www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
::: โครงการประกวด “แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส”:::


โครงการประกวด
“แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส”

…………………………

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารกองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ มีดำริที่จะให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กองทุน มีบทบาทในด้านอื่น ๆ ต่อสังคมโดยเฉพาะต่อสังคม มทส ในขณะที่คณะบริหารกรรมการกองทุนฯ ได้รับความกรุณาจาก ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ จำนวน 6,000 บาท โดยได้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนฯ นำเงินบริจาคดังกล่าวจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
โครงการประกวดฯ นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมการคิดและพัฒนาแนวทางในการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าภายใน มทส ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าที่นักศึกษาและบุคลากรทุกคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ มทส และประเทศชาติในการประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการประกวด

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะในการรู้จักประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. เพื่อหาแนวทางการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายใน มทส

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประกวด

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2550

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการประกวด

1. นักศึกษามีความเข้าใจ และตระหนักถึง “ความพอเพียง” ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. มทส ได้แนวทางการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้
3. เกิดเครือข่ายการทำกิจกรรมร่วมกันข้ามสาขาวิชา
4. นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของผู้ส่งโครงการเข้าประกวด

นักศึกษา มทส ที่กำลังศึกษาในทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี โดยทีมที่ส่งต้องประกอบด้วย 3-5 คน และอย่างน้อยต้องมาจาก 2 สาขาวิชา

รายละเอียดของโครงการที่จะเข้าร่วมประกวด

โครงการที่ประกวดต้องมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อสมาชิกในกลุ่ม)
4. วัตถุประสงค์โครงการ
5. แนวทางการรณรงค์ จำนวน 5 แนวทาง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ (1) แนวทางอาจเป็นลักษณะของกิจกรรม สื่อ และหรือการประกวด และอื่นๆ (2) มีความคิดสร้างสรรค์และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (3) มีความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางการรณรงค์ดังกล่าวมาปฏิบัติได้จริง (4) ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรณรงค์อยู่ในระดับสูง (5) อย่างน้อย 1 แนวทางต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไปใช้ในโครงการรณรงค์
6. สารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการรณรงค์
7. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
8. งบประมาณ และรายละเอียด
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรนักศึกษาและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (แนบมาพร้อมกับโครงการ)

เกณฑ์การตัดสิน

รอบแรก
คณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารโครงการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
2. ความเป็นไปได้ของแนวทางการรณรงค์ 20 คะแนน
3. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรณรงค์ 20 คะแนน
4. การประยุกต์ใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 20 คะแนน
5. ความสมบูรณ์ของโครงการ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รอบตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องนำเสนอโครงการรณรงค์ฯ ต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารวิชาการ (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบหลังการตัดสินรอบแรก) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

วันเวลาและสถานที่ส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 อาคารวิชาการ โทรศัพท์ 0-4422-4207-9 โทรสาร 0-4422-4205

เพิ่มเติม
เอกสารประกอบโครงการประกวด “แนวทางการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าใน มทส”

 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์