หน่วยการเรียนที่
 :       1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l
        

ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าชมเวปไซต์เพื่อการศึกษาทุกท่าน ขอให้มีความสุขสนุกกับการเรียนนะครับ


++ บทเรียน++

ปรับรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

9/4/2549

   หน่วยการเรียที่ 10.1

ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการจัดบริการอาชีวอนามัย

การบริการอาชีวอนามัย หมายถึง

- การดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การบริการที่จัดขึ้นในสถานประกอบการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและดำรงไว้ ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งการควบคุมโรคตลอดจนอันตราย อันเกิดจากอุปกรณ์และเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการบริการอาชีวอนามัย

WHO, ILO ควรจะประกอบด้วยงาน 5 อย่าง
1. การส่งเสริมสุขภาพ และดำรงไว้ซึ่งความมีสุขภาพดี
2. การป้องกันโรคอันเนื่องจากการทำงาน
3. การปกป้องคุ้มครองคนทำงานหรือลูกจ้างไม่ให้ทำงานที่เสี่ยงอันตราย
4.จัดคนงานให้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย และจิตใจ
5.ปรับงานให้เหมาะสมกับคน และปรับคนให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน

องค์ประกอบของการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

1. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน
2. นโยบายของสถานประกอบการ
3. ประเภทและขนาดของกิจการ
4. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชศาสตร์

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- กำหนดให้ งานอุตสาหกรรม ทำงานได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง งานขนส่ง ทำงานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง
- ให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ 13 วันรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย
- ถ้าทำงานครบ 1 ปีอาจลาหยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วันทำงาน
- ทำงานวันละ 8 ชม. ถ้าเกินคิด OT การคุ้มครองความปลอดภัย การป้องกันอันตราย เช่น เสียงดังไม่เกิน 90 dBA, สารตะกั่วในอากาศไม่เกิน 0.2 มก./ลบ.ม.ใน 8 ชั่วโมง เป็นต้นให้มีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล

พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

- จะกำหนดเกี่ยวกับค่าแรง การจ้าง/การเลิกจ้าง ถ้าเป็นเรื่องที่ตั้ง จะเป็น พรบ.ผังเมือง, พรบ.ที่ดิน การจัดให้มี Buffer Zone โดยกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคาร โดยกฎหมาย พรบ.อาคาร พ.ศ.2520 กระทรวงมหาดไทย การใช้สอยโดยกฎหมาย พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 *พรบ.สถานพยาบาล, พรบ.โรงแรม
- การจ้างงานโดย กฏหมายคุ้มครองแรงงาน, พรบ.แรงงานสัมพันธ์ การใช้วัสดุ โดย พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.เงินทดแทน (นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน)

ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากการทำงาน การจ้างส่วนใหญ่คิดเป็นรายวัน ค่าทดแทนการเสียรายได้ 60% ค่าทดแทนการเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพจ่ายไม่เกิน 15 ปี, ค่าเสียชีวิต

พรบ.ประกันสังคม

(นายจ้าง1.5% ลูกจ้าง1.5% รัฐ 1.5%)
ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยไม่ใช่จากการทำงาน ค่าทำคลอด ค่าชดเชยการเสียรายได้ 50%

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 พ.ศ.2515

- คนงาน 10 คน ต้องจัดให้มี First Aids kit
- คนงาน 50 คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครอง
- คนงาน 100 คน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- คนงาน 200 คน ต้องจัดให้มีห้องพยาบาล พยาบาลประจำ 1 คน, แพทย์ 1คนตรวจรักษาเป็นครั้งคราว
- คนงาน 1,000 คน ต้องจัดให้มีสถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้ 1 เตียง
- คนงาน มากกว่า1,000 คน ต้องจัดให้มีสถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้ 2 เตียง
- พยาบาลประจำ 2 คน, แพทย์ 1 คนประจำเวลาทำงานปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง


 

                          
copyright ©   :
    รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน (Basic Occupational Health and Safety)
     อาคารวิชาการ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
      โทรศัพท์ 0-4422-4245 โทรสาร 0-4422-4240
Web master   :
      medicine@sut.ac.th