การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด 
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวะอนามัยฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนกิจการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา
เช็ค Grade ตามปีการศึกษา/ภาค
เช็ค Grade แบบเรียงตามรหัสวิชา
เช็ค Gpa,Gpax ตามปีการศึกษา/ภาค
บริการด้านการเงินสำหรับนักศึกษา
บริการรถโดยสารภายใน
องค์การนักศึกษา
SUT NEOSearch
Nation-wide Thai Academic Search Engine
108 คำถามสำหรับนักศึกษา
 Q: การเข้าฐานข้อมูลห้องสมุด มทส โดยใช้ Telnet ทำอย่างไร?  

A: เปิดโปรแกรม Telnet จากนั้นพิมพ์ library.sut.ac.th  ใช้ Login: library   

 Q: หลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 มีอะไรบ้าง?  

A: ใบสมัครพร้อมเงื่อนไข (รับที่งานการทหาร) , รูปถ่ายขนาด 3 X4 ซ.ม. 1 รูปติดกับใบสมัคร , สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ, ใบ รบ. รับรองเกรดแล้ว จากสถานที่สำเร็จการศึกษา ม.3 , ใบผ่านการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 8 วิชา (กรณีเกรดไม่ถึง 2.00) เงินบำรุงการศึกษา 300 บาท , เงินค่าสมัครสมาชิกสมทบ คนละ 30 บาท , เงินค่าบัตรประจำตัว 40 บาท , ใบรับรองแพทย์ (กรอกกลุ่มเลือดด้วย)

 Q: ดิฉันเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เอ็นท์ติดม.ท.ส.อยากจะถามคำถาม กรุณารีบตอบให้ดิฉันด้วยค่ะ
     1.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายวันลงทะเบียนเป็นจำนวนเงินเท่าไร
     2.การแต่งกายของนักศึกษามุสลิม กระโปรงสีอะไร ,รองเท้าสีอะไรรองเท้าผ้าใบใช้ได้หรือไม่และเสื้อตัดหรือซื้อเองได้หรือไม่ กำหนดแบบเสื้อไว้หรือเปล่า กระโปรงเป็นทรงแบบใด
     3.กรณีที่ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินในวันลงทะเบียนต้องเตรียมเงินมาจ่ายเองก่อนหรือไม่ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทาง
ม.ท.ส จะอนุมัติให้กู้หรือเปล่า
     4.หากท่านมีข้อมูลอื่นๆที่ผู้ปกครองของนักศึกษาควรทราบกรุณาแนะนำมายังดิฉันด้วย
ขอบพระคุณค่ะ?  

A: 1. ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงต่างๆ ค่าหน่วยกิต รวมประมาณ 17,500 บาท  ค่าหอพักประมาณ 2,400 บาท/เทอม ก็รวมๆ ก็ควรเตรียมเงินมาประมาณ 20,000 บาทค่ะ
2. การแต่งกายของนักศึกษามุสลิม ก็เป็นแบบปกติค่ะ คือประโปรงยาวกรอมเท้าสีเทาหรือสีน้ำเงิน เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าโพกหัวสีขาว รองเท้าเป็นแบบใดก็ได้ แต่ถ้าเป็นรองเท้าหุ้มส้นจะสุภาพกว่า แต่ถ้าเป็นงานพิธีการต้องเป็นกระโปรงสีเทา  จะตัดหรือซื้อก็ได้ค่ะ
3. การยื่นเรื่องขอกู้เงิน ถ้าจะกู้ในวันลงทะเบียนก็ไม่ต้องนำเงินมาจ่าย แต่ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผัน เพราะทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้เงิน ผ่อนผันได้กระทั่ง วันที่ทุนออก แต่ถ้าประกาศทุนแล้วนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติกู้ก็ต้องนำเงินสดมาจ่ายในวันที่ผ่อนผันสิ้นสุดลงเอกสารเรื่องการขอกู้ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปให้นักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่14 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ถ้ายังไม่ได้รับก็สามารถมาติดต่อรับและยื่นเรื่องขอกู้ได้ที่ งานทุนการศึกษา ฯ ส่วนกิจการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. หลักฐานก็มีสำเนาบัาตรฯ พ่อ-แม่ ลูก ใบรับรองรายได้ รูปถ่ายบ้าน หรือจะลองสอบถามไปที่งานทุนที่ โทร. (044) 223114-5 
4. เรื่องอื่นๆ ขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่า ที่นี่การรับน้องไม่มีความรุนแรงค่ะ เราอยู่กันแบบพี่น้อง แล้วทางด้านวิชาการคณาจารย์ของที่นี่คุณวุฒิสูงและมี % ที่สุดในประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นการเรียน 3 เทอม เพราะฉะนั้นนักสึกษาจะต้องขยันขันแข็ง ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆ แล้วก็จะประสบผลสำเร็จในการศึกษาเองค่ะ

นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบถามคำถาม สามารถ E-mail ส่งมาได้ที่ pr@ccs.sut.ac.th  วงเล็บมุมซอง Q&A

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2541
 
     ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ห้ามกระทำดังนี้

 • ใช้รหัสผ่านของผู้อื่น (Password)

 • ตรวจสอบ ติดตาม การใช้อุปกร์โทรคมนาคม ตลอดจนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

 • เปลี่ยน หรือลบ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรม (Software) ของผู้ใช้อื่น

 • อ่าน ทำสำเนา แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรม (Software) ของผู้ใช้อื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • ทำลายระบบป้องกันข้อมูล

 • เปิดเผย เสาะแสวงหาข้อบกพร่องของระบบการป้องกันข้อมูล

 • กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงานของระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอกนิกส์

 • ปกปิดหมายเลขบัญชีหรือเครื่องมือที่ใช้

 • ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกับระบบทางไกลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย

 • ให้บุคคลภายนอกใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จุดมุ่งหมายอื่นนอกเหนือจาก การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

 • ใช้ระบบสือ่สารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแจกจ่ายใบปลิว ชิ้นส่วน สิ่งตีพิมพ์สนเท่ห์ อนาจาร หรือเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ที่อาจนำไปสู่ความผิดทางกฏหมาย

 • ทำสำเนาข้อมูล หรือโปรแกรม (Software) ของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการแจกจ่าย เผยแพร่ให้กับบุคคล อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อใช้ในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

     ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้ทุกคนในการนำเสนอความคิดเห็น มหาวิทยาลัยจะไม่ระงับ โต้แย้ง หรือขัดขวางความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เว้นแต่ความคิดเห็นนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเสียหาย

     มหาวิทยาลัยจะไม่ล่วงละเมิดแฟ้มข้อมูล รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้ใช้ รวมไปถึงการไม่แทรกแซงในการใช้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบระบบสื่อสาร โทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่สืบเสาะ ค้นหา แฟ้มข้อมูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การล่วงละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ข้างต้น นอกจากกระทำเพื่อการดูแลรักษาหรือการซ่อมบำรุงระบบ

     ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียอาจถูกดำเนินการดังนี้ 

 • ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ถูกสั่งเพิกถอนหรือระงับการใช้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร

 • ถูกดำเนินการทางวินัยหากการกระทำเข้าข่ายผิดวินัย

 • ถูกดำเนินคดีทางแพ่งและหรือทางอาญา หากการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels