www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
สำนักวิชา
e-Learning
สหกิจศึกษา
ลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการฝึกอบรม
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการภาคีอุดมศึกษา
นครราชสีมา

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
หมายเลขโทรศัพท์

ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
                   ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๕รัฐบาลมี
นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ
ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ . ศ . ๒๕๒๗ ทบวงมหาวิทยาลัยจึง
เสนอให้ รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่
ภาคเหนือ ๑ แห่ง ภาคใต้ ๑ แห่ง ภาคตะวันออก ๑ แห่ง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แห่ง ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดตั้ง
วิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ให้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี ” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณ
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
ี่ประมาณ ๗ , ๐๐๐ ไร่ เป็นที่ตั้ง


         ต่อมารัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งรัดจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีศักยภาพ และความพร้อมที่จะสนองความ
ต้องการของการ พัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๑ จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัย
ในภูมิภาคทั้ง ๕ แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ ได้อนุมัติ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุรนารี ” โดยมีปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย ( ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน ) เป็นประธาน

         คณะกรรมการฯ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่าง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ . ศ . ๒๕๓๒

         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓
เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

         ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๓ - พฤษภาคม ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัย
ได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง และจัดให้
มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๓ อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ส่วนใหญ่แล้วเสร็จทันการเปิดดำเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม
๒๕๓๖