SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
 
หน้าแรก หมายเลขโทรศัพท์ สถาบันวิชาการ หน่วยงาน มทส.
 
SUT   SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT SUT
  หน้าแรก
  ประวัติสำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ผู้บริหาร
  คณาจารย์
  บุคลากร
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  แพทยศาสตร์
  พยาบาลศาสตร์
 
  สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
  กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ
  แผนการเรียน
 
 
 
 
 
 
 
SUT
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety)
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง สารเคมี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเป็นการส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ จิตใจในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
 
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขทั่วไป และกลุ่มวิชาเอก ได้แก่ หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
 
คุณลักษณะของผู้ศึกษา
มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ ในเกณฑ์ดี
 
งานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) SAFETY OFFICER ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
 • สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • การวางแผน ควบคุม ประสานงาน ด้านความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจาก การทำงาน
 • การวางแผน ควบคุม ประสานงาน และป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน
 • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การวางแผนและควบคุมการสูญเสียของการผลิต
 • การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับ ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้อง
 
แหล่งงาน
 • หน่วยงานรัฐบาล อาทิ สถาบันความปลอดภัยในการทำงานกองตรวจความปลอดภัยในการทำงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กองอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • หน่วยงานเอกชน
 
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
SUT
  SUT SUT
SUT
SUT SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT
SUT
          สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
SUT
SUT SUT SUT SUT SUT SUT SUT