ข้อมูลผู้แทนถาวรของสถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาวิจัย ในสาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ชื่อผู้แทน/สำรอง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร

Email address

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1. รศ.สุรภี ตันเสียงสม

2. ผศ.สายภิญญ์ เอี่ยมสำอางค์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

025-878-262

029-132-500

ต่อ 3237

025-878-262

srpt@kmitnb.ac.th

sis@kmitnb.ac.th

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

1. อ.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล

ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาตร์

074-311885-7

F 074-443965

074-443971

sirirat@tsu.ac.th
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1.ผศ.ดร.กันยารัตน์ เกตุขำ

2. อ.ดร.สมศักดิ์ บุญสาธร

คณะภาษาและการสื่อสาร

027-273-135

027-273-157

023-777-892

kanyarat@nida.nida.ac.th

Somsakb@nida.nida.ac.th

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1.อ.ดร.ปรียา โนแก้ว

2.รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ิ

3.ผศ.โรม จิรานุกรม

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

0-5394-3251 ต่อ 101 0-5394-3258

012-894-530

npreeya@hotmail.com

arunee28@loxinfo.co.th

chiranukrom_rome@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

1. ผศ.ดร.ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ คณะศึกษาศาสตร์

053-944224

053-944272

053-944251

pachongk@hotmail.com
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

1.ผศ.ทิพา เทพอัครพงศ์

2.ผศ.ดวงใจ อัมระปาล

คณะมนุษยศาสตร์

022-601-661ต่อ

6251

022-601-770-7

022-584-118

022-601-914

Tipa@swu.ac.th
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

1.ผศ.ดร.เฉลิมศรี จันทสิงห์

2.อาจารย์พจนา มณียิ่งสกุล

คณะอักษรศาสตร์

034-253-910-17

ต่อ 2654

034-255-794

Chalerms@su.ac.th

Arts-fac@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตวังท่าพระ

1. รศ.ดร.พรพิมล เสนะวงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะโบราณคดี

02-221-5875

  senawong@su.ac.th
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1.ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง

2.อ.สุวลี ชินสาธรวงศ์

คณะศิลปศาสตร์ 0-2470-8722

0-1935-3201

0-2428-3375

Pornapit.DAK@kmutt.ac.th

Suvalee.chi@kmutt.ac.th

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.รศ.ทรงพร ทาเจริญศักดิ์

2.อ.ดร.มณีเพ็ญ อภิบาลศรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 044-224-208 044-224-205 Songporn@ccs.sut.ac.th

Maneepen@ccs.sut.ac.th

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1.รศ.ดร.สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร

2.ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

016-612-144

043-242-642

043-202-381

043-237-605

suttirat@kku.ac.th

Marrow33@yohoo.com

10.มหาวิทยาลัยมหิดล

(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม)

1.รศ.ดร.อมร ทวีศักดิ์

2.

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชนบท

028-002-308

09-047-741

028-002-332

athavisak@kmitl.ac.th

Lcatv@malidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

(คณะวิทยาศาสตร์)

1.รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

2.นางนงพงา สุวัฒนานันท์

3.ดร.ปัทมา กิตติถาวร

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

022-015-730

022-015-000

022-015-472

022-015-471

022-477-050

Songsrisoranastaporn@hotmail.com

Sctsp@mahidol.ac.th.

scpkt@mahidol.ac.th

11.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

1.อ.อุมาพร อุไรสกุล

2.รศ.เฉลิมศรี ปรีชาพานิช

3. ผศ.สมควร ศรีสาคร

ภาควิชาภาษาและสังคม คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

023-264-321

023-264-321

kssomkua@kmitl.ac.th
12.มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.ผศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ

2.ดร.อุษา อาภัสสะวิโรจน์

3.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

ภาควิชาภาษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

055-261-000 ต่อ

2109,2069

055-261-036

Watanap@hotmail.com

Usa_apas@yahoo.com

Snownoi@yahoo.com

13.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1.ผศ.ดร.พรศิริ ม่วงสมัย

2.อ.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล

3.ผศ.พิกุล บุญยรัตพันธุ์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

025-795-566-8

ต่อ 206

02-5799-530

02-5613-485

 

fhumpsm@ku.ac.th

mpornsiri@hotmail.com

Webadmin@human.hum.ku.ac.th

14.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

1.อ.กัลยาณี สุภวัน

2.

ภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์

023-108-264

023-180-930

Asus17@hotmail.com
15.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

1.ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์

2.ดร.สายสุนี ชัยมงคล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

045-288-387

01-955-3942

045-288-387

Apisak@la.ubu.ac.th

Visonyan@yahoo.com

16.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1.

2.

 

 

02-503-2121

02-503-3564

 
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.อ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร

2.รศ.นภาพร เมฆขยาย

กลุ่มภาษาตะวันตก ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร

053-878-093

053-498-150

wudthayagorn@hotmail.com

Napapornm@yahoo.com

18.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ท่าพระจันทร์)

1.รศ.เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์

2.ผศ.ดร.ดำรง อดุลยฤทธิกุล

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

026-132-663

026-132-650

022-241-389

dumrong@alpha.tu.ac.th
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ผศ.ดร.นฤมล กาญจนทัต

2.อ.ไซนี แวมูซอ

คณะมนุษยศาสตร์ (ปัตตานี)

คณะศิลปศาสตร์ (สงขลา)

073-313-930-46

ต่อ 3048

073-312-232

T.073-338-064

narumon@bunga.pn.psu.ac.th

Human&soc@bunga.pn.psu.ac.th

20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

1.ผศ.อัญชลี ชยานุวัชร

2.

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

075-384000-1

075-672-001

075-673-708

canchale@wu.ac.th
21. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สถาบันภาษา)

1. รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ

2. ผศ.ดร.กุลพร หิรัญ

 

022-186-078

022-186-037

01-629-8847

022-186-104

 

boonsiri.A@chula.ac.th

Hkulapon@chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(คณะอักษรศาสตร์)

1.อ.พจี ยุวธิต

2.อ.น้ำทิพย์ ภิงดารวัฒน์

3. อ.วารุณี ปัทมะสังข์

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทร์

Kalaya.t@chula.ac.th

ผศ.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

022-184-707

022-184-872

pachee.y@chula.ac.th

Namtip.P@Chula.ac.th

varrunee.pa@chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น ภาษานานาชาติ

1.ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน

2.

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

022-184-856-7

014-047-140

022-184-857

Sudaporn.l@chula.ac.th

www.eil.grad.chula.ac.th

22. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

1.ดร.ชไมภัค ไม้กลัด

2.อ.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

034-281-105-6

ต่อ 449

034-351-894

Ajwisut@yahoo.com

wisutku@yahoo.com

23. มหาวิทยาลัยบูรพา 1.อ.ธงชัย อรรจนพงศา

2.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

038-390-355

038-390-352

038-390-355

tongchai@bucc4.buu.ac.th

ubdst@yahoo.com

24. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ดร.พิลานุช ภูษาวิโศธน์

2.

 

043-754-321-3

ต่อ 2089,2005

043-754-361

PPhusawi@yahoo.com

 

25. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สถาบันภาษา)

1. ผศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา

2. อ.ดร.ชนิกา วัฒนสิน

สถาบันภาษา

022-233-758-9

ต่อ 3109

022-233-758-9

pornsiri@alpha.tu.ac.th

pornsiri@tu.ac.th

thitipan@cscoms.com