การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM : Knowledge Management)

            คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้       และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
            ส่วนกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
จึงแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ที่ต้องการพัฒนาให้ส่วนกิจการนักศึกษา  มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

           ส่วนกิจการนักศึกษามีนโยบายการเรียนรู้และแนวทางการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอน
ในการปฎิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมประสบการณ์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของพนักงานแต่ละคน นำมา
Show and Share
Share and Learn
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่การพัฒนางานในที่สุด

> เอกสาร KM  ปี 2558
> Show and Share ปีการศึกษา 2559 : การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : คู่มือการปฏิบัติงานของการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : ระบบจองคิวยืนยันค่าเล่าเรียน
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : การให้บริการการผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : การจัดพิธีฯ
> Show and Share ปีการศึกษา 2560 : งานอุธรณ์
> Share and Learn : ขั้นตอนการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ
> Share and Learn : ประกาศ ระเบียบต่างๆ