รายชื่อนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 1-15
                    ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2547               
ค้นข้อมูล กด Ctrl + F
           ข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2547 เวลา 11.33 น.

ลำดับ หอพัก ห้องพัก รหัสประจำตัว สถานภาพ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
1 S-01 1201 B4560807 นางสาว สุปราณี ฉิพิมาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 S-01 1201 B4650492 นางสาว ทานตะวัน ถนอมพลกรัง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 S-01 1201 B4771586 นางสาว ดนยา จิตธรรมมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 S-01 1202 B4561842 นางสาว อุทุมพร ขุนจันดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
5 S-01 1202 B4712749 นางสาว สุชาริกา เชื้อชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 S-01 1202 B4511403 นางสาว จิราภรณ์ เข็มมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 S-01 1203 B4709084 นางสาว ปทุมวดี แก้วดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 S-01 1203 B4510185 นางสาว วรรณภา แก้วสิมมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 S-01 1203 B4509943 นางสาว คำแสน เสมศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10 S-01 1204 B4671510 นางสาว อภิชยา มีเพียร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
11 S-01 1204 B4670223 นางสาว จิรดา ไชยมานิตย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
12 S-01 1204 B4752806 นางสาว รวีภรณ์ จิรายุเจริญศักดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 S-01 1205 B4570219 นางสาว ภัทรียา ทรงประโคน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
14 S-01 1205 B4570684 นางสาว กรองกาญจน์ เจตบำเพ็ญกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
15 S-01 1205 B4550648 นางสาว ภัทรพิมพ์ มีชำนาญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16 S-01 1206 B4704393 นางสาว ศรีวตาภรณ์ ศรีเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
17 S-01 1206 B4607083 นางสาว เมษกานต์ สงวนไว้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18 S-01 1206 B4609223 นางสาว ศิริญญา พลอยดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19 S-01 1207 B4561590 นางสาว ปราณี ในจิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
20 S-01 1207 B4704539 นางสาว ศิริวิมล บูชาพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 S-01 1207 B4704607 นางสาว ศุภลักษณ์ หะยีมะสาและ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22 S-01 1208 B4670193 นางสาว จารุณี นาสารีย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
23 S-01 1208 B4552390 นางสาว นัทกานต์ ทองพูน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
24 S-01 1208 B4509653 นางสาว แสงจันทร์ บุตรดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
25 S-01 1209 B4703501 นางสาว วรพรรณ เต็งชัยภูมิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
26 S-01 1209 B4703020 นางสาว มณฑิญา ชูเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 S-01 1209 B4560302 นางสาว ลลิฏชา อิ่มชื่นศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
28 S-01 1210 B4470755 นางสาว ฤทัยรัตน์ เนียมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
29 S-01 1210 B4771937 นางสาว โสรยา บัวแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
30 S-01 1210 B4752684 นางสาว บุรารัตน์ บุญทรัพย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
31 S-01 1211 B4712879 นางสาว สุพิชชา มาสมพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
32 S-01 1211 B4452133 นางสาว อิสราภรณ์ ทิพย์คำ เทคโนโลยีการผลิตพืช
33 S-01 1211 B4450658 นางสาว นิธิมา อาคมานนท์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
34 S-01 1212 B4560258 นางสาว สรยา หงำกระโทก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
35 S-01 1212 B4502746 นางสาว รัตนากร วังคำแหง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
36 S-01 1212 B4751625 นางสาว สุทธิดา ไลวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
37 S-01 1213 B4650744 นางสาว ปวีณา เกษรา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
38 S-01 1213 B4650706 นางสาว ประภาพร สุทธิ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
39 S-01 1213 B4751298 นางสาว วิภา เทศแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40 S-01 1214 B4402824 นางสาว นฤมล ธนสุคนธ์ วิศวกรรมเคมี
41 S-01 1214 B4508359 นางสาว เจะปาตีเมาะ บาราเฮง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
42 S-01 1214 B4405740 นางสาว วิภารัตน์ กิจสมุทร์ วิศวกรรมเคมี
43 S-01 1215 B4561767 นางสาว อมรรัตน์ พิทักษ์พงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
44 S-01 1215 B4661887 นางสาว เสาวรี เหล่าสะพาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
45 S-01 1215 B4401513 นางสาว ฐิติรัตน์ ธนสาโร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
46 S-01 1216 B4660637 นางสาว นิภาพร สันทาลุนัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
47 S-01 1216 B4661368 นางสาว วิไลภรณ์ ตุ้มทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
48 S-01 1216 B4408819 นางสาว เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ วิศวกรรมโยธา
49 S-01 1217 B4671473 นางสาว หัทยา คชรัตน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
50 S-01 1217 B4570608 นางสาว วรณัน อติเศรษฐพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
51 S-01 1217 B4552338 นางสาว ปิยดา นามเกาะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
52 S-01 1218 B4651543 นางสาว สาวิตรี พางาม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
53 S-01 1218 B4670391 นางสาว เด่นเดือน เลิศทยากุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
54 S-01 1218 B4510628 นางสาว ดอกไม้ บุญปก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
55 S-01 1219 B4700722 นางสาว จุฑารัตน์ ขอจุลซ้วน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
56 S-01 1219 B4661740 นางสาว สุทธิจิตต์ อยุธยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
57 S-01 1219 B4604389 นางสาว นารีรัตน์ เหมมินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
58 S-01 1220 B4551744 นางสาว มัจฉา กามขุนทด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
59 S-01 1220 B4451365 นางสาว วาสนา จันทร์ปุก เทคโนโลยีการผลิตพืช
60 S-01 1220 B4552000 นางสาว ธารา พรมน้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
61 S-01 1221 B4551256 นางสาว หนึ่งฤทัย คงจีบ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
62 S-01 1221 B4551881 นางสาว อังคณา สุภาผล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
63 S-01 1221 B4604297 นางสาว นวรัตน์ ยาจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
64 S-01 1222 B4661900 นางสาว แสงดาว สองสูงเนิน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
65 S-01 1222 B4651031 นางสาว มธุกร สมพงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
66 S-01 1222 B4600084 นางสาว กมลรัตน์ บุญประคอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
67 S-01 1223 B4704874 นางสาว สาลินี ศรีสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
68 S-01 1223 B4561927 นางสาว ฮาลีเม๊าะ ดีแม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
69 S-01 1223 B4708902 นางสาว นูรญีฮาน เจ๊ะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
70 S-01 1224 B4510222 นางสาว เนตรนรินทร์ อุดรทักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
71 S-01 1224 B4509639 นางสาว ดาวประกาย บุญเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
72 S-01 1224 B4509677 นางสาว จุฬารัตน์ บุญตัว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
73 S-01 1225 B4552062 นางสาว ดวงใจ บุญแนบ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
74 S-01 1225 B4552031 นางสาว พรทวี สีเมืองเดช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
75 S-01 1225 B4510437 นางสาว กนกวรรณ เกตษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
76 S-01 1226 B4771777 นางสาว วริฏฐา ประเสริฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
77 S-01 1226 B4511304 นางสาว เสาวรัตน์ จันทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
78 S-01 1226 B4450610 นางสาว นาตยา โภชนากรณ์ เทคโนโลยีอาหาร
79 S-01 1227 B4550822 นางสาว วันวิสาข์ สุภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
80 S-01 1227 B4550518 นางสาว สะอิ้ง ศรีขาว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
81 S-01 1227 B4607878 นางสาว วราภรณ์ แดนทองสา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
82 S-01 1228 B4703051 นางสาว มลผกา พรหมเทพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
83 S-01 1228 B4561750 นางสาว นงคราญ แก่นคำเป็ก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
84 S-01 1228 B4511274 นางสาว น้ำคำ ด่านไทยวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
85 S-01 1229 B4704881 นางสาว สาวิตรี ชัยวิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
86 S-01 1229 B4571483 นางสาว ฐิติภา สาสิงห์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
87 S-01 1229 B4701392 นางสาว ทิพวรรณ อริยะดิษฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
88 S-01 1230 B4551782 นางสาว ธิดาวัลย์ โพธิ์จิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
89 S-01 1230 B4750147 นางสาว จิรนัย กลิ่นใย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
90 S-01 1230 B4761464 นางสาว อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
91 S-01 1231 B4561002 นางสาว ดาวรุ่ง วิจิตรศักดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
92 S-01 1231 B4561668 นางสาว ประไพรศรี บุตรวงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
93 S-01 1231 B4511441 นางสาว สุธาทิพย์ ใจรัก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
94 S-01 1232 B4470489 นางสาว ปิยธิดา ศรีพาณิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
95 S-01 1232 B4470618 นางสาว พิมณมาศ แย้มจั่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
96 S-01 1232 B4509011 นางสาว เกษฎาพร ทองภู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
97 S-01 1233 B4611783 นางสาว อัญชลิกา แก้วอุย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
98 S-01 1233 B4651697 นางสาว สุพรรณี ไก่นิล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
99 S-01 1233 B4710875 นางสาว รัฐพร ภูธนะกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
100 S-01 1234 B4470939 นางสาว วีรวรรณ มธุรัญญานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
101 S-01 1234 B4450979 นางสาว พัชชิระ พงษา เทคโนโลยีการผลิตพืช
102 S-01 1234 B4701750 นางสาว นริศรา มีมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
103 S-01 1235 B4706946 นางสาว จีรภา โพธิ์ศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
104 S-01 1235 B4762133 นางสาว อัสมา มีสมรรถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
105 S-01 1235 B4503484 นางสาว รัชฎาพร พรมเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
106 S-01 1236 B4550945 นางสาว วีรวรรณ นิตยสุทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
107 S-01 1236 B4570233 นางสาว ฤดีสรวง เสถียรรอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
108 S-01 1236 B4570110 นางสาว ฎาพร โฉมที สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
109 S-01 1237 B4661122 นางสาว รำพึง สร่ายหอม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
110 S-01 1237 B4605706 นางสาว พนิดา สอนนนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
111 S-01 1237 B4607977 นางสาว วรุณยุพา ดำรงดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
112 S-01 1238 B4702054 นางสาว บุญรักษ์ เบ้าสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
113 S-01 1238 B4701262 นางสาว ตติยา ลือมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
114 S-01 1238 B4601227 นางสาว จินตนา คำภูนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
115 S-01 1239 B4704829 นางสาว สาคร อ้อพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
116 S-01 1239 B4509172 นางสาว นิภากรณ์ จันธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
117 S-01 1239 B4706502 นางสาว ขวัญชีวัน ขำพรหมราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
118 S-01 1240 B4470373 นางสาว นันทิยา สุวรรณอาสา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
119 S-01 1240 B4702238 นางสาว ปริศนา พูนมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
120 S-01 1240 B4608196 นางสาว วันวิสาข์ สว่างงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
121 S-01 1241 B4570929 นางสาว วิชชานันท์ งามถิ่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
122 S-01 1241 B4711612 นางสาว วีระนุช ไชยาแจ่ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
123 S-01 1241 B4705628 นางสาว อรทัย นามลีลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
124 S-01 1242 B4600824 นางสาว ขนิษฐา ศรีสกุลกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
125 S-01 1242 B4601159 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
126 S-01 1242 B4601401 นางสาว จุฑามาศ รอดภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
127 S-01 1243 B4571353 นางสาว บุษบา สุริวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
128 S-01 1243 B4470786 นางสาว ลักขณา เฮงมีชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
129 S-01 1243 B4771470 นางสาว อุษาวรรณ ตินนัง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
130 S-01 1244 B4700982 นางสาว ชิดชนก รักดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
131 S-01 1244 B4509301 นางสาว อัจฉราพร พรหมพันธุ์ใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
132 S-01 1244 B4760788 นางสาว ราตรี เบ้ามณี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
133 S-01 1245 B4700616 นางสาว จามจุรีย์ นุชนารถ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
134 S-01 1245 B4660507 นางสาว ทิวานนท์ สมนาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
135 S-01 1245 B4603702 นางสาว ธิดารัตน์ เพริศแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
136 S-01 1246 B4303954 นางสาว พนิดา ทิพย์ดารารัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
137 S-01 1246 B4508533 นางสาว ศิรินทิพย์ จันทรบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
138 S-01 1301 B4470915 นางสาว วิรชา อุ่นเมตตาอารี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
139 S-01 1301 B4451792 นางสาว สุพรรษา ศรีม่วง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
140 S-01 1301 B4451396 นางสาว วิภาศิริ บาลี เทคโนโลยีอาหาร
141 S-01 1302 B4662044 นางสาว อริษรา เหมือนอ่วม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
142 S-01 1302 B4770978 นางสาว วรกานต์ ทิมอ่อน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
143 S-01 1302 B4762003 นางสาว สุกัญญา มาทองแดง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
144 S-01 1303 B4660446 นางสาว ทัศญา สายแวว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
145 S-01 1303 B4470649 นางสาว ภัทรพร วัชรหิรัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
146 S-01 1303 B4509165 นางสาว ลลิดา เก่งอนันตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
147 S-01 1304 B4651307 นางสาว วาสนา บัวใหญ่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
148 S-01 1304 B4404316 นางสาว พีรกร ดำเนินภัณฑ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
149 S-01 1304 B4404507 นางสาว ภานินี ประเสริฐเมธ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
150 S-01 1305 B4511052 นางสาว สุนิศา สอนเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
151 S-01 1305 B4761839 นางสาว วชิรา วานมนตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
152 S-01 1305 B4610137 นางสาว สินีนุช ดีนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
153 S-01 1306 B4402640 นางสาว นงลักษณ์ โลกเลื่อง วิศวกรรมโยธา
154 S-01 1306 B4771739 นางสาว เมธวดี กรองโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
155 S-01 1306 B4770442 นางสาว นันทิกา สิงห์ทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
156 S-01 1307 B4509219 นางสาว นุชจรี สิงห์แก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
157 S-01 1307 B4509226 นางสาว กนกวรรณ มกรพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
158 S-01 1307 B4602774 นางสาว ณัฐสิรี สุพรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
159 S-01 1308 B4470236 นางสาว ณัฐพร อุณหกะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
160 S-01 1308 B4602880 นางสาว ดวงหทัย เที่ยงสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
161 S-01 1308 B4762119 นางสาว อรวรรณ มหาโยธี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
162 S-01 1309 B4700777 นางสาว แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
163 S-01 1309 B4650805 นางสาว ปาริชาติ ละมาส สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
164 S-01 1309 B4400455 นางสาว ขนิษฐา มุกดา วิศวกรรมอุตสาหการ
165 S-01 1310 B4701781 นางสาว นวลอนงค์ เกษร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
166 S-01 1310 B4470663 นางสาว ภัทริกา จันทร์วิจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
167 S-01 1310 B4750499 นางสาว นรารักษ์ ใจภักดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
168 S-01 1311 B4309437 นางสาว ไลลา ช่างเหล็ก วิศวกรรมพอลิเมอร์
169 S-01 1311 B4701378 นางสาว ทักษิณา กรไกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
170 S-01 1311 B4712626 นางสาว สิริพร นาคราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
171 S-01 1312 B4670247 นางสาว จิลมิกา เจริญทนัง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
172 S-01 1312 B4670438 นางสาว ทัชชา โคตรชมภู สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
173 S-01 1312 B4650737 นางสาว ปวิณนา มังสา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
174 S-01 1313 B4770749 นางสาว เพ็ญผกา ดอบุตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
175 S-01 1313 B4461463 นางสาว สูไรยา มูซอ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
176 S-01 1313 B4750864 นางสาว พรรณี สมบัติศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
177 S-01 1314 B4670988 นางสาว มนุลินท์ จันทร์แก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
178 S-01 1314 B4670810 นางสาว พรรณพิไล ปุกหุต เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
179 S-01 1314 B4713821 นางสาว อัญรัตน์ คุ้มสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
180 S-01 1315 B4708001 นางสาว ทรัสตี เจริญคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
181 S-01 1315 B4601678 นางสาว ชนิตฎา ทิ้งโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
182 S-01 1316 B4660279 นางสาว ชลิตา เสถียรสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์
183 S-01 1316 B4711773 นางสาว ศันสนีย์ เก่งเขตรกรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
184 S-01 1316 B4404736 นางสาว มัณลิดา วงศ์ดี เทคโนโลยีธรณี
185 S-01 1317 B4400301 นางสาว กาญจนา ทองสิงห์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
186 S-01 1317 B4402268 นางสาว ธนัญชนก ภารกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
187 S-01 1317 B4505167 นางสาว พฤทธิยาพร สิงห์โตทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
188 S-01 1318 B4550860 นางสาว กนกอร ศรีธเนศศักดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
189 S-01 1318 B4704034 นางสาว วิไลวรรณ อันสนธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
190 S-01 1318 B4705642 นางสาว อรนุช แสนสบาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
191 S-01 1319 B4702146 นางสาว ประภาวรรณ ทองศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
192 S-01 1319 B4407140 นางสาว สุทธิดา สุขโน วิศวกรรมอุตสาหการ
193 S-01 1319 B4470106 นางสาว จิตราภรณ์ สนจุมภะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
194 S-01 1320 B4704270 นางสาว ศจี สิงห์สง่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
195 S-01 1320 B4451518 นางสาว ศศิวิมล ทับเวช เทคโนโลยีอาหาร
196 S-01 1320 B4452065 นางสาว อัญชลีญา จันทร์งาม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
197 S-01 1321 B4551478 นางสาว พัชรินทร์ นาคบุตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
198 S-01 1321 B4551959 นางสาว ปิยลักษณ์ ทองลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
199 S-01 1321 B4751366 นางสาว ศศิมา เจ๊กนอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
200 S-01 1322 B4571292 นางสาว สิริลักษณ์ เฉียงจะโป๊ะ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
201 S-01 1322 B4510703 นางสาว อริศรา ประสงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
202 S-01 1322 B4751359 นางสาว ศศิธร ลาภบุญเรือง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
203 S-01 1323 B4670278 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็ชรประสม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
204 S-01 1323 B4650898 นางสาว พรพิมล สังข์เพิ่ม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
205 S-01 1323 B4602149 นางสาว ชุติมา พงษ์จุ้ย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
206 S-01 1324 B4671244 นางสาว ศิขรา ศิริสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
207 S-01 1324 B4703549 นางสาว วรรณฤดี เจียมมะเริง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
208 S-01 1324 B4551935 นางสาว ทิพวรรณ จันทร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
209 S-01 1325 B4651673 นางสาว สุดารัตน์ พราหมณ์แก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
210 S-01 1325 B4703938 นางสาว วิภาวรรณ ปลั่งกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
211 S-01 1325 B4609346 นางสาว ศิริวรรณ อ่วมปาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
212 S-01 1326 B4650324 นางสาว ชมภูนุช ฆ้องลา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
213 S-01 1326 B4701873 นางสาว น้ำฝน ไตรเสนีย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
214 S-01 1326 B4607885 นางสาว วราภรณ์ เทพมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
215 S-01 1327 B4611387 นางสาว อมรรัตน์ โสไกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
216 S-01 1327 B4401940 นางสาว ดาราวรรณ เอิบสำโรง วิศวกรรมโลหการ
217 S-01 1328 B4770817 นางสาว มณีรัตน์ อินทรา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
218 S-01 1328 B4405566 นางสาว วาสนา ปัสสากุล วิศวกรรมอุตสาหการ
219 S-01 1328 B4405801 นางสาว วิลัญดา จำปาทอง วิศวกรรมพอลิเมอร์
220 S-01 1329 B4707615 นางสาว ณัฐพร ทองวัฒนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
221 S-01 1329 B4711933 นางสาว ศิโรรัตน์ แก้วกงพาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
222 S-01 1330 B4471400 นางสาว เยาวนิตย์ มะนิยม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
223 S-01 1330 B4405931 นางสาว วีรญา ดีแน่น วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
224 S-01 1330 B4461623 นางสาว อเทตยา สุวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
225 S-01 1331 B4700623 นางสาว จารุวรรณ แสงอยู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
226 S-01 1331 B4704508 นางสาว ศิริพรรณ คำแน่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
227 S-01 1331 B4451303 นางสาว วรงค์พร คณาวรงค์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
228 S-01 1332 B4510413 นางสาว สุภาวดี สุพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
229 S-01 1332 B4509684 นางสาว ชลธิชา เมืองแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
230 S-01 1332 B4750420 นางสาว ธนิษฐา บุญทวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
231 S-01 1333 B4705673 นางสาว อรศิริ แสงสี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
232 S-01 1333 B4505198 นางสาว วินิลซรา ขวานเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
233 S-01 1333 B4607328 นางสาว รวีวรรณ เตชะวรพัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
234 S-01 1334 B4703082 นางสาว มาศสุภา ทองพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
235 S-01 1334 B4701682 นางสาว นงลักษณ์ แก้วนิล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
236 S-01 1334 B4507666 นางสาว สมใจ บุญเทพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
237 S-01 1335 B4671602 นางสาว อุมาภรณ์ แท่นทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
238 S-01 1335 B4670759 นางสาว ปัญญา คุณุรัตน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
239 S-01 1335 B4670254 นางสาว จุฑามาส สงวนจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
240 S-01 1336 B4703983 นางสาว วิลาสินี ธนะสำเริง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
241 S-01 1336 B4710332 นางสาว ภาณุมาศ พักกระสา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
242 S-01 1336 B4603238 นางสาว ทัศนีย์ ทับทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
243 S-01 1337 B4660866 นางสาว พลอยทราย ทัศน์จันดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
244 S-01 1337 B4770305 นางสาว ดารารัตน์ อินทะปัญญา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
245 S-01 1337 B4770060 นางสาว ขนิษฐญาดา อุไรวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
246 S-01 1338 B4604754 นางสาว เบญจพร เหล็งหนูดำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
247 S-01 1338 B4770183 นางสาว จุไรรัตน์ จุงเลียก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
248 S-01 1338 B4600633 นางสาว เกศรินทร์ ศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
249 S-01 1339 B4703532 นางสาว วรรณภรณ์ ชัยผ่องศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
250 S-01 1339 B4702405 นางสาว เปรมวดี นาคสิทธิเลิศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
251 S-01 1340 B4551652 นางสาว เตือนใจ ฝายสระน้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
252 S-01 1340 B4509134 นางสาว สายรุ้ง พรมสำราญ วิศวกรรมเซรามิก-2545
253 S-01 1340 B4509134 นางสาว สายรุ้ง พรมสำราญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
254 S-01 1340 B4751878 นางสาว อรุณี เดชพิทักษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
255 S-01 1341 B4705130 นางสาว สุนันทา เหลือเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
256 S-01 1341 B4551928 นางสาว ศิริกานดา นันทะจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
257 S-01 1341 B4509899 นางสาว มลฤดี บุญทศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
258 S-01 1342 B4571452 นางสาว ชวิศา สาธุพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
259 S-01 1342 B4471134 นางสาว สุภัค ตูวิเชียร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
260 S-01 1342 B4752936 นางสาว หทัยชนก นพจรูญศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
261 S-01 1343 B4610847 นางสาว สุรีย์พร เหลือเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
262 S-01 1343 B4770718 นางสาว พิมพรรณ ลับโกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
263 S-01 1343 B4610038 นางสาว สาวิตรี รัชตโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
264 S-01 1344 B4570547 นางสาว บุษราภรณ์ เนตวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
265 S-01 1344 B4701583 นางสาว ธิดาพร เพิกนิล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
266 S-01 1344 B4550839 นางสาว ณิชนันท์ บรรพสุวรรณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
267 S-01 1345 B4700692 นางสาว จีรนันท์ สายทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
268 S-01 1345 B4661870 นางสาว สุวัสสา เพ็งสีแสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
269 S-01 1345 B4700241 นางสาว กาญจนา ศรีทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
270 S-01 1346 B4705000 นางสาว สุกัญญา นาสาวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
271 S-01 1346 B4703211 นางสาว รอกีเยาะ จารง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
272 S-01 1346 B4501381 นางสาว อลิสรา ศิลปีโยดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
273 S-02 2201 B4701248 นางสาว ดุจดาว โตเอี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
274 S-02 2201 B4705147 นางสาว สุนารี บางศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
275 S-02 2201 B4705260 นางสาว สุมัทนา สวัสดิมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
276 S-02 2202 B4770220 นางสาว เฉลิมพร อุ่นเรือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
277 S-02 2202 B4710806 นางสาว รัชฎาพร หมกทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
278 S-02 2202 B4700715 นางสาว จุฑามาส ทวีวงศ์สุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
279 S-02 2203 B4407249 นางสาว สุนีย์ ทองอินทร์ วิศวกรรมเกษตร
280 S-02 2203 B4407591 นางสาว หฤทัย ลำเจียก วิศวกรรมเกษตร
281 S-02 2203 B4452348 นางสาว ภรณ์สรัญ วราสิทธินนท์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
282 S-02 2204 B4551720 นางสาว รุ่งเรือง ถุนนอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
283 S-02 2204 B4702467 นางสาว พนิดา บุญฤทธิ์เดโชชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
284 S-02 2204 B4561040 นางสาว มนัสวี พานิชนอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
285 S-02 2205 B4551775 นางสาว น้ำค้าง โหมกขุนทด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
286 S-02 2205 B4560999 นางสาว หนึ่งฤทัย จีนกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
287 S-02 2205 B4712718 นางสาว สุจิตรา ซ่าอินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
288 S-02 2206 B4713784 นางสาว อัจฉราวรรณ วงศ์เวชวศิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
289 S-02 2206 B4709886 นางสาว พัชรินทร์ พลันสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
290 S-02 2206 B4705581 นางสาว อภิญญา อินทร์นอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
291 S-02 2207 B4551836 นางสาว อัจฉราภรณ์ บุญมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
292 S-02 2207 B4661726 นางสาว สุดารัตน์ คำภิลานน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
293 S-02 2207 B4509073 นางสาว อนุชสรา นิยมสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
294 S-02 2208 B4450214 นางสาว จันทร์เพ็ญ โพธิ์มา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
295 S-02 2208 B4450665 นางสาว นิภาพร เกตุเพ็ชร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
296 S-02 2208 B4403906 นางสาว พนิตา มณีโชติ วิศวกรรมเซรามิก
297 S-02 2209 B4608172 นางสาว วันวิสาข์ ต่ายทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
298 S-02 2209 B4510406 นางสาว ดารุณีย์ เอกรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
299 S-02 2210 B4701989 นางสาว นุชนาฏ ฝาเฟี้ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
300 S-02 2210 B4510819 นางสาว อนุตรา สมุทรเวช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
301 S-02 2210 B4750468 นางสาว ธิดารัตน์ ธูปแช่ม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
302 S-02 2211 B4510840 นางสาว ชลธิรา บุญฟุ้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
303 S-02 2211 B4703228 นางสาว ระวิวรรณ ทะกันจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
304 S-02 2211 B4752073 นางสาว จิราภรณ์ พิลึก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
305 S-02 2212 B4651192 นางสาว ลัดดาวัล สลางสิงห์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
306 S-02 2212 B4604532 นางสาว นุชจรี แสนโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
307 S-02 2212 B4711353 นางสาว วิจิตรา นาคอ่อน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
308 S-02 2213 B4451006 นางสาว พิชญดา แก้ววงษา เทคโนโลยีการผลิตพืช
309 S-02 2213 B4452324 นางสาว แก้วกาญจน์ ราชการกลาง เทคโนโลยีการผลิตพืช
310 S-02 2213 B4560821 นางสาว บุญเหรียญ วรรณเดช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
311 S-02 2214 B4770336 นางสาว ทัดดาว หมู่สะแก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
312 S-02 2214 B4561347 นางสาว วารุณี ทีสุ่ม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
313 S-02 2214 B4510574 นางสาว สุจินดา สีดาอุบล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
314 S-02 2215 B4551799 นางสาว สุภาพร ยืนรัมย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
315 S-02 2215 B4561675 นางสาว ศิริลักษณ์ วรรณปะเถาว์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
316 S-02 2215 B4770961 นางสาว วจีพร โพธิ์สามารถ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
317 S-02 2216 B4752240 นางสาว ปัทมา บุญทิพย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
318 S-02 2216 B4400509 นางสาว ขวัญหทัย หัสดินทร ณ อยุธยา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
