เกี่ยวกับหน่วยวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
สมาชิก
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อหน่วยวิจัย
กระดานข่าว

กลุ่มวิจัยย่อย
- การจำลองผลระบบไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์กำลังประยุกต์
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- คุณภาพกำลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์
- พลังงานทดแทน
- ไฟฟ้าแรงสูงและเทคโนโลยีฉนวน

ผลงาน
- สิ่งพิมพ์เผยแพร่์
- โครงการวิจัย
- หนังสือและตำรา
- โครงงานนักศึกษา
- สิทธิบัตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลิงค์ที่น่าสนใจ
- สภาวิศวกร
- กระทรวงพลังงาน
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- การไฟฟ้านครหลวง
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เนคเทค

 
นักศึกษาปริญญาโทหน่วยวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงาน
   

นายศุภชัย บุญปก (Mr.Suphachai Boonpoke)

ทรศัพท์ : 08-3796-3958
อีเมล : toeesut@hotmail.com
การศึกษา :

พ.ศ. 2535-2539 : จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540-2545 : จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ. เมือง จ. สุรินทร์
พ.ศ. 2546-2549 : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 429303 Electrical Machines Laboratory 1
- 429402 Power System Laboratory 2

งานวิจัยที่มีความสนใจ :
1) การประสานสัมพันธ์ของฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง
2) Partial Discharge Detection

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. บุญเรือง มะรังศรี

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม :
- เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
Microsoft Windows & Office, MATLAB, Pad2Pad, Multisim, SCILAB

 
 

หน่วยวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4422-4404,0-4422-4400 โทรสาร : 0-4422-4601 อีเมล : thanatch@sut.ac.th