ประกาศคะแนนสอบกลางภาค
รายวิชา 429200 Electrical Engineering Mathematics I ภาคการศึกษาที่ 1/2551
อัตนัย
ที่ กลุ่ม รหัส ชื่อ - สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 รวม  
        10 10 10 10 40  
1 3 B4707004 นายจุลพงษ์ คำทิพย์ 10 10 8 5 33.0  
2 2 B4800231 นางสาวกฤติกา ระวังพาล 5 1 5 0 11.0  
3 1 B4800507 นางสาวกิ่งกาญจน์ สระบัว 0 10 6.5 3 19.5  
4 2 B4800576 นายกิตติพงศ์ แดงประสิทธิพร 9 7 8 8 32.0  
5 1 B4801597 นายจิระ วงศ์เพียร 0 10 1 0 11.0  
6 2 B4804987 นายนรเศรษฐ์ ขันละ 6 9 5.5 7 27.5  
7 1 B4805762 นายปฐมพงษ์ วงศ์ศักดา 5 10 5 5 25.0  
8 1 B4810315 นางสาวศศิวิมล ขวัญบุญจันทร์ 1 5 5 3 14.0  
9 1 B4811602 นายสุขเกษม ขุมเพ็ชร ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ  
10 3 B4812319 นายสุรสิทธิ์ เจือจันทร์ 4 5 4 1 14.0  
11 2 B4900283 นางสาวกาญจณี เพ็งไธสง 2 8 8 7 25.0  
12 2 B4900290 นางสาวกาญจนา รอดสวัสดิ์ 5 9 7 2 23.0  
13 2 B4900368 นายกิตติภัฏ อมรพันธางค์ 6 8 4.5 0 18.5  
14 2 B4900382 นายกิตติศักดิ์ เพ็งปอภาร 0 10 7 8 25.0  
15 1 B4900504 นางสาวเกวลี สายจันทร์ 0 3 2.5 3 8.5  
16 2 B4900801 นางสาวจันจิรา โคษาราช 2 10 7.5 9 28.5  
17 2 B4901402 นายชัยวัฒน์ ทับวัฒน์ 6 10 0 6 22.0  
18 2 B4901594 นางสาวชุติมา รักสกุล 0 1 3 3 7.0  
19 2 B4901648 นายฐิติวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ 5 9 7 8 29.0  
20 1 B4901907 นายณัฐวุฒิ แก้วเวียงจันทร์ 2 6 2.5 3 13.5  
21 2 B4902041 นายโดม กะการดี 2 8 4 3 17.0  
22 2 B4902157 นายทวีชัย โปยขุนทด 0 4 2.5 2 8.5  
23 2 B4902188 นายทศพล สิทธิยศ 2 4 7.5 3 16.5  
24 2 B4902195 นายนนทพัทธ์ ทานะขันธ์ 2 10 3.5 2 17.5  
25 2 B4902348 นายธงชัย ปธิรูโป 5 4 8 8 25.0  
26 1 B4902706 นายธีรยุทธ สุขขำ 5 9 3 4 21.0  
27 2 B4902775 นายธีระยุทธ วิเศษเผ่า 9 9 2 1 21.0  
28 2 B4902935 นายนเรศ มะโนโฮ้ง 0 5 10 8 23.0  
29 2 B4903093 นายนิติวัจน์ ก้อนอินทร์ 6 10 5 7 28.0  
30 2 B4903116 นายนิธิอรรถ ปรีดิ์ชม 0 6 4.5 8 18.5  
31 2 B4903222 นางสาวนีรนุช มหาสมุทร 10 10 5 10 35.0  
32 1 B4903406 นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวิริยะปิติ 10 10 7.5 5 32.5  
