หน่วยการเรียนที่
 :      1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l
        

ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าชมเวปไซต์เพื่อการศึกษาทุกท่าน ขอให้มีความสุขสนุกกับการเรียนนะครับ


++ บทเรียน++

ปรับรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

9/4/2549

   หน่วยการเรียที่ 9.3

กลุ่มโรคจากการทำงานและหลักการป้องกันโรค

กลุ่มโรคจากการทำงาน

- โรคปอดและทางเดินหายใจ
- โรคผิวหนังและโรคมะเร็ง
- โรคพิษจากสารระเหยและสารทำละลาย
- โรคพิษจากโลหะหนัก
- โรคจากก๊าซพิษหรือไอกรด
- โรคจากสภาวะทางกายภาพ
- โรคจากพิษสารเคมีทางการเกษตร
- โรคจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

1. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
- Carpal tunnel syndrome
- De Quervain’s tenosynnovitis
- Cervical strain

2. ระบบทางเดินหายใจ
- Asbestosis - Asthma
- Silicosis - Bronchitis
- Bysisinosis - Upper airway irritation

3. ระบบประสาท
- Chronic encepalopathy
- Peripheral polyneuropathy
- Hearing loss

4. การติดเชื้อ
- ผ่านทางเลือด
- ผ่านทางอากาศ
- ผ่านทางการกิน

5. มะเร็ง
- Lung
- Liver
- Bladder

6. ผิวหนัง
- Contact dermatitis
- Irritant dermatitis

7. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- Spontaneous abortion
- Sperm abnormalities
- Birth defects
- Developmental abnormalities

8. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- Coronary artery disease

9. ระบบทางเดินอาหาร
- Hepatitis

การป้องกันโรคจากการทำงาน

1. การสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน
2. การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข้าทำงาน
3. การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สวมใส่ขณะทำงาน
4. การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน
5. การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากการทำงาน
6. การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพคนงาน

กิจกรรมในระยะก่อนปรากฏอาการของโรค

1. การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
* การตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
* การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. การสับเปลี่ยนงานให้คนงาน

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีอาการของโรคปรากฏขึ้น

1. การรักษาผู้ป่วย
2. การค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย
3. หรือโรคจากการทำงาน
4. การเก็บสถิติการเจ็บป่วย

กิจกรรมภายหลังจากการบำบัดอาการโรค

1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
2. การตรวจสุขภาพก่อนรับกลับเข้าทำงานและการจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ

หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ 2 ประเภท

1. การจัดบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนทำงาน
2. กิจกรรมที่ควบคุมปัจจัยสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน


 

                          
copyright ©   :
    รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน (Basic Occupational Health and Safety)
     อาคารวิชาการ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
      โทรศัพท์ 0-4422-4245 โทรสาร 0-4422-4240
Web master   :
      medicine@sut.ac.th