หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Bachelor of Science Program in Environmental Health)
 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด การตรวจสภาพ การควบคุมดูแล และการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด หรือน้ำประปา ทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขทั่วไป และกลุ่มวิชาเอก ได้แก่ มลพิษทางอากาศและทางเสียงและการควบคุม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การสุขาภิบาลอาหาร วิศวกรรมมูลฝอย การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียชุมชน การประปาชุมชน และชนบท และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยง
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ ในเกณฑ์ดี
 
งานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
 • การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียง มลพิษทางน้ำ และขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
 • การจัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม
 • การสุขาภิบาลอาหาร
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้ำ อาหาร และขยะมูลฝอย
 • การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมทั้งควบคุมพาหะนำโรคในชุมชน
 • การให้ความรู้ หรือคำปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้อง
 
แหล่งงาน
 • หน่วยงานรัฐบาล เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนต่างๆ ดังนี้
  • ส่วนกลาง (กรม กอง) อาทิ
   • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   • กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
  • ส่วนภูมิภาค
   • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   • สานักงานสาธารณสุขอำเภอ
  • ส่วนท้องถิ่น
   • ฝ่ายสุขาภิบาล เขตเทศบาล
   • ฝ่ายสุขาภิบาล เขตสุขาภิบาล
   • สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
   • สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
   • กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • หน่วยงานเอกชน
 
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถศึกษาต่อได้ ในหลายสาขา อาทิเช่น อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สภาวะสิ่งแวดล้อม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แหล่งรวบรวมข้อมุลทางการแพทย์
ค้นหาข้อมูลทางการแพทย์
แหล่งข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพและความงาม