ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.คณิต ไข่มุกด์
 


 

รายวิชา 203603 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการศึกษาภาษา

ข้อมูลสำหรับการ download

โปรแกรมสำหรับดาวน์โหลด

  โปรแกรม SPSS v.10.0.5
  โปรแกรม IRT190901  
  โปรแกรม ITEM BANK

 Copyright ©2002,Institute of Social Technology,Suranaree University of Technology