เกี่ยวกับหน่วยวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
สมาชิก
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อหน่วยวิจัย
กระดานข่าว

กลุ่มวิจัยย่อย
- การจำลองผลระบบไฟฟ้ากำลัง
- อิเล็กทรอนิกส์กำลังประยุกต์
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- คุณภาพกำลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์
- พลังงานทดแทน
- ไฟฟ้าแรงสูงและเทคโนโลยีฉนวน

ผลงาน
- สิ่งพิมพ์เผยแพร่์
- โครงการวิจัย
- หนังสือและตำรา
- โครงงานนักศึกษา
- สิทธิบัตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลิงค์ที่น่าสนใจ
- สภาวิศวกร
- กระทรวงพลังงาน
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- การไฟฟ้านครหลวง
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เนคเทค

 
สิ่งพิมพ์เผยแพร่กลุ่มวิจัยย่ิอย : แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า (EEM)
วารสาร (Journals) :
 
Naewngerndee, N., Sukcharoen, C., and Kulworawanichpong, T. (2006). Simulation of Single-Phase Induction Motor Drives with Non-sinusoidal Power Supply. The WSEAS Transactions on Systems. 5(5) : 1029-1034.

Pao-La-Or, P., Kulworawanichpong, T., Sujitjorn, S., and Peaiyoung, S. (2006). Distribution of flux and electromagnetic force in induction motor: a finite element approach. The WSEAS Transaction On Systems. 5(3) : 617 – 624.

Raweekul, S., Kulworawanichpong, T., and Sujitjorn, S. (2006). Parallel -Connected Single -Phase Induction Motor:Modelling and Simulation. The WSEAS Transactions on Circuits and Systems. 5(3) : 377-384.
 
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) :
 

ชรินทร์ สุขเจริญ และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ (2550). แบบจำลองและการจำลองผลของการขับเคลื่อนสกูตเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส. ในรายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มทส. ครั้งที่ 1. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

นิรันดร์ แนวเงินดี และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ (2550). การค้นหาพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวด้วยจีนเนติกอัลกอริทึม. ในรายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มทส. ครั้งที่ 1. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รัฐรงค์ บุญวุฒิวัฒน์ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ และ เผด็จ เผ่าละออ (2550). ผลการจำลองเชิงตัวเลขของการกระจายสนามไฟฟ้าจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือของมนุษย์. ในรายงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30. กรุงเทพฯ : EECON.

Boonwutiwiwat, R., Kulworawanichpong, T., and Pao-La-Or, P. (2007). Electric field distribution resulting from a mobile-phone-human interfacing with an overhead power transmission line. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on POWER SYSTEMS (pp 97-102). Beijing, China : WSEAS.

Pao-La-Or, P., Kulworawanichpong, T., and Oonsivilai, A. (2007). Frequency domain parameter estimation of a synchronous generator using bi-objective Genetic algorithms. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (pp 429-433). Beijing, China : WSEAS.

Pao-La-Or, P., Peayoung, S., Kulworawanichpong, T., and Sujitjorn, S. (2007). Effects of the geometry of the rotor slots on the mechanical vibration of three-phase induction motors. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (pp 434-438). Beijing, China : WSEAS.

Puangdownreong, D., Kulworawanichpong, T., and Suwannarongsri, S. (2007). Application of intelligent search techniques to identify single-phase induction motor’s parameters. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (pp 250-255). Beijing, China : WSEAS.

Sukcharoen, C., and Kulworawanichpong, T. (2007). Modeling and simulation of an electric scooter driven by a single-phase induction motor. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on POWER SYSTEMS (pp 79-84). Beijing, China : WSEAS.

Naewngerndee, N., Sukchareon, C., and Kulworawanichpong, T. (2006). Optimizing voltage-frequency control strategy for single-phase induction motor drives. In Proceeding of the 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE’06). (pp 84-89). Prague, Czech Republic : WSEAS.

Raweekul, S., Kulworawanichpong, T., and Sujitjorn, S. (2006), Modelling and Simulation of Multiple Single -Phase Induction Motors in Parallel Operation. In Proceeding of the 8th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling & Simulation (ACMOS '06). (pp 195-200). Prague, Czech Republic : WSEAS.

Areerak, K-L., Kulworawanichpong, T., and Sujitjorn, S. (2005). Analytical approach for three-phase four-wire active power filter modeling. In Proceeding of the International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI 2005).

Kulworawanichpong, T., Areerak, K-L., Areerak, K-N., Pao-la-or, P., Puangdownreong, D., and Sujitjorn, S. (2005). Dynamic parameter identification of induction motors using intelligent search techniques. In Proceeding of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control (MIC2005).

Pao-La-Or, P., Kulworawanichpong, T., Sujitjorn, S., and Peaiyoung, S. (2005). Computation of flux and electromagnetic force distributions in induction motors. In Proceeding of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High voltages, Electric Machines (POWER'05).

Pao-La-Or, P., Sujitjorn, S., and Kulworawanichpong, T. (2005). Magnetic field simulation of an induction motor using nonlinear time-stepping finite element method. In Proceeding of the International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI 2005).

Pao-La-Or, P., Sujitjorn, S., and Kulworawanichpong, T. (2005). Modelling and simulation for magnetic flux distribution in induction motors. In Proceeding of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control (MIC2005).

นิรันดร์ แนวเงินดี และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ (2548). แบบจำลองและการจำลองผลมอเตอร์แบบแยกเฟสโดยพิจารณาการทำงานของสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์. ในรายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (EECON28).

หน่วยวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4422-4404,0-4422-4400 โทรสาร : 0-4422-4601 อีเมล : thanatch@sut.ac.th