โครงการการเรียนการสอนบนเว็บ ELRU FOR YOU
  ELRU MENU
  หน้าแรก
  วัตถุประสงค์
  แนะนำ ELRU
  หลักการจัดเก็บสื่อ
  ระเบียบการใช้บริการ
  วิธีการใช้อุปกรณ์สื่อ
  แบบทดสอบ
  ผู้จัดทำ
 
      
     วิธีการใช้อุปกรณ์สื่อ

1.วิธีใช้ VDO ภาพยนตร์

  - วิธีใช้เครื่องเล่น VDO เทป
1.กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มหน้าจอ 2.ใส่ม้วนVDO ภาพยนตร์ที่ต้องการเข้าไปในเครื่องเล่น VDO เทป 3.กดปุ่ม Play เพื่อเล่นม้วน VDO ภาพยนตร์ 4.หากต้องการเล่นเทปย้อนกลับไปดูในตอนที่ผ่านมาให้กดปุ่ม Rewind 5.หากต้องการเล่นเทปข้ามไปดูในตอนถัดไปให้กดปุ่ม Forward 6.หากต้องการหยุดเล่นเทปชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause 7.หากต้องการหยุดเล่นเทป ให้กดปุ่ม Stop - วิธีกรอVDO เทป

    1.เปิดฝาเครื่องกรอ
    2.นำม้วน VDO ภาพยนตร์ใส่เข้าไปในเครื่องกรอ
    3.ปิดฝาเครื่องกรอ
    4.เมื่อเครื่องกรอเทปเสร็จ ฝาเครื่องกรอจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ
    5.นำม้วน VDO ภาพยนตร์ออกจากเครื่องกรอ


     2. วิธีใช้ VCD ภาพยนตร์

  - วิธีใช้เครื่องเล่น VCD
1.กดปุ่มเปิดหน้าจอและปุ่ม Ejectเพื่อเปิดถาดสำหรับใส่แผ่นVCD 2.ใส่แผ่นVCD ภาพยนตร์ที่ต้องการลงไปบนถาดเครื่องเล่น VCD 3.กดปุ่ม Eject เพื่อให้ถาดสำหรับใส่แผ่นVCD กลับเข้าไปอยู่ที่เดิม 4.กดปุ่ม Play เพื่อเล่นแผ่น VCD ภาพยนตร์ 5.หากต้องการเล่นเทปย้อนกลับไปดูในตอนที่ผ่านมาให้กดปุ่ม Rewind 6.หากต้องการเล่นเทปข้ามไปดูในตอนถัดไปให้กดปุ่ม Forward 7.หากต้องการหยุดเล่นเทปชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause 8.หากต้องการหยุดเล่นเทป ให้กดปุ่ม Stop - วิธีเก็บแผ่น VCD
เก็บแผ่น VCD ใส่กล่อง โดยให้กล่องที่เก็บแผ่น VCDภาพยนตร์ตรงกับชื่อแผ่น VCD ภาพยนตร์ที่ดู 3.วิธีใช้เทปคาสเซ็ท
   -  วิธีใช้เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท
1.กดปุ่ม Eject เพื่อนำม้วน เทปคาสเซ็ทออกมา 2.กดปุ่ม Eject เพื่อเปิดช่องสำหรับใส่ม้วนเทปคาสเซ็ท 3.ใส่ม้วนเทปคาสเซ็ทที่ต้องการเข้าไปในเครื่อง 4.ปิดช่องสำหรับใส่ม้วนเทปคาสเซ็ท 5.กดปุ่ม Play เพื่อเล่นม้วนเทปคาสเซ็ท 6.หากต้องการย้อนกลับไปฟังในตอนที่ผ่านมาให้กดปุ่ม Rewind 7.หากต้องการข้ามไปฟังในตอนถัดไปให้กดปุ่ม Forward 8.หากต้องการหยุดฟังเทปชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause 9.หากต้องการหยุดฟังเทป ให้กดปุ่ม Stop 10.กดปุ่ม Eject เพื่อเปิดช่องสำหรับนำม้วนเทปคาสเซ็ทออกมา
- วิธีกรอเทปคาสเซ็ท

      1.กดปุ่ม Eject เพื่อนำม้วน เทปคาสเซ็ทออกมา
      2.ปิดช่องสำหรับใส่ม้วนเทปคาสเซ็ท
      3.กดปุ่ม Rewind ที่เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท เครื่องจะกรอเทปให้อัตโนมัติ
      4.นำม้วนเทปคาสเซ็ทที่กรอเสร็จแล้วออกจากเครื่องเล่นเทป แล้วนำมาใส่กล่องเทปคาสเซ็ท
           ให้ตรงกับชื่อม้วนเทปคาสเซ็ทที่ฟัง

     4.วิธีใช้สื่อประเภทชุดการเรียนรู้


   - วิธีใช้ชุดการเรียนรู้

          
1.เลือกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสนใจหรือต้องการจะฝึก 2.เลือกชุดการเรียนรู้ที่มีสัญลักษณ์ตรงกับระดับความสามารถของผู้เรียน 3..เลือกใช้ชุดการเรียนรู้ตามทักษะและระดับความสามารถของผู้เรียน
- วิธีเก็บชุดการเรียนรู้
ให้นำชุดการเรียนรู้เก็บในกล่องที่นำชุดการเรียนรู้นี้นออกมา      5.วิธีใช้สื่อประเภทหนังสือเรื่องสั้น

      


     - วิธีใช้หนังสือเรื่องสั้น

        1.เลือกระดับของหนังสือเรื่องสั้นให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน
        2.ใช้หนังสือเรื่องสั้นตามระดับความสามารถที่ผู้เรียนได้เลือก

     - วิธีเก็บหนังสือเรื่องสั้น

         เก็บไว้บนชั้นวางหนังสือเรื่องสั้นตามระดับ (level)Copyright ©
2004. All rights reserved. Contact: na_it@hotmail.com   Powered by Jerf Aun Wan Na