33 2 B4903673 นายปวร สุทธิฉันท์ 5 6 9.5 6 26.5  
34 1 B4903956 นายพงษ์ศิริ ประสบชัยชาญ 0 6 7.5 2 15.5  
35 2 B4904533 นายมกรพงศ์ แก้วโกมุท 0 10 7.5 8 25.5  
36 2 B4904694 นายมาโนช เสริมกลาง 2 10 3 4 19.0  
37 2 B4905790 นายวิชิต บุญมาก 1 6 2.5 2 11.5  
38 2 B4905837 นางสาววิภาดา ร่วมพัฒนา 0 6 5 6 17.0  
39 1 B4905868 นายวิรัช ประสงค์มงคล 0 2 0 0 2.0  
40 2 B4905974 นายวีรภัทร สุทธิจิต 0 2 1 0 3.0  
41 2 B4906292 นางสาวศิรินันท์ วันนา 6 9 8 8 31.0  
42 2 B4906520 นายสมชาติ แสนกล้า 2 7 5 7 21.0  
43 2 B4906636 นายสร้างสรรค์ กล่อมสุนทร 5 5 5 3 18.0  
44 2 B4906797 นายสามารถ พุงแอ 6 6 6.5 3 21.5  
45 2 B4906803 นางสาวสายขวัญ แซ่ตั้ง 5 10 10 9 34.0  
46 2 B4906919 นางสาวสิริภัสสร เหล่ามะโฮง 6 4 10 5 25.0  
47 1 B4907534 นายสุริยา หาจัตุรัส 2 7 4.5 3 16.5  
48 2 B4907824 นายอนุชิต วิเศษวงษา 6 10 10 8 34.0  
49 3 B4907909 นายอภิสิทธิ์ พุทธศรี 10 6 6 9 31.0  
50 2 B4908067 นายอรรถพล ศิลปกิจโกศล 2 3 5.5 6 16.5  
51 2 B4908166 นางสาวอัคครา โสดก 1 6 4 3 14.0  
52 2 B4908227 นางสาวอัจฉริยา สารา 0 10 5 6 21.0  
53 2 B4910121 นายณัฐพล บุญวิเศษ 6 7 4 6 23.0  
54 2 B4910138 นางสาวดวงใจ พิมพล 1 6 5 7 19.0  
55 2 B4910244 นายอานนท์ แต้สุวรรณ 2 4 7 3 16.0  
56 2 B4910534 นางสาวทิพากร สยะรักษ์ 6 9 10 5 30.0  
57 2 B4910541 นายรณกร ปุณยนิธิกุล 0 5 5.5 2 12.5  
58 1 B4910626 นางสาวลินดา อาจยาทา 2 1 1 0 4.0  
59 1 B4914990 นายวิทยา สนุกแสน 5 10 8.5 4 27.5  
60 2 B4915034 นางสาววิลาสินี แสงพรม 1 4 6 8 19.0  
61 2 B4917403 นางสาวนันทนา คมกลาง 0 1 4 2 7.0  
62 2 B4918455 นายรัฐพล ครุฑใจกล้า 5 10 4 2 21.0  
63 2 B4918844 นายวิทยา โหมดเจริญ 0 9 5.5 8 22.5  
64 2 B4919254 นายสมศักดิ์ เหล็กอิ่ม 0 5 3 2 10.0  
65 2 B4919636 นายสุรทิน หมอไทย 4 7 6 9 26.0  
66 2 B4919766 นายโสภณ จิตติพันธ์ 0 9 10 7 26.0  
67 2 B4919988 นายอรรถพล ศรีอาฒยานนท์ 6 0 0 2 8.0  
68 1 B4920380 นายพรศักดิ์ อ่านไธสง 0 6 0 1 7.0  
69 1 B4921011 นายชัชวาล งามสุข 0 2 2.5 0 4.5  
70 2 B4951070 นางสาวธิติยา สุวรรณชื่น 2 3 0 0 5.0  
71 2 B4951179 นางสาวปัทมา วีรชาติยานุกูล 6 7 5.5 10 28.5  
72 2 B4951445 นางสาวอรัญญา แก้วกรัด 2 10 7 9 28.0  
