www sut.ac.th
หน้าแรก พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมสมทบกองทุน
 
 
 
+ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ นักศึกษา I.T.
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
::: การร่วมสมทบกองทุน:::

ร่วมสมทบกองทุนได้ที่
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
หมายเลขโทรศัพท์
0-4422-4385
0-4422-4278
E - mail : sorachai@sut.ac.th 
copyright © 2002, by กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร. กริช สืบสนธิ์