 สาขา คือ
    6.2.1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สรีรวิทยาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การจัดการดิน ปุ๋ย ในการผลิตพืช รวมถึงการป้องกันกำจัดโรค และแมลง ฯลฯ
    6.2.2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หมายถึง โครงการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง การเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาคุณภาพของเนื้อสัตว์หรือผลผลิตที่ได้ การเลี้ยงสัตว์โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารยาปฏิชีวนะหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายในการเลี้ยงสัตว์ การทดลองใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ ที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงสัตว์โดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงเพื่อนำไปสู่การจัดการการเลี้ยงที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตและถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพและสุขศาสตร์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น
    6.2.3 สาขาเทคโนโลยีอาหาร หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และ/หรือ ประสาทสัมผัส ในกระบวนการแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากผลิตผลเกษตรทั้งจากพืชและ/หรือสัตว์ หรือการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส และความปลอดภัย และสุขาภิบาลของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
    6.2.4 สาขาวิศวกรรมเกษตร หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพื้นฐานวิชานี้ก็คือการผสมผสานระหว่างวิชาทางฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ ร่วมกับวิชาทางชีววิทยาของพืช สัตว์ และมนุษย์ นำมาประยุกต์เพื่อพัฒนาเป็นกระบวนการหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เช่น การออกแบบหรือพัฒนาเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับใช้ในการเตรียมดินเพื่อการปลูกพืช การชลประทาน การกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การขนส่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องต้นกำลังที่ใช้พลังงานทางธรรมชาติ เพื่อการผลิตทางการเกษตร

7. การตัดสิน

การตัดสินในรอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขา จะตรวจและคัดเลือกจากตัวแบบเสนอโครงงาน (project proposal) และตัวแบบเสนอรายงานผลการทดลอง (project report) ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกต้องนำผลงานไปแสดงในงาน “เกษตรสุรนารี’ 51” เพื่อการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

7.1 ภาพรวมของโครงงาน (project proposal) (40 คะแนน)
7.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปร ที่ต้องการศึกษา (การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง จากผู้ที่เคยทำมาก่อน การคิดขึ้นใหม่)
- การออกแบบทดลอง (การดัดแปลง เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นเคยทำมาก่อน การคิดขึ้นใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้ำ การเลือก และทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับปัญหา)
7.1.2 การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) (15 คะแนน)
- การสังเกตที่นำมาสู่ปัญหา
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
- การทำการทดลองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
- การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ
- การใช้หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหาโดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี
7.1.3 คุณค่าของโครงงาน (10 คะแนน)
- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงานและในด้านการแก้ปัญหา
  7.2 ภาพรวมของรายงาน (project report) (60 คะแนน)
    7.2.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม (15 คะแนน)
- ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลำดับ (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง สรุปผล ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง)
    7.2.2 การนำเสนอข้อมูล (15 คะแนน)
- ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน
    7.2.3 การใช้ภาษา คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (10 คะแนน)
- ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี
    7.2.4 การอ้างอิง (10 คะแนน)

วิธีอ้างอิง
- การอ้างอิงในตัวรายงาน ควรทำให้ถูกต้องตามหลักสากล คือ ใช้ระบบชื่อ ปี โดยอ้างเอกสารอ้างอิง (พ.ศ.) กำกับที่ข้อความ ตัวอย่างเช่น สันติสุข (2532) หรือ (สันติสุข, 2532) หรือ (Jones, 2005), (Jones and Smith, 2005) ถ้ามีผู้ร่วมงานมากกว่า 2 คน ให้ใช้คำว่า “คณะ” หรือ et al. เช่น สันติสุข และคณะ (2532) หรือ (สันติสุข และคณะ, 2532) หรือ (Jones et al., 2005)

เอกสารอ้างอิง
- การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ควรให้วิธีการจัดเรียงตามตัวอักษร ให้ชื่อภาษาไทยขึ้นก่อน เช่น

ธวัชชัย สันติสุข. 2532. พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต หน้า 81 –90 กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ .

Paul, A.A., Southgate, F.A.T. 1978. McCance and Widdowson’s the Composition of Foods, Her Majesty’s Stationery Office, London and Elsevier/Noth-Holland Biomedical Press, Amsterdam.

Slover, H.T., Thompson, R.H. Jr. 1985. The development and use of quality control samples in food lipid analysis. In Biological Reference Materials: Uses and Need for Validation of Nutrient Measurement (W.R. Wolf, Ed.) pp 239-253. Wiley, New York.

Vanderslice, J.T., Maire, C.E., Dotherty, R.F., Beecher, G.R. 1980. Sulfosalicylic acid as an extraction agent for vitamin B6 in food. J. Agric. Food Chem. 28, 1145-1149.

    7.2.5 การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (10 คะแนน)
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมีผู้รายงานไว้ในการศึกษาคล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐานสำหรับการศึกษาทดลองต่อไป
- สรุปอภิปรายผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ โดยเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ
  7.3 การจัดแสดงโครงงาน (project exhibition) (50 คะแนน)
    7.3.1 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ (15 คะแนน)
- ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่าง ๆ ประกอบการแสดงโครงงาน
    7.3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
- ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนำเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน
- ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง (conceptual idea, concise and attractive)
- การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ
    7.3.3 ความประณีตสวยงาม (15 คะแนน)
- การเขียนโปสเตอร์ ประณีต สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้เหมาะสม
- การจัดวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ที่กำหนดให้ (มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน)
  7.4 การอภิปรายปากเปล่า (oral presentation and discussion) (50 คะแนน)
    7.4.1 การนำเสนอ (30 คะแนน)
- นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ โดยต้องสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดของโครงงานช่วงเวลาประมาณ 15 นาที
    7.4.2 การตอบปัญหา (20 คะแนน)
- อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ
  7.5 การทำแผงสำหรับแสดงโครงงาน ฯ ให้ใช้ไม้อัด ทำตามขนาดกำหนด ดังนี้
    แผ่น ก ขนาด 60 ซม. X 100 ซม. แผ่น ข ขนาด 120 ซม. X 100 ซม. ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทำมุมฉากกับแผ่นกลาง
- อุปกรณ์อื่นที่นำมาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้ใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน 60 ซม.
    

    หมายเหตุ : แผงสำหรับแสดงกิจกรรมของโครงงาน ขอให้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด และจะเป็นสมบัติของโรงเรียนต่อไป
  7.6 การตัดสินรอบที่ชิงชนะเลิศ
    7.6.1 ติดตั้งและแสดงแผงแสดงผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551
    7.6.2 คณะกรรมการตัดสินและประกาศผล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
    7.6.3 คณะกรรมการตัดสินติดเบอร์ผลการประกวดที่แผงแสดงผลงงาน 23 กุมภาพันธ์ 2551
(โครงงานที่ได้รับรางวัลทุกโครงงาน ต้องแสดงผลงานจนจบงาน)
    7.6.4 รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ช่วงเช้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
      (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ตามความเหมาะสม)
    หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดผังแสดง ภายในเวลา 13.00 น ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 และให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 08.00 น ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551

8. ส่งแบบเสนอโครงงาน และรายงานผลการทดลอง ไปที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช : ดร. ฐิติพร มะชิโกวา โทร. 044 22 4579, 044 22 4204 โทรสาร 044 22 4281 E-mail: machiko@sut.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ : ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร โทร. 044 22 4371 โทรสาร 044 22 4376 E-mail:
surinton@sut.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร : ผศ.ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก โทร. 044 22 4270, 044 22 4233 โทรสาร 044 22 4387 E-mail:
piyawan@sut.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร : อ. สามารถ บุญอาจ โทร. 044 22 4589 , 044 22 4225 โทรสาร 044 22 4610 E-Mail:
bsamart@sut.ac.th

 

 

:: กลับสู่หน้าหลัก ::

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0-4422-4152-3
ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ได้ที่ คุณปุณณภา โทร. 089-581 5637 หรือ คุณณัฐฏา โทร. 081-7094837