73 2 B4952831 นางสาวสุพัตรา ออมอำไพ 9 10 8 9 36.0  
74 2 B5000340 นางสาววนิดา ขำแป๊ะ 10 10 10 10 40.0  
75 1 B5000678 นายคมกฤษ ดีใหม่ 5 10 6.5 5 26.5  
76 2 B5000852 นางสาวชญาภรณ์ แหยมเกิด 5 4 0 6 15.0  
77 1 B5001057 นายอาทิตย์ กิ่งนอก 6 4 3.5 1 14.5  
78 2 B5001194 นางสาวเอื้ออรดี บุญเอก 10 10 10 9 39.0  
79 1 B5001323 นายวิชชาวุธ อุ่นสิม 6 9 5 7 27.0  
80 2 B5001613 นายวุฒิธรรม ดัดธุยาวัตร 10 10 10 10 40.0  
81 2 B5001712 นางสาวอนิศรา สาวิสิทธิ์ 4 9 10 10 33.0  
82 1 B5002696 นายเวณุนันท์ บุญปลูก 6 10 6.5 7 29.5  
83 3 B5003228 นายอนิวัฒน์ สุขสมร 6 8 7.5 8 29.5  
84 2 B5003235 นายกษิดินทร์ เพ่งผล 10 10 10 10 40.0  
85 2 B5003242 นางสาวจิรวัฒนา ทาต่อย 3 10 10 10 33.0  
86 2 B5003303 นายณัฐพงศ์ แซ่หู 6 2 0 1 9.0  
87 2 B5003310 นางสาวภาวิณี สีเขียวแก่ 9 10 7.5 7 33.5  
88 2 B5003327 นายสุรชัย มงคลมะไฟ 0 10 6.5 8 24.5  
89 3 B5003341 นางสาวสุพัตรา ช้อยขุนทด ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ ขาดสอบ  
90 2 B5003358 นางสาวอธิษฐาน ยี่ขอ 5.5 10 8 7 30.5  
91 2 B5003365 นางสาวหทัยรัตน์ ชายกลาง 2 7 7 7 23.0  
92 1 B5003396 นางสาวพนิดา การนา 2 6 4.5 1 13.5  
93 2 B5003686 นางสาวสุปรียา มะโนมั่น 4 10 8 4 26.0  
94 2 B5004027 นางสาวโสภิดา วัชระสุขโพธิ์ 0 10 4 4 18.0  
95 1 B5004041 นายชัยวัฒน์ ลือใจ 10 10 8 10 38.0  
96 1 B5004065 นายสมัย พรมชาติ 0 1 0 2 3.0  
97 1 B5004072 นายอรรถพล พิมพ์ศรี 8 10 10 9 37.0  
98 2 B5004089 นายอรรถพล เตวัฒนรัตน์ 6 6 3.5 9 24.5  
99 1 B5004096 นางสาวสุดารัตน์ เทวิน 0 2 6.5 4 12.5  
100 1 B5004102 นายอลงกร เหล็กแก้ว 0 2 0 0 2.0  
101 2 B5004164 นายวรวิทย์ ศรีมะเริง 8 10 6.5 9 33.5  
102 2 B5004171 นายปรัชญา แก้วจันทึก 10 10 10 10 40.0  
103 1 B5004218 นายธีรวัฒน์ หุ่นทอง 1 7 5 2 15.0  
104 1 B5004225 นายพงษ์ศิริ ดวงแสง 0 10 5 3 18.0  
105 1 B5004263 นายสุรศักดิ์ โกณฑา 10 10 10 9 39.0  
106 3 B5004287 นายพีระ รัดทนี 6 10 5.5 6 27.5  
107 1 B5004300 นางสาวบุษกร ธรรมกุล 6 9 7 8 30.0  
108 1 B5004324 นางสาวกนกภรณ์ ปานพูน 5 3 1 1 10.0  
109 3 B5004331 นายคมกริช แก้วสมนึก 5 10 8 10 33.0  
110 3 B5004355 นายอภิชัย บุญมาก 0 1 1 1 3.0  
111 3 B5004362 นางสาวศิริพร เฉยรอด 10 10 10 4 34.0  
112 3 B5004409 นายศุภชัย ชัยโสภา 5 5 5.5 8 23.5  
113 1 B5004676 นายอนวัช สารวงษ์ 10 10 10 9 39.0  
114 1 B5005192 นางสาวสุภาวดี การอรุณ 10 9 5.5 8 32.5  
115 3 B5005666 นางสาวขวัญชนก ใจภักดี 6 10 5.5 8 29.5  
116 2 B5005864 นางสาวพจมาลย์ ไหลหาโคตร 2 6 1.5 3 12.5  
117 1 B5005895 นางสาวระพีพร ประนมศรี 2 10 4 3 19.0  
118 3 B5006281 นายสิรสิทธิ์ โคกเขา 9 10 4.5 4 27.5  
119 2 B5006601 นายทัศนัย วิลัย 10 10 10 10 40.0  
120 2 B5006670 นายกรัณฑ์กมล ภูครองหิน 10 10 7.5 6 33.5  
121 1 B5006779 นายจิรัฐชัย เจริญสว่าง 1 4 4.5 4 13.5  
122 3 B5006878 นายสุรพันธ์ เนียมคำ 6 10 3.5 0 19.5  
123 3 B5006885 นายกษิดิ์เดช อินสุระ 9 10 3.5 4 26.5  
124 1 B5006953 นายปริญญา รุ่งแจ้ง 0 10 7.5 5 22.5  
125 1 B5006960 นายอลงกรณ์ สมปวง 6.5 6 6.5 1 20.0  
126 1 B5007011 นางสาวปฏิญญา สุนทรรุจิ 7 6 3.5 1 17.5  
127 2 B5007110 นางสาวณัฐติยา ตั้งวัชรวิชัย 10 10 8 9 37.0  
128 3 B5007127 นายภิญโญ ปวงตา 2 5 6 7 20.0  
129 3 B5007172 นายภูริทัต สุธรรมมา 5 10 6.5 9 30.5  
130 3 B5007387 นายวันเฉลิม ใจพินิจ 10 9 2 3 24.0  
131 1 B5007707 นางสาวศศิประภา ทัพวงศ์ 2 9 1 4 16.0  
132 3 B5008032 นายเลอศักดิ์ วงศ์สุวัฒน์ 6.5 10 3.5 3 23.0  
133 3 B5008384 นายรณชัย อุ่นใจ 0 9 8 5 22.0  
134 3 B5008483 นายสิทธิศักดิ์ ขอสินกลาง 10 10 9 9 38.0  
135 1 B5008551 นายเชาวลิต คิดถูก 10 10 10 7 37.0  
136 1 B5008612 นางสาวกันยรัตน์ ศรีหวัง 0 9 8 6 23.0  
137 1 B5008629 นายอภิรักษ์ ชินบุตร์ 5 4 6.5 8 23.5  
138 3 B5008704 นายโสฬส นวลหมื่นไวย 10 10 7 9 36.0  
139 3 B5008759 นายสุทธิพงษ์ ทัพมงคล 6 10 6.5 4 26.5  
140 1 B5008933 นายกาญจนโรจน์ เทพเนาว์ 5 7 0 2 14.0  
141 3 B5008971 นางสาวสิรินญา ศรีแท่นแก้ว 6 10 5.5 7 28.5  
142 1 B5009251 นางสาวปัทมาพร จรเกตุ 9 5 4.5 8 26.5  
143 3 B5009282 นายวีระวุฒิ วงศ์วาณิชวัฒนา 6 10 5.5 0 21.5  
144 3 B5009381 นางสาวเสาวภา อินทรพาณิชย์ 0 3 0 1 4.0  
145 3 B5009541 นายรักษ์พงศ์ วรรณวาศ 0 3 1.5 2 6.5  
146 2 B5009602 นางสาวเกล็ดนทีทิพย์ เกษียรพรมราช 1 7 6.5 5 19.5  
147 1 B5009725 นายวิเชียร ศรีภักดี 2 10 9 1 22.0  
148 3 B5009817 นายมานพ สิทธิ์ประเสริฐ 9 10 10 6 35.0  
149 3 B5010004 นายปราโมทย์ สิทธิเชียงพิณ 9 7 5.5 7 28.5  
150 1 B5010202 นายมารุต เล็กกำแหง 0 2 6.5 4 12.5  
151 1 B5010240 นายธนานิติ พรหมวงศา 9 8 6 3 26.0  
152 3 B5010752 นางสาวสุนีย์ ฉิมสุนทร 1 6.5 6.5 3 17.0  
153 3 B5011117 นายสมพงษ์ บุญเต็ม 1 4 4.5 5 14.5  
154 3 B5011438 นายณัฐพงศ์ ชีวะวิสุทธิชัย 0 10 6.5 10 26.5  
155 1 B5011452 นายสุพัฒน์ มานะกิตติกุล 0 5 4 4 13.0  
156 1 B5011674 นางสาวจันทินี เจริญศิลป์ 9 10 5 4 28.0  
157 3 B5011704 นางสาวทิวาพร เลากลาง 1 1 0 0 2.0  
158 1 B5011728 นางสาวศิริพร สายทอง 1 7 4.5 5 17.5  
159 1 B5011742 นายสัณฐิติ พรหมากร 5.5 10 10 8 33.5  
160 3 B5012008 นางสาวพิมจันทร์ ชัยชนะ 4 5 7 5 21.0  
161 1 B5012060 นางสาวรุ่งนภา ต่ายไทย 10 10 10 8 38.0  
162 1 B5012077 นายพิพัชรพล จอมพลาพล 1 5 4.5 0 10.5  
163 1 B5012145 นายวิริยะ ไชยแสงราช 6 4 3.5 0 13.5  
164 1 B5012459 นายจักรธร สังข์สูงเนิน 0 2 0 5 7.0  
165 3 B5012565 นายวันเฉลิม บุญสำเริงชัย 5 10 2.5 3 20.5  
166 1 B5012596 นางสาววรรษมน ครอบบัวบาน 5 10 6 6 27.0  
167 2 B5012688 นายชัยณรงค์ บุญมี 8 10 8 8 34.0  
168 1 B5012718 นายกฤตกานต์ เรือนมะกอก 5 10 7.5 5 27.5  
169 3 B5012756 นายสุทธิเกียรติ ภูมิดิษฐ์ 0 4 1 8 13.0  
170 3 B5012794 นายพงศ์พันธ์ แซ่โล่ 10 10 7.5 10 37.5  
171 3 B5012817 นายวีรพงษ์ หยงสตาร์ 8 10 5.5 5 28.5  
172 3 B5012916 นางสาวจุฬาลักษณ์ เหล่าขุนค้า 9 10 10 6 35.0  
173 3 B5013289 นายปริญญ์ ครึ้มค้างพลู 0 5 1.5 3 9.5  
174 1 B5013531 นายศิวา หลาบคำ 5 10 3.5 8 26.5  
175 1 B5013722 นางสาวอัจฉรา คำฟองเครือ 6 7 10 5 28.0  
176 1 B5013753 นางสาวสุจิตรา สังฆชาย 0 2 4 2 8.0  
177 2 B5014163 นายพิพัฒน์ คุ้มถิ่นแก้ว 4 4 4 4 16.0  
178 1 B5014187 นางสาวสุนทรี แสงศรี 0 5 6.5 2 13.5  
179 3 B5014217 นายชัชพงศ์ ชนะชัย 0 2 0 3 5.0  
180 1 B5014255 นายสุดจคม จำมั่น 5 4 3 4 16.0  
181 3 B5014903 นายสุรวิชญ์ บุญจร 6 5 2.5 4 17.5  
182 1 B5015115 นายภานุวัฒน์ นามเสริฐ 5 4 4 6 19.0  
183 1 B5015139 นายเลิศวิทย์ นาชิน 10 10 9 10 39.0  
184 2 B5015207 นางสาวเบญจพร จตุเทน 0 3 5 5 13.0  
185 3 B5015344 นางสาวพิรุณทิพย์ พันธุ์เพ็ง 0 6 4 3 13.0  
186 3 B5015764 นางสาวสุภาภรณ์ สมอ่อน 5 10 4 8 27.0  
187 3 B5015818 นางสาวชุติกาญจน์ ลู่เกียง 0 4 3.5 1 8.5  
188 3 B5015894 นางสาวกมลทิพย์ ณรงค์ฤทธิ์ 2 4 7.5 7 20.5  
189 1 B5015917 นายกิตติชัย สำแดงชัย 1 4 4.5 0 9.5  
190 3 B5015955 นางสาวพรทิพย์ จันทะสุข 2 6 5.5 4 17.5  
191 3 B5016112 นายไกรสร วงหาจักษ์ 5 10 7.5 1 23.5  
192 2 B5016198 นายณัฐวุฒิ ศรีมาวงศ์ 6 10 5 5 26.0  
193 3 B5016303 นายฐิติวัจน์ ใจชื้น 0 1 1.5 0 2.5  
194 1 B5016648 นางสาวกิรติยา ฉัตรวงษ์ทอง 9 10 4.5 5 28.5  
195 2 B5016839 นายชาญณรงค์ ประกอบดี 5 10 8 7 30.0  
196 3 B5017171 นายไพสิฐ พูลเพิ่ม 4 5 3 1 13.0  
197 1 B5017454 นายจิราวัฒน์ จันทร์กลับ 6 9 8 3 26.0  
198 1 B5017553 นายจิรวัฒน์ หมั่นงาน 0 9 6 10 25.0  
199 1 B5017607 นายพงษ์ศิริ วิสาทาโส 1 10 6.5 4 21.5  
200 3 B5018161 นางสาวนาถลดา นวมน้อย 0 4 1 2 7.0  
201 3 B5018208 นายอภิเดช ปัญญายิ่ง 10 10 6.5 5 31.5  
202 3 B5018529 นายพีรพัฒน์ มนต์ดี 0 0 2.5 2 4.5  
203 3 B5018574 นางสาวลำใย เชียงพฤกษ์ 10 10 8 9 37.0  
204 1 B5018833 นายอภิเชษฐ์ พลายระหาร 9 9 7.5 7 32.5  
205 3 B5018895 นายพงษ์พัฒน์ หิรัญมาลย์ 10 6 5.5 5 26.5  
206 1 B5019137 นายกายสิทธิ์ เหล็กกนก 6 10 6.5 10 32.5  
207 1 B5019410 นายอติชาต เรียวเรืองแสงกุล 5 5 0 0 10.0  
208 3 B5019823 นางสาวชนกนาถ คำจีระ 6 6 3.5 2 17.5  
209 3 B5020300 นายวิภูษณะ ฉายินทุ 10 10 10 10 40.0  
210 1 B5020454 นายวัชรพล ภุมรา 1 6 6.5 2 15.5  
211 3 B5020478 นางสาวปณยา สุดตา 7 10 5.5 4 26.5  
212 1 B5020546 นายธิติ บรรจงศิริ 5 4 3.5 0 12.5  
213 2 B5020577 นางสาวรัชภรณ์ ระวังเหตุ 10 10 7.5 8 35.5  
214 3 B5021819 นางสาวฐิตินันท์ ตันวิรัตน์ 1 8 4.5 0 13.5  
215 3 B5022304 นายนัฐพงษ์ ชูชุม 0 4 4 0 8.0  
216 3 B5022359 นายอักราม หาไม 6 10 4 9 29.0  
217 3 B5023110 นายวชิระ ภูจ่าพล 10 7 4 0 21.0  
218 3 B5023325 นางสาวณัชชา วรรณกูล 6 6 5 8 25.0  
219 1 B5023837 นายบดีพัทธ์ คมวชิรกุล 6 10 10 2 28.0  
220 3 B5024049 นายอนุวัฒน์ จีนกลาง 0 1 0 2 3.0  
221 3 B5024353 นายณัฐวุฒิ ภูงามเงิน 0 10 2 6 18.0  
222 2 B5025084 นายอุดมศักดิ์ ปิ่นทอง 7 10 10 10 37.0  
223 3 B5025220 นายชลวิทย์ โพธิสว่าง 9 10 6.5 4 29.5  
224 1 B5025510 นายขัตภักดิ์ โพธิ์ทอง 0 9 3.5 0 12.5  
225 1 B5025763 นายอธิวัฒน์ ชาติไกรบัญชา 10 10 6.5 9 35.5  
226 1 B5025831 นายทวีเกียรติ มโนสารโสภณ 7 10 3.5 6 26.5  
227 1 B5026319 นายอภิวัฒน์ บัวเบิก 0 2 1 0 3.0  
228 1 B5026500 นายวิริยะ ชินสมุทร 9 9 7 7 32.0  
229 1 B5026876 นายชัยชนะ ชัยจำรัส 0 4 0 0 4.0  
230 3 B5027002 นายประสิทธิ์ เปะประโคน 6 7 8 0 21.0  
231 1 B5027286 นายวงศกร รัตนศิลป์ 4 10 10 1 25.0  
232 1 B5027293 นายทรงวุฒิ อยู่คง 0 2 1.5 4 7.5  
233 3 B5027378 นายอภินันธ์ แก้วสนั่น 3 3 0 0 6.0  
234 3 B5027385 นายวรวุธ สมนา 6 4 0 0 10.0  
235 3 B5027873 นายสรศักดิ์ แจ่มใสย์ 1 7 1.5 2 11.5  
236 2 B5027934 นางสาวชฎารัตน์ หาดทวายกาญจน์ 6 6 3 2 17.0  
237 2 B5027989 นางสาวอาลิณี รักษิตานนท์ 6 6 8 5 25.0  
238 3 B5028047 นายชัยวัฒน์ สามเมืองปัก 10 0 10 6 26.0  
239 1 B5028474 นายภักดี สวัสดิ์นะที 10 10 6 5 31.0  
240 1 B5028511 นายกมล ไชยศรี 10 10 4.5 1 25.5  
241 2 B5028962 นายปัฐพงศ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 0 4 2.5 2 8.5  
242 2 B5029563 นายมานพ พรหมกูล 0 10 3 5 18.0  
243 3 B5029594 นายตระกูล พูนพัฒนาชัย 1 0 4.5 8 13.5  
244 1 B5030026 นายสุขสันต์ ติยารัชกุล 9 10 10 10 39.0  
245 3 B5030293 นางสาวกนกพร แค่มจันทึก 0 10 4 7 21.0  
246 1 B5030309 นางสาวพัชรียา พวงมาลัย 6 6 0 3 15.0  
247 3 B5030460 นางสาวขนิษฐา โมลา 10 10 4 0 24.0  
248 1 B5044368 นายไตรภพ โคสูงเนิน 0 4 5.5 0 9.5  
249 2 B5045440 นางสาวบุญศิริ ฟักหล่ำ 2 10 4.5 6 22.5  
250 1 B5046010 นายศุภโชติ พูลพัฒน์ 2 10 3.5 4 19.5  
251 3 B5047178 นางสาวปริศนา คอกกลาง 0 2 0 0 2.0  
252 2 B5140428 นายเชิดชาย พรมรักษ์ 6 7 6.5 7 26.5  
253 1 B5140756 นายกิตติพงษ์ โมราราษฎร์ 0 5 1 0 6.0  
254 2 B5141616 นางสาวกาญจนา อินทะวงษ์ 9 10 2.5 1 22.5  
255 2 B5142262 นายพีระวัฒน์ เพ็ญพักตร์ 0 7 6.5 6 19.5  
256 1 B5142279 นายวิวัฒน์ คำไพ 0 7 2.5 0 9.5  
257 1 M5140923 นางสาวเจนจิรา กระแสโสม 5 10 5.5 3 23.5  
Max 40.0
Min 2.0
Ave 21.5
Sd 9.9