319 S-02 2217 B4552123 นางสาว กาญจนา พุ่มภาชี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
320 S-02 2217 B4702597 นางสาว พัชฎา บับพาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
321 S-02 2217 B4570950 นางสาว สมคิด เบ็ญจคุ้ม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
322 S-02 2218 B4560227 นางสาว ประวีณา เสียงโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
323 S-02 2218 B4700579 นางสาว จันจิรา วงส์วันนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
324 S-02 2218 B4510611 นางสาว กาญจนา สีแก่นจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
325 S-02 2219 B4510246 นางสาว ปวีณา สมชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
326 S-02 2219 B4561606 นางสาว วิภา ธาตุวิสัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
327 S-02 2219 B4713104 นางสาว เสาวลักษณ์ ป่านแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
328 S-02 2220 B4509929 นางสาว มณฑิชา ศิริชล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
329 S-02 2220 B4509868 นางสาว สุปราณี แสงประทีป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
330 S-02 2220 B4601760 นางสาว ชลธิดา สุธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
331 S-02 2221 B4771807 นางสาว วัสมน สุขสมพงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
332 S-02 2221 B4570837 นางสาว สุกัญญา ขามโนนวัด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
333 S-02 2221 B4560753 นางสาว รุ่งทอง หมู่สะแก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
334 S-02 2222 B4750895 นางสาว พัชรา บำรุง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
335 S-02 2222 B4600336 นางสาว กัญญา รัตนาสิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
336 S-02 2223 B4706144 นางสาว กอบลักษณ์ วัฒนพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
337 S-02 2223 B4702818 นางสาว เพ็ญพักตร์ วรุณโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
338 S-02 2224 B4509332 นางสาว วิไลวรรณ บุญสิน
339 S-02 2224 B4451969 นางสาว อมรรัตน์ วิจารย์วงษ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
340 S-02 2224 B4510321 นางสาว ทิพวรรณ บัญชาวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
341 S-02 2225 B4400127 นางสาว กรนิธี ดาศรี วิศวกรรมเคมี
342 S-02 2225 B4400103 นางสาว กมลรัตน์ อภิชาติเสนีย์ วิศวกรรมเคมี
343 S-02 2225 B4405023 นางสาว รัตติยา นับถือตรง วิศวกรรมเคมี
344 S-02 2226 B4702283 นางสาว ปวีณา กลิ่นพ่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
345 S-02 2226 B4661351 นางสาว วิมล แปวขุนทด สำนักวิชาแพทยศาสตร์
346 S-02 2226 B4651833 นางสาว อรชา วัฒนนภาเกษม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
347 S-02 2227 B4660804 นางสาว ปารัชญา ขาวศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
348 S-02 2227 B4451891 นางสาว สุรีย์พรรณ พิมลลิขิต เทคโนโลยีการผลิตพืช
349 S-02 2227 B4450177 นางสาว ขนิษฐา เรืองรักเรียน เทคโนโลยีการผลิตพืช
350 S-02 2228 B4603719 นางสาว ธิดารัตน์ ล้นลือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
351 S-02 2228 B4600374 นางสาว กาญจนา พัดทะเล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
352 S-02 2229 B4451488 นางสาว ศรีสุดา ภูถวิล เทคโนโลยีการผลิตพืช
353 S-02 2229 B4451037 นางสาว พิราวรรณ มณเฑียรมณี เทคโนโลยีการผลิตพืช
354 S-02 2230 B4772026 นางสาว อาริยา กรกีรานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
355 S-02 2230 B4771890 นางสาว สุภัสสร เดชสัจจา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
356 S-02 2230 B4509059 นางสาว รัตติกาล คอนจำนงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
357 S-02 2231 B4611929 นางสาว อาทิตยา ไกยสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
358 S-02 2231 B4706960 นางสาว จุฑารัตน์ ตู้เจริญภัณฑ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
359 S-02 2231 B4770879 นางสาว รพีพรรณ รัตนชินกร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
360 S-02 2232 B4404057 นางสาว พัชชา พฤกษาชีวะ วิศวกรรมเกษตร
361 S-02 2232 B4551300 นางสาว อัญชะยา ชีวไพบูลย์ศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
362 S-02 2232 B4403647 นางสาว ปาริฉัตร สุหร่าย วิศวกรรมเกษตร
363 S-02 2233 B4670957 นางสาว มณีนุช สิงห์คะ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
364 S-02 2233 B4707035 นางสาว เจนจิรา กระแสโสม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
365 S-02 2233 B4670018 นางสาว กติกา ธรรมจริยวงศา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
366 S-02 2234 B4402961 นางสาว นิตยา บุญเป้ วิศวกรรมเกษตร
367 S-02 2234 B4709282 นางสาว ปรัศนีย์ ศรีสุรมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
368 S-02 2235 B4503033 นางสาว พรทิพย์ ศรีธรรมมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
369 S-02 2235 B4409069 นางสาว แพรว วรรณรักษ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
370 S-02 2235 B4408079 นางสาว อลิสรา กรณ์ใหม่ วิศวกรรมเคมี
371 S-02 2236 B4662136 นางสาว อิศราวรรณ สว่างพบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
372 S-02 2236 B4660194 นางสาว จิราพร เลิศพรประสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
373 S-02 2237 B4770428 นางสาว นวพร แตรสังข์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
374 S-02 2237 B4670780 นางสาว ปิยนันท์ สุดประเสริฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
375 S-02 2237 B4671527 นางสาว อภิรดี ศีลแดนจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
376 S-02 2238 B4750345 นางสาว ดวงกมล เชื้อนาค สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
377 S-02 2238 B4509530 นางสาว พชรวดี ครุธแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
378 S-02 2239 B4450382 นางสาว ชมภูนุช บุญภิละ เทคโนโลยีการผลิตพืช
379 S-02 2239 B4760474 นางสาว นุจิรา ทรงนิคม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
380 S-02 2240 B4511496 นางสาว วิภาวรรณ บุญชื่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
381 S-02 2240 B4505594 นางสาว อรวรรณ นงนุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
382 S-02 2241 B4770046 นางสาว เกร็ดแก้ว จันทร์สอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
383 S-02 2241 B4771968 นางสาว อมรรัตน์ เฉลิมกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
384 S-02 2241 B4770831 นางสาว เมทินี คงเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
385 S-02 2242 B4571117 นางสาว แพรวภรรณ บุตรโคตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
386 S-02 2242 B4570974 นางสาว อ้อมจันทร์ ธรรมชาติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
387 S-02 2242 B4510550 นางสาว วิมลรัตน์ สมอนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
388 S-02 2243 B4406136 นางสาว ศศิวิมล ไกรแก้ว วิศวกรรมเคมี
389 S-02 2243 B4770251 นางสาว ณัฏฐิกา เพ็ชร์เกราะ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
390 S-02 2243 B4402923 นางสาว นาฏยา พูนโตนด วิศวกรรมเคมี
391 S-02 2244 B4407560 นางสาว หนึ่งฤทัย มาประจง เทคโนโลยีธรณี
392 S-02 2244 B4470854 นางสาว วราภรณ์ ซีกพุดซา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
393 S-02 2244 B4751861 นางสาว อริญา ลาภโคกสูง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
394 S-02 2245 B4702030 นางสาว เนติยา วารินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
395 S-02 2245 B4403425 นางสาว ประภาพร คำผาเคน วิศวกรรมเซรามิก
396 S-02 2245 B4706663 นางสาว จริยาพร หมั่นสุจริต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
397 S-02 2246 B4706106 นางสาว กฤษณา บุญแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
398 S-02 2246 B4604488 นางสาว นิลุบล จันทร์แสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
399 S-02 2246 B4604143 นางสาว นภา หยิมกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
400 S-02 2301 B4702634 นางสาว พัชรินทร์ มกราพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
401 S-02 2301 B4705611 นางสาว อมราพร สุขประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
402 S-02 2302 B4770596 นางสาว ปานทิพย์ เหล่ากูล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
403 S-02 2302 B4771821 นางสาว วิยะณี อาจหาญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
404 S-02 2302 B4771623 นางสาว ธิดาวัลย์ แซ่ลี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
405 S-02 2303 B4770640 นางสาว ผาสุข อัฐโส สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
406 S-02 2303 B4671015 นางสาว เมธิรา เบญจพลกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
407 S-02 2303 B4714170 นางสาว รุ่งกานต์ ทาลีราช ยังไม่สังกัดสาขา-วิศวกรรมศาสตร์
408 S-02 2304 B4701132 นางสาว ณัฐธิดา ไชยสมคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
409 S-02 2304 B4511168 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูเชิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
410 S-02 2304 B4509486 นางสาว เสาวลักษณ์ นิรันดร์วัฒนเดชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
411 S-02 2305 B4604310 นางสาว นัฐกาญจน์ ซื่อตรง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
412 S-02 2305 B4509981 นางสาว สุดาวดี กล่อมแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
413 S-02 2305 B4509851 นางสาว ลำพูล พันธัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
414 S-02 2306 B4771562 นางสาว ณัฐชญา ทองแถม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
415 S-02 2306 B4771142 นางสาว ศศิภา พันธุ์วิชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
416 S-02 2306 B4560968 นางสาว มลฤดี พลหาญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
417 S-02 2307 B4570813 นางสาว จันทรา ว่าความดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
418 S-02 2307 B4700302 นางสาว กุสุมา มณีวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
419 S-02 2307 B4560760 นางสาว นิตย์ เกียดนอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
420 S-02 2308 B4407294 นางสาว สุพิน วงศ์ศรี วิศวกรรมเซรามิก
421 S-02 2308 B4706335 นางสาว กุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
422 S-02 2308 B4600282 นางสาว กฤษณี จันทร์เงิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
423 S-02 2309 B4750925 นางสาว พัชรี ชัยศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
424 S-02 2309 B4750697 นางสาว ประภัสสร ลำพองชาติ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
425 S-02 2309 B4470359 นางสาว นฤมล วงค์เบาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
426 S-02 2310 B4770381 นางสาว ธารทิพย์ จุฬารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
427 S-02 2310 B4551874 นางสาว เจริญศรี ตั้งประสิทธิ์ศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
428 S-02 2310 B4511465 นางสาว วันวิสาข์ เอี่ยมอร่าม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
429 S-02 2311 B4503705 นางสาว คนึงนิจ ดาทองงอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
430 S-02 2311 B4750628 นางสาว นิลบล สุโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
431 S-02 2311 B4505259 นางสาว สุวรรณี งามญาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
432 S-02 2312 B4710967 นางสาว รุ่งนภา ณ สูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
433 S-02 2312 B4760306 นางสาว ณัฏฐิณี ตรีเพชร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
434 S-02 2312 B4404941 นางสาว รสริน หัตถี วิศวกรรมเซรามิก
435 S-02 2313 B4770572 นางสาว ปวีณา จิณาเกตุ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
436 S-02 2313 B4408093 นางสาว อังคฉัฏฐ์ เหมือนแก้วจินดา วิศวกรรมเคมี
437 S-02 2313 B4710516 นางสาว มณฑกานต์ พีรศักดิ์โสภณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
438 S-02 2314 B4650393 นางสาว ณัฐธินี อินทะรัตน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
439 S-02 2314 B4511434 นางสาว ดุษฎี อินมอญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
440 S-02 2314 B4561538 นางสาว สุภาภรณ์ สีหาราช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
441 S-02 2315 B4770206 นางสาว เจวารี พลโยธา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
442 S-02 2316 B4760610 นางสาว แพรทอง เสาวรัตนพงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
443 S-02 2316 B4701095 นางสาว ณัฏฐา จันโส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
444 S-02 2316 B4508175 นางสาว จันทรา ราโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
445 S-02 2317 B4606673 นางสาว ภาวิณี เลี้ยงนิรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
446 S-02 2317 B4705109 นางสาว สุดารัตน์ สุวรรณรังษี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
447 S-02 2318 B4604129 นางสาว นพมาศ เนาว์พิริยวัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
448 S-02 2318 B4510635 นางสาว ปวีณา อาจวิชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
449 S-02 2319 B4751694 นางสาว สุรีวัลย์ ขันสัมฤทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
450 S-02 2319 B4551997 นางสาว วิมลนาถ คำศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
451 S-02 2319 B4751823 นางสาว อรทัย วงศ์สว่าง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
452 S-02 2320 B4552055 นางสาว นัยนา นนทะมาตย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
453 S-02 2320 B4510468 นางสาว ราตรี คำภากุม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
454 S-02 2321 B4750079 นางสาว กุลวดี ศรีรักษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
455 S-02 2321 B4561651 นางสาว นนธยา ทางถูก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
456 S-02 2322 B4570318 นางสาว ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
457 S-02 2322 B4403296 นางสาว ปณิธาน ทันจันทึก วิศวกรรมโยธา
458 S-02 2322 B4760139 นางสาว ขันแก้ว สุรรังสิกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
459 S-02 2323 B4709701 นางสาว พรแพรว หัมพานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
460 S-02 2323 B4712756 นางสาว สุดารัตน์ เรืองสว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
461 S-02 2324 B4561804 นางสาว ดาริกา อนุสิทธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
462 S-02 2324 B4560951 นางสาว นิตยา ชุดไธสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
463 S-02 2325 B4511557 นางสาว ศิริมล เอื้ออุดมชัยสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
464 S-02 2325 B4662068 นางสาว อัญชลี เพียวงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
465 S-02 2325 B4510390 นางสาว วิรงรอง ทิพสิงห์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
466 S-02 2326 B4770725 นางสาว พิมพิลัย จุลอำพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
467 S-02 2326 B4702078 นางสาว เบญจมาศ ยี่สุ่นแย้ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
468 S-02 2326 B4560845 นางสาว พิมพ์ใจ เทพเดช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
469 S-02 2327 B4761730 นางสาว เนตรมณี สุคำภา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
470 S-02 2327 B4460558 นางสาว บุปผา คำหงษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
471 S-02 2327 B4305743 นางสาว วันเพ็ญ ทรงพิทักษ์กุล วิศวกรรมเคมี
472 S-02 2328 B4570523 นางสาว อัจฉราพร หลวงพรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
473 S-02 2328 B4603139 นางสาว ทวินันท์ อุ่นเสนีย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
474 S-02 2329 B4671268 นางสาว ศุภลักษณ์ ทัพสัพ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
475 S-02 2329 B4609995 นางสาว สาลินี จันพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
476 S-02 2329 B4561194 นางสาว วรุณลัคน์ ศรีตาแสน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
477 S-02 2330 B4400462 นางสาว ขวัญจิตร แปลงไธสง วิศวกรรมอุตสาหการ
478 S-02 2330 B4707806 นางสาว ดวงกมล พุ่มไหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
479 S-02 2330 B4404071 นางสาว พัชราภรณ์ ไกรนอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
480 S-02 2331 B4606918 นางสาว มลฤดี กาญจนศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
481 S-02 2331 B4751274 นางสาว วาสนา ยอดปรางค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
482 S-02 2331 B4700319 นางสาว กุสุมา สีขาวผ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
483 S-02 2332 B4711162 นางสาว วราภรณ์ พรมมาศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
484 S-02 2332 B4606215 นางสาว พิริยา จุฑาทิพย์ชาติกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์-2546
485 S-02 2332 B4611448 นางสาว อรพร เฉวียงหงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
486 S-02 2333 B4701965 นางสาว นิภัทรา สุขบรรเทิง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
487 S-02 2333 B4770282 นางสาว ดวงจิต มีวิธี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
488 S-02 2333 B4670674 นางสาว ปนัฐดา ร่างวิจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
489 S-02 2334 B4750161 นางสาว จิราภา ทรงศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
490 S-02 2334 B4604839 นางสาว ปทุมมา พจน์สูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
491 S-02 2334 B4751786 นางสาว อโณทัย ใจมั่นคง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
492 S-02 2335 B4761105 นางสาว สุกัญญา ทองศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
493 S-02 2335 B4503880 นางสาว เกศนภา เลิกกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
494 S-02 2335 B4511670 นางสาว วิชุตา ขันทะเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
495 S-02 2336 B4407812 นางสาว อภิชญา เจนการ วิศวกรรมเคมี
496 S-02 2336 B4551966 นางสาว รุ่งนภา ญาณี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
497 S-02 2336 B4760146 นางสาว จงกรณ์ กุคำรัก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
498 S-02 2337 B4671350 นางสาว สิริรัตน์ อัศวินชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
499 S-02 2337 B4752417 นางสาว สุกัญญา บุตรพรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
500 S-02 2337 B4713098 นางสาว เสาวลักษณ์ ขุนเอียด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
501 S-02 2338 B4450061 นางสาว กัลยา จอมเที่ยง เทคโนโลยีอาหาร
502 S-02 2338 B4661443 นางสาว ศรีจันทร์ บงแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
503 S-02 2339 B4703914 นางสาว วิภาพร ไลไธสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
504 S-02 2339 B4470694 นางสาว มาเรียม มังกะลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
505 S-02 2340 B4408376 นางสาว อุทารัตน์ พรมลา วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
506 S-02 2340 B4509066 นางสาว หทัยทิพย์ ควบพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
507 S-02 2341 B4660699 นางสาว เนตรนภา หวังเฝ้ากลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
508 S-02 2341 B4610052 นางสาว สำเนียง ทองเหลื่อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
509 S-02 2341 B4403401 นางสาว ประภัสสร โค้วไล้ วิศวกรรมโทรคมนาคม
510 S-02 2342 B4762089 นางสาว อนุสรา สารักษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
511 S-02 2342 B4407584 นางสาว หฤทัย มาศโค้ง วิศวกรรมขนส่ง
512 S-02 2343 B4605898 นางสาว พราวนภา แสงเขียว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
513 S-02 2343 B4570295 นางสาว วงศกร คงไทย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
514 S-02 2344 B4651000 นางสาว ภาวิณี เล็กสุวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
515 S-02 2344 B4761723 นางสาว นุสารัตน์ ภาระอุตส่าห์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
516 S-02 2344 B4670117 นางสาว ขนิษฐา มาประจง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
517 S-02 2345 B4602828 นางสาว ดรุณวตี สายแก้วลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
518 S-02 2345 B4752721 นางสาว พจนารถ ทรัพย์อร่าม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
519 S-02 2345 B4604150 นางสาว นภาพร ชัยสกุลดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
520 S-02 2346 B4607373 นางสาว รัชดาพร มานุวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
521 S-02 2346 B4761273 นางสาว แสนดี โยธาศิริ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
522 S-02 2346 B4602392 นางสาว ฐิติพร ยางธิสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
523 S-03 3201 B4709022 นางสาว เบญจวรรณ โนนพลกรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
524 S-03 3201 B4605904 นางสาว พริ้งเพรา ชาวนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
525 S-03 3201 B4711735 นางสาว ศริสรา นุชประไพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
526 S-03 3202 B4512097 นางสาว นิสรา จันทร์น้ำใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
527 S-03 3202 B4550228 นางสาว สุรีย์พร ศรีชมภู สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
528 S-03 3202 B4504276 นางสาว พัชราภรณ์ ซัพจันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
529 S-03 3203 B4551294 นางสาว สุภัทรา อาริยโชคชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
530 S-03 3203 B4504092 นางสาว สุธาทิพย์ ใจธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
531 S-03 3203 B4505914 นางสาว สาวิตรี คำหอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
532 S-03 3204 B4570936 นางสาว นารีรัตน์ สีเหลือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
533 S-03 3204 B4761457 นางสาว อิศราวดี อัมพาผล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
534 S-03 3205 B4602286 นางสาว ฐะปะนีย์ อุปลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
535 S-03 3205 B4702689 นางสาว พิชญา ชัยปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
536 S-03 3205 B4760221 นางสาว จุติพร วงศ์บุญมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
537 S-03 3206 B4610984 นางสาว เสาวลักษณ์ พิทักษ์วงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
538 S-03 3206 B4704379 นางสาว ศรีนวล เกี้ยวสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
539 S-03 3206 B4650010 นางสาว กนกพร พงษ์พานิช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
540 S-03 3207 B4460671 นางสาว พนมไพร ไชยภา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
541 S-03 3207 B4707073 นางสาว ฉมานันท์ กลิ่นมาลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
542 S-03 3207 B4751908 นางสาว อัญชิสา หอมอินทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
543 S-03 3208 B4403593 นางสาว ปวีณา เพียรกสิกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
544 S-03 3208 B4550570 นางสาว ธาราทิพย์ พิทักษ์สงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
545 S-03 3208 B4712695 นางสาว สุขุมาล จันทร์มาลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
546 S-03 3209 B4606475 นางสาว ไพสิริ ทรัพย์อร่าม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
547 S-03 3209 B4605522 นางสาว ไปรยารัตน์ สวงโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
548 S-03 3209 B4751755 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญโต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
549 S-03 3210 B4702733 นางสาว พิมลวรรณ ผิวขำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
550 S-03 3210 B4710844 นางสาว รัชนีกร ศรีรัตนพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
551 S-03 3210 B4550273 นางสาว ภัทรพร วงศ์ราษฎร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
552 S-03 3211 B4607625 นางสาว ลักษณาวดี อุดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
553 S-03 3211 B4610489 นางสาว สุนันทา วิงสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
554 S-03 3211 B4651291 นางสาว วันวิสา ขุนสูงเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
555 S-03 3212 B4400974 นางสาว จิรวดี ผลประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า
556 S-03 3212 B4700067 นางสาว กรรณิการ์ สอนเครือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
557 S-03 3212 B4670827 นางสาว พัชราวดี แสนบุตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
558 S-03 3213 B4707745 นางสาว ณิชกานต์ อุยยืนยงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
559 S-03 3213 B4752127 นางสาว ณัฐญา ดวงหะคลัง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
560 S-03 3213 B4502715 นางสาว ปัญจพร เวียนศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
561 S-03 3214 B4711025 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญคง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
562 S-03 3214 B4751441 นางสาว สุพัชริดา ปะนะภูเต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
563 S-03 3215 B4560463 นางสาว ศศิวิมล คงเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
564 S-03 3215 B4506294 นางสาว ปิรันยา เสถียรพัฒนากูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
565 S-03 3215 B4760108 นางสาว ขนิษฐา เงินกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
566 S-03 3216 B4601395 นางสาว จุฑามาศ งามประดับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
567 S-03 3216 B4600985 นางสาว จริญญา หาญกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
568 S-03 3217 B4511502 นางสาว ศุภลักษณ์ คุยกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
569 S-03 3217 B4504306 นางสาว ลดามาลย์ ก่อประภากิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
570 S-03 3217 B4509202 นางสาว จิราภรณ์ บัวบูชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
571 S-03 3218 B4510420 นางสาว ปาริฉัตร บุญบรรลุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
572 S-03 3218 B4506928 นางสาว วรัญญา บานชื่นวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
573 S-03 3219 B4560630 นางสาว พศิกา กงตาล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
574 S-03 3219 B4504313 นางสาว พัชรีรัตน์ มิตรชอบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
575 S-03 3219 B4503682 นางสาว นาฏ ไวยนาคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
576 S-03 3220 B4509790 นางสาว ปิยนุช เวชสัสถ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
577 S-03 3220 B4570196 นางสาว กัลยาภรณ์ ศิริวรประสาท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
578 S-03 3220 B4670537 นางสาว จุฑาทิพย์ เปี่ยมไชยฤทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
579 S-03 3221 B4703556 นางสาว วรรณิศา ศรีพิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
580 S-03 3221 B4509592 นางสาว แคททรียา ทวีทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
581 S-03 3221 B4752882 นางสาว สิริประภา จันดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
582 S-03 3222 B4661146 นางสาว รุ่งฤดี ห่วงประโคน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
583 S-03 3222 B4761921 นางสาว ศิรินภา สุวรรณหงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
584 S-03 3223 B4705079 นางสาว สุณิสา พูลศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
585 S-03 3223 B4606680 นางสาว ภาวิณี ศรีพรหมพิชิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
586 S-03 3223 B4671183 นางสาว วิไลวรรณ อังคสิงห์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
587 S-03 3224 B4702535 นางสาว พรรณิภา กาพย์กระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
588 S-03 3224 B4571155 นางสาว สุมณฑา สาขาคำ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
589 S-03 3225 B4471035 นางสาว สมพิศ ไปเจอะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
590 S-03 3225 B4750314 นางสาว ณัฐภรณ์ รามจะตุ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
591 S-03 3225 B4702450 นางสาว พจมาลย์ ศิริธรรมจักร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
592 S-03 3226 B4705413 นางสาว เสาวนีย์ เวฬุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
593 S-03 3226 B4670483 นางสาว ธัญพร ไกรจงวัฒนา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
594 S-03 3226 B4670407 นางสาว ตระการตา นัยสันทัด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
595 S-03 3227 B4651949 นางสาว อารีย์ ทินกระโทก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
596 S-03 3227 B4651062 นางสาว เมฆ ขวัญแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
597 S-03 3227 B4651178 นางสาว ฤทัยรัตน์ โต้งกระโทก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
598 S-03 3228 B4470700 นางสาว ยุพเรศ กานต์ธารมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
599 S-03 3228 B4700685 นางสาว จิราภรณ์ สวัสดิ์ปรุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
600 S-03 3229 B4611028 นางสาว โสภิดา วรนุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
601 S-03 3229 B4752660 นางสาว นันทวัน เวียงนนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
602 S-03 3229 B4670551 นางสาว นริศรา สุโน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
603 S-03 3230 B4570066 นางสาว ภคิณี ชัยทรงฤทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
604 S-03 3230 B4651123 นางสาว ราตรี บาลไธสง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
605 S-03 3231 B4401162 นางสาว ชลธิชา แซ่ลี้ วิศวกรรมเคมี
606 S-03 3231 B4402718 นางสาว นพเก้า พันธุ์อร่าม วิศวกรรมเคมี
607 S-03 3231 B4406570 นางสาว สมหญิง พงษ์สุภาพ เทคโนโลยีธรณี
608 S-03 3232 B4561873 นางสาว วนิดา กิตติตานนท์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
609 S-03 3232 B4760344 นางสาว ทัศนีย์ เนตรสูงเนิน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
610 S-03 3232 B4713630 นางสาว อรวรรณ โฆษณา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
611 S-03 3233 B4601326 นางสาว จิราพร ประชิดครบุรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
612 S-03 3233 B4406105 นางสาว ศศิธร ศรีภูมิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
613 S-03 3233 B4700395 นางสาว ขนิษฐา เจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
614 S-03 3234 B4602118 นางสาว ชุติกาญจน์ บัวพ่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
615 S-03 3234 B4706564 นางสาว คนึงนิจ พลเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
616 S-03 3234 B4713579 นางสาว อรนุช ภาคำตา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
617 S-03 3235 B4705819 นางสาว อาทิตยา ปุ๊กมะดัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
618 S-03 3235 B4512035 นางสาว สุนทรีย์ อนุกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
619 S-03 3235 B4751069 นางสาว เมธาวดี แสงพรุ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
620 S-03 3236 B4402855 นางสาว นวลลัดดา ศรีมนตรี วิศวกรรมเซรามิก
621 S-03 3236 B4404026 นางสาว พวงแก้ว ส่งเสริม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
622 S-03 3236 B4702351 นางสาว ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
623 S-03 3237 B4651567 นางสาว สิรินุช สุวรรณศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
624 S-03 3237 B4661634 นางสาว สิทธิพร เพ็ญจันทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
625 S-03 3237 B4707219 นางสาว ชลนที เพชรพลอย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
626 S-03 3238 B4604280 นางสาว นวพร บัวจูม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
627 S-03 3238 B4602866 นางสาว ดวงดาว วัฒนากลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
628 S-03 3238 B4503408 นางสาว กษมา ภาษิตวิไลธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
629 S-03 3239 B4705192 นางสาว สุพัตรา กล่อมสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
630 S-03 3239 B4771982 นางสาว อรวรรณ ปทุมากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
631 S-03 3240 B4703037 นางสาว มนทิรา โพธิ์งาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
632 S-03 3240 B4671121 นางสาว วัลย์ธิดา วุฒิยาภิราม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
633 S-03 3240 B4670643 นางสาว ป.ไกรแก้ว นพรัตน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
634 S-03 3241 B4605010 นางสาว ประภัสสร นักจะเข้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
635 S-03 3241 B4605843 นางสาว พรพิมล ปรางค์นอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
636 S-03 3241 B4760078 นางสาว กุสุมาลย์ ศาลาแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
637 S-03 3242 B4705574 นางสาว อภิญญา บุญหนัก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
638 S-03 3242 B4408772 นางสาว เพชรมาลี ธูปทอง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
639 S-03 3243 B4601654 นางสาว ชณัฐดา กระทุ่มเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
640 S-03 3243 B4612490 นางสาว สมจิตร หอมหวน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
641 S-03 3244 B4551553 นางสาว วราพร คำประเสริฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
642 S-03 3244 B4609230 นางสาว ศิรินภา โรจนบุรานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
643 S-03 3244 B4600121 นางสาว กรรณิกา ขุนชนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
644 S-03 3245 B4561361 นางสาว สุภัสดา เกาะแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
645 S-03 3245 B4571131 นางสาว กันยมาศ สุวรรณไตรย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
646 S-03 3245 B4571100 นางสาว ประริญญานัน ปักกาเวสา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
647 S-03 3246 B4561255 นางสาว รุ่งพร วงศ์เดิม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
648 S-03 3246 B4705420 นางสาว แสงเดือน พิมพ์แก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
649 S-03 3246 B4570806 นางสาว เพ็ญศิริ เฉลิมเล่า สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
650 S-03 3301 B4460718 นางสาว พัชรา เบ้าสารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
651 S-03 3301 B4407973 นางสาว อรทัย พวงคำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
652 S-03 3301 B4760696 นางสาว มุกดา เลี้ยงเสรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
653 S-03 3302 B4400936 นางสาว จินต์จุฑา ปัญญา วิศวกรรมเกษตร
654 S-03 3302 B4511830 นางสาว มัทนียา ภูมิพัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
655 S-03 3302 B4501145 นางสาว พัชรา บวรกิจชัยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
656 S-03 3304 B4602323 นางสาว ฐาปนี ไทยวิโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
657 S-03 3304 B4660460 นางสาว ทัศรีย์ สีสองเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
658 S-03 3304 B4670520 นางสาว นงคราญ ธัสโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
659 S-03 3305 B4561170 นางสาว จันทร์เพ็ญ มาตรไชยเคน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
660 S-03 3305 B4551508 นางสาว ศิรินภา สุขเกษม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
661 S-03 3305 B4571278 นางสาว ประภัสฌา ไปแดน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
662 S-03 3306 B4401568 นางสาว ณภัทร วงศ์เกียรติขจร วิศวกรรมขนส่ง
663 S-03 3306 B4700357 นางสาว แก้วกานต์ บุญเอี้ยง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
664 S-03 3307 B4403708 นางสาว ปิยะภรณ์ เผือกขำ วิศวกรรมเซรามิก
665 S-03 3307 B4401858 นางสาว ณัฐิญา วงละคร วิศวกรรมขนส่ง
666 S-03 3308 B4570851 นางสาว อุษณีย์ สีสด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
667 S-03 3308 B4570967 นางสาว ศุภจินท์ ทะนัดรัมย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
668 S-03 3308 B4761389 นางสาว ออมทรัพย์ โนนพลกรัง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
669 S-03 3309 B4352037 นางสาว อรอนงค์ ไพรจันดา เทคโนโลยีการผลิตพืช
670 S-03 3309 B4703402 นางสาว ลัดดา อามาตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
671 S-03 3310 B4703334 นางสาว รุ่งระวี ชนะสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
672 S-03 3310 B4671039 นางสาว รพีพร นอนโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
673 S-03 3310 B4760559 นางสาว พิศมัย เพชรนางรอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
674 S-03 3311 B4406228 นางสาว ศันสนีย์ สุขเสมอ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
675 S-03 3311 B4405221 นางสาว วชิราพรรณ ศรีประเสริฐ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
676 S-03 3312 B4550280 นางสาว กนกวรรณ ปานพูน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
677 S-03 3312 B4752769 นางสาว เพ็ญพร มีเงินลาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
678 S-03 3312 B4570738 นางสาว ลลิตานันท์ จำเนียรการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
679 S-03 3313 B4403159 นางสาว น้ำผึ้ง คงต่อ วิศวกรรมอุตสาหการ
680 S-03 3313 B4760023 นางสาว กรรณิการ์ ฝึกกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
681 S-03 3313 B4600343 นางสาว กัญธิมา เจริญสุขมั่งมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
682 S-03 3314 B4402893 นางสาว นันทิดา ใจคำนึงคิด วิศวกรรมโทรคมนาคม
683 S-03 3314 B4604556 นางสาว เนตรชนก สุขสา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
684 S-03 3314 B4750178 นางสาว จิริยา โตแย้ม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
685 S-03 3315 B4605393 นางสาว ปิติพร มโนคุ้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
686 S-03 3315 B4752899 นางสาว สุทธินี พีระณรงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
687 S-03 3316 B4552017 นางสาว เจศรินทร์ ไชยดำ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
688 S-03 3316 B4771401 นางสาว อรอนงค์ นวลจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
689 S-03 3317 B4470861 นางสาว วริญทร เจนชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
690 S-03 3317 B4470199 นางสาว ชลภิชา ปานมะณี เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
691 S-03 3318 B4660149 นางสาว คนึงนุช ทุมผารักษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
692 S-03 3318 B4771227 นางสาว สมฤทัย พันธุ์ใย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
693 S-03 3318 B4760740 นางสาว รัตติกาล บัวนภากาญจน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
694 S-03 3319 B4661238 นางสาว วรรณภา ศาสตรวาหา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
695 S-03 3319 B4470748 นางสาว รุ่งตะวัน เอกกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
696 S-03 3319 B4750543 นางสาว นวลอนงค์ หาญทะเล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
697 S-03 3320 B4660989 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีภักดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
698 S-03 3320 B4607335 นางสาว รสริน ทูโคกกรวด ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
699 S-03 3320 B4761822 นางสาว เรณู สุนทรนุภาพย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
700 S-03 3321 B4701606 นางสาว ธิดาวรรณ นิลประพัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
701 S-03 3321 B4760467 นางสาว นิศารัตน์ โพธิ์งาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
702 S-03 3321 B4761679 นางสาว ทิพย์วรรณ เสงี่ยม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
703 S-03 3322 B4550037 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองสกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
704 S-03 3322 B4707820 นางสาว ดาวรรณ เกขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
705 S-03 3323 B4651772 นางสาว สุวดี เผื่อนกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
706 S-03 3323 B4561576 นางสาว บุษบา ปลายสวน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
707 S-03 3323 B4750062 นางสาว กิตติยาพร หาหอม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
708 S-03 3324 B4408871 นางสาว เสาวนีย์ คนิสาร วิศวกรรมขนส่ง
709 S-03 3324 B4471165 นางสาว สุรัตนา ท่อนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
710 S-03 3324 B4451051 นางสาว พีรียา ลือชา เทคโนโลยีการผลิตพืช
711 S-03 3325 B4605287 นางสาว ปวัตนา เมืองแวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
712 S-03 3325 B4511281 นางสาว นริศรา พิทักษ์ศฤงคาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
713 S-03 3325 B4509240 นางสาว เจือจิต จับกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
714 S-03 3326 B4650669 นางสาว บุปผาทิพย์ ศรีเฉลิม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
715 S-03 3326 B4471110 นางสาว สุขุมาภรณ์ บุญช่วยเหลือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
716 S-03 3326 B4612032 นางสาว อารยา สุทธิศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
717 S-03 3327 B4703167 นางสาว ยุภาวรรณ วงษ์จำปา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
718 S-03 3327 B4512325 นางสาว จิตตรัตน์ สธนเสาวภาคย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
719 S-03 3327 B4770374 นางสาว ธัญลักษณ์ บินดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
720 S-03 3328 B4451402 นางสาว วิยะดา ศรีบุญเรือง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
721 S-03 3328 B4403722 นางสาว ปีญานันท์ วรรณโกษิตย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
722 S-03 3328 B4714064 นางสาว อุทุมพร เลิศสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
723 S-03 3329 B4470090 นางสาว จิตนา ดงภูบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
724 S-03 3329 B4609193 นางสาว ศิริกานต์ แต้มงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
725 S-03 3329 B4751731 นางสาว เสมอใจ เตโช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
726 S-03 3330 B4509837 นางสาว ดวงฤทัย สินเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
727 S-03 3330 B4509936 นางสาว วิจิตรา แจ่มนภา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
728 S-03 3330 B4702245 นางสาว ปริศมณฑ์ นาทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
729 S-03 3331 B4470977 นางสาว ศิริกัลยา ประสมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
730 S-03 3331 B4471257 นางสาว อรชุรีย์ วรรณกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
731 S-03 3331 B4470793 นางสาว ลัดดาวรรณ เรืองหิรัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
732 S-03 3332 B4470014 นางสาว กนกวรรณ รัตนลาภไพบูลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
733 S-03 3332 B4551218 นางสาว วรพรรณ ศรีเจริญสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
734 S-03 3333 B4710127 นางสาว เพ็ญรัชนี เพ็ญสุภา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
735 S-03 3333 B4551430 นางสาว เตือนใจ รับสมบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
736 S-03 3333 B4761525 นางสาว จริญญา ศรีเดช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
737 S-03 3334 B4504481 นางสาว ศรัณญา สืบค้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
738 S-03 3334 B4504740 นางสาว ศิรินภา เชื้อเหิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
739 S-03 3334 B4504719 นางสาว อังศุมารินทร์ ไชยวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
740 S-03 3335 B4607595 นางสาว ลดาวัลย์ สารชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
741 S-03 3335 B4605225 นางสาว ปริญวดี สะเริญรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
742 S-03 3336 B4660170 นางสาว จันทร์ทิพย์ กีรติสุนทรวัฒน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
743 S-03 3336 B4603993 นางสาว ธีรารัตน์ แซ่หว่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
744 S-03 3336 B4471080 นางสาว สายลม ดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
745 S-03 3337 B4671411 นางสาว สุนทรี ศรีสงคราม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
746 S-03 3337 B4671374 นางสาว สุชาดา วงศ์รักษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
747 S-03 3337 B4671152 นางสาว วิภาวรรณ พันธุ์สังข์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
748 S-03 3338 B4609124 นางสาว ศศิธร นาคราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
749 S-03 3338 B4700104 นางสาว กฤษณา คำจันดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
750 S-03 3338 B4503217 นางสาว วิจิตรา จอมใจธิป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
751 S-03 3339 B4471318 นางสาว อาภาพัชร รัตนพลที เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
752 S-03 3339 B4401780 นางสาว ณัฐวิภา สุขรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
753 S-03 3339 B4760900 นางสาว วาสนา เอกา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
754 S-03 3340 B4710141 นางสาว เพียงพิศ จินดาสี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
755 S-03 3340 B4551539 นางสาว พรพิมล สุขเปลี่ยน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
756 S-03 3340 B4506898 นางสาว ธัญวรรณ ชาญพานิชย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
757 S-03 3341 B4609681 นางสาว สมคิด จู่มา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
758 S-03 3341 B4651154 นางสาว รุจิรา มาสังข์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
759 S-03 3341 B4771463 นางสาว อุษา ปิ่นมณี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
760 S-03 3342 B4509844 นางสาว พรพิศ โชคสัมฤทธิ์ผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
761 S-03 3342 B4561132 นางสาว อัญชลี นิลทองคำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
762 S-03 3342 B4606482 นางสาว ภควดี น้อยพันดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
763 S-03 3343 B4461265 นางสาว สาวิตรี ทัศศรีษะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
764 S-03 3343 B4405610 นางสาว วิจิตรา เขม้นเขตวิทย์ วิศวกรรมเคมี
765 S-03 3343 B4760894 นางสาว วันวิสา ยอดปราง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
766 S-03 3344 B4702269 นางสาว ปรียานุช รัสดีดวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
767 S-03 3344 B4751496 นางสาว สายรุ้ง รอดหงษ์ทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
768 S-03 3344 B4711742 นางสาว ศศนันท์ โพธิ์กระจ่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
769 S-03 3345 B4305408 นางสาว วรรณา หอมจะบก วิศวกรรมเคมี
770 S-03 3345 B4705758 นางสาว อัมพา อ่อนเอี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
771 S-03 3345 B4760856 นางสาว วลัยภรณ์ ทิพย์อุทัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
772 S-03 3346 B4611707 นางสาว อัครพร แพงดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
773 S-03 3346 B4612193 นางสาว อุทัยรัตน์ ธรรมสะอาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
774 S-03 3346 B4760825 นางสาว ลัดดาวัลย์ พราหมณ์ไธสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
775 S-04 4201 B4552178 นางสาว นนทิยา เรืองศรี อาหาร
776 S-04 4201 B4750703 นางสาว ประภาพรรณ์ มหาริตวัน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
777 S-04 4202 B4350958 นางสาว พรพรรณ อินทรศิริ เทคโนโลยีอาหาร
778 S-04 4202 B4701118 นางสาว ณัฐฏิญา โคหาจักร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
779 S-04 4202 B4560043 นางสาว สาวิตรี เวทการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
780 S-04 4203 B4761402 นางสาว อัจฉรา งามนวน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
781 S-04 4203 B4661856 นางสาว สุรีย์วรรณ แจงกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
782 S-04 4203 B4660095 นางสาว เกศยา พวงบานเย็น สำนักวิชาแพทยศาสตร์
783 S-04 4204 B4660033 นางสาว กรณิกา ปะเพระตา สาธารณสุข
784 S-04 4204 B4706823 นางสาว จิตญา พิริยุตมสนธิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
785 S-04 4204 B4550884 นางสาว มิลตรา สีสะอาด อาหาร
786 S-04 4205 B4550235 นางสาว ยุภา พรมหันต์ ผลิตพืช
787 S-04 4205 B4711469 นางสาว วิลาสินี แสงพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
788 S-04 4205 B4560012 นางสาว สิริวรรณ หาญชนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
789 S-04 4206 B4602477 นางสาว ณัฐชรัตน์ กรองสูงเนิน เซรามิก
790 S-04 4206 B4610007 นางสาว สาวิณี วันทาแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
791 S-04 4206 B4712862 นางสาว สุพัฒตรา โนนพลกรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
792 S-04 4207 B4401087 นางสาว จุฑามาศ ภูเสตว์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
793 S-04 4207 B4405078 นางสาว รัศมี สงวนพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
794 S-04 4207 B4470465 นางสาว ปวีณา เจริญเมธาชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
795 S-04 4208 B4600879 นางสาว ขวัญดาว คงขวัญเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
796 S-04 4208 B4670063 นางสาว กาญจนา ลือจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
797 S-04 4208 B4704980 นางสาว สิริรัตน์ อารมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
798 S-04 4209 B4770145 นางสาว จรินทร วัชรพงษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
799 S-04 4209 B4552185 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์ประเสริฐ อาหาร
800 S-04 4209 B4551850 นางสาว รัตติกาล วรรณศิลป์ อาหาร
801 S-04 4210 B4471387 นางสาว เพ็ญประภา บุตรละ สารสนเทศ
802 S-04 4210 B4702788 นางสาว พีรนาฏ พลนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
803 S-04 4211 B4408024 นางสาว อรอนงค์ สิงห์ทุม วิศวกรรมขนส่ง
804 S-04 4211 B4400240 นางสาว กอบแก้ว อินกัน วิศวกรรมขนส่ง
805 S-04 4211 B4250968 นางสาว กนกพร หันจางสิทธิ์ เทคโนโลยีอาหาร
806 S-04 4212 B4605805 นางสาว พรพรรณ คำเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
807 S-04 4212 B4561514 นางสาว ลักคณา แสนหล้า สำนักวิชาแพทยศาสตร์
808 S-04 4212 B4561439 นางสาว ละมัย ขำผา สาธารณสุข
809 S-04 4213 B4504689 นางสาว พจนา ดุรงค์ดำรงชัย คอมพิวเตอร์
810 S-04 4213 B4511359 นางสาว เพ็ญนภา พุธธังกูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
811 S-04 4213 B4703563 นางสาว วรรธนพร ธนรุ่งเรืองเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
812 S-04 4214 B4771883 นางสาว สุภภาชินี จันทวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
813 S-04 4214 B4570721 นางสาว รุ่งอรุณ ถึกสถิตย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
814 S-04 4214 B4570752 นางสาว ธิดารัตน์ จูสวย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
815 S-04 4215 B4470779 นางสาว พัฒนวดี เทียบดอกไม้ สารสนเทศ
816 S-04 4215 B4752738 นางสาว พรประภา สร้อยสูงเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
817 S-04 4215 B4550785 นางสาว อรนุช กาญจนนพวงศ์ ผลิตสัตว์
818 S-04 4216 B4611431 นางสาว อรทัย สัญใจ วิศวกรรมการผลิต
819 S-04 4216 B4609087 นางสาว ศรีกัลยา อยู่ยืน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
820 S-04 4216 B4660910 นางสาว พัชรี ดีอุดม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
821 S-04 4217 B4450320 นางสาว จิราภรณ์ ดีสืบชาติ ผลิตพืช
822 S-04 4217 B4451938 นางสาว ฬุริยา อุ่นเดช ผลิตพืช
823 S-04 4217 B4705451 นางสาว หรรษา สมพงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
824 S-04 4218 B4611578 นางสาว อรอนงค์ แสงผ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
825 S-04 4218 B4750772 นางสาว ปิยนาท หน่อยศ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
826 S-04 4218 B4702085 นางสาว เบญจวรรณ บุญยัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
827 S-04 4219 B4761082 นางสาว สินีนาถ สุวรรณคาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
828 S-04 4219 B4606871 นางสาว มนสินี โยวะผุย สิ่งแวดล้อม
829 S-04 4219 B4771388 นางสาว อโนชา เกิดสุวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
830 S-04 4220 B4507468 นางสาว ฐิตินันท์ บุตรพรม โลหการ
831 S-04 4220 B4710721 นางสาว ยุพดี มิชสินธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
832 S-04 4220 B4513537 นางสาว กรองแก้ว ฉัตรไทย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
833 S-04 4221 B4560869 นางสาว วรุณยุพา ภูคองตา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
834 S-04 4221 B4708926 นางสาว เนื้อเพชร สาระศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
835 S-04 4221 B4551409 นางสาว สุวรรณี เพราะแก้ว อาหาร
836 S-04 4222 B4670353 นางสาว ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
837 S-04 4222 B4711896 นางสาว ศิริรักษ์ เกตุทิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
838 S-04 4222 B4710219 นางสาว ภัทรพร โอมพิทักษ์พงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
839 S-04 4223 B4470144 นางสาว จุฑารัตน์ ภูลายยาว เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
840 S-04 4223 B4402657 นางสาว นฎาประไพ ธรรมศิล เทคโนโลยีธรณี
841 S-04 4223 B4704935 นางสาว สิทธิณี เอี่ยมพ่อค้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
842 S-04 4224 B4650522 นางสาว ธนาภรณ์ พิทักษ์ธานินทร์ อาหาร
843 S-04 4224 B4505778 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วคำไสย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
844 S-04 4224 B4712619 นางสาว สิริพร จินากูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
845 S-04 4225 B4501527 นางสาว จุฑามาส เพิ่มมงคล โยธา
846 S-04 4225 B4501282 นางสาว อนินทิตา ปฏิสังข์ ขนส่ง
847 S-04 4225 B4661917 นางสาว แสงเดือน ปานปูน สาธารณสุขศาสตร์
848 S-04 4226 B4761846 นางสาว วราภรณ์ ดินดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
849 S-04 4226 B4606956 นางสาว มัทนียา รักกลาง อุตสาหการ
850 S-04 4226 B4651161 นางสาว เรวดี สอนพุดซา อาหาร
851 S-04 4227 B4771814 นางสาว วารุณี อ้วนโพธิ์กลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
852 S-04 4227 B4771593 นางสาว ทิตยาพร ศรีสมพร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
853 S-04 4227 B4552246 นางสาว นวพร ลาภส่งผล อาหาร
854 S-04 4228 B4651246 นางสาว วรารักษ์ วงษ์ประเสริฐ อาหาร
855 S-04 4228 B4610144 นางสาว สิรินทร ทระเทพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
856 S-04 4228 B4702986 นางสาว ภูริตา รัตนธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
857 S-04 4229 B4471103 นางสาว สุกัลยา เนียมมณี สารสนเทศ
858 S-04 4229 B4600381 นางสาว กาญจนา รักสุจริตกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
859 S-04 4229 B4551843 นางสาว นิศากรณ์ แก้วจันทึก ผลิตสัตว์
860 S-04 4230 B4709824 นางสาว พลอยประภา มากมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
861 S-04 4230 B4707530 นางสาว ณัฐชยา เชาว์วาทิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
862 S-04 4230 B4570356 นางสาว อุไรวรรณ พรพิภา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
863 S-04 4231 B4771524 นางสาว กานติมา พสุรัตน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
864 S-04 4231 B4551270 นางสาว ธิติมา คุ้มโต ผลิตพืช
865 S-04 4231 B4509950 นางสาว อัญชลี แพนลา เคมี
866 S-04 4232 B4602934 นางสาว ดุษฎี ดุนขุนทด ไฟฟ้า
867 S-04 4232 B4561743 นางสาว ขวัญตา สุขเมือง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
868 S-04 4232 B4512561 นางสาว สวัสดิ์อร วงศ์ข้าหลวง โทรคมนาคม
869 S-04 4233 B4606901 นางสาว มยุรีย์ ป้ายงูเหลือม อุตสาหการ
870 S-04 4233 B4650058 นางสาว กาญจนา มาหิรัญ ผลิตพืช
871 S-04 4233 B4770626 นางสาว ปิยะนุช เรืองขจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
872 S-04 4234 B4612476 นางสาว แอ๊ปเปิ้ล แพงทอง เซรามิก
873 S-04 4234 B4611752 นางสาว อัจฉรา เสวขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
874 S-04 4234 B4603290 นางสาว ทิพาวรรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา เซรามิก
875 S-04 4235 B4604624 นางสาว บังอร มุงคุณดี สิ่งแวดล้อม
876 S-04 4235 B4605003 นางสาว ประภัสสร ชนะสะแบง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
877 S-04 4235 B4303589 นางสาว ปรียานุช ชนูนันท์ วิศวกรรมอุตสาหการ
878 S-04 4236 B4606567 นางสาว ภัทราพร สีลินลี สิ่งแวดล้อม
879 S-04 4236 B4551768 นางสาว ศิริพรรณ ทาพลกรัง เทคโนโลยีอาหาร
880 S-04 4237 B4771906 นางสาว สุมิดา นิยมพรหม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
881 S-04 4237 B4511915 นางสาว กีรตา รัตนนท์ โทรคมนาคม
882 S-04 4237 B4712633 นางสาว สิริมา สุขโข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
883 S-04 4238 B4503842 นางสาว อภิญญา อ้นมี เซรามิก
884 S-04 4238 B4503118 นางสาว รัตนาวดี ยุทธศิลป์เสวี พอลิเมอร์
885 S-04 4238 B4551546 นางสาว บุษบง นิ่มไพบูลย์ ผลิตพืช
886 S-04 4239 B4471202 นางสาว หนึ่งฤทัย มาตเลิง สารสนเทศ
887 S-04 4239 B4600138 นางสาว กรรณิกา แซ่โง้ว โลหการ
888 S-04 4239 B4713777 นางสาว อัจฉรา จำเนียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
889 S-04 4240 B4650867 นางสาว พรทิพย์ โลบุญเลิศ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
890 S-04 4240 B4771975 นางสาว อรพรรณ กลิ่นถาวร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
891 S-04 4240 B4600572 นางสาว เกตแก้ว งัดสันเทียะ วิศวเกษตร
892 S-04 4241 B4661566 นางสาว ภัทรนันท์ เนียมสันเทียะ สาธารณสุขศาสตร์
893 S-04 4241 B4502074 นางสาว เพชรรัตน์ ทนผักแว่น สิ่งแวดล้อม
894 S-04 4241 B4550365 นางสาว รุจิกานต์ ไชยมงคล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
895 S-04 4242 B4409052 นางสาว แก้ววราภรณ์ ฉิมมาลี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
896 S-04 4242 B4660453 นางสาว ทัศนีย์ อุ่นละม่อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
897 S-04 4242 B4551355 นางสาว สุธาสินี สุรวาทกุล ผลิตพืช
898 S-04 4243 B4551560 นางสาว ขวัญจิรา ประสมกล้า ผลิตพืช
899 S-04 4243 B4706199 นางสาว กาญจนา เครื่องเงิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
900 S-04 4243 B4551232 นางสาว มลทา นันทนนท์ ผลิตพืช
901 S-04 4244 B4502777 นางสาว จันทราทิพย์ เกษนัส ธรณี
902 S-04 4244 B4502869 นางสาว ฐิติกาญจน์ สุธรรมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
903 S-04 4244 B4706014 นางสาว กมลวรรณ พลมั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
904 S-04 4245 B4752707 นางสาว ปรารถนา สกุลศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
905 S-04 4245 B4661061 นางสาว ยุภา ผากาเกตุ สาธารณสุข
906 S-04 4245 B4506447 นางสาว สิริณญา เมโฆ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
907 S-04 4246 B4607700 นางสาว วนิดา ประเสริฐมานะกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
908 S-04 4246 B4700524 นางสาว จรรยา จิ๋ววิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
909 S-04 4246 B4609544 นางสาว ศุภลักษณ์ อโณทัยไพบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
910 S-04 4301 B4752400 นางสาว สิริมา พิณเพียงจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
911 S-04 4301 B4406990 นางสาว สิริพร ขันธพร วิศวกรรมอุตสาหการ
912 S-04 4301 B4771838 นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
913 S-04 4302 B4501220 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
914 S-04 4302 B4706557 นางสาว คชินทร ชมภูบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
915 S-04 4302 B4508694 นางสาว รัชฎากรณ์ วโรรส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
916 S-04 4303 B4609278 นางสาว ศิริพร ประยูร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
917 S-04 4303 B4608493 นางสาว วิมลรัตน์ ทองงามดี เคมี
918 S-04 4303 B4712916 นางสาว สุภาวดี กีขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
919 S-04 4304 B4405146 นางสาว ลักษญา ยังยิ้ม วิศวกรรมอุตสาหการ
920 S-04 4304 B4706830 นางสาว จิตติมา วระกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
921 S-04 4304 B4552222 นางสาว อ้อยนภา แซ่ลิ้ม อาหาร
922 S-04 4305 B4408499 นางสาว เกษร อะนันทา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
923 S-04 4305 B4471325 นางสาว อุบลรัตน์ วงษ์ยะลา สารสนเทศ
924 S-04 4305 B4700043 นางสาว กรรณิการ์ จันทวัชรากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
925 S-04 4306 B4502166 นางสาว วณิชยา จันทร์โสม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
926 S-04 4306 B4771159 นางสาว ศศิรดี แดงภักดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
927 S-04 4306 B4570134 นางสาว อลิษา สินปรุ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
928 S-04 4307 B4402084 นางสาว ทัศนียา คงสุคนธ์ วิศวกรรมขนส่ง
929 S-04 4307 B4704676 นางสาว สมจิตร หนูขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
930 S-04 4307 B4751489 นางสาว สาคร ทองหล้า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
931 S-04 4308 B4752578 นางสาว จุฑามาศ ทองเต็ม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
932 S-04 4308 B4508434 นางสาว วารุณี พสุธาดล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
933 S-04 4308 B4701811 นางสาว นันทกา เพ็งประโคน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
934 S-04 4309 B4611639 นางสาว อริสรา แสงจันทร์ เคมี
935 S-04 4309 B4510529 นางสาว รพีพรรณ รัตน์ธรรม อุตสาหการ
936 S-04 4309 B4551331 นางสาว ธีรนันท์ ปักกาเวสา ผลิตสัตว์
937 S-04 4310 B4606413 นางสาว ไพรริน ป้อมสุวรรณ โทรคมนาคม
938 S-04 4310 B4660156 นางสาว จริยา นาเจริญ สาธารณสุข
939 S-04 4310 B4660774 นางสาว ปวีณา บุดดีศรี สาธารณสุข
940 S-04 4311 B4771753 นางสาว รัชฎาพร สุวรรณลาภ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
941 S-04 4311 B4771609 นางสาว ธนัชพร จันทรสถาพร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
942 S-04 4311 B4707202 นางสาว ชลธิชา ลิ้มสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
943 S-04 4312 B4470885 นางสาว วันวิสา คุลี สารสนเทศ
944 S-04 4312 B4610342 นางสาว สุดารัตน์ บุญหมั่น วิศวกรรมการผลิต
945 S-04 4312 B4552253 นางสาว สิริกาญจน์ มงคลอุกฤษฎ์ ผลิตพืช
946 S-04 4313 B4401926 นางสาว ดารณี เวียงสกล วิศวกรรมไฟฟ้า
947 S-04 4313 B4604273 นางสาว นวพร ครองญาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
948 S-04 4313 B4550259 นางสาว วาริชา ชัยประเสริฐ อาหาร
949 S-04 4314 B4600671 นางสาว เกษร อินทรักษา วิศวกรรมอุตสาหการ-2546
950 S-04 4314 B4600671 นางสาว เกษร อินทรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
951 S-04 4314 B4700111 นางสาว กฤษณา รัตนกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
952 S-04 4314 B4550136 นางสาว บุษยมาศ เทพจิตร ผลิตสัตว์
953 S-04 4315 B4661702 นางสาว สุจงญา ไชยลังกา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
954 S-04 4315 B4661153 นางสาว รุ่งอรุณ เบิกบานดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
955 S-04 4315 B4661184 นางสาว ลินดา จำปาแก้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
956 S-04 4316 B4608578 นางสาว วิไลลักษณ์ จริยาธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ
957 S-04 4316 B4570363 นางสาว ขวัญทราย ผันสำโรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
958 S-04 4316 B4751793 นางสาว อนงค์ เฉลียวศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
959 S-04 4317 B4471141 นางสาว สุภาวดี เจริญวัชระ สารสนเทศ
960 S-04 4317 B4712794 นางสาว สุธาสินี อ่วมทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
961 S-04 4317 B4506126 นางสาว จิราพร จิตตมานนท์กุล สิ่งแวดล้อม
962 S-04 4318 B4610601 นางสาว สุภาพร พึ่งจันดุม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
963 S-04 4318 B4707868 นางสาว ดินนวล เดชสิริวิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
964 S-04 4318 B4710790 นางสาว รัชชุฤทัย ทิพยเนตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
965 S-04 4319 B4504672 นางสาว ปนิดา ใจสูงเนิน วิศวกรรมโลหการ
966 S-04 4319 B4708629 นางสาว นภาพร บับภาวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
967 S-04 4319 B4560470 นางสาว พัชรินทร์ ไพรกุล อนามัยสิ่งแวดล้อม
968 S-04 4320 B4650195 นางสาว จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม ผลิตพืช
969 S-04 4320 B4771555 นางสาว ชริญา แย้มอดุลย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
970 S-04 4320 B4771548 นางสาว เฉิดฉาย สวยงาม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
971 S-04 4322 B4406594 นางสาว สมาพร สุดาเดช วิศวกรรมขนส่ง
972 S-04 4322 B4607380 นางสาว รัชนี คงอยู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
973 S-04 4322 B4706922 นางสาว จิราพร ชัยเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
974 S-04 4323 B4470298 นางสาว ธัญญา ชำนินอก เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
975 S-04 4323 B4670971 นางสาว มนัสนันท์ แสนเมือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
976 S-04 4323 B4605973 นางสาว พวงเดือน จันทนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
977 S-04 4324 B4406280 นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์ทวีทิพย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
978 S-04 4324 B4407065 นางสาว สุกันยา ซาอุรัมย์ โทรคมนาคม
979 S-04 4324 B4400837 นางสาว จันทร์จริยา ลุนละวงค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
980 S-04 4325 B4470380 นางสาว นิศากร เสียงล้ำ สารสนเทศ
981 S-04 4325 B4707790 นางสาว ดวงกมล จอดนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
982 S-04 4325 B4551058 นางสาว กัญญาณีย์ เพชรบัวทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
983 S-04 4326 B4650232 นางสาว จิราพร แซ่ต่าง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
984 S-04 4326 B4703327 นางสาว รุ่งนภา น้อยวิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
985 S-04 4327 B4771722 นางสาว มาลิณี คำเครือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
986 S-04 4327 B4771043 นางสาว วริศรา แผ้วพรายงาม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
987 S-04 4327 B4560272 นางสาว ศิริภิญญา ฉิมงาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
988 S-04 4328 B4711308 นางสาว วันทินี ธัญญเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
989 S-04 4328 B4701705 นางสาว นงลักษณ์ สร้อยนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
990 S-04 4328 B4702528 นางสาว พรรณนภา ญาวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
991 S-04 4329 B4512783 นางสาว กิตติญา กฤติยรังสิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
992 S-04 4329 B4711803 นางสาว ศิราทิพย์ ถังกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
993 S-04 4329 B4551041 นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น ผลิตพืช
994 S-04 4330 B4450290 นางสาว จิราพร วิริยะวิญญู เทคโนโลยีการผลิตพืช
995 S-04 4330 B4500452 นางสาว พูนทรัพย์ สุธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
996 S-04 4330 B4707516 นางสาว ณัชปราชญ์ ไพบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
997 S-04 4331 B4609988 นางสาว สายสุนีย์ ทองนรินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
998 S-04 4331 B4551072 นางสาว วิภาวรรณ เทียนสุคนธ์ "อาหาร
อาหาร"
999 S-04 4331 B4701835 นางสาว นันทวัน โสภณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1000 S-04 4332 B4760412 นางสาว นันทนา นาคสุวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1001 S-04 4332 B4607465 นางสาว รัตนาภรณ์ อโหสิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1002 S-04 4332 B4560494 นางสาว ปารวี คำสวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1003 S-04 4334 B4470731 นางสาว รัตยา เปล้ากระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1004 S-04 4334 B4405344 นางสาว วราภรณ์ แสงกล้า วิศวกรรมเกษตร
1005 S-04 4334 B4403234 นางสาว บุญฑริก บุญหนัก วิศวกรรมพอลิเมอร์
1006 S-04 4335 B4770176 นางสาว จุรีลักษณ์ ศูนย์ศร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1007 S-04 4335 B4661559 นางสาว สมจิตร วรรณทอง สาธารณสุข
1008 S-04 4335 B4602842 นางสาว ดวงกมล พยัคฆ์ทอง เคมี
1009 S-04 4336 B4408109 นางสาว อัจฉรา ปรีดามีสุข โทรคมนาคม
1010 S-04 4336 B4451884 นางสาว สุรีย์พร วิเศษศักดิ์ ผลิตพืช
1011 S-04 4336 B4609285 นางสาว ศิริพร วิเชียรบรรณ คอมพิวเตอร์
1012 S-04 4337 B4770138 นางสาว จตุพร สุวรรณแสง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1013 S-04 4337 B4560593 นางสาว สุมานี ทองพลับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1014 S-04 4337 B4550983 นางสาว สุปราณี ประกอบผล ผลิตสัตว์
1015 S-04 4338 B4308997 นางสาว เพ็ญรพี สำราญพิศ อุตสาหการ
1016 S-04 4338 B4607960 นางสาว วรุณนิษฐ์ นามศิริ โยธา
1017 S-04 4338 B4651079 นางสาว ยุพิน สติมั่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1018 S-04 4339 B4660897 นางสาว พัชรินทร์ ภูวิเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1019 S-04 4339 B4771531 นางสาว จันจณา อบกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1020 S-04 4339 B4508618 นางสาว วิจิตรา พุทธรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1021 S-04 4340 B4761419 นางสาว อัจฉราภา ปะระมัสโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1022 S-04 4340 B4560548 นางสาว กาญจนา จิตสังวรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1023 S-04 4340 B4551379 นางสาว พันธุ์ทิพย์ สารจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1024 S-04 4341 B4470816 นางสาว วรรณี ทองนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1025 S-04 4341 B4504948 นางสาว แพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ ไฟฟ้า
1026 S-04 4341 B4752134 นางสาว ณัฐนิชา จงรักชอบ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1027 S-04 4342 B4760443 นางสาว นิตยา ไกรวงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1028 S-04 4342 B4601333 นางสาว จิราภา อาจหาญ โลหการ
1029 S-04 4342 B4600114 นางสาว กรชวัล กาญจนกันติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1030 S-04 4343 B4470397 นางสาว นุชนภา เครือจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
1031 S-04 4343 B4770732 นางสาว เพ็ญนภา ชาติแพงตา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1032 S-04 4343 B4304739 นางสาว มัณฑนา ถิรกันต์ วิศวกรรมเกษตร
1033 S-04 4344 B4350378 นางสาว ณาตยา กิจกลาง เทคโนโลยีการผลิตพืช
1034 S-04 4344 B4561057 นางสาว สุนิสา รวมใหม่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1035 S-04 4344 B4752196 นางสาว นราวดี รวมใหม่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1036 S-04 4345 B4670162 นางสาว จันทรวรรณ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1037 S-04 4345 B4607786 นางสาว วรวรรณ เมืองพรวน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1038 S-04 4345 B4711155 นางสาว วรางคณา หลักดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1039 S-04 4346 B4350200 นางสาว ชมุค พรรณดวงเนตร เทคโนโลยีอาหาร
1040 S-04 4346 B4505846 นางสาว สิริกานต์ กลิ่นหัวไผ่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1041 S-05 5202 B4501152 นางสาว ปวีณา นาคถมยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1042 S-05 5202 B4771999 นางสาว อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1043 S-05 5202 B4550419 นางสาว ฐิติการ ม่อนคำดี อาหาร
1044 S-05 5203 B4470137 นางสาว จุฑามาศ ทรงเมฆ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1045 S-05 5203 B4470151 นางสาว จุไรวรรณ ศรีอาจ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1046 S-05 5203 B4470229 นางสาว ญาติมา สุขสุสินธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1047 S-05 5204 B4600145 นางสาว กรรณิการ์ คนซื่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1048 S-05 5204 B4703242 นางสาว รัชฎา จันทราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1049 S-05 5204 B4610540 นางสาว สุพัตรา หล้าเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1050 S-05 5205 B4760672 นางสาว มะลิณี บุตรโท สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1051 S-05 5205 B4661276 นางสาว วราภรณ์ เนื่องโคตะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1052 S-05 5206 B4504726 นางสาว โสรยา ภูมิสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1053 S-05 5206 B4560395 นางสาว ผุสดี เหลื่อมล้ำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1054 S-05 5206 B4352365 นางสาว เย็นฤดี มณีแสง ผลิตพืช
1055 S-05 5207 B4760887 นางสาว วันทนีย์ อ่อนคำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1056 S-05 5207 B4470267 นางสาว ทิศนา แสงระวี เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1057 S-05 5207 B4550976 นางสาว ดารา อธิโรจน์ ผลิตสัตว์
1058 S-05 5208 B4513339 นางสาว สุจินดา แซ่นิ้ม เซรามิก
1059 S-05 5208 B4761020 นางสาว สะท้อน เทียมไธสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1060 S-05 5208 B4550068 นางสาว อุบลวรรณ ติวาปี ผลิตสัตว์
1061 S-05 5209 B4450085 นางสาว กาญจนา ปุเรตัง เทคโนโลยีการผลิตพืช
1062 S-05 5209 B4650980 นางสาว แพรวพรรณ พุฒแพง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1063 S-05 5209 B4450085 นางสาว กาญจนา ปุเรตัง
1064 S-05 5209 B4605720 นางสาว พยุง ใจประจง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1065 S-05 5210 B4708421 นางสาว ธิตินาถ เจริญเดชพนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1066 S-05 5210 B4650096 นางสาว เกศรินทร์ ปิดตาระโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1067 S-05 5210 B4670490 นางสาว ธิดา สมนึกตน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1068 S-05 5211 B4761143 นางสาว สุนิสา ภูยังดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1069 S-05 5211 B4609179 นางสาว ศาลยา นราจันทร์ พอลิเมอร์
1070 S-05 5211 B4605317 นางสาว ปวีณา บุญรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1071 S-05 5212 B4603283 นางสาว ทิพย์วรรณ อรไทวรรณ อุตสาหการ
1072 S-05 5212 B4702603 นางสาว พัชรวดี สัพโส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1073 S-05 5212 B4611769 นางสาว อัจฉริยะกรณ์ แซ่อึ้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1074 S-05 5213 B4713562 นางสาว อรทัย พิลึกนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1075 S-05 5213 B4771005 นางสาว วรางคณา แจ่มใส สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1076 S-05 5213 B4610892 นางสาว สุวรรณา ไชยโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1077 S-05 5215 B4760719 นางสาว เยาวลักษณ์ อริยะเดช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1078 S-05 5215 B4703488 นางสาว วนิดา ชินกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1079 S-05 5215 B4550495 นางสาว ประกายดอย ดิษยบุตร ผลิตสัตว์
1080 S-05 5216 B4710929 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขเกษม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1081 S-05 5216 B4761068 นางสาว สาลินี ปาลี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1082 S-05 5216 B4505761 นางสาว จตุรพร สารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1083 S-05 5217 B4406426 นางสาว ศุภาวดี โพธิ์เฮือง เซรามิก
1084 S-05 5217 B4403104 นางสาว นิ่มนวล ปลั่งกลาง วิศวกรรมเซรามิก
1085 S-05 5217 B4611875 นางสาว อาจารี วงษ์กลม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1086 S-05 5218 B4770695 นางสาว พิมพ์ณุจี โยธาศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1087 S-05 5218 B4660569 นางสาว นภาพร สาพิมพ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1088 S-05 5218 B4571469 นางสาว จินดา จงสุขสว่างจิต สารสนเทศ
1089 S-05 5219 B4661481 นางสาว ศิรินันท์ จันทเขต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1090 S-05 5219 B4651116 นางสาว รัตตยา ดวงพาเพ็ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1091 S-05 5219 B4661764 นางสาว สุนันทรา บุญลอย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1092 S-05 5220 B4508762 นางสาว อุลัย พรมจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1093 S-05 5220 B4700234 นางสาว กาญจนา พรมมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1094 S-05 5220 B4570769 นางสาว ชาลินี วิญญาสุข สารสนเทศ
1095 S-05 5221 B4500513 นางสาว รัชนู อ่อนมุข โทรคมนาคม
1096 S-05 5221 B4407034 นางสาว สุกัญญา บุตรถาวร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1097 S-05 5221 B4612254 นางสาว อุษา เสงี่ยมสูงเนิน วิศวกรรมการผลิต
1098 S-05 5222 B4501398 นางสาว พัทจารี จิตจง ขนส่ง
1099 S-05 5222 B4700036 นางสาว กรรณิกา อักษร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1100 S-05 5222 B4611837 นางสาว อัณธิกา สวัสดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1101 S-05 5223 B4750451 นางสาว ธิดาทิพย์ สิริประสิทธิกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1102 S-05 5223 B4660798 นางสาว ปานวาด สัตย์ซื่อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1103 S-05 5223 B4610014 นางสาว สาวิณี ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1104 S-05 5224 B4571186 นางสาว สุกัญญา ศิริบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1105 S-05 5224 B4571247 นางสาว นัทยา นามชู สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1106 S-05 5224 B4705239 นางสาว สุภาภรณ์ รอดไกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1107 S-05 5225 B4751243 นางสาว วัชเนตร มะโนศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1108 S-05 5225 B4660521 นางสาว ธรรมรส หอมเฮ้า สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1109 S-05 5225 B4570714 นางสาว สุธิดา แบบเจริญ สารสนเทศ
1110 S-05 5226 B4651130 นางสาว รุ้ง อนันต์ ผลิตพืช
1111 S-05 5226 B4651451 นางสาว จุฑาธินี ฤทธา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1112 S-05 5226 B4471219 นางสาว จิราธร มอไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1113 S-05 5227 B4711346 นางสาว วารุณี สมพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1114 S-05 5227 B4660071 นางสาว กานดา อินธิแสน สาธารณสุขศาสตร์
1115 S-05 5227 B4661245 นางสาว วรรณภา สนวนรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์
1116 S-05 5228 B4504979 นางสาว สายรุ้ง นพขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1117 S-05 5228 B4500049 นางสาว ปุณณภา เนตรชลายุทธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1118 S-05 5228 B4704522 นางสาว ศิริวรรณ ชนะศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1119 S-05 5229 B4450993 นางสาว พิกุล มูลชนะ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1120 S-05 5229 B4703624 นางสาว วราภรณ์ ดอกบัวเผื่อน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1121 S-05 5229 B4206521 นางสาว ฉัตรลดา ประจิมทิศ วิศวกรรมเซรามิก
1122 S-05 5230 B4503989 นางสาว วารุณี สาระบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1123 S-05 5230 B4571209 นางสาว จุฑามาศ คำหาญพล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1124 S-05 5230 B4512240 นางสาว ศิริอร ขันโพธิ์ เซรามิก
1125 S-05 5231 B4451839 นางสาว สุภาวดี จันทร์หอม "ผลิตพืช
ผลิตพืช"
1126 S-05 5231 B4551362 นางสาว สุวิสา พรานไพร ผลิตสัตว์
1127 S-05 5231 B4551423 นางสาว สุกันยา ผึ่งผาย ผลิตสัตว์
1128 S-05 5232 B4550891 นางสาว ศิริลักษณ์ ประโสตินัง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1129 S-05 5232 B4551461 นางสาว นวรัตน์ มฤคศิรมาส ผลิตพืช
1130 S-05 5232 B4551669 นางสาว ปีณิดา นามวิจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1131 S-05 5233 B4600039 นางสาว กนกวรรณ คำกอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1132 S-05 5233 B4751014 นางสาว ภัทรพร หมิ่งทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1133 S-05 5233 B4611936 นางสาว อาทิติยา ปรียานุพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1134 S-05 5234 B4760115 นางสาว ขนิษฐา ยาวะโนภาส สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1135 S-05 5234 B4770756 นางสาว แพรวนภา วันตา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1136 S-05 5234 B4403944 นางสาว พรทิพย์ โนนพลกรัง วิศวกรรมเคมี
1137 S-05 5235 B4510895 นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์ทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1138 S-05 5235 B4502913 นางสาว มะยุรี ดาบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1139 S-05 5235 B4670216 นางสาว จิตรารัตน์ สุวรรณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1140 S-05 5236 B4504658 นางสาว กฤษณา ดาราชู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1141 S-05 5236 B4605652 นางสาว พจนา แซวประโคน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1142 S-05 5236 B4701903 นางสาว นิด ชมสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1143 S-05 5237 B4611127 นางสาว อนัญญา ศลาประโคน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1144 S-05 5237 B4606024 นางสาว พัชรี ช่วยไธสง ไฟฟ้า
1145 S-05 5238 B4510178 นางสาว ณัฐกานต์ หารทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1146 S-05 5238 B4503378 นางสาว พัชรินทร์ ระหงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1147 S-05 5238 B4503132 นางสาว อัญมณี อุ่นประเดิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1148 S-05 5239 B4307877 นางสาว อนุรดี ทองธีรภาพ วิศวกรรมโยธา
1149 S-05 5239 B4701828 นางสาว นันทนา น้ำใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1150 S-05 5240 B4505785 นางสาว สุนิตรา จันทร์หอม เซรามิก
1151 S-05 5240 B4507260 นางสาว สุภัตรา บุญลาด โทรคมนาคม
1152 S-05 5240 B4750994 นางสาว ไพรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1153 S-05 5241 B4760764 นางสาว รัตนวจี ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1154 S-05 5241 B4661719 นางสาว สุจิตรา ชำนาญสิงห์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1155 S-05 5241 B4570202 นางสาว มัทรียา สืบมา สารสนเทศ
1156 S-05 5242 B4500599 นางสาว สุกานดา รินทราวิไล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1157 S-05 5242 B4552284 นางสาว บุณฑริกา เวียงวลัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1158 S-05 5242 B4701415 นางสาว ทิพาภรณ์ พุ่มมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1159 S-05 5243 B4709374 นางสาว ปรียารัตน์ ทองเปรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1160 S-05 5243 B4511342 นางสาว สุภาพร หล่อเหลี่ยม โทรคมนาคม
1161 S-05 5243 B4511328 นางสาว ศิวาพร สวยสม พอลิเมอร์
1162 S-05 5244 B4503972 นางสาว สุทธิลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1163 S-05 5244 B4709732 นางสาว พรรัศมิ์ จตุนราพิทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1164 S-05 5244 B4704560 นางสาว ศุภกาญจน์ รอดย้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1165 S-05 5245 B4661252 นางสาว วรรณรัตน์ ศรีธรณ์ สาธารณสุขศาสตร์
1166 S-05 5245 B4570127 นางสาว ทิพาพร โพธิ์ศรี การจัดการสารสนเทศ
1167 S-05 5245 B4570646 นางสาว วัลย์ณภัส ธนภัทร์จิรโชติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1168 S-05 5246 B4750857 นางสาว พรมณี ศรีประสงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1169 S-05 5246 B4660712 นางสาว บุหรัน พูลสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์
1170 S-05 5246 B4608660 นางสาว วิสา บุญพา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1171 S-05 5301 B4670094 นางสาว เกษร ชำนาญปืน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1172 S-05 5301 B4670346 นางสาว ฐิติพร ดิสเสถียร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1173 S-05 5301 B4705406 นางสาว สุวิมล ช่อสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1174 S-05 5303 B4560173 นางสาว อรพิณ อิงเทพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1175 S-05 5303 B4570325 นางสาว ชนิกา แย้มสุวรรณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1176 S-05 5303 B4550693 นางสาว อทิตยา ศรทิพย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1177 S-05 5304 B4752783 นางสาว มัณฑนา บุตระ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1178 S-05 5304 B4713180 นางสาว ใหม่กมล ลิขิตวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1179 S-05 5305 B4761044 นางสาว สายใจ ตุ้มพิมาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1180 S-05 5305 B4560814 นางสาว มลฑา หนุนกระโทก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1181 S-05 5305 B4670025 นางสาว เพชรดา ปานสุวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1182 S-05 5306 B4600657 นางสาว เกศินี สุมนาตย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1183 S-05 5306 B4560111 นางสาว กุลธิดา ยศปัญญา อนามัยสิ่งแวดล้อม
1184 S-05 5306 B4560616 นางสาว พัชรี ลาลาด สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1185 S-05 5307 B4502784 นางสาว วรุณยุภา บุญโนนแต้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1186 S-05 5307 B4561330 นางสาว ชุรีภรณ์ เสียงล้ำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1187 S-05 5307 B4700586 นางสาว จันทิมา จันโด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1188 S-05 5308 B4560876 นางสาว จิราภรณ์ ปรินรัมย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1189 S-05 5308 B4660385 นางสาว ดาวใจ นามโพธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1190 S-05 5308 B4570141 นางสาว สุภรณี สมบัติทวี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1191 S-05 5309 B4670315 นางสาว ชุติมา วุฒิเขตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1192 S-05 5309 B4570615 นางสาว สุขุมาล วุฒิเขตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1193 S-05 5309 B4609391 นางสาว ศิวพร ศิริรัตนาพานิชย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1194 S-05 5310 B4750444 นางสาว ธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1195 S-05 5310 B4770947 นางสาว ลักษณ์ริษา ทรงดาวเรือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1196 S-05 5310 B4403579 นางสาว ปรียาภรณ์ สมพงษ์ วิศวกรรมเคมี
1197 S-05 5311 B4507529 นางสาว จิรวดี อุลหัสสา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1198 S-05 5311 B4660668 นางสาว นุขนาฎ เชิดชู สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1199 S-05 5311 B4670766 นางสาว ปาณิสา พูลสำราญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1200 S-05 5312 B4506652 นางสาว สุวิญชา อุ่มเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1201 S-05 5312 B4650799 นางสาว ปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1202 S-05 5312 B4660040 นางสาว กรรณิการ์ พรมจีน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1203 S-05 5313 B4508755 นางสาว รัชชา พุทธรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1204 S-05 5313 B4603221 นางสาว ทัศนีย์ จันที สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1205 S-05 5313 B4700333 นางสาว เกศริน ปุยไธสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1206 S-05 5314 B4452058 นางสาว อัญชลี ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง เทคโนโลยีอาหาร
1207 S-05 5314 B4703518 นางสาว วรรญา กาแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1208 S-05 5314 B4701774 นางสาว นฤมาศ อนุเคราะห์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1209 S-05 5315 B4450092 นางสาว กาญจนาภรณ์ อุทุมภา เทคโนโลยีอาหาร
1210 S-05 5315 B4750192 นางสาว จุฑามาส เมียมขุนทด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1211 S-05 5315 B4610526 นางสาว สุพัตรา แก้วเคน วิศวกรรมการผลิต
1212 S-05 5316 B4605812 นางสาว พรพรรณ นวลอินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1213 S-05 5316 B4611417 นางสาว อรณิชา ศรีจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1214 S-05 5317 B4703495 นางสาว วนิดา แดนดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1215 S-05 5317 B4609162 นางสาว ศศิวิมล สุดแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1216 S-05 5317 B4608974 นางสาว ศรัญญา ทองอุ่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1217 S-05 5318 B4771869 นางสาว สุธารัตน์ นิ่มชม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1218 S-05 5318 B4400585 นางสาว คนึงนิตย์ สุวรรณกาศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1219 S-05 5318 B4706991 นางสาว จุรีรัตน์ อ้นงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1220 S-05 5320 B4752561 นางสาว จารุนันท์ ชนะชัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1221 S-05 5320 B4661344 นางสาว วิภาวดี มั่นมี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1222 S-05 5320 B4704027 นางสาว วิไลวรรณ เชียงพา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1223 S-05 5321 B4401155 นางสาว ชมพูนุท ตรีโชติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1224 S-05 5321 B4400868 นางสาว จันทร์พิมพ์ มุงขุนทด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1225 S-05 5322 B4661801 นางสาว สุภัสสร พรหมบุตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1226 S-05 5322 B4702573 นางสาว พวงเพชร กองสูง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1227 S-05 5322 B4606017 นางสาว พัชรินทร์ ทองสรรค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1228 S-05 5323 B4660361 นางสาว ดวงพร แก้วไวยุทธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1229 S-05 5323 B4570981 นางสาว วริณฐิยา วรเลิศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1230 S-05 5324 B4660934 นางสาว พิมพ์จิต พรมวงษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1231 S-05 5324 B4670841 นางสาว พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1232 S-05 5324 B4705376 นางสาว สุวรรณี สุดเขตต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1233 S-05 5325 B4771173 นางสาว ศิริพร เรียบสันเทียะ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1234 S-05 5325 B4703761 นางสาว วารินทร์ ผาพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1235 S-05 5325 B4470762 นางสาว ลดาวัลย์ เพ็งสาทร สารสนเทศ
1236 S-05 5326 B4712510 นางสาว สิตานน เจียรนันทจิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1237 S-05 5326 B4607366 นางสาว รัชดา มั่นฤทัยกิจ
1238 S-05 5326 B4610298 นางสาว สุจิตรา อ่ำทิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1239 S-05 5327 B4752080 นางสาว จุฑารัตน์ วรรณศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1240 S-05 5327 B4771302 นางสาว สุธิชา เหลืองอ่อน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1241 S-05 5327 B4610403 นางสาว สุทธิลักษณ์ สุขทนารักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1242 S-05 5328 B4713647 นางสาว อรวรรณ ไวยวรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1243 S-05 5328 B4470687 นางสาว มาลัย เสงี่ยมวงศ์ สารสนเทศ
1244 S-05 5328 B4611394 นางสาว อมรรัตน์ หยวกฉิมพลี ไฟฟ้า
1245 S-05 5329 B4761808 นางสาว พิธัญญา มะลารัมย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1246 S-05 5329 B4406044 นางสาว ศรัณยา วิชชากูล วิศวกรรมเซรามิก
1247 S-05 5329 B4704867 นางสาว สาลินี ก่อแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1248 S-05 5330 B4752479 นางสาว อทิติยา แบขุนทด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1249 S-05 5330 B4770855 นางสาว ยุพิน บุญเลิศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1250 S-05 5330 B4611035 นางสาว หทัยรัตน์ โลนะลุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1251 S-05 5331 B4708681 นางสาว นัฏภรณ์ นุติวรการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1252 S-05 5331 B4711919 นางสาว ศิริวรรณ หิรัญตียะกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1253 S-05 5331 B4713814 นางสาว อัญญานี บุญพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1254 S-05 5332 B4752714 นางสาว ปองขวัญ วิรัศมี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1255 S-05 5332 B4711063 นางสาว วนิดา นิลประไพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1256 S-05 5332 B4601418 นางสาว จุฑารัตน์ ดวงศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1257 S-05 5333 B4501770 นางสาว เจนจิรา ขุนทอง วิศวกรรมเกษตร
1258 S-05 5333 B4700197 นางสาว กัลยา แสงวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1259 S-05 5333 B4771395 นางสาว อมรรัตน์ บุญมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1260 S-05 5334 B4600800 นางสาว ขนิษฐา ไข่หุน วิศวกรรมการผลิต
1261 S-05 5334 B4600077 นางสาว กมลพพรรณ บัวเทศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1262 S-05 5334 B4609629 นางสาว ศุษมา แสนปากดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1263 S-05 5335 B4561323 นางสาว บุพชาติ ทิพชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1264 S-05 5335 B4560135 นางสาว นิสากรณ์ ศรีทุมสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1265 S-05 5336 B4712251 นางสาว สมฤดี นาครินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1266 S-05 5336 B4750888 นางสาว พรสุดา ตามสีรัมย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1267 S-05 5336 B4401971 นางสาว ดุจดาว วัชรินทร์พร วิศวกรรมเซรามิก
1268 S-05 5337 B4752356 นางสาว วินานันท์ ยอดดำเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1269 S-05 5337 B4470717 นางสาว ยุรนันท์ ตามกาล สารสนเทศ
1270 S-05 5337 B4470113 นางสาว จีรนุช บริบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1271 S-05 5338 B4761907 นางสาว ศิริธร พฤกษวงศ์สิน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1272 S-05 5338 B4452232 นางสาว เกษราภรณ์ ชินชาด เทคโนโลยีอาหาร
1273 S-05 5338 B4701408 นางสาว ทิพวัลย์ นาสวรรค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1274 S-05 5339 B4610885 นางสาว สุวรรณา คำสด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1275 S-05 5339 B4705840 นางสาว อำภาพร พรมเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1276 S-05 5339 B4611622 นางสาว อริยา ติยะวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1277 S-05 5341 B4708148 นางสาว ทิพรดา บุตรศิลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1278 S-05 5341 B4560609 นางสาว สลักจิต ตั้งสกุลระหง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1279 S-05 5341 B4560104 นางสาว วรางคณา มุ่งวิชา สาธารณสุข
1280 S-05 5342 B4752301 นางสาว รุจจิรา บุญน้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1281 S-05 5342 B4706656 นางสาว จริยา วาสุเทพ ยังไม่สังกัดสาขา-วิศวกรรมศาสตร์
1282 S-05 5342 B4560340 นางสาว สุพัตรา สุขหนองฮี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1283 S-05 5343 B4660415 นางสาว ตะวัน ศรีกุตา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1284 S-05 5343 B4570622 นางสาว กอบกานต์ ศุภรตรีทิเพศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1285 S-05 5344 B4502036 นางสาว วิภารัตน์ ทริตชาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1286 S-05 5344 B4670100 นางสาว ไกรสร สานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1287 S-05 5344 B4670735 นางสาว ปรียา โสปัญหริ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1288 S-05 5345 B4501329 นางสาว นภาพรรณ พุทธรสเจริญ เคมี
1289 S-05 5345 B4661795 นางสาว สุพัตรา แพงจันทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1290 S-05 5345 B4550112 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เพ็งสมบูรณ์ ผลิตพืช
1291 S-05 5346 B4760795 นางสาว ละออ ประชาโชติ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1292 S-05 5346 B4570103 นางสาว อนุธิดา เหลืองทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1293 S-05 5346 B4512103 นางสาว พัชริน ผาอำนาจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1294 S-06 6201 B4509400 นางสาว สุวรรณา สารเพ็ชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1295 S-06 6201 B4603795 นางสาว ธีรพร ประกอบกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1296 S-06 6201 B4504412 นางสาว ศศิธร ผะกาทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1297 S-06 6202 B4402435 นางสาว ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง วิศวกรรมโทรคมนาคม
1298 S-06 6202 B4401902 นางสาว ดวงนภา กอยากลาง วิศวกรรมเกษตร
1299 S-06 6202 B4405382 นางสาว วลัยนุช เชิดบารมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1300 S-06 6203 B4461357 นางสาว สุภัสสร ปราสาทกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1301 S-06 6203 B4451730 นางสาว สิริวรรณ มีมาก ผลิตพืช
1302 S-06 6203 B4701996 นางสาว นุชรัตน์ ศรีสังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1303 S-06 6204 B4504153 นางสาว ดารณี เจริญวรรณกุล โทรคมนาคม
1304 S-06 6204 B4560371 นางสาว นันทญา นามชัยภูมิ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1305 S-06 6204 B4660514 นางสาว เทพวิมาน กำไพรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1306 S-06 6205 B4708667 นางสาว นฤมล ภูมิคอนสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1307 S-06 6205 B4471332 นางสาว อุมาพร สอยเหลือง เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
1308 S-06 6205 B4570073 นางสาว รัชนีกุล ชายวิริยางกูร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1309 S-06 6206 B4470526 นางสาว ผุสดี ชื่นบาน สารสนเทศ
1310 S-06 6206 B4407058 นางสาว สุกัณญา ทัพศรี ไฟฟ้า
1311 S-06 6206 B4712046 นางสาว ศุภรัตน์ เรืองเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1312 S-06 6207 B4610878 นางสาว สุลาวัลย์ แก้วกุก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1313 S-06 6207 B4670612 นางสาว นุชรัตน์ อิ่มสว่าง สารสนเทศ
1314 S-06 6207 B4502678 นางสาว วรุณ โชคสิทธิกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1315 S-06 6208 B4650997 นางสาว ภาวิณี พัทวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1316 S-06 6208 B4650034 นางสาว กฤษณา พวงทอง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1317 S-06 6208 B4705994 นางสาว กนกวรรณ ทรงคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1318 S-06 6209 B4650683 นางสาว เบญจาภา ไตรรัตนาภิกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1319 S-06 6209 B4705017 นางสาว สุกัญญา อินทรชาธร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1320 S-06 6209 B4671053 นางสาว ฤดีชนก บุญสนิท สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1321 S-06 6210 B4771135 นางสาว ศศิกานต์ ไพลกลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1322 S-06 6210 B4561378 นางสาว สุกัญญา เสพซอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1323 S-06 6210 B4661528 นางสาว ศุกรียา มัฆนาโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1324 S-06 6211 B4505563 นางสาว เสาวลักษณ์ สินประดิษฐ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1325 S-06 6211 B4751779 นางสาว หทัยชนก สุ่มมาตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1326 S-06 6211 B4552888 นางสาว วิภาพร เสมาชัย ผลิตพืช
1327 S-06 6212 B4610205 นางสาว สุกัญญา ประเสริฐสม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1328 S-06 6212 B4452188 นางสาว อ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์
1329 S-06 6212 B4561910 นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีมณี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1330 S-06 6213 B4711018 นางสาว ลัดดาวัลย์ เจริญผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1331 S-06 6213 B4451563 นางสาว ศิริพร แซ่ตั้ง เทคโนโลยีอาหาร
1332 S-06 6213 B4450184 นางสาว จตุพร ดีขุนทด เทคโนโลยีอาหาร
1333 S-06 6214 B4408031 นางสาว อรุณฤดี ไชยบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ
1334 S-06 6214 B4570080 นางสาว พรประภา เศรษฐการุณย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1335 S-06 6214 B4470588 นางสาว พัชรียา สุคนธ์พานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1336 S-06 6215 B4701910 นางสาว นิตยา เกตุศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1337 S-06 6215 B4508366 นางสาว นฤมล คชินทร์ พอลิเมอร์
1338 S-06 6215 B4661092 นางสาว รัชนี จูมจี สาธารณสุขศาสตร์
1339 S-06 6216 B4409045 นางสาว เอมออน คำจันดา วิศวกรรมเคมี
1340 S-06 6216 B4707509 นางสาว ณธวัลย์ สังขวดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1341 S-06 6216 B4403890 นางสาว พนัสตา จันทร์นิเวศน์ วิศวกรรมขนส่ง
1342 S-06 6217 B4401872 นางสาว ดลฤดี ตันติวราภรณ์ วิศวกรรมโลหการ
1343 S-06 6217 B4403869 นางสาว พจนีย์ เตชาภรณ์พงศ์ วิศวกรรมเซรามิก
1344 S-06 6217 B4771111 นางสาว วิไลลักษณ์ อินมีศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1345 S-06 6218 B4471264 นางสาว อรดา สมิตะเกษตริน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1346 S-06 6218 B4750239 นางสาว ชนิตา สุขเกษม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1347 S-06 6218 B4571506 นางสาว วรรณกานต์ บุญสวัสดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1348 S-06 6219 B4550914 นางสาว จุฑารัตน์ โชคสกุลทรัพย์ อาหาร
1349 S-06 6219 B4451693 นางสาว สายสวาท เสาร์ทอง เทคโนโลยีอาหาร
1350 S-06 6219 B4712886 นางสาว สุภา คำแพง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1351 S-06 6220 B4500360 นางสาว วิมลรัตน์ จันพันธ์เพชรกุล สิ่งแวดล้อม
1352 S-06 6220 B4503170 นางสาว ศุภนิช เฉลียววงศ์ คอมพิวเตอร์
1353 S-06 6221 B4551010 นางสาว สุวรรณา เงี่ยงกระโทก อาหาร
1354 S-06 6221 B4751984 นางสาว อุลัยวรรณ ไชยโคตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1355 S-06 6221 B4561613 นางสาว สุภาภรณ์ มูลเรืองไชย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1356 S-06 6222 B4500100 นางสาว อรชลี ทองรอด อุตสาหการ
1357 S-06 6222 B4752035 นางสาว เกษศริน อ่อนจินลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1358 S-06 6222 B4560623 นางสาว พัชรี ปานมา สาธารณสุข
1359 S-06 6223 B4500353 นางสาว ฟ้า ลิมพะสุต เคมี
1360 S-06 6223 B4550051 นางสาว วิไลลักษณ์ กาแก้ว ผลิตพืช
1361 S-06 6223 B4671091 นางสาว วรรณทัช เทศวัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1362 S-06 6224 B4551034 นางสาว สิริณัฐ วัฒน์ศรี ผลิตพืช
1363 S-06 6224 B4550969 นางสาว จุฬารัตน์ ชูพันธ์ ผลิตสัตว์
1364 S-06 6224 B4761013 นางสาว สโรชินี แพงมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1365 S-06 6225 B4451259 นางสาว ลักขณา ก้อนกั้น เทคโนโลยีอาหาร
1366 S-06 6225 B4407430 นางสาว สุรัสวดี เกิดมี เทคโนโลยีธรณี
1367 S-06 6225 B4751144 นางสาว รุ่งนภา สาเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1368 S-06 6226 B4607236 นางสาว ยุภาภัณฑ์ ปราถนายิ่งยศ ธรณี
1369 S-06 6226 B4709015 นางสาว เบญจมาส เตชะทรัพย์อนันต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1370 S-06 6226 B4707424 นางสาว ชุลีกร สราวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1371 S-06 6227 B4610991 นางสาว แสงอรุณ ผางจันดา โลหการ
1372 S-06 6227 B4751632 นางสาว สุนทรี เจริญพร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1373 S-06 6227 B4561484 นางสาว จิตนิรันดร์ วงละคร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1374 S-06 6228 B4452379 นางสาว โชติมา สราวัน เทคโนโลยีอาหาร
1375 S-06 6228 B4400059 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์ศรีทอง วิศวกรรมพอลิเมอร์
1376 S-06 6229 B4405795 นางสาว วิราวรรณ ไพฑูรย์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1377 S-06 6229 B4750512 นางสาว นรีกานต์ กิตติพงศ์พิทยา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1378 S-06 6229 B4400226 นางสาว กฤษณา วนัสธนานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1379 S-06 6230 B4451389 นางสาว วิภาพร จันทร์เพ็ง เทคโนโลยีอาหาร
1380 S-06 6230 B4510901 นางสาว สุพัชราภรณ์ นนทจิตต์ เคมี
1381 S-06 6230 B4560685 นางสาว สังวาลย์ คดเกี้ยว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1382 S-06 6231 B4401681 นางสาว ณัฐพร เมี่ยงชม วิศวกรรมพอลิเมอร์
1383 S-06 6231 B4404903 นางสาว ยุพารัตน์ ศรีน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ
1384 S-06 6231 B4400066 นางสาว กนกวรรณ ไวเมธี วิศวกรรมอุตสาหการ
1385 S-06 6232 B4451662 นางสาว สมภรณ์ นนทะลัย เทคโนโลยีอาหาร
1386 S-06 6232 B4450115 นางสาว กิติ์กัลยา สำรวมรัมย์ เทคโนโลยีอาหาร
1387 S-06 6232 B4506140 นางสาว สุพัตรา พูลสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1388 S-06 6233 B4650171 นางสาว จรัสพร ไชยเครื่อง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1389 S-06 6233 B4408369 นางสาว อุทัยวรรณ ปาณะศรี วิศวกรรมเคมี
1390 S-06 6233 B4708896 นางสาว นุสรัตน์ ทัศพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1391 S-06 6234 B4450917 นางสาว ปียนุช นภาโชติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1392 S-06 6234 B4702023 นางสาว เนตรชนก จันทยุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1393 S-06 6234 B4470038 นางสาว กิดาการ นาคนวลนิ่ม สารสนเทศ
1394 S-06 6235 B4550815 นางสาว พรสุรีย์ บุญมี ผลิตพืช
1395 S-06 6235 B4560418 นางสาว ยุภา เสนาไทย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1396 S-06 6235 B4560296 นางสาว อุษาวดี ไพราม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1397 S-06 6236 B4551416 นางสาว จริญญา ชอบตรง อาหาร
1398 S-06 6236 B4405887 นางสาว วิไลภรณ์ คอนดี วิศวกรรมขนส่ง
1399 S-06 6236 B4712701 นางสาว สุจิตรา ก่ำแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1400 S-06 6237 B4609438 นางสาว ศุนิษา นุ่มรอด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1401 S-06 6237 B4670384 นางสาว ดวงกมล กล่ำเรือง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1402 S-06 6237 B4670889 นางสาว เพ็ญพิชชา ศิริวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1403 S-06 6238 B4670667 นางสาว ปธินีย์ ภาคีแพทย์ สารสนเทศ
1404 S-06 6238 B4670964 นางสาว มณีภรณ์ วินิชชากร สารสนเทศ
1405 S-06 6239 B4706519 นางสาว ขวัญสิริ กะสินรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1406 S-06 6239 B4450771 นางสาว ปณิตา อาจหาญ เทคโนโลยีการผลิตพืช
1407 S-06 6239 B4752523 นางสาว กิ่งกาญจน์ หล่อสุวรรณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1408 S-06 6240 B4450764 นางสาว ปฐมรัตน์ โฮมวงศ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
1409 S-06 6240 B4761747 นางสาว บรรเพ็ญ สีคัตทะนาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1410 S-06 6240 B4752318 นางสาว วรัทยา มาลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1411 S-06 6241 B4450733 นางสาว บุญภา นกเขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1412 S-06 6241 B4404972 นางสาว รัชดาภรณ์ กลิ่นชั้น วิศวกรรมอุตสาหการ
1413 S-06 6241 B4470083 นางสาว จิตติมา ทวาเรศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1414 S-06 6242 B4709831 นางสาว พวงแก้ว ศิวิลัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1415 S-06 6242 B4670230 นางสาว จิรภา ลิ่มศิลา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1416 S-06 6242 B4661047 นางสาว มะลิสา แสนณรงค์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1417 S-06 6243 B4604365 นางสาว นาฏนิภา ชูจิตารมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1418 S-06 6243 B4502432 นางสาว นุชนารถ วรรณประเก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1419 S-06 6243 B4561460 นางสาว ธิวา พันโนน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1420 S-06 6244 B4509394 นางสาว วิภาดา เชิดสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1421 S-06 6244 B4510765 นางสาว เย็นฤดี ศรีพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1422 S-06 6244 B4571315 นางสาว อรุโณทัย ใจสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1423 S-06 6245 B4708940 นางสาว บรรจง ปิติเขตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1424 S-06 6245 B4470960 นางสาว ศศิวิมล พ่วงสำเภา สารสนเทศ
1425 S-06 6245 B4560883 นางสาว วิลาวรรณ ชิตพุทธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1426 S-06 6246 B4551065 นางสาว ดวงยิหวา พงษ์ยิหวา อาหาร
1427 S-06 6246 B4561712 นางสาว ประนัสดา พิมพ์สอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1428 S-06 6246 B4711476 นางสาว วิไลพร สีดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1429 S-06 6301 B4450955 นางสาว พรลดา ฐาปนะกิจไพบูลย์ ผลิตพืช
1430 S-06 6301 B4470496 นางสาว ปิยมาพร ฐาปนะกิจไพบูลย์ สารสนเทศ
1431 S-06 6301 B4660767 นางสาว ประไพรัตน์ ไชยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1432 S-06 6302 B4610120 นางสาว สินีนาฏ แป้นงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1433 S-06 6302 B4703631 นางสาว วราภรณ์ ฟักเหลือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1434 S-06 6302 B4660996 นางสาว ภัสสราภรณ์ ถึกวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์
1435 S-06 6303 B4662099 นางสาว อาทิตยา มิตรจิตร สาธารณสุขศาสตร์
1436 S-06 6303 B4402428 นางสาว ธิดารัตน์ น้อยดี ไฟฟ้า
1437 S-06 6303 B4509103 นางสาว นรินทร์ จารัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1438 S-06 6304 B4407324 นางสาว สุภาพร วันเสาร์
1439 S-06 6304 B4771098 นางสาว วัลยา ไชยพรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1440 S-06 6304 B4770916 นางสาว รัชดาภรณ์ อยู่สูงเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1441 S-06 6305 B4605829 นางสาว พรพิมล ตันฑสุกิจวณิช คอมพิวเตอร์
1442 S-06 6305 B4404774 นางสาว มาลี ดุลยมา วิศวกรรมขนส่ง
1443 S-06 6306 B4401094 นางสาว จุฑามาศ โทสันเทียะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1444 S-06 6306 B4470571 นางสาว พัชรี บุญญารัตน์ สารสนเทศ
1445 S-06 6306 B4703921 นางสาว วิภารัตน์ รอดทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1446 S-06 6307 B4606765 นางสาว เภาภัทรา คำพิกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1447 S-06 6307 B4470311 นางสาว ธิดารัตน์ สุดสวาท สารสนเทศ
1448 S-06 6307 B4760283 นางสาว ฐิติกา สีหนาท สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1449 S-06 6308 B4551683 นางสาว จิตพิสุทธิ์ ภูสะอาด อาหาร
1450 S-06 6308 B4510598 นางสาว สุนันทา สมทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1451 S-06 6308 B4702498 นางสาว พรทิพย์ ประเสริฐกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1452 S-06 6309 B4551676 นางสาว สมจิตร ก่อแก้ว อาหาร
1453 S-06 6309 B4560159 นางสาว ภคิณา อินแผลง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1454 S-06 6309 B4570257 นางสาว ฐาปนา คงพินิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1455 S-06 6310 B4612094 นางสาว อำไพ ลอแท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1456 S-06 6310 B4650423 นางสาว ดวงจันทร์ ดอกพอง ผลิตสัตว์
1457 S-06 6310 B4770190 นางสาว จุฬาพรรณ คุ้มบัว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1458 S-06 6311 B4402817 นางสาว นฤมล หนูสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1459 S-06 6311 B4406402 นางสาว ศุภรัตน์ โนรา วิศวกรรมขนส่ง
1460 S-06 6311 B4450412 นางสาว ชยาวรรณ เข็มจิตต์
1461 S-06 6312 B4402794 นางสาว นริมน บุษบงก์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1462 S-06 6312 B4551515 นางสาว นิโลบล พุกทา อาหาร
1463 S-06 6312 B4470656 นางสาว ภัทรพร สุดลาภา สารสนเทศ
1464 S-06 6313 B4460664 นางสาว พนมมาศ ชื่นชม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1465 S-06 6313 B4504733 นางสาว วศิญา สารปรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1466 S-06 6313 B4508540 นางสาว รัตนา กลิ่นจันทร์ พอลิเมอร์
1467 S-06 6314 B4505426 นางสาว จุฑาทิพย์ ประคองใจ วิศวกรรมเกษตร
1468 S-06 6314 B4506348 นางสาว วรวรรณชัย สายวาริน โยธา
1469 S-06 6314 B4508793 นางสาว มัสลิน ดวงสมร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1470 S-06 6315 B4403081 นางสาว นิลเนตร รินเพ็ง เทคโนโลยีธรณี
1471 S-06 6315 B4570530 นางสาว วทัญญู ณะวงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1472 S-06 6315 B4400400 นางสาว กุลธิดา หลวงทำเม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1473 S-06 6316 B4451426 นางสาว วิไลภรณ์ ปลาดรัมย์ เทคโนโลยีอาหาร
1474 S-06 6316 B4451723 นางสาว สิริกุล กุลวงษ์ เทคโนโลยีอาหาร
1475 S-06 6316 B4452034 นางสาว อลิสา ศรีใส เทคโนโลยีอาหาร
1476 S-06 6317 B4400912 นางสาว จิตราวรรณ เวฬุวนารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1477 S-06 6317 B4705437 นางสาว หทัยชนก โทนแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1478 S-06 6317 B4400417 นางสาว กุลยา พ่วงพร้อม วิศวกรรมอุตสาหการ
1479 S-06 6318 B4403630 นางสาว ปาริฉัตร ดำรงธารกุล วิศวกรรมโยธา
1480 S-06 6318 B4571346 นางสาว บัณฑิตา กองแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1481 S-06 6319 B4403142 นางสาว น้ำค้าง มหันตธนพันธุ์ วิศวกรรมขนส่ง
1482 S-06 6319 B4402978 นางสาว นิตยา ทึ่งในธรรม วิศวกรรมขนส่ง
1483 S-06 6319 B4771265 นางสาว สุจิตรา สุมนาพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1484 S-06 6320 B4702504 นางสาว พรพิมล พรหมกัลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1485 S-06 6320 B4560487 นางสาว จิราพร วรรณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1486 S-06 6320 B4560067 นางสาว อุทัยวรรณ ทองหอม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1487 S-06 6321 B4503019 นางสาว อรพรรณ เส้นเถาว์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1488 S-06 6321 B4560913 นางสาว วราภรณ์ บุญทัน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1489 S-06 6321 B4560029 นางสาว เกษร ชัยศิลป์ อาชีวอนามัย
1490 S-06 6322 B4405511 นางสาว วันเฉลิม แคมชัยสงค์ วิศวกรรมโยธา
1491 S-06 6322 B4471233 นางสาว อภิษฎา พึ่งเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1492 S-06 6322 B4570394 นางสาว สุมนา ภูศรี สารสนเทศ
1493 S-06 6323 B4451556 นางสาว ศิริประภา กระจ่างโพธิ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1494 S-06 6323 B4450504 นางสาว ดวงใจ ไชยโคตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1495 S-06 6323 B4451907 นางสาว สุลิตา กล้าการขาย ผลิตพช
1496 S-06 6324 B4606819 นางสาว มณฑินี วงศ์อินจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1497 S-06 6324 B4550990 นางสาว ปาริชาต เศรษฐลักษณ์ อาหาร
1498 S-06 6324 B4670209 นางสาว จิตต์วิไล พงษ์สว่าง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1499 S-06 6325 B4607045 นางสาว เมทินี ขำแจ้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1500 S-06 6325 B4760016 นางสาว กรรณิกา ศรีวนค้ำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1501 S-06 6325 B4670360 นางสาว ณัฐพร จันทร์แสง สารสนเทศ
1502 S-06 6326 B4402732 นางสาว นภาพร โลหะเวช วิศวกรรมโลหการ
1503 S-06 6326 B4700739 นางสาว จุฬาลักษณ์ เข็มสว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1504 S-06 6327 B4470281 นางสาว ธนิตา โฉมวัฒนะชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1505 S-06 6327 B4470724 นางสาว รัชดาภรณ์ วงศ์วนิชกังวาฬ สารสนเทศ
1506 S-06 6327 B4661009 นางสาว ภาวิณี มียิ่ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1507 S-06 6328 B4705123 นางสาว สุนันฑา สินสมุทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1508 S-06 6328 B4551096 นางสาว ปริยานุช พร้อมพิมพ์ อาหาร
1509 S-06 6328 B4550587 นางสาว อังศุมาลี สุทธภักติ อาหาร
1510 S-06 6329 B4460435 นางสาว นฤมล ทะส่วย อนามัยสิ่งแวดล้อม
1511 S-06 6329 B4560739 นางสาว นภาภรณ์ บุตรอำคา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1512 S-06 6329 B4560944 นางสาว สุขศรี ยืนยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1513 S-06 6330 B4406334 นางสาว ศุจินธร ทรงสิทธิเดช วิศวกรรมขนส่ง
1514 S-06 6330 B4470403 นางสาว บุษบง วรภัทรกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1515 S-06 6330 B4570301 นางสาว ปารมิตา อาทิเวช สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1516 S-06 6332 B4470670 นางสาว มนัสวี รวยสูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1517 S-06 6332 B4471004 นางสาว สกุลรัตน์ พัฒนชัยวงศ์ สารสนเทศ
1518 S-06 6332 B4470069 นางสาว พิชยนันท์ พรมวัน สารสนเทศ
1519 S-06 6333 B4570745 นางสาว มาศสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1520 S-06 6333 B4570516 นางสาว มัญชุมาศ วงศ์ภักดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1521 S-06 6333 B4660316 นางสาว ณัฐกานต์ ฉัตรวิไล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1522 S-06 6334 B4609209 นางสาว ศิริกุล สำราญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1523 S-06 6334 B4603757 นางสาว ธิติมา ขวัญมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1524 S-06 6334 B4752332 นางสาว วัชรีพรรณ สีคอนซ้าย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1525 S-06 6335 B4471097 นางสาว สิริวรรณ เอี่ยมสุภาพงษ์ สารสนเทศ
1526 S-06 6335 B4660583 นางสาว นันธิภา คำโสกเชือก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1527 S-06 6335 B4661078 นางสาว เย็นจิต สิ่วละคร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1528 S-06 6336 B4601432 นางสาว จุฑารัตน์ ปันสีคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1529 S-06 6336 B4710578 นางสาว มยุรี พิมพ์งาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1530 S-06 6336 B4611271 นางสาว อนุสรา นุ่นยวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1531 S-06 6337 B4551003 นางสาว ยุพิน คงกะพี้ ผลิตพืช
1532 S-06 6337 B4505471 นางสาว อำภาพร ท.บ.สูงเนิน เซรามิก
1533 S-06 6337 B4671046 นางสาว รัชฎาภรณ์ สวยงาม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1534 S-06 6338 B4408390 นางสาว อโณทัย รัตนชัยสิทธิ์ วิศวกรรมโลหการ
1535 S-06 6338 B4703617 นางสาว วราพร เสถียรประดิษฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1536 S-06 6338 B4770657 นางสาว พรพักตร์ กิมศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1537 S-06 6339 B4650065 นางสาว กาญจนา สุทธิธรรม ผลิตพืช
1538 S-06 6339 B4451471 นางสาว ศรทิพย์ ปัญญาวัง เทคโนโลยีการผลิตพืช
1539 S-06 6339 B4770466 นางสาว น้ำฝน ยอดแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1540 S-06 6340 B4451143 นางสาว ยุรา วายุภักดิ์ เทคโนโลยีอาหาร
1541 S-06 6340 B4706977 นางสาว จุฑารัตน์ ยาโง๊ะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1542 S-06 6340 B4450368 นางสาว จุรีรัตน์ จงรวมกลาง เทคโนโลยีอาหาร
1543 S-06 6341 B4711438 นางสาว วิภารัตน์ ศิริสุทธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1544 S-06 6341 B4708766 นางสาว นิติยากร สีสมัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1545 S-06 6341 B4560654 นางสาว ศิรินดา แสงเพชรอ่อน สาธารณสุขศาสตร์
1546 S-06 6342 B4510192 นางสาว สุพัตรา บุตรเสรีชัย เคมี
1547 S-06 6342 B4506560 นางสาว อังคณา เจริญสุข เคมี
1548 S-06 6342 B4502807 นางสาว เนตรนภา นามผา เคมี
1549 S-06 6343 B4504269 นางสาว ศรีไพร นนกระโทก เคมี
1550 S-06 6343 B4506324 นางสาว พัทจารี ใจอุ่น สิ่งแวดล้อม
1551 S-06 6343 B4505877 นางสาว ศลิษา พึ่งสุข เคมี
1552 S-06 6344 B4751618 นางสาว สุดที่รัก ประธานราษฎร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1553 S-06 6344 B4506607 นางสาว กุสุมา วงษ์มหา เคมี
1554 S-06 6344 B4660927 นางสาว พัชรีย์ ทองภู สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1555 S-06 6345 B4511267 นางสาว วิภาพร มาทัน เคมี
1556 S-06 6345 B4752912 นางสาว สุพัตรา อัครรุ่งเรืองกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1557 S-06 6345 B4751700 นางสาว สุวารี อัครรุ่งเรืองกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1558 S-06 6346 B4512851 นางสาว ม่านฟ้า กันทอง เคมี
1559 S-06 6346 B4709695 นางสาว พรพรรณ ยมจินดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1560 S-06 6346 B4702474 นางสาว พรจิตร โชครัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1561 S-07 7101 B4570875 นาย สุขสรร ธรรมจันทึก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1562 S-07 7101 B4509264 นาย สมชาย เมาสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1563 S-07 7101 B4706267 นาย กิติคุณ เหิมรักษ์พงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1564 S-07 7102 B4303923 นาย พชระ ศรีโสภา วิศวกรรมเคมี
1565 S-07 7102 B4308737 นาย เทพธนู อุคำพันธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1566 S-07 7102 B4708490 นาย ธีระ ไชยโก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1567 S-07 7103 B4511045 นาย กิตติพงศ์ เฟื่องเพียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1568 S-07 7103 B4506867 นาย พลศรี ประเสริฐพรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1569 S-07 7103 B4704669 นาย สมคิด แหวนเงิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1570 S-07 7104 B4471226 นาย อนุชา ทอดสนิท เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1571 S-07 7104 B4770909 นาย รัชชพงษ์ กุณา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1572 S-07 7104 B4707240 นาย ชวลิต กรุตนารถ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1573 S-07 7105 B4713951 นาย อำนาจ ถิระปรีดานันท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1574 S-07 7105 B4610656 นาย สุรชัย ประสานวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1575 S-07 7106 B4403241 นาย บุญสิงห์ แสงล้ำ เทคโนโลยีธรณี
1576 S-07 7106 B4450535 นาย ทนงศักดิ์ สีมาคำ เทคโนโลยีอาหาร
1577 S-07 7106 B4770527 นาย บุญฤทธิ์ ทองอ้ม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1578 S-07 7107 B4404699 นาย มนูญ กิ่งแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
1579 S-07 7107 B4402169 นาย ทีป์ชลิต เกษมอมร วิศวกรรมโทรคมนาคม
1580 S-07 7108 B4702443 นาย พงศ์อนันต์ ดีบุกคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1581 S-07 7108 B4704164 นาย วีรศักดิ์ อรรคนิตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1582 S-07 7109 B4200468 นาย วัชรพงษ์ ประพานศรี วิศวกรรมโลหการ-2541
1583 S-07 7109 B4606093 นาย พากรป์ จุงไทย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1584 S-07 7109 B4651383 นาย วีระชัย สารพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1585 S-07 7111 B4706151 นาย ก่อพงศ์ สุดแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1586 S-07 7111 B4713135 นาย โสภณ เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1587 S-07 7112 B4501640 นาย วรพงศ์ รัตน์จิโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1588 S-07 7112 B4508113 นาย กฤษฎา ทองรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1589 S-07 7113 B4402060 นาย ทองพันธ์ พลพวก วิศวกรรมพอลิเมอร์
1590 S-07 7113 B4309000 นาย เรวัต ลั่นสิน วิศวกรรมขนส่ง
1591 S-07 7113 B4301271 นาย ชัยยวัฒน์ หีบแก้ว วิศวกรรมโยธา-2541
1592 S-07 7114 B4509387 นาย เทวฤทธิ์ ปราณีตพลกรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1593 S-07 7114 B4509035 นาย กัมปนาท ลานอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1594 S-07 7114 B4752028 นาย กิตติ์ พันธุ์ชัยเพชร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1595 S-07 7115 B4409038 นาย เอนกพงษ์ วงศ์ทา วิศวกรรมไฟฟ้า
1596 S-07 7115 B4404842 นาย ยอดชาย ดีพร้อม วิศวกรรมเคมี
1597 S-07 7115 B4704690 นาย สมชาย กลั้งสำโรง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1598 S-07 7116 B4504221 นาย กฤติพงษ์ วงษ์คำจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1599 S-07 7116 B4570387 นาย รุ่งโรจน์ ศิริศักดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1600 S-07 7116 B4570042 นาย นิธิทัศน์ ชาญสมร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1601 S-07 7117 B4500810 นาย สิทธิกร นันทนาภิรมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1602 S-07 7117 B4500070 นาย ปริเชษฐ ศรีฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1603 S-07 7117 B4506072 นาย สมพรต ลี่อำนวยเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1604 S-07 7118 B4501817 นาย ณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1605 S-07 7118 B4510239 นาย ทวีชัย มีแสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1606 S-07 7119 B4406792 นาย สัมผัส โพธิ์ชัย วิศวกรรมโลหการ
1607 S-07 7119 B4401322 นาย ชัยวิชิต ไชยบุตร วิศวกรรมเคมี
1608 S-07 7120 B4509479 นาย วัชรพงษ์ ประเสริฐศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1609 S-07 7120 B4503781 นาย วชิรพงษ์ นิยมพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1610 S-07 7120 B4509615 นาย ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1611 S-07 7121 B4471073 นาย สันทิฏฐ์ พูลสำราญ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1612 S-07 7121 B4710417 นาย ภิตติ ปรียาจิตต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1613 S-07 7121 B4604990 นาย ประภัสร์ สุขหลาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1614 S-07 7122 B4406198 นาย ศักดิ์ดา แก้วกล้า วิศวกรรมอุตสาหการ
1615 S-07 7122 B4510154 นาย วรรณชัย มุกดาพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1616 S-07 7122 B4751977 นาย อุทิศ พันนุมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1617 S-07 7123 B4702313 นาย ปิยณัฐ โสภาบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1618 S-07 7123 B4702306 นาย ปัญจภัทร์ คำมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1619 S-07 7123 B4711766 นาย ศักดินันท์ จันทรโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1620 S-07 7124 B4712343 นาย สราวุธ เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1621 S-07 7124 B4706489 นาย ไกรรัฐ อาภาบุษยพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1622 S-07 7125 B4608424 นาย วิทวัส วงษ์โสรัจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1623 S-07 7125 B4601609 นาย เฉลิมพล เมืองมุงคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1624 S-07 7126 B4704706 นาย สมชาย บดนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1625 S-07 7126 B4708070 นาย ทศพล บุตรดีขันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1626 S-07 7127 B4709503 นาย ปิยะกิตติ วาสุกรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1627 S-07 7127 B4603344 นาย ธนกร เต็มประสิทธิ์ศักดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1628 S-07 7128 B4710882 นาย รัฐวิชญ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1629 S-07 7128 B4600503 นาย กิตติพงศ์ พรหมจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1630 S-07 7128 B4608332 นาย วิทยกานตพล จอมพลาพล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1631 S-07 7129 B4302360 นาย ธำรงศักดิ์ วิชชานันทกุล วิศวกรรมโลหการ
1632 S-07 7129 B4505921 นาย บวร คณานันท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1633 S-07 7129 B4306498 นาย ศิริศักดิ์ สนสายสิงห์ วิศวกรรมเซรามิก
1634 S-07 7130 B4404538 นาย ภานุวัฒน์ ดำภูผา วิศวกรรมโทรคมนาคม
1635 S-07 7130 B4405498 นาย วันชัย ก่อการุณย์พงศ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
1636 S-07 7130 B4402350 นาย ธรรมรัตน์ กลั่นเขตกิจ วิศวกรรมโทรคมนาคม
1637 S-07 7131 B4710271 นาย ภาคภูมิ พรมภักดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1638 S-07 7131 B4600718 นาย เกียรติศักดิ์ ชัยคำภา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1639 S-07 7131 B4606253 นาย พิสรรค์ เอี่ยมรอด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1640 S-07 7132 B4612186 นาย อุทัย พิมพ์สังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1641 S-07 7132 B4603184 นาย ทศพล ประดับคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1642 S-07 7132 B4704485 นาย ศิริพงษ์ ลีจำปา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1643 S-07 7133 B4408635 นาย เชาว์เมธ วิจักขณ์สังสิทธิ์ วิศวกรรมเซรามิก
1644 S-07 7133 B4308270 นาย อำนาจ วงศ์ศรีสกุลแก้ว วิศวกรรมโลหการ
1645 S-07 7133 B4713982 นาย อิทธิพล วนะชกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1646 S-07 7134 B4511106 นาย ชวลิต แสงท้าว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1647 S-07 7134 B4709329 นาย ปริญญา ศรีบัว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1648 S-07 7134 B4713449 นาย อภิชาติ นุ่นไฝ่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1649 S-07 7135 B4401353 นาย ชาญวิทย์ การสมชิต วิศวกรรมเคมี
1650 S-07 7135 B4710134 นาย เพิ่มพูน ตันชัยสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1651 S-07 7135 B4771784 นาย วัชรพล ปัญญาวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1652 S-07 7136 B4611851 นาย อัษฎางค์ คำโนนคอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1653 S-07 7136 B4609810 นาย สราวุฒิ พลแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1654 S-07 7136 B4609827 นาย สราวุธ รอดลันดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1655 S-07 7137 B4604174 นาย นรวิทย์ กุศลปรีดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1656 S-07 7137 B4707950 นาย ทรงชัย ศรีสอาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1657 S-07 7137 B4605607 นาย พงษ์เทพ อธิยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1658 S-07 7138 B4609360 นาย ศิลทรา ทองเบ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1659 S-07 7138 B4711582 นาย วิสรุติ วรรณพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1660 S-07 7138 B4605041 นาย ประวิทย์ ทองเน่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1661 S-07 7139 B4400431 นาย ขจรศาสตร์ ช่างสัก วิศวกรรมพอลิเมอร์
1662 S-07 7139 B4702252 นาย ปรีชา แพ่งจันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1663 S-07 7139 B4601067 นาย จักราวุธ แก้วดวงใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1664 S-07 7140 B4601098 นาย จักรินทร์ สมนิล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1665 S-07 7140 B4708773 นาย นิติศาสตร์ ศรีทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1666 S-07 7141 B4405672 นาย วิฑูรย์ มารมย์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1667 S-07 7141 B4408987 นาย เอกรัฐ โทพล วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1668 S-07 7141 B4702610 นาย พัชระ พรเงิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1669 S-07 7142 B4603054 นาย ทรงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1670 S-07 7142 B4611592 นาย อรัญ ไทยพิทักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1671 S-07 7142 B4711704 นาย ศรายุธ คูศรีพิทักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1672 S-07 7143 B4609797 นาย สรายุทธ ธรรมนิตยางกูร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1673 S-07 7143 B4611561 นาย อรรถสิทธิ์ โพชะกะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1674 S-07 7143 B4605072 นาย ประเสริฐ ชัยธงรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1675 S-07 7144 B4603689 นาย ธันวา ศรีสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1676 S-07 7144 B4712091 นาย ศุภศิลป์ ดอนสีชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1677 S-07 7144 B4707431 นาย ชูพงศ์ ยินดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1678 S-07 7145 B4602897 นาย ดิฏฐ์ศุภโชค โภชนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1679 S-07 7145 B4612285 นาย เอกชัย ยืนยั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1680 S-07 7145 B4701200 นาย ดนุพล คำดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1681 S-07 7146 B4608639 นาย วิษณุ อินธิแสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1682 S-07 7146 B4602804 นาย อนุภัทร์ ชนะถาวราลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1683 S-07 7146 B4713968 นาย อิทธิพล ประทุมวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1684 S-07 7201 B4603771 นาย ธีรชาติ ศิริสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1685 S-07 7201 B4603399 นาย ธนธัช พันธุ์จ้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1686 S-07 7201 B4707905 นาย ไตรภพ รัตนไตรมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1687 S-07 7202 B4603504 นาย ธนาชิต เลิศวิลัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1688 S-07 7202 B4651086 นาย รณชีพ ลี้ประเสริฐ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1689 S-07 7202 B4651406 นาย ศักดิ์สุวรรณ เกาะโพธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1690 S-07 7203 B4713005 นาย สุรศักดิ์ ไขกิ่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1691 S-07 7203 B4602231 นาย ไชยยา ยะระสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1692 S-07 7203 B4707561 นาย ณัฐพงศ์ จักรบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1693 S-07 7204 B4152156 นาย วินัย วรรณโพธิ์กลาง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1694 S-07 7204 B4708131 นาย ทิฆัมพร แคนติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1695 S-07 7205 B4605355 นาย ปัญญา โพธิ์ละเดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1696 S-07 7205 B4650607 นาย นัฐพิชน บุตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1697 S-07 7205 B4608349 นาย วิทยา กองทองนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1698 S-07 7206 B4710547 นาย มนตรี ศรีผ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1699 S-07 7206 B4701958 นาย นิพล ชาพู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1700 S-07 7206 B4707028 นาย เจตกานต์ โดยคำดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1701 S-07 7207 B4400189 นาย กฤษฎา จันทพันธุ์ วิศวกรรมเครื่องกล
1702 S-07 7207 B4402879 นาย นันทพล มะปะเท วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1703 S-07 7207 B4712527 นาย สิทธิชัย กิตติอุดมสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1704 S-07 7208 B4702191 นาย ประสาน วังทัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1705 S-07 7208 B4710172 นาย ไพโรจน์ นุสันรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1706 S-07 7208 B4760061 นาย กำพล สีเนหะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1707 S-07 7209 B4251477 นาย ทิวกร ดอนสิงห์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1708 S-07 7209 B4708483 นาย ธีรสิทธิ์ หีบแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1709 S-07 7209 B4707479 นาย โชติวิทย์ แก่นนาคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1710 S-07 7210 B4713326 นาย อนุพงษ์ นุชกำแหง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1711 S-07 7210 B4610373 นาย สุทธิพงษ์ ข่าทิพย์พาที สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1712 S-07 7210 B4600886 นาย ขวัญฟ้า โสมาบุด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1713 S-07 7211 B4603887 นาย ธีรศักดิ์ บุญลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1714 S-07 7211 B4602101 นาย ชิษณุ ศักดิ์คำดวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1715 S-07 7211 B4710660 นาย เมธาวี ศรีพลกรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1716 S-07 7212 B4509967 นาย ปรีชา ศิริรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1717 S-07 7212 B4508816 นาย กีรตินาท อาจญาทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1718 S-07 7212 B4607991 นาย วสันต์ ขำพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1719 S-07 7213 B4603474 นาย ธนากร จิรคงสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1720 S-07 7213 B4707776 นาย ดนัย อัศสานึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1721 S-07 7213 B4711445 นาย วิรวัฒน์ สุนทรชื่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1722 S-07 7214 B4509325 นาย อดิศักดิ์ ตั้งละมัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1723 S-07 7214 B4704324 นาย ศรายุทธ สุดสายเนตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1724 S-07 7214 B4711643 นาย วุฒิชัย นามสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1725 S-07 7215 B4406051 นาย ศรายุทธ อุตสาคู วิศวกรรมโยธา
1726 S-07 7215 B4507130 นาย นิธินันท์ กมลสถิตกุล วิศวกรรมโยธา-2545
1727 S-07 7215 B4509257 นาย ภาณุวัฒน์ เพิ่มไกรศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1728 S-07 7216 B4508502 นาย เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1729 S-07 7216 B4712763 นาย สุทธิ เสริมหลักทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1730 S-07 7216 B4600732 นาย เกียรติศักดิ์ ยานู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1731 S-07 7217 B4502494 นาย เวชรัตน์ ช่วยบุดดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1732 S-07 7217 B4503187 นาย ณัฐพงษ์ คำโพธิ์จันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1733 S-07 7218 B4471417 นาย เสรี เทพสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1734 S-07 7218 B4402367 นาย ธรา ปิติการ วิศวกรรมเซรามิก
1735 S-07 7218 B4702856 นาย ไพรัตน์ อินทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1736 S-07 7219 B4407386 นาย สุรวุฒิ ประนม วิศวกรรมโทรคมนาคม
1737 S-07 7219 B4706779 นาย จักรินทร์ สันติรัตนภักดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1738 S-07 7219 B4711094 นาย วรพจน์ ชาญจำลอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1739 S-07 7220 B4408178 นาย อัศนัย ชัยศรี วิศวกรรมเซรามิก
1740 S-07 7220 B4306801 นาย สมเกียรติ อินตะนัย วิศวกรรมขนส่ง
1741 S-07 7220 B4750505 นาย นราศักดิ์ บุญธรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1742 S-07 7221 B4501985 นาย ทนัย พรไพศาลศักดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1743 S-07 7221 B4508007 นาย การันต์ ตังคโนภาส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1744 S-07 7221 B4508014 นาย อิทธิพงษ์ โพธิ์อบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1745 S-07 7222 B4306764 นาย สมภพ รัตนจันทร์เพชร วิศวกรรมโลหการ-2541
1746 S-07 7222 B4471042 นาย สมิต ฉิมคง เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1747 S-07 7222 B4709039 นาย ปกรณ์ มีไชยโย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1748 S-07 7223 B4611172 นาย อนุชิต ขาวงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1749 S-07 7223 B4605614 นาย พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1750 S-07 7223 B4607571 นาย เรืองฤทธิ์ กองธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1751 S-07 7224 B4561309 นาย คมสันติ์ บับพาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1752 S-07 7224 B4561569 นาย ปรีชา สอนสมนึก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1753 S-07 7224 B4700784 นาย ฉัตรชัย ศรีจันทร์บุญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1754 S-07 7225 B4510017 นาย วิโรจน์ นาสิงห์ขันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1755 S-07 7225 B4505075 นาย บุญชู ศรีพนม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1756 S-07 7225 B4711667 นาย ศตวรรษ บุญสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1757 S-07 7226 B4504573 นาย จักรี จุลรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1758 S-07 7226 B4709992 นาย พิพัฒน์ สีลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1759 S-07 7226 B4707127 นาย ฉัตราภรณ์ คุณะแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1760 S-07 7227 B4307839 นาย อนวรรษ เจะโส๊ะเจ๊ะหลี วิศวกรรมเกษตร
1761 S-07 7227 B4570820 นาย พงษ์พันธ์ รณกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1762 S-07 7227 B4702672 นาย พัสกร แก้วนาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1763 S-07 7228 B4702924 นาย ภาณุพงศ์ ก่านแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1764 S-07 7228 B4602613 นาย ณัฐพล พันนุรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1765 S-07 7228 B4760634 นาย ภิเศกศักดิ์ คำดีบุญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1766 S-07 7229 B4604051 นาย นพดล ดีวิหก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1767 S-07 7229 B4650973 นาย พีรพล ทองสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1768 S-07 7229 B4604570 นาย เนติ พรรณรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1769 S-07 7230 B4470328 นาย นคร พัตราภรณ์วิโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1770 S-07 7230 C4700043 นาย เทวินทร์ ยติกร วิศวกรรมโยธา
1771 S-07 7230 B4470182 นาย ชนินทร์ ไชยจักร เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
1772 S-07 7231 B4451679 นาย สมยศ แก้วพวง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1773 S-07 7231 B4708018 นาย ทราภพ ศรีสันต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1774 S-07 7231 B4707974 นาย ทรงพล หุ่นประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1775 S-07 7232 B4571285 นาย สุริยา วงค์กระโซ่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1776 S-07 7232 B4571193 นาย วิวัตร์ นาโควงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1777 S-07 7232 B4713791 นาย อัญชนะ ตุลาพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1778 S-07 7233 B4504047 นาย วีรพงษ์ บัวดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1779 S-07 7233 B4508991 นาย สังคม ทองอ่อน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1780 S-07 7233 B4712312 นาย สรวิศรัณย์ สาฆ้อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1781 S-07 7234 B4570035 นาย กอบกิติ์ แสงเทียนฉาย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1782 S-07 7234 B4570264 นาย ธรรมรัตน์ เรียนชอบ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1783 S-07 7234 B4570400 นาย อาทิตย์ทวี หงสุรพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1784 S-07 7235 B4501176 นาย วิทิต แฉ่ฉาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1785 S-07 7235 B4510369 นาย จิตติ รินเสนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1786 S-07 7235 B4509042 นาย นิยม ผ่องแผ้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1787 S-07 7236 B4503675 นาย ธนิต คงนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1788 S-07 7236 B4712534 นาย สิทธิชัย มกรางกูร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1789 S-07 7237 B4406853 นาย สายชล อินทมล วิศวกรรมพอลิเมอร์
1790 S-07 7237 B4304692 นาย มรกต พาลี วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1791 S-07 7237 B4601135 นาย จันทร์ดี มุขขันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1792 S-07 7238 B4400196 นาย กฤษฎา ปทุมบาล วิศวกรรมโลหการ
1793 S-07 7238 B4400714 นาย จักรพงศ์ ปทุมบาล วิศวกรรมโลหการ
1794 S-07 7238 B4701101 นาย ณัฐกานต์ พลมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1795 S-07 7239 B4406693 นาย สราวุธ ทองชุมนุม วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1796 S-07 7239 B4713395 นาย อนุวัฒน์ เลิศภัทรวรากุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1797 S-07 7239 B4711964 นาย ศีลพงศ์ ลิขสิทธิ์วงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1798 S-07 7240 B4405726 นาย วินัย วันบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
1799 S-07 7240 B4306658 นาย สถาพร ศรีสุทัศน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
1800 S-07 7240 B4401391 นาย ชานนท์ โสตถิถาวร วิศวกรรมไฟฟ้า
1801 S-07 7241 B4509622 นาย วุฒิชัย ดรุณศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1802 S-07 7241 B4502302 นาย ปิยณัติ เรืองเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1803 S-07 7241 B4510864 นาย พูลธรัตน์ พันธ์โภคา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1804 S-07 7242 B4408789 นาย เพิ่มพงศ์ ภู่อาภรณ์ เทคโนโลยีธรณี
1805 S-07 7242 B4403012 นาย นิธิพันธ์ แก้วหล้า เทคโนโลยีธรณี
1806 S-07 7242 B4708452 นาย ธีรนันท์ ทองประมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1807 S-07 7243 B4571421 นาย พัชรพงศ์ ชวนชม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1808 S-07 7243 B4500605 นาย ศุภชัย ไตรวุฒานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1809 S-07 7243 B4611356 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์พิชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1810 S-07 7244 B4510888 นาย สุวรรณชัย เกษณีย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1811 S-07 7244 B4502906 นาย ศรัญญู ไชยช่วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1812 S-07 7244 B4502685 นาย ประยงค์ พรมมาวัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1813 S-07 7245 B4404897 นาย วริทธิ์ ศรีเงินยวง วิศวกรรมไฟฟ้า
1814 S-07 7245 B4401698 นาย ณัฐพล ธรรมโสภณ วิศวกรรมโลหการ
1815 S-07 7245 B4205807 นาย ทวิช สนโศรก วิศวกรรมเคมี
1816 S-07 7246 B4709275 นาย ปรัชญา สิงห์อรุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1817 S-07 7246 B4604426 นาย นิติกร จุลสุคนธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1818 S-07 7247 B4200802 นาย วิเชษฐ หลุดพา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1819 S-07 7247 B4601661 นาย ชนจักร เก้าแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1820 S-07 7247 B4611653 นาย อรุณ พรรธนะจรัส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1821 S-07 7248 B4404514 นาย ภานุมาศ เจาจารึก วิศวกรรมเซรามิก
1822 S-07 7248 B4471301 นาย อัตยะ แก้วชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1823 S-07 7248 B4712947 นาย สุรชัย สีแดงเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1824 S-07 7249 B4771500 นาย กมล กองบุญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1825 S-07 7249 B4710868 นาย รัฐนนท์ แซ่เตียว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1826 S-07 7249 B4602590 นาย ณัฐพนธ์ ทองหล่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1827 S-07 7250 B4508526 นาย อุทัย ใจทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1828 S-07 7250 B4508632 นาย เอกสิทธิ์ ครองยุติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1829 S-07 7250 B4603948 นาย ธีระพล อสุระพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1830 S-08 8101 B4606062 นาย พันธุ์ศักดิ์ ปิยถาวรอนันต์ วิศวกรรมโลหการ-2546
1831 S-08 8101 B4607007 นาย มานิต วิเศษฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1832 S-08 8101 B4713159 นาย โสฬส เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1833 S-08 8102 B4607069 นาย เมธา อุ่นศิวิไลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1834 S-08 8102 B4751915 นาย อาทิตย์ ทวีเงิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1835 S-08 8102 B4603535 นาย ธนิน ตอพล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1836 S-08 8103 B4700760 นาย เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1837 S-08 8103 B4606802 นาย มงคลชัย บัญลิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1838 S-08 8103 B4602743 นาย ณัฐวุฒิ หวังชูชอบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1839 S-08 8104 B4609902 นาย ชัยนันท์ รัชชนะกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1840 S-08 8104 B4611554 นาย อรรถวุฒิ เรืองพยุงศักดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1841 S-08 8104 B4602309 นาย ฐานันดร์ สวนกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1842 S-08 8105 B4712152 นาย สนธยา สิทธิคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1843 S-08 8105 B4609896 นาย สันติ จีนจิตรแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1844 S-08 8105 B4408413 นาย เกริก วงษ์ฟูเกียรติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1845 S-08 8106 B4660545 นาย ธีระพล ทัพซ้าย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1846 S-08 8106 B4600305 นาย กวี คงมั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1847 S-08 8106 B4602576 นาย ณัฐพงษ์ มีธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1848 S-08 8107 B4600312 นาย ก่อเกียรติ คุณอุดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1849 S-08 8107 B4604969 นาย ประพันธ์พงค์ นพสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1850 S-08 8108 B4406815 นาย สาคร อมรศุภรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
1851 S-08 8108 B4761648 นาย ทรงเกียรติ ม้าอุตส่าห์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1852 S-08 8108 B4401629 นาย ณัฐ กวีนัฏธยานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1853 S-08 8109 B4470342 นาย นรินทร์ เพ็ชร์สาริกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
1854 S-08 8109 B4751236 นาย วลัญช์ กิติโสภากุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1855 S-08 8109 B4751571 นาย สุกฤษฏิ์ สุนามะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1856 S-08 8110 B4610731 นาย สุรพัฒน์ สุวิวัฒนานันท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1857 S-08 8110 B4704713 นาย สมโชค จากรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1858 S-08 8110 B4705307 นาย สุรพงษ์ ซึมรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1859 S-08 8111 B4609650 นาย สมเกียรติ นำพา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1860 S-08 8111 B4750437 นาย ธฤต ภูครองหิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1861 S-08 8111 B4603955 นาย ธีระยุทธ์ พรมวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1862 S-08 8112 B4408352 นาย อุทัย สุทธิ วิศวกรรมโทรคมนาคม
1863 S-08 8112 B4707417 นาย ชุติมันต์ อุทิตะสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1864 S-08 8112 B4405399 นาย วสันตะ ผ่องแผ้ว วิศวกรรมเคมี
1865 S-08 8113 B4501022 นาย เอกชัย โฆษิตอัมพรพิชญ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1866 S-08 8113 B4508304 นาย บุญชัย พิสุทธิ์ไพศาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1867 S-08 8114 B4504504 นาย สรรพสิทธิ์ ฮันสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1868 S-08 8114 B4709633 นาย พณัฐ นรินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1869 S-08 8114 B4612346 นาย เอกรัฐ อู๋สูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1870 S-08 8115 B4704447 นาย ศักรภพน์ วรวงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1871 S-08 8115 B4407966 นาย อมรเทพ อุ่นจิตต์ วิศวกรรมเคมี
1872 S-08 8116 B4712053 นาย ศุภฤกษ์ โทขันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1873 S-08 8116 B4700890 นาย ชัยยัณห์ บุญครอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1874 S-08 8116 B4503088 นาย จักรรบ จันทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1875 S-08 8117 B4504085 นาย จีรนันท์ จารุจารีต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1876 S-08 8117 B4503071 นาย สุระชัย ไชยศรีฮาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1877 S-08 8117 B4506232 นาย ธนู นำพวก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1878 S-08 8118 B4711209 นาย วสวัตติ์ ยุทธภัณฑ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1879 S-08 8118 B4604358 นาย นันทพล วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1880 S-08 8119 B4409076 นาย แสงทวี วงค์กระโซ่ วิศวกรรมพอลิเมอร์
1881 S-08 8119 B4407799 นาย อนุสรณ์ เตปิน วิศวกรรมเกษตร
1882 S-08 8120 B4607137 นาย ยอดชาย กุหลาบกุลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1883 S-08 8120 B4750765 นาย ปิยณัฐ หมี่กระโทก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1884 S-08 8120 B4404248 นาย พิพัฒพงษ์ แขมคำ วิศวกรรมเคมี
1885 S-08 8121 B4703389 นาย ลัญจกร ชอบทำดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1886 S-08 8121 B4404200 นาย พิชิต ใจกลาง วิศวกรรมไฟฟ้า
1887 S-08 8121 B4400172 นาย กฤษกร รับสมบัติ วิศวกรรมเกษตร
1888 S-08 8122 B4761976 นาย ศุภรักษ์ แก้วฝ่ายนอก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1889 S-08 8122 B4506317 นาย สุชน ชาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1890 S-08 8122 B4507741 นาย อนุสิทธิ์ แก้วจิตรงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1891 S-08 8123 B4760962 นาย ศรายุทธ ปานมะเริง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1892 S-08 8123 B4408512 นาย เกียรติศักดิ์ บูรณะบัญญัติ เทคโนโลยีธรณี
1893 S-08 8124 B4404866 นาย ยุทธกร โงชาฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา
1894 S-08 8124 B4712442 นาย สาธิต โพธิ์นาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1895 S-08 8124 B4404378 นาย ภัควัต ชัยวิเศษ วิศวกรรมอุตสาหการ
1896 S-08 8125 B4709213 นาย ประสบชัย สุธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1897 S-08 8125 B4404835 นาย ยศภัทร เชาวน์ลิลิตกุล วิศวกรรมเซรามิก
1898 S-08 8125 B4405283 นาย วรปรัชญ์ เชาวน์ลิลิตกุล วิศวกรรมอุตสาหการ
1899 S-08 8126 B4608905 นาย วุฒิพงษ์ พรหมสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1900 S-08 8126 B4603078 นาย ทรงพันธุ์ อุณหศิริกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1901 S-08 8127 B4507000 นาย กัมพล คำมิตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1902 S-08 8127 B4708704 นาย นัทธี บุญทัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1903 S-08 8128 B4712084 นาย ศุภวัฒน์ พงษ์สิทธิกาญนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1904 S-08 8128 B4510147 นาย ทรงพล ดำนิล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1905 S-08 8128 B4506850 นาย กริช มหาวิเชียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1906 S-08 8129 B4707899 นาย ตุลย์ สมนึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1907 S-08 8129 B4706311 นาย กีรตินันท์ กองทำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1908 S-08 8129 B4714118 นาย เอกชัย บัวใหญ่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1909 S-08 8130 B4701279 นาย ต่อสกุล ตั้งชูวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1910 S-08 8130 B4705925 นาย เอกรินทร์ ภูมิโคกรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1911 S-08 8130 B4705949 นาย เอกสิทธิ์ เตียนพลกรัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1912 S-08 8131 B4709541 นาย ปุรวิชญ์ โพธิ์ขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1913 S-08 8131 B4711506 นาย วิศวะ มงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1914 S-08 8131 B4706434 นาย เกียรติศักดิ์ แพงไชย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1915 S-08 8132 B4703457 นาย วงศกร จันทรมหา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1916 S-08 8132 B4705666 นาย อรรถวิโรจน์ เขียวนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1917 S-08 8132 B4704836 นาย สามารถ ใจเที่ยง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1918 S-08 8133 B4670933 นาย ภาณพงศ์ แสงนิล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1919 S-08 8133 B4700173 นาย กัมปนาท วันทะมาศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1920 S-08 8133 B4670872 นาย พิมล ผิวอ่อนดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1921 S-08 8134 B4713234 นาย อนันต์ บินฮามะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1922 S-08 8134 B4404347 นาย ภราดา โค้วสถิตย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
1923 S-08 8135 B4502838 นาย มนตรี ศิริชัยภูมิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1924 S-08 8135 B4503835 นาย มนิตร สนวิจิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1925 S-08 8135 B4504702 นาย อลงกรณ์ แป้นทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1926 S-08 8136 B4501169 นาย ชลิต คงคลัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1927 S-08 8136 B4501091 นาย ธีระศักดิ์ วาปีโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1928 S-08 8136 B4501268 นาย วุฒินันท์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1929 S-08 8137 B4606833 นาย มติชน ยางเดี่ยว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1930 S-08 8137 B4600626 นาย เกรียงศักดิ์ เชียงอั้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1931 S-08 8137 B4708889 นาย นุกูล แสงผักแว่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1932 S-08 8138 B4500278 นาย ณรงค์ ภมรนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1933 S-08 8138 B4708841 นาย นิรุตต์ โสภณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1934 S-08 8138 B4707608 นาย ณัฐพงษ์ นครศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1935 S-08 8139 B4710011 นาย พิสิฐพล หล่อเจริญเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1936 S-08 8139 B4707394 นาย ชินกฤต พูดสงคราม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1937 S-08 8139 B4400646 นาย จตุพล ศรีสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1938 S-08 8140 B4501367 นาย วีระ เหลืองศิริธัญญะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1939 S-08 8140 B4702993 นาย ภูวัฒน์ คิดใจเดียว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1940 S-08 8140 B4500728 นาย ธุมากร โรจน์จิตไพศาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1941 S-08 8141 B4406587 นาย สมาน ใยแสง วิศวกรรมพอลิเมอร์
1942 S-08 8141 B4604181 นาย นรเศรษฐ์ เกตุวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1943 S-08 8141 B4403326 นาย ประกาศิต สังข์ภักดี วิศวกรรมเคมี
1944 S-08 8142 B4710530 นาย มนตรี เถื่อนถ้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1945 S-08 8142 B4513230 นาย ประเสริฐ สายัณหรรษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1946 S-08 8142 B4506287 นาย ชัยสิทธิ์ กันตะบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1947 S-08 8144 B4501558 นาย พัชรพล ตันแสนทวี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1948 S-08 8144 B4609711 นาย สมประสงค์ อนันตศักดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1949 S-08 8145 B4711391 นาย วิเชียร ดวงสีเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1950 S-08 8145 B4407621 นาย อดิศักดิ์ วณิชย์สิริกุล วิศวกรรมขนส่ง
1951 S-08 8145 B4408598 นาย เฉลิมเกียรติ ปู่เพี้ยน วิศวกรรมเครื่องกล
1952 S-08 8146 B4504375 นาย ศิวะ เพียวพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1953 S-08 8146 B4611240 นาย อนุวัฒน์ นราวัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1954 S-08 8146 B4708872 นาย นุกูล วงษ์ศรีทรา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1955 S-08 8201 B4602088 นาย ชำนาญ วรรณพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1956 S-08 8201 B4708377 นาย ธวัชชัย ใจจิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1957 S-08 8201 B4604631 นาย บัญชา สุขสุทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1958 S-08 8202 B4408550 นาย เฉลิมชัย ป้านทอง วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
1959 S-08 8202 B4512028 นาย จักรินทร์ ศรีแนน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1960 S-08 8202 B4450269 นาย จิระวุฒิ สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีอาหาร
1961 S-08 8203 C4600039 นาย ภาคภูมิ ภาคีอิสระ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1962 S-08 8203 B4701439 นาย เทิดทูน สนิทไทย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1963 S-08 8204 B4507321 นาย อภินันท์ ภูหมั่นเพียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1964 S-08 8204 B4713838 นาย อัตพล พยัคฆ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1965 S-08 8204 B4504849 นาย เอกรัฐ สุขพาสันติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1966 S-08 8205 B4601975 นาย ชัยศรี เสมาชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1967 S-08 8205 B4308768 นาย เทวิน จารสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1968 S-08 8205 B4602637 นาย ณัฐพล รักษาสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1969 S-08 8206 B4703129 นาย ยุทธการ ร่างเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1970 S-08 8206 B4508243 นาย อำนวย เหิมใจหาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1971 S-08 8206 B4400745 นาย จักรพงษ์ สุขปะทิว วิศวกรรมโลหการ
1972 S-08 8207 B4510253 นาย อาทิตย์ เสนารักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1973 S-08 8207 B4507338 นาย อาทิตย์ การดิ้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1974 S-08 8207 B4511397 นาย ธเนศ ภานุวัฒนวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1975 S-08 8208 B4706212 นาย กิตติกร รอดทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1976 S-08 8208 B4661986 นาย อนุสรณ์ พรมไชย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1977 S-08 8208 B4707486 นาย ฐิติกร คัมภีร์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1978 S-08 8209 B4509509 นาย สุเมธี ถีสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1979 S-08 8209 B4510949 นาย วุฒติพล หมัดเส็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1980 S-08 8210 B4407478 นาย สุริยา แดงล้อม วิศวกรรมพอลิเมอร์
1981 S-08 8210 B4770565 นาย ปกร เปลี่ยนศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1982 S-08 8210 B4770091 นาย คมคิด ชัชราภรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1983 S-08 8211 B4407782 นาย อนุสรณ์ กุศลศิลป์ วิศวกรรมโลหการ
1984 S-08 8211 B4408895 นาย เอกชัย จันทรจิตร วิศวกรรมพอลิเมอร์
1985 S-08 8212 B4712237 นาย สมยศ ส่งสาลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1986 S-08 8212 B4506058 นาย ภัทรพงศ์ เหลืองสดใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1987 S-08 8212 B4706120 นาย กวิน รักษากุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1988 S-08 8213 B4503446 นาย อนุพงษ์ ชัยปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1989 S-08 8213 B4506973 นาย เกียรติศักดิ์ หวังไมตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1990 S-08 8213 B4551287 นาย วิฑูรย์ รุ่งสอาด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1991 S-08 8214 B4711797 นาย ศิรพงศ์ รัตน์วงศ์สกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1992 S-08 8214 B4603450 นาย ธนสิน รักวนิชย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1993 S-08 8214 B4401506 นาย ฐิติพงศ์ จารุวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
1994 S-08 8215 B4505853 นาย อัษฎาวุฒิ ตันตยานุรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1995 S-08 8215 B4511120 นาย มานิตย์ หาญทะชุม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1996 S-08 8216 B4706885 นาย จิรศักดิ์ ศรีวิเชียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1997 S-08 8216 B4409120 นาย โชคสกุล เครือรัตน์ วิศวกรรมโลหการ
1998 S-08 8216 B4400516 นาย ขวัญเรือน แดงทำดี วิศวกรรมพอลิเมอร์
1999 S-08 8217 B4506966 นาย วันชาติ สิงหาราโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2000 S-08 8217 B4712541 นาย สิทธิชัย โส๊ะตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2001 S-08 8218 B4608400 นาย วิทวัส ชนะหาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2002 S-08 8218 B4603573 นาย ธเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2003 S-08 8218 B4650850 นาย พงศ์พันธุ์ ศิริธรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2004 S-08 8219 B4702900 นาย ภาคภูมิ ฤทธิ์ประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2005 S-08 8219 B4400318 นาย กานต์ อนันต์ทวีทรัพย์ วิศวกรรมเคมี
2006 S-08 8220 B4709619 นาย พงศ์พันธ์ กันทะเนตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2007 S-08 8220 B4711605 นาย วีระชาติ มุ่งจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2008 S-08 8223 B4600466 นาย กิตติชัย มีหมู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2009 S-08 8223 B4602927 นาย ดุรงค์ฤทธ์ พรหมทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2010 S-08 8224 B4507543 นาย อุกฤษณ์ ฉัตรศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2011 S-08 8224 B4507659 นาย จิรยุทธ ตันติตระกูลไชยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2012 S-08 8225 B4607281 นาย รณภพ เจริญแนว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2013 S-08 8225 B4603894 นาย ธีรสุต ฉันทสิทธิพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2014 S-08 8225 B4604938 นาย ประถม ก๋องใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2015 S-08 8226 B4608318 นาย วิเชียร ถมทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2016 S-08 8226 B4711261 นาย วัชรินทร์ หมัดเส็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2017 S-08 8226 B4604082 นาย นพพล ถนอมวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2018 S-08 8227 B4710998 นาย เริง สกุลวรวิทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2019 S-08 8227 B4703570 นาย วรวุฒิ หอมอ่อน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2020 S-08 8227 B4709725 นาย พรรบ เล็กสวาสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2021 S-08 8228 B4602033 นาย ชาญวิทย์ โชคบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2022 S-08 8228 B4608929 นาย วุฒิศักดิ์ อินทร์ภูวา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2023 S-08 8228 B4709909 นาย พัฒนพงศ์ วงค์สินธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2024 S-08 8229 B4302247 นาย ธนวัฒน์ ตั้งจิตเพียรโชค วิศวกรรมอุตสาหการ-2541
2025 S-08 8229 B4609186 นาย ศิระ จำปาพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2026 S-08 8230 B4602019 นาย ชาคริต ประจงมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2027 S-08 8230 B4600176 นาย กรีฑาพล เหลืองสีนาค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2028 S-08 8230 B4706700 นาย จักรพงศ์ แสงสุด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2029 S-08 8231 B4403128 นาย นเรศ บุญรักษา วิศวกรรมอุตสาหการ
2030 S-08 8231 B4708988 นาย บุญเลิศ ปะวันตัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2031 S-08 8231 B4407829 นาย อภิชัย ทิมา วิศวกรรมเครื่องกล
2032 S-08 8232 B4705895 นาย เอกนรินทร์ พลแสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2033 S-08 8232 B4605508 นาย ปิยะรัตน์ จันละคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2034 S-08 8232 B4603863 นาย ธีรวุฒิ คุ้มแวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2035 S-08 8233 B4710813 นาย รัชตะ ติดตารัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2036 S-08 8233 B4403968 นาย พรพจน์ พัฒนาศูนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2037 S-08 8233 B4709756 นาย พรศักดิ์ อ่านไธสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2038 S-08 8234 B4570226 นาย ดนัย ไชยบุตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2039 S-08 8234 B4707622 นาย ณัฐพล ธีรวิทยานิพนธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2040 S-08 8234 B4505570 นาย ศราวุธ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2041 S-08 8235 B4560661 นาย จักรพันธ์ เกตุแก้วสุวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2042 S-08 8235 B4607076 นาย เมธี ผันกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2043 S-08 8235 B4609735 นาย สมร พยุงวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2044 S-08 8236 B4560555 นาย บุญช่วย หินซุย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2045 S-08 8236 B4560128 นาย เจษฎาภรณ์ ภาวะโพธิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2046 S-08 8236 B4552048 นาย กิตติชัย โสดาภักดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2047 S-08 8237 B4406884 นาย สารี มู่สา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2048 S-08 8237 B4406617 นาย สมโภช บุญชู วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2049 S-08 8237 B4701040 นาย ซาอูดี สะอิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2050 S-08 8238 B4703303 นาย รุกมัน เจ๊ะสนิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2051 S-08 8238 B4404798 นาย มิฟตะห์ฟาริด ฮะ วิศวกรรมเคมี
2052 S-08 8238 B4404804 นาย มูฮำหมัดซัรอีย์ บารู วิศวกรรมพอลิเมอร์
2053 S-08 8239 B4301974 นาย ต่วนมูฮำหมัดอาเสฟ มูดา วิศวกรรมเครื่องกล
2054 S-08 8239 B4705444 นาย หมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2055 S-08 8239 B4408406 นาย ฮัมดี อูเซ็ง วิศวกรรมโยธา
2056 S-08 8240 B4601999 นาย ชาคริต กาซูยี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2057 S-08 8240 B4704577 นาย ศุภชัย ไวยศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2058 S-08 8241 B4760054 นาย กามักแร มะดิง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2059 S-08 8241 B4760382 นาย ธวัชชัย หมัดหลี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2060 S-08 8241 B4401469 นาย ซูเฟียน มาจะ วิศวกรรมโลหการ
2061 S-08 8242 B4508489 นาย วีระยุทธ์ บุญยรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2062 S-08 8242 B4706540 นาย คงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2063 S-08 8242 B4511366 นาย มนตรี รัตน์นิยมชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2064 S-08 8243 B4662143 นาย อิสมาแอ สาแล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2065 S-08 8243 B4701354 นาย ทักษิณ ทิมทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2066 S-08 8243 B4405092 นาย ริฎวาน บินอุเซ็ง วิศวกรรมเครื่องกล
2067 S-08 8244 B4711360 นาย วิชญะ วิชากุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2068 S-08 8244 B4510024 นาย ศรีสาคร มหาหิงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2069 S-08 8244 B4706588 นาย คมกฤช วงษ์แก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2070 S-08 8245 B4502012 นาย วิสุทธิพงษ์ วงษ์รพีพรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2071 S-08 8245 B4705482 นาย อดิศักดิ์ อารมณ์รื่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2072 S-08 8245 B4712350 นาย สราวุธ ศรีจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2073 S-08 8246 B4710646 นาย มารุต บุญคง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2074 S-08 8246 B4501916 นาย นรินทร์ พัดพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2075 S-08 8246 B4451204 นาย รีวุฒิ จันดาหัวดง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2076 S-08 8247 B4607793 นาย วรวิทย์ จงรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2077 S-08 8247 B4606666 นาย ภานุวัฒน์ ร่มเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2078 S-08 8247 B4709077 นาย ปณยา นราศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2079 S-08 8248 B4607298 นาย รนวีร์ โกศัยสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2080 S-08 8248 B4501909 นาย อาทิตย์ จีรังสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2081 S-08 8248 B4611813 นาย อัฐพล เรืองบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2082 S-08 8249 B4560562 นาย พงษ์เดช ภิรมย์อยู่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2083 S-08 8249 B4552871 นาย นครินทร์ บุญรอด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2084 S-08 8249 B4701071 นาย ณรงค์เดช ซื่อสกุลรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2085 S-08 8250 B4609001 นาย ศรายุทธ เกษมสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2086 S-08 8250 B4608998 นาย ศรันย์ คัมภีร์ภัทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2087 S-08 8250 B4610090 นาย สิทธิพงษ์ แซ่ภู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2088 S-10 1001 B4707332 นาย ชาญชัย จันธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2089 S-10 1001 B4606772 นาย มงคล ชาญปรีชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2090 S-10 1001 B4711315 นาย วาทิตย์ มนัสสา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2091 S-10 1002 B4600299 นาย กฤษดา ภูมลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2092 S-10 1002 B4707271 นาย ชัชพล โสขวัญฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2093 S-10 1002 B4701491 นาย ธนาวิทย์ ดีสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2094 S-10 1003 B4560746 นาย จิรชานนท์ ใจศิล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2095 S-10 1003 B4705383 นาย สุวัธชัย สินจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2096 S-10 1003 B4701729 นาย นราธิป ศรีละโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2097 S-10 1004 B4403982 นาย พรรณราย เรืองรอง วิศวกรรมโยธา
2098 S-10 1004 B4409243 นาย ไพรัชช์ โพธาราม วิศวกรรมโยธา
2099 S-10 1004 B4401148 นาย ชนสรณ์ โภคาทรัพย์ วิศวกรรมโยธา
2100 S-10 1005 B4710042 นาย พีรศักดิ์ มุทุวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2101 S-10 1005 B4409007 นาย เอกลักษณ์ มุ่งอ้อมกลาง วิศวกรรมโยธา
2102 S-10 1006 B4704157 นาย วีรศักดิ์ ช่องงูเหลือม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2103 S-10 1006 B4560531 นาย สมไชย คำมูลตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2104 S-10 1006 B4713258 นาย อนันต์พล สุดทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2105 S-10 1007 B4601838 นาย ชัชวาลย์ คิดสำเร็จ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2106 S-10 1007 B4603191 นาย ทศพล มีสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2107 S-10 1008 B4600107 นาย กรกต เนาว์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2108 S-10 1008 B4705031 นาย สุคนธ์ ข่าขันมะรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2109 S-10 1008 B4761327 นาย อมรินทร์ แก้วพิลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2110 S-10 1009 B4706724 นาย จักรพงษ์ ทารัสสุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2111 S-10 1009 B4770800 นาย ภาสกร ชัมพูนทะ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2112 S-10 1009 B4607731 นาย วรพงษ์ จุฑาศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2113 S-10 1010 B4702696 นาย พิชิต อุดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2114 S-10 1010 B4505150 นาย ปรัชญา จันทร์เพ็ญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2115 S-10 1010 B4708520 นาย ธีระยุทธ สุดาปัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2116 S-10 1011 B4651604 นาย สิโรจ เธียรถาวร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2117 S-10 1011 B4509288 นาย มานิตย์ ภูกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2118 S-10 1011 B4509905 นาย ชาญยุทธ ขจรไตรเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2119 S-10 1012 B4504030 นาย ประวิทย์ มรกตอัมพรกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2120 S-10 1012 B4402039 นาย ทรงพล บุตรปาละ วิศวกรรมพอลิเมอร์
2121 S-10 1012 B4408444 นาย เกรียงไกร ศรีโอภาส วิศวกรรมโยธา
2122 S-10 1013 B4651260 นาย วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2123 S-10 1013 B4561552 นาย จำนง น้ำเที่ยง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2124 S-10 1013 B4510871 นาย สมชาติ อักโข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2125 S-10 1014 B4409205 นาย ไชยวุฒน์ คีรีโต วิศวกรรมโทรคมนาคม
2126 S-10 1014 B4507208 นาย วินัย บุญประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2127 S-10 1015 B4751038 นาย มนตรี ทวีลาภ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2128 S-10 1015 B4600459 นาย กิตติชัย บุญยืน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2129 S-10 1015 B4700364 นาย โกวิทย์ หาญวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2130 S-10 1016 B4706229 นาย กิตติเดช ทับคล้าย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2131 S-10 1016 B4406907 นาย สิกขพงษ์ ดีเสมอ วิศวกรรมเคมี
2132 S-10 1017 B4306832 นาย สยามรัฐ ชิงดวง วิศวกรรมโยธา
2133 S-10 1017 B4705697 นาย อริยศักดิ์ จิตธรรมสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2134 S-10 1017 B4711599 นาย วีรวัจน์ เกียรติกุลพัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2135 S-10 1018 B4709183 นาย ประยุทธ ทับจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2136 S-10 1018 B4406068 นาย ศรายุธ มาลาทอง วิศวกรรมโยธา
2137 S-10 1018 B4707691 นาย ณัฐวุฒิ บัวงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2138 S-10 1019 B4611776 นาย อัญชนะ สุขเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2139 S-10 1019 B4705505 นาย อนุพงศ์ สถาพรผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2140 S-10 1019 B4708506 นาย ธีระ พรบุญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2141 S-10 1020 B4707301 นาย ชัยพฤกษ์ พลพวก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2142 S-10 1020 B4504856 นาย สุภิทักษ์ พาเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2143 S-10 1020 B4711926 นาย ศิริศักดิ์ สุทธิบริบาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2144 S-10 1021 B4704454 นาย ศักรินทร์ เชาว์ขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2145 S-10 1021 B4704546 นาย ศิริศักดิ์ วิรุณพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2146 S-10 1021 B4404811 นาย ยงสวัสดิ์ ภู่วิวัฒนางกูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2147 S-10 1022 B4507154 นาย อภิชัย ฤทธิ์ธงชัยเลิศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2148 S-10 1022 B4602491 นาย ณัฐดนัย สุขีถาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2149 S-10 1022 B4509998 นาย ธีรเดช สุทธิบูรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2150 S-10 1023 B4602194 นาย โชคพงษ์ กุลปวโรภาส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2151 S-10 1023 B4601951 นาย ชัยวัฒน์ แสงเพ็ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2152 S-10 1023 B4606437 นาย ไพรัช ทองละเอียด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2153 S-10 1024 B4501336 นาย ประกิต ส่งศรีสำราญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2154 S-10 1024 B4704638 นาย สนธยากร สมสร้าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2155 S-10 1024 B4502272 นาย วิชยุตม์ โสแสนน้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2156 S-10 1025 B4600015 นาย กงจักร ลมวิชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2157 S-10 1025 B4661955 นาย อธิพงษ์ พลเยี่ยม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2158 S-10 1025 B4708360 นาย ธราธร จิตต์หาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2159 S-10 1026 B4601463 นาย เจม เงินบาท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2160 S-10 1026 B4503521 นาย วุฒิชัย วงษ์เชียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2161 S-10 1026 B4500919 นาย ฐิติพงษ์ งานศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2162 S-10 1027 B4507512 นาย นพรัตน์ กางแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2163 S-10 1027 B4507253 นาย สหวิช ภาระบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2164 S-10 1027 B4551386 นาย สำเนียง พงศ์อุดมกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2165 S-10 1028 B4650478 นาย ทวีพร ช่อจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2166 S-10 1028 B4650928 นาย พักพล มุ่งลือ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2167 S-10 1028 B4650652 นาย นิรัตน์ สุวรรณวงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2168 S-10 1029 B4713999 นาย อิศรา แสงคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2169 S-10 1029 B4713128 นาย แสวง พลายศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2170 S-10 1029 B4713401 นาย อนุสรณ์ ปราศจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2171 S-10 1030 B4700487 นาย จดุรงค์ จิโน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2172 S-10 1030 B4608653 นาย วิษณุรักษ์ ศรีบานเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2173 S-10 1030 B4404583 นาย ภาสกร สิริเพชรสมบัติ วิศวกรรมโลหการ
2174 S-10 1031 B4402619 นาย ธเนศ จินตนาประวาสี วิศวกรรมโลหการ
2175 S-10 1031 B4401308 นาย ชัยวัฒน์ คำภีรธัมโม วิศวกรรมโทรคมนาคม
2176 S-10 1031 B4406938 นาย สิทธิชัย ชุวัสวัต วิศวกรรมเซรามิก
2177 S-10 1032 B4506362 นาย ประสิทธิ์ บุญเอนก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2178 S-10 1032 B4762072 นาย อธิปพงศ์ เลิศสงคราม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2179 S-10 1032 B4510055 นาย ธีรายุทธ์ วารีคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2180 S-10 1033 B4500988 นาย อุกฤษฏ์ มนต์ประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2181 S-10 1033 B4711407 นาย วิทยา จุลกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2182 S-10 1034 B4501862 นาย ศรายุทธ อักษรกลั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2183 S-10 1034 B4507222 นาย ธงชัย วิศวปัทมวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2184 S-10 1034 B4505884 นาย จานุวัฒน์ แก้วสิงห์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2185 S-10 1035 B4701323 นาย ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2186 S-10 1035 B4706458 นาย โกเมนทร์ เหวจะบก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2187 S-10 1035 B4711988 นาย ศุภชัย ชัยศัตรา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2188 S-10 1036 B4710202 นาย ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2189 S-10 1036 B4709572 นาย พงศกร เอี่ยมอิมรา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2190 S-10 1036 B4713494 นาย อภิรัตน์ วิจิตรโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2191 S-10 1037 B4701453 นาย ธงชัย บุญกลึง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2192 S-10 1037 B4703099 นาย เมธี กุ่มเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2193 S-10 1037 B4709206 นาย ประวีณ นามราษฎร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2194 S-10 1038 B4761983 นาย สฤษดิ์ โคตุละ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2195 S-10 1038 B4704652 นาย สมคิด ท่าชี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2196 S-10 1038 B4708117 นาย ทัตเทพ เสมอจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2197 S-10 1039 B4708315 นาย ธนารักษ์ จิอู๋ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2198 S-10 1040 B4705956 นาย เอกสิทธิ์ เสี่ยงบุญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2199 S-10 1040 B4702658 นาย พัทยา หนอสีหา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2200 S-10 1040 B4713036 นาย สุริยะ ศรีพลัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2201 S-10 1041 B4712169 นาย สมคะเน บาลลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2202 S-10 1041 B4708971 นาย บุญชัย สอนพรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2203 S-10 1041 B4709664 นาย พยุงศักดิ์ สมปาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2204 S-10 1042 B4707080 นาย ฉัตรชัย ชอบธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2205 S-10 1042 B4750406 นาย ทศพร คนเพียร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2206 S-10 1043 B4751922 นาย อาทิตย์ แสนเสนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2207 S-10 1043 B4713142 นาย โสภณ ศรีสุนทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2208 S-10 1043 B4709916 นาย พัฒนพงษ์ สัตย์ซื่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2209 S-10 1044 B4707172 นาย ชนัญชัย มะโน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2210 S-10 1044 B4405436 นาย วัชระ ชูเชิด วิศวกรรมเซรามิก
2211 S-10 1044 B4404781 นาย มิง คุณธรรมสกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม
2212 S-10 1045 B4670742 นาย ปองพล สุคนธนิตยกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2213 S-10 1045 B4612353 นาย เอกราช แลวฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2214 S-10 1045 B4605454 นาย ปิยะนัฐ หลักคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2215 S-10 1046 B4708339 นาย ธเนศน์ วิทยาประภากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2216 S-10 1046 B4709787 นาย พลกฤษณ์ ถนอมพุดซา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2217 S-10 1147 B4611905 นาย อาทิตย์ ศรีวิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2218 S-10 1147 B4609551 นาย ศุภวัฒน์ โสภารัตนกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2219 S-10 1147 B4607403 นาย รัชมัน กว้างขวาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2220 S-10 1148 B4603627 นาย ธวัช พลแสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2221 S-10 1148 B4662006 นาย อภิวัฒน์ สะท้านบัว สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2222 S-10 1148 B4605416 นาย ปิยณัฐ ปัดคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2223 S-10 1149 B4702337 นาย ปิยพงศ์ หนูทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2224 S-10 1149 B4651413 นาย ศิรวิชญ์ สุวรรณชู สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2225 S-10 1149 B4703341 นาย เรืองศักดิ์ รติวัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2226 S-10 1150 B4700029 นาย กนิษฐ์ วงศ์สว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2227 S-10 1150 B4605492 นาย ปิยะพรรณ อักโข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2228 S-10 1151 B4709145 นาย ประกาศ ผิวอ้วน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2229 S-10 1151 B4606444 นาย ไพโรจน์ บุญไทย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2230 S-10 1151 B4708285 นาย ธนากร ภูมิวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2231 S-10 1152 B4713876 นาย อาทิตย์ บัวสนิท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2232 S-10 1152 B4712244 นาย สมรักษ์ ไทยพิทักษ์วงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2233 S-10 1152 B4608783 นาย วีระชัย ยอดโพธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2234 S-10 1153 B4708049 นาย ทวีศักดิ์ บรรพหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2235 S-10 1153 B4606246 นาย พิษณุ ปันนะราชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2236 S-10 1153 B4711865 นาย ศิริพงษ์ โนนทะชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2237 S-10 1154 B4707325 นาย ชัยฤทธิ์ สีเสมอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2238 S-10 1154 B4502517 นาย ยุทธพล ยิ้มจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2239 S-10 1154 B4710707 นาย ยุทธศักดิ์ ขุนศรีจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2240 S-10 1155 B4706472 นาย โกวิท ภิรมย์กิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2241 S-10 1155 B4708155 นาย เทพทอง ตังศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2242 S-10 1155 B4711483 นาย วิศรุตน์ ไชยเพ็ชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2243 S-10 1156 B4612087 นาย อำนวย บรรเทิงใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2244 S-10 1156 B4752189 นาย ธีรยุทธ ปั้นชื่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2245 S-10 1156 B4711384 นาย วิชาญ แซ่ย่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2246 S-10 1157 B4610779 นาย สุริยะ ดวงศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2247 S-10 1157 B4708353 นาย ธรรมนูญ วงค์สันทราย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2248 S-10 1157 B4609483 นาย ศุภชัย บุญปก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2249 S-10 1158 B4600527 นาย กิตติพงษ์ เบ้าอุฬาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2250 S-10 1158 B4608882 นาย วุฒินันท์ สิทธิวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2251 S-10 1159 B4361121 นาย สุปันตี แดงดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2252 S-10 1159 B4560517 นาย ศุภกิจ ชื่นชีพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2253 S-10 1159 B4709770 นาย พฤทธิ์ พฤกษ์เจริญพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2254 S-10 1160 B4708032 นาย ทวีวัฒน์ เปรมท่าช้าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2255 S-10 1160 B4712374 นาย สโรชา ศรีอภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2256 S-10 1160 B4713265 นาย อนุกูล เตียตระกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2257 S-10 1161 B4760405 นาย นเรนทร์ สมยศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2258 S-10 1161 B4701576 นาย ธาตรี แซ่โค้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2259 S-10 1161 B4711568 นาย วิษณุพงษ์ เรืองสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2260 S-10 1162 B4700401 นาย ขวัญชัย นอแสงศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2261 S-10 1162 B4703969 นาย วิรัตน์ เรือศรีจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2262 S-10 1162 B4704423 นาย ศศิพงศ์ ปาปะชะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2263 S-10 1163 B4706175 นาย กัมปนาท โยชะออน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2264 S-10 1163 B4706427 นาย เกียรติศักดิ์ ฑีฆะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2265 S-10 1163 B4710301 นาย ภาณุพงศ์ ประดิษฐ์นุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2266 S-10 1164 B4700876 นาย ชัยพร เที่ยงวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2267 S-10 1164 B4706762 นาย จักรรินทร์ มณฑปใหญ่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2268 S-10 1164 B4708711 นาย นันทวัฒน์ ไพบูลย์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2269 S-10 1165 B4701613 นาย ธิติพัฒน์ หิรัญคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2270 S-10 1165 B4709305 นาย ปริญญา กาละดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2271 S-10 1165 B4710288 นาย ภาคภูมิ วรรณพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2272 S-10 1166 B4712381 นาย สลิล ลิ้มวัฒนกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2273 S-10 1166 B4711179 นาย วรายุ จันทร์กลั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2274 S-10 1166 B4711131 นาย วรวัจน์ แขยินดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2275 S-10 1167 B4761471 นาย เอกชัย ชัยเดช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2276 S-10 1167 B4713241 นาย อนันต์ ศรีทองคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2277 S-10 1168 B4750130 นาย จินดา เดชบุญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2278 S-10 1168 B4702122 นาย ปฐมพงศ์ พันธ์กมล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2279 S-10 1168 B4705178 นาย สุพจน์ ฉ่ำมาลัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2280 S-10 1169 B4701163 นาย ณัฐพล ประดับเพ็ชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2281 S-10 1169 B4707103 นาย ฉัตรดนัย เลือดสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2282 S-10 1169 B4700869 นาย ชัยพงษ์ ศรีตะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2283 S-10 1170 B4771579 นาย ณัฐพล พฤกษเกษร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2284 S-10 1170 B4700968 นาย ชานนท์ มุนินทรกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2285 S-10 1170 B4708834 นาย นิรันดร์ ศรีชมชื่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2286 S-10 1171 B4706304 นาย กิรวัฒน์ หิรัญวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2287 S-10 1171 B4601791 นาย ชลิต สว่างศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2288 S-10 1171 B4710509 นาย ภูษิต มิตรสมหวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2289 S-10 1172 B4500469 นาย วิศวิน กุญชรทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2290 S-10 1172 B4507840 นาย สันดุษิต เนียมเปี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2291 S-10 1173 B4506041 นาย ณัฐพล นาคสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2292 S-10 1173 B4508106 นาย กฤษฎา นิลดำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2293 S-10 1173 B4508199 นาย รักชัย คำสระ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2294 S-10 1174 B4611196 นาย อนุพงศ์ เอี่ยมจงจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2295 S-10 1174 B4603924 นาย ธีระพงษ์ ธัญกิจสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2296 S-10 1174 B4702368 นาย ปิยะนันท์ โพธิ์เย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2297 S-10 1175 B4607830 นาย วรัญญู มาตรวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2298 S-10 1175 B4403203 นาย บัณฑิต ดวงชาทม วิศวกรรมไฟฟ้า
2299 S-10 1175 B4401773 นาย ณัฐวัตร์ เขตมนตรี วิศวกรรมโลหการ
2300 S-10 1176 B4506577 นาย เมธี เส็งแสงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2301 S-10 1176 B4506669 นาย มนัสชัย ใจเอื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2302 S-10 1176 B4604211 นาย นรายุทธ ขุนพรมเครื่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2303 S-10 1177 B4501848 นาย สุรเชษฐ์ ตรีประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2304 S-10 1177 B4400684 นาย จักรกฤษณ์ กาญตระศิริ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2305 S-10 1178 B4402411 นาย ธาตรี ทองวิจิตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2306 S-10 1178 B4400547 นาย คชชา จันทร์ทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2307 S-10 1178 B4204398 นาย พนมรัตน์ อัศวรัตนภักดี วิศวกรรมเคมี
2308 S-10 1179 B4550808 นาย ณรงค์เดช วงศ์ดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2309 S-10 1179 B4405771 นาย วิรัช เลิศพรม วิศวกรรมเซรามิก
2310 S-10 1180 B4708469 นาย ธีรวัฒน์ เลาหปิยะกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2311 S-10 1180 B4708810 นาย นิรันดร์ คูเม้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2312 S-10 1181 B4604235 นาย นฤดล ภิรมจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2313 S-10 1181 B4611493 นาย อรรถพล เจริญพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2314 S-10 1181 B4710240 นาย ภาคภูมิ ธนพิบูลชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2315 S-10 1182 B4671213 นาย วีระพันธ์ มาจันทึก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2316 S-10 1182 B4704225 นาย วุฒิชัย บัวหอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2317 S-10 1182 B4607229 นาย ยุทธศักดิ์ สุทธิประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2318 S-10 1183 B4600183 นาย กรุงไกร สอนลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2319 S-10 1183 B4650133 นาย ขวัญใจ บุญนูน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2320 S-10 1183 B4650553 นาย นพรัตน์ ทาโสม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2321 S-10 1184 B4403265 นาย บุรินทร์ พันธ์โม้ วิศวกรรมอุตสาหการ
2322 S-10 1184 B4402114 นาย ทินกร พิรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2323 S-10 1184 B4406075 นาย ศราวุฒิ ประดาอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล
2324 S-10 1185 B4407850 นาย อภิชาติ จักเครือ วิศวกรรมเกษตร
2325 S-10 1185 B4407843 นาย อภิชาติ หอมขจร วิศวกรรมอุตสาหการ
2326 S-10 1185 B4406747 นาย สัญชัย บรรจง เทคโนโลยีธรณี
2327 S-10 1186 B4501350 นาย วรุตม์ อังศุธร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2328 S-10 1186 B4401209 นาย ชวลิตร พันธุ์ชมภู วิศวกรรมพอลิเมอร์
2329 S-10 1186 B4710264 นาย ภาคภูมิ ประยูรคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2330 S-10 1187 B4504566 นาย อารันต์ ปรีชาวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2331 S-10 1187 B4503958 นาย อรรณพ ตุนสมคิด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2332 S-10 1187 B4404880 นาย ยุทธนา เตชะธนสารสมบัติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2333 S-10 1188 B4511885 นาย เอกรัตน์ วรรณประสาท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2334 S-10 1188 B4508960 นาย ธราวุธ บุญน้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2335 S-10 1188 B4405191 นาย วชิร โสมศรี วิศวกรรมโยธา
2336 S-10 1189 B4714156 นาย เอกลักษณ์ ยังมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2337 S-10 1189 B4710257 นาย ภาคภูมิ บุราณรมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2338 S-10 1190 B4506423 นาย เริงชัย ถอสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2339 S-10 1190 B4506195 นาย นิติรัชช์ คงเปลื้อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2340 S-10 1190 B4407652 นาย อธิ ยิ่งทรัพย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2341 S-10 1191 B4507147 นาย ธิติวุฒิ ตะวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2342 S-10 1191 B4507161 นาย ภูริวัฒน พุมมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2343 S-10 1192 B4702399 นาย ปุญญวีร์ ซื่อตรง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2344 S-10 1192 B4605249 นาย ปรีชา จำปาทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2345 S-10 1192 B4610472 นาย สุนทร ศรีผุย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2346 S-10 1193 B4501763 นาย วรงค์ แพทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2347 S-10 1193 B4508700 นาย กัมปนาท เจริญศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2348 S-10 1193 B4508915 นาย ศักดิ์สุริยา สารสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2349 S-10 1194 B4603559 นาย ธเนศ ด้วงชมภู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2350 S-10 1194 B4607663 นาย เลอศักดิ์ ก้อนชัยภูมิ วิศวกรรมเคมี-2546
2351 S-10 1194 B4501213 นาย บุญเลิศ ประคองกลาง เทคโนโลยีธรณี-2545
2352 S-10 1195 B4701736 นาย นราศักดิ์ อภิติวงศ์มานิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2353 S-10 1195 B4712367 นาย สราวุธ สมสะอาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2354 S-10 1195 B4711070 นาย วรเชษฐ วุฒิสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2355 S-10 1196 B4507796 นาย ภวันต์ เมืองแวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2356 S-10 1196 B4702917 นาย ภาคภูมิ สกุณา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2357 S-11 2001 B4761693 นาย นภา พิลา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2358 S-11 2001 B4506188 นาย พิภพ ป่านแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2359 S-11 2001 B4607175 นาย ยุทธชัย ประเสริฐสังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2360 S-11 2002 B4605089 นาย ปรัชญ์ พงษ์พานิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2361 S-11 2002 B4500896 นาย อาคม ทองจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2362 S-11 2002 B4601036 นาย จักรพันธ์ จันทร์อู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2363 S-11 2003 B4508731 นาย เรืองศักดิ์ สิงขรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2364 S-11 2003 B4507550 นาย จิตรกร ตังอนุสรณ์สุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2365 S-11 2004 B4303879 นาย พงศธร พงษ์ศักดิ์ศิลป์ วิศวกรรมโยธา
2366 S-11 2004 B4708223 นาย ธนพล จั่นทับทิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2367 S-11 2005 B4610274 นาย สุขุม ขวัญเกษม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2368 S-11 2005 B4606086 นาย พัลลภ พุทธนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2369 S-11 2005 B4602163 นาย ชุษณะ เขมะศักดิ์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2370 S-11 2006 B4500674 นาย ยศดนัย วิริยาจาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2371 S-11 2006 B4501206 นาย ศุภวุฒิ มุนินทร์พิทักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2372 S-11 2006 B4500612 นาย สหพล แก้วอยู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2373 S-11 2007 B4608394 นาย วิทยา หลักม่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2374 S-11 2007 B4604891 นาย ประกาศิต บุญหนุน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2375 S-11 2007 B4600558 นาย กิติศักดิ์ ประทุมทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2376 S-11 2008 B4606352 นาย พูนศักดิ์ ทาโคตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2377 S-11 2008 B4712183 นาย สมเดช เอี้ยวถึ้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2378 S-11 2008 B4500940 นาย อิสระ นนธิราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2379 S-11 2009 B4650348 นาย ชาญชัย โกมลศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2380 S-11 2009 B4707929 นาย ถาวร ธนาโอฬาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2381 S-11 2009 B4711087 นาย วรนิพิฐ คงสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2382 S-11 2010 B4609025 นาย ศราวุฒิ หมื่นอินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2383 S-11 2010 B4602699 นาย ณัฐวิทย์ เชื้อแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2384 S-11 2010 B4602170 นาย เชษฐชาย ทุ่มทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2385 S-11 2011 B4406471 นาย สมคิด เหล่ารอด วิศวกรรมเครื่องกล
2386 S-11 2011 B4405443 นาย วัชระ อาจเอื้อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2387 S-11 2012 B4511472 นาย มงคล บุญปั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2388 S-11 2012 B4500094 นาย วิวัฒน์ จันทร์เต็ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2389 S-11 2012 B4509097 นาย สุเทพ สูงยิ่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2390 S-11 2013 B4505181 นาย พุทธพงศ์ สุขเพิ่ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2391 S-11 2013 B4752646 นาย ธีรเดช ภูมิมหาศาล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2392 S-11 2013 B4611073 นาย อดิศร สราวิช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2393 S-11 2014 B4760702 นาย ยงยุทธ แสงวงษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2394 S-11 2014 B4504665 นาย จิรายุ กางสี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2395 S-11 2014 B4500735 นาย ดนุสิต สุทธิหิรัญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2396 S-11 2015 B4402008 นาย ตะวัน ขันธ์เครือ วิศวกรรมโยธา
2397 S-11 2015 B4504160 นาย มังคลา ม่วงรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2398 S-11 2016 B4402312 นาย ธนิต เยาวเรศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2399 S-11 2016 B4400530 นาย คงกฤช วรหาญ เทคโนโลยีธรณี
2400 S-11 2016 B4408239 นาย จิรานุวัฒน์ ขุมแร่ เทคโนโลยีธรณี
2401 S-11 2017 B4708599 นาย นพดล ต้นกันยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2402 S-11 2017 B4709794 นาย พลรัตน์ ภูศรีโสม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2403 S-11 2017 B4712831 นาย สุปรารภ ปัตตานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2404 S-11 2018 B4507598 นาย อลงกต ชนะภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2405 S-11 2019 B4405580 นาย วิกกี้ บรัมพี่ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2406 S-11 2019 B4761617 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2407 S-11 2019 B4606512 นาย ภัทรพงศ์ องค์เจริญกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2408 S-11 2020 B4710356 นาย ภาณุศิลป์ เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2409 S-11 2020 B4711117 นาย วรพล ชุติภาธนาภรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2410 S-11 2021 B4710035 นาย พีรวิชญ์ ขอจันกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2411 S-11 2021 B4708582 นาย นนท์ เล็กสมบูรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2412 S-11 2021 B4706526 นาย เขตขันต์ สีตะธนี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2413 S-11 2022 B4707318 นาย ชัยภักดิ์ สัจจวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2414 S-11 2022 B4707097 นาย ฉัตรชัย นาเลาห์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2415 S-11 2022 B4711575 นาย วิษณุเวท กอบสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2416 S-11 2023 B4203735 นาย วัชระ คลังทรัพย์ วิศวกรรมโยธา
2417 S-11 2023 B4714033 นาย อุกฤษณ์ นิลเนตรสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2418 S-11 2024 B4505068 นาย ธนากร ไตรธีรเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2419 S-11 2024 B4604976 นาย ประพันธุ์ สาระสุภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2420 S-11 2024 B4503644 นาย ธัชกร ไกรธนานันต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2421 S-11 2025 B4400806 นาย จักราวุธ เกษตรเวทิน เทคโนโลยีธรณี
2422 S-11 2025 B4403227 นาย บุญชัย ทับพวง วิศวกรรมขนส่ง
2423 S-11 2025 B4507383 นาย จันทร์ดี จันทะรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2424 S-11 2026 B4704911 นาย สิงหเดช วชิรเพชรปราณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2425 S-11 2026 B4606048 นาย พัฒน์อุทัย ชลหาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2426 S-11 2026 B4600350 นาย กัณฐวัตถ์ ทานกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2427 S-11 2027 B4612339 นาย เอกยุทธ พยอมใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2428 S-11 2027 B4714026 นาย อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2429 S-11 2027 B4606796 นาย มงคล ลือมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2430 S-11 2028 B4510130 นาย จุมพล จารุนัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2431 S-11 2028 B4507727 นาย สิทธิพร เพชรอรุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2432 S-11 2028 B4506737 นาย วิทูร หมอกเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2433 S-11 2029 B4708254 นาย ธนวัช ทือกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2434 S-11 2029 B4600916 นาย คงเดช พะสีนาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2435 S-11 2030 B4712039 นาย ศุภเดช เดชนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2436 S-11 2030 B4713685 นาย อลงกต อุพัตระพิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2437 S-11 2030 B4770367 นาย ธวัชพงษ์ พิทักษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2438 S-11 2031 B4706878 นาย จิรภัทร อัญสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2439 S-11 2031 B4706892 นาย จิระพงศ์ ศรีอาฒยานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2440 S-11 2031 B4709381 นาย ปวีณวัช นิธิปรีชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2441 S-11 2032 B4708827 นาย นิรันดร์ วิชัยคำจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2442 S-11 2032 B4714057 นาย อุตสาหะ ปะหะกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2443 S-11 2032 B4771487 นาย โอภาส ภูครองนาค สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2444 S-11 2033 B4705901 นาย เอกพล พลเยี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2445 S-11 2033 B4708292 นาย ธนากร แสงฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2446 S-11 2033 B4751335 นาย วีรยุทธ น้อยสำแดง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2447 S-11 2034 B4709312 นาย ปริญญา ตระกูลวงศ์งาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2448 S-11 2034 B4713500 นาย อภิศักดิ์ โชคไพบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2449 S-11 2034 B4713593 นาย อรรถพล ชุติธาดากุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2450 S-11 2035 B4705512 นาย อนุพงษ์ ถีระแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2451 S-11 2035 B4708346 นาย ธรรมนูญ งามเลิศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2452 S-11 2035 B4712305 นาย สรวิศ ประสิทธิ์ศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2453 S-11 2036 B4609926 นาย สาทิศ ฉิมพาลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2454 S-11 2036 B4506690 นาย ชัยณรงค์ สมมิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2455 S-11 2036 B4501800 นาย ชัยวุฒิ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2456 S-11 2037 B4705550 นาย อภิชัย นิตินาถ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2457 S-11 2037 B4708612 นาย นภนันทน์ นนทะนำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2458 S-11 2037 B4761570 นาย ชาตรี บุตรดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2459 S-11 2038 B4700548 นาย จักร์กฤษณ์ เสาสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2460 S-11 2038 B4400691 นาย จักรกฤษณ์ หมายชื่น วิศวกรรมขนส่ง
2461 S-11 2038 B4706731 นาย คมธัช มาระมิ่ง วิศวกรรมศาสตร์
2462 S-11 2039 B4609377 นาย ศิวพงษ์ บานเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2463 S-11 2039 B4603276 นาย ทิฐิ มานันทะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2464 S-11 2039 B4603313 นาย เที่ยงธรรม บุญญาทิพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2465 S-11 2040 B4612452 นาย เอนก บุญมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2466 S-11 2040 B4707714 นาย ณัฐวุฒิ ภูวเศรษฐาวร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2467 S-11 2040 B4700166 นาย กัมปนาท ชื่นพิบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2468 S-11 2041 B4603320 นาย ธงชัย หิรัญสิริโชค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2469 S-11 2041 B4605256 นาย ปรีชา ช่างกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2470 S-11 2041 B4605362 นาย ปัญญา รักษาศีล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2471 S-11 2042 B4707462 นาย โชคชัย สุขวัฒนกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2472 S-11 2042 B4403852 นาย พงษ์ศิริ ชอบชื่นชม วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2473 S-11 2042 B4407416 นาย สุรสิทธิ์ เลี้ยงพรรัตนะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2474 S-11 2043 B4402596 นาย ธีระศักดิ์ สมประสงค์ วิศวกรรมเกษตร
2475 S-11 2043 B4400363 นาย กิตติภัทร ยมภา วิศวกรรมเกษตร
2476 S-11 2043 B4406013 นาย วุฒิชัย วิญญาณ วิศวกรรมเกษตร
2477 S-11 2044 B4708698 นาย นัฐพิรุฬห์ โชติช่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2478 S-11 2044 B4504450 นาย ภูวนาถ วงษ์อนุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2479 S-11 2045 B4403463 นาย ประวีณ นันทะเสนีย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2480 S-11 2045 B4407720 นาย อนุชาติ ทองมา วิศวกรรมขนส่ง
2481 S-11 2045 B4407638 นาย อดิศักดิ์ สุภาผล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2482 S-11 2046 B4706755 นาย จักรพันธ์ จิตต์ซื่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2483 S-11 2046 B4507710 นาย ทวีศักดิ์ ภรามร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2484 S-11 2046 B4600725 นาย เกียรติศักดิ์ บวรศิริเกียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2485 S-11 2147 B4702559 นาย พลอนันต์ สดโคกกรวด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2486 S-11 2147 B4606130 นาย พิเชษฐ์ ศรีหาประทุม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2487 S-11 2147 B4602200 นาย โชติช่วง เพ็ญจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2488 S-11 2148 B4702412 นาย พงศกร มูลศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2489 S-11 2148 B4505860 นาย ณัฐพล เสนารายณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2490 S-11 2148 B4500964 นาย ศิริชัย ปีติเลิศวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2491 S-11 2149 B4612384 นาย เอกลักษณ์ ชาติจอหอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2492 S-11 2149 B4660019 นาย กนกพล เรียงไธสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2493 S-11 2149 B4602248 นาย ไชยรัตน์ จันทร์บุญเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2494 S-11 2150 B4607939 นาย วราวุธ แสงสว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2495 S-11 2150 B4403111 นาย นเรน พิลาเทศ วิศวกรรมพอลิเมอร์
2496 S-11 2150 B4713340 นาย อนุวรรตน์ คงต่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2497 S-11 2152 B4710752 นาย รณชัย จัดอุดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2498 S-11 2152 B4710431 นาย ภูชิชย์ มีสัตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2499 S-11 2152 B4712329 นาย สรศักดิ์ แสนกล้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2500 S-11 2153 B4350132 นาย คุณาวุฒิ หัศกรรจ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
2501 S-11 2153 B4470052 นาย ขจรพงศ์ สกุนตนิยม เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
2502 S-11 2153 B4471363 นาย เจษฎา กาญจนภาชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
2503 S-11 2154 B4404644 นาย มงคล จินดารัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล
2504 S-11 2154 B4404491 นาย ภาณุวัฒน์ รอบจังหวัด เทคโนโลยีธรณี
2505 S-11 2154 B4403197 นาย บัญชา ผุดผ่อง เทคโนโลยีธรณี
2506 S-11 2155 B4705529 นาย อนุภูมิ เยขะจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2507 S-11 2156 B4407676 นาย อธิพงษ์ จิตรสวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
2508 S-11 2156 B4771746 นาย เมธา โล่กันภัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2509 S-11 2157 B4707721 นาย ณัฐวุฒิ มั่นคง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2510 S-11 2157 B4708759 นาย นิติกร ทับธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2511 S-11 2157 B4502364 นาย ธีระวัฒน์ อัมวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2512 S-11 2158 B4702290 นาย ป้องภัย มาลานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2513 S-11 2158 B4403753 นาย พงศกร ศิริสมบัติยืนยง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2514 S-11 2158 B4700456 นาย คมกริช สุวรรณทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2515 S-11 2159 B4704683 นาย สมชาติ แก้วรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2516 S-11 2159 B4704805 นาย สันติ พิมปรุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2517 S-11 2159 B4750055 นาย กิตติพงษ์ พุฒขาว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2518 S-11 2160 B4600930 นาย คมกริส ยิ่งนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2519 S-11 2160 B4711049 นาย ลีณะวัฒน์ ขำสว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2520 S-11 2161 B4405658 นาย วิชาญ แซ่โง้ว วิศวกรรมอุตสาหการ
2521 S-11 2161 B4603252 นาย ทัสสยุ พฤคณา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2522 S-11 2162 B4508052 นาย สุรพงษ์ เพชรวัตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2523 S-11 2162 B4502418 นาย สมิทธ์ จุมพลพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2524 S-11 2162 B4503149 นาย ศุภกานต์ บุญมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2525 S-11 2163 B4609476 นาย ศุภชัย ชุมแวงวาปี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2526 S-11 2163 B4608585 นาย วิวัฒน์ ชาญกัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2527 S-11 2163 B4752554 นาย งามพล ศรีวรารักษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2528 S-11 2164 B4713609 นาย อรรถพล ทองยศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2529 S-11 2164 B4604747 นาย บูรนิติ มาศอมรพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2530 S-11 2164 B4605430 นาย ปิยวัชร แก้วมาตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2531 S-11 2165 B4501305 นาย กิตติพัฒน์ เขื่อนขันธ์เจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2532 S-11 2165 B4500148 นาย ชัยรัตน์ ก้านขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2533 S-11 2165 B4501299 นาย ธวัช อินทร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2534 S-11 2166 B4405702 นาย วิทูร แยบกสิกรรม วิศวกรรมพอลิเมอร์
2535 S-11 2166 B4706366 นาย เกรียงศักดิ์ บุญยัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2536 S-11 2166 B4712954 นาย สุรเชษฐ์ เล็กสุวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2537 S-11 2167 B4550167 นาย จิระเดช เสียงเสนาะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2538 S-11 2167 B4505020 นาย วิทยา ตั้งอดุลย์รัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2539 S-11 2167 B4501466 นาย พฤฒิพงศ์ ขวัญเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2540 S-11 2168 B4608677 นาย วิสูตร การินธิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2541 S-11 2168 B4505617 นาย ประดิษฐ์พล จันทร์กลิ่นหอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2542 S-11 2168 B4506201 นาย เทิดศักดิ์ สุวัฒนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2543 S-11 2169 B4651215 นาย วทัญญู อินทมานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2544 S-11 2169 B4607809 นาย วรวุฒิ จ้อยสุดใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2545 S-11 2169 B4609704 นาย สมบูรณ์ เนตรมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2546 S-11 2170 B4710400 นาย ภาสกร วีระวิทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2547 S-11 2170 B4610809 นาย สุริยา จ่าชัยภูมิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2548 S-11 2170 B4712022 นาย ศุภณัฐ แมนมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2549 S-11 2171 B4404286 นาย พิษณุ ศรีช้างสาร วิศวกรรมเครื่องกล
2550 S-11 2171 B4707356 นาย ชาญวิทย์ โคษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2551 S-11 2171 B4405689 นาย วิฑูล ตลอดไธสง วิศวกรรมอุตสาหการ
2552 S-11 2172 B4506300 นาย เอกพงษ์ ทองจุ้ย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2553 S-11 2172 B4506379 นาย ศุภกิจ ศรีอาวุธ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2554 S-11 2173 B4710820 นาย รัชตะ เนื่องจากสังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2555 S-11 2173 B4451648 นาย สมบัติ วิศิษฏ์ธีระกุล เทคโนโลยีอาหาร
2556 S-11 2174 B4670322 นาย ไชยา โคตรศักดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2557 S-11 2174 B4503293 นาย อิสรา แสนวัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2558 S-11 2175 B4550372 นาย ธนากร พันธุมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2559 S-11 2175 B4508564 นาย ธีรวุฒิ ทองน้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2560 S-11 2176 B4406440 นาย สนิท กัลยา วิศวกรรมโทรคมนาคม
2561 S-11 2176 B4609636 นาย สนธิ ช่องงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2562 S-11 2177 B4602538 นาย ณัฐพงษ์ จันทะนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2563 S-11 2177 B4606789 นาย มงคล เยาวบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2564 S-11 2177 B4710936 นาย ราศีสิงห์ ตลับเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2565 S-11 2178 B4707448 นาย ชูพงศ์ ลาลำโกน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2566 S-11 2178 B4608516 นาย วิระเดช แพงแซง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2567 S-11 2178 B4609957 นาย สามารถ ยิ่งใหญ่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2568 S-11 2179 B4470502 นาย ปิยะภัทร ภูมิเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
2569 S-11 2179 B4470366 นาย นัทฐพล อภิบาลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
2570 S-11 2180 B4708964 นาย บัณฑิต ตอนศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2571 S-11 2180 B4602217 นาย ไชยเชษฐ์ ขาวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2572 S-11 2180 B4752103 นาย โชติวัฒน์ รัตนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2573 S-11 2181 B4701712 นาย นพพร พรมเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2574 S-11 2181 B4605119 นาย ปรัชญา ทูลธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2575 S-11 2181 B4502425 นาย ธีระ แก้วแสนชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2576 S-11 2182 B4707851 นาย ดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2577 S-11 2182 B4504290 นาย ฤทธิพันธุ์ ประดุจเดชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2578 S-11 2182 B4504207 นาย พีระกานต์ เกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2579 S-11 2183 B4705710 นาย อ่อนลมี กมลอินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2580 S-11 2183 B4704768 นาย สราวุฒิ วงษ์ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2581 S-11 2183 B4761228 นาย สุรชัย สียุยาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2582 S-11 2184 B4700340 นาย เกษม ประดิษฐ์วัฒนกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2583 S-11 2184 B4700753 นาย เจริญชัย มงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2584 S-11 2184 B4704300 นาย ศรัณยู สิงห์ลอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2585 S-11 2185 B4700470 นาย คำตัญ ตองอบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2586 S-11 2185 B4704256 นาย วุฒิชา คำชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2587 S-11 2185 B4760030 นาย กฤติคุณ สิงขรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2588 S-11 2186 B4761242 นาย สุรวิทย์ นันตะพร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2589 S-11 2186 B4771197 นาย ศุภวัฒน์ เหล็กกล้า สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2590 S-11 2187 B4709800 นาย พลวัต คงสรรค์เสถียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2591 S-11 2187 B4508656 นาย เทวิน ถวิลไพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2592 S-11 2188 B4107200 นาย สุธี เลิศวสุธากุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2593 S-11 2188 B4501411 นาย อนุชา จันทา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2594 S-11 2189 B4708186 นาย แทนไท ธนกนก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2595 S-11 2189 B4506065 นาย อานนท์ รุ่งเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2596 S-11 2189 B4502654 นาย อธิษพงศ์ รัตนธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2597 S-11 2190 B4708643 นาย นรินทร์ สารสัสดีกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2598 S-11 2190 B4505303 นาย ธงชาติ เขียวคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2599 S-11 2190 B4500506 นาย มงคล แก้วนพรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2600 S-11 2191 B4510109 นาย วิเชียร นีระมนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2601 S-11 2191 B4710479 นาย ภูเมศร์ คชสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2602 S-11 2191 B4501978 นาย ธงชัย เจริญแสนสวย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2603 S-11 2192 B4703822 นาย วิชิต อ่องสันเทียะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2604 S-11 2192 B4608769 นาย วีรยุทธ ปาเบ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2605 S-11 2192 B4713708 นาย อลงกรณ์ อินละคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2606 S-11 2193 B4704041 นาย วิศรุต บทมาตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2607 S-11 2193 B4609780 นาย สรายุทธ์ ทองยอด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2608 S-11 2193 B4706182 นาย กัมพล ขุนไกรวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2609 S-11 2194 B4505600 นาย ภัทรพล นิยมจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2610 S-11 2194 B4505891 นาย จักรพงษ์ สำรวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2611 S-11 2194 B4503026 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2612 S-11 2195 B4609452 นาย ศุภกิจ ติดใจดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2613 S-11 2195 B4706694 นาย จักรกฤษณ์ ดวงมุสิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2614 S-11 2196 B4505822 นาย จักรพันธ์ ยอดสลุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2615 S-11 2196 B4507116 นาย ณรงค์ฤทธิ์ หนูไพล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2616 S-11 2196 B4508298 นาย กฤษณะ เฟื่องมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2617 S-12 3001 B4607182 นาย ยุทธนา จอมโนนเขวา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2618 S-12 3001 B4611400 นาย อมรศักดิ์ พัฒนถาวร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2619 S-12 3001 B4761136 นาย สุทธิเกียรติ หยงสตาร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2620 S-12 3003 B4604877 นาย ปรมินทร์ ไปนาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2621 S-12 3003 B4600619 นาย เกรียงไกร อินทรภักดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2622 S-12 3003 B4704249 นาย วุฒิชัย สนทองหลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2623 S-12 3004 B4470120 นาย จุฑาธร สุวรรณเดช สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2624 S-12 3004 B4603467 นาย ธนัญชัย ชำนาญหล่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2625 S-12 3004 B4707349 นาย ชาญชัย วรวงศ์วรรณา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2626 S-12 3005 B4501435 นาย ไพฑูรย์ ศรีมนัส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2627 S-12 3005 B4705475 นาย อดิศักดิ์ ศรีเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2628 S-12 3005 B4401704 นาย ณัฐพล ปิยอิสระกุล วิศวกรรมขนส่ง
2629 S-12 3006 B4500209 นาย คณิน ตุงคะเสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2630 S-12 3006 B4505976 นาย ปรัชญ์ แย้มบาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2631 S-12 3007 B4508663 นาย วรเชษฐ์ เขตขยัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2632 S-12 3007 B4602606 นาย ณัฐพล ตระกูลดิษฐ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2633 S-12 3007 B4602262 นาย ไชยวัฒน์ พวงทับทิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2634 S-12 3008 B4609506 นาย ศุภรัตน์ เจริญภักดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2635 S-12 3008 B4709091 นาย ปนิธิ ธรรมสัตย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2636 S-12 3008 B4605447 นาย ปิยวัฒน์ พราหมณ์ไธสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2637 S-12 3009 B4408055 นาย อลงกรณ์ สุวรรณ วิศวกรรมเคมี
2638 S-12 3009 B4406662 นาย สรายุธ ทองฉ่ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2639 S-12 3009 B4305262 นาย ลภัส เหล่าสุข วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2640 S-12 3010 B4709589 นาย พงศ์ไกร วรรณตรง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2641 S-12 3010 B4407539 นาย สุเมธ ขาวยา วิศวกรรมเคมี
2642 S-12 3010 B4603672 นาย ธันวา นุแรมรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2643 S-12 3011 B4605959 นาย พละชัย สุนทรธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2644 S-12 3011 B4609766 นาย สรจักร แว่นทิพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2645 S-12 3011 B4601968 นาย ชัยวัตร สีดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2646 S-12 3012 B4605218 นาย ปริญญ์ โพธิ์ถวิล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2647 S-12 3012 B4501473 นาย ปฐมเทพ พิบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2648 S-12 3012 B4705826 นาย อานนท์ สืบสายเชื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2649 S-12 3013 B4704119 นาย วิษณุกร สมิงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2650 S-12 3013 B4706090 นาย กฤษณะพงษ์ ชื่นชม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2651 S-12 3013 B4403838 นาย พงษ์ศักดิ์ แปงเพ็ชร เทคโนโลยีธรณี
2652 S-12 3014 B4471011 นาย สถิตพงษ์ ไชยมะโน เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
2653 S-12 3014 B4400707 นาย จักรพงค์ แกล้วกล้า วิศวกรรมเครื่องกล
2654 S-12 3014 B4450559 นาย นคร เปี้ยลูน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2655 S-12 3015 B4602187 นาย โชคชัย ดอกพิกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2656 S-12 3015 B4603610 นาย ธวัช ชูชิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2657 S-12 3016 B4704126 นาย วิสิทธิ์ พิทักษ์ศฤงคาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2658 S-12 3016 B4511571 นาย วิชัย กิตติคุณผดุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2659 S-12 3016 B4511564 นาย ชัยวัฒน์ ชินฉัตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2660 S-12 3017 B4670421 นาย ทนาธร ไชยวงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2661 S-12 3017 B4671541 นาย อัครพล ด่านทองหลาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2662 S-12 3017 B4601685 นาย ชนินทร์ ชุติมาแสงตระกูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2663 S-12 3018 B4712299 นาย สรวิศ ชมภูพื้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2664 S-12 3018 B4461432 นาย สุริยพงศ์ ปัสสาจันทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2665 S-12 3018 B4706274 นาย กิติพงค์ หอมหวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2666 S-12 3019 B4511151 นาย ธรณบรรพ์ เจริญภิญโญภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2667 S-12 3019 B4503002 นาย วรวุฒิ สุนทรพินิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2668 S-12 3019 B4509158 นาย วัชระ กิ่งไธสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2669 S-12 3020 B4600206 นาย กฤษฎา กรวยสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2670 S-12 3020 B4650287 นาย เจษฎา หะริตา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2671 S-12 3020 B4610441 นาย สุธากร บุญเลิศไพศาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2672 S-12 3021 B4401414 นาย ชินศักดิ์ สมยายิ่ง วิศวกรรมพอลิเมอร์
2673 S-12 3021 B4507673 นาย มนัสวี ชัยสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2674 S-12 3021 B4511625 นาย ทวีสิทธิ์ ปรีชามารถ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2675 S-12 3022 B4400967 นาย จิรพันธ์ รัตนคำฟู วิศวกรรมเครื่องกล
2676 S-12 3022 B4406822 นาย สาทิตย์ แสนคำ วิศวกรรมโลหการ
2677 S-12 3022 B4710585 นาย มรกต ภูพวก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2678 S-12 3023 B4509813 นาย ประพล เฮงมีชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2679 S-12 3023 B4700555 นาย จักรกฤษณ์ จอดนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2680 S-12 3023 B4500339 นาย สุทธภาสน์ พุฒวันดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2681 S-12 3024 B4606154 นาย พิทยา ดีกล้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2682 S-12 3024 B4612421 นาย เอกวิทย์ มานะดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2683 S-12 3024 B4610496 นาย สุพจน์ ปลั่งพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2684 S-12 3025 B4509080 นาย วินัย ดวนโคกสูง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2685 S-12 3025 B4561279 นาย ดำรงค์ พรใส สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2686 S-12 3026 B4606079 นาย พัลลภ เคียงวงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2687 S-12 3026 B4604730 นาย นายบุษรินทร์ โจมพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2688 S-12 3026 B4601555 นาย เฉลิมชัย บำรุงพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2689 S-12 3027 B4606598 นาย ภาณุ เด่นประดิษฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2690 S-12 3027 B4503323 นาย รุ่งโรจน์ เสาร์ปา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2691 S-12 3028 B4700944 นาย ชาญวุฒิ ธรรมสิริรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2692 S-12 3028 B4710899 นาย รัตนชาติ รัตนพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2693 S-12 3028 B4503606 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปินจันยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2694 S-12 3029 B4408260 นาย อารักษ์ อังศิริโสภานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2695 S-12 3029 B4604860 นาย ปรมินทร์ จิรวัชรเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2696 S-12 3029 B4402510 นาย ธีรวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา วิศวกรรมเครื่องกล
2697 S-12 3030 B4600701 นาย เกียรติศักดิ์ เจริญศิลป์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2698 S-12 3030 B4607496 นาย รุ่งชัย สิทธิเสือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2699 S-12 3030 B4714132 นาย เอกพล แก้วประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2700 S-12 3032 B4405009 นาย รัฐธรงค์ บุญวุฒิวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
2701 S-12 3032 B4404668 นาย มงคล เพ็งสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้า
2702 S-12 3032 B4700326 นาย เกริกกฤษ ฝอยตะคุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2703 S-12 3033 B4402756 นาย นราธิป แก้วมณี วิศวกรรมอุตสาหการ
2704 S-12 3033 B4507185 นาย อดิศร นฤภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2705 S-12 3033 B4714088 นาย อุเทน ชินกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2706 S-12 3034 B4406839 นาย สาธิต จันเขียว เทคโนโลยีธรณี
2707 S-12 3034 B4403364 นาย ประทีป ใจวัน เทคโนโลยีธรณี
2708 S-12 3034 B4402206 นาย ธนพงษ์ ศิริพรรณ เทคโนโลยีธรณี
2709 S-12 3035 B4752868 นาย ศุภวัฒน์ คร่ำสุข สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