เอกสารตัวอย่างสำหรับงานเลขานุการ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 Doc.No.
1. งานธุรการทั่วไป
  ตัวอย่างแบบบันทึกข้อความสำนักวิชาฯ *.doc  
  ตัวอย่างหนังสือเชิญอจ.พิเศษ / วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก *.doc  
  ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร (ฉบับภาษาอังกฤษ) *.doc  
  ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม *.doc  
แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม *.doc  

หากพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้ง กัลญา พับโพธิ์ (4223)
Copyright © 2005 SUTEngineering
All Rights Reserved
| Contact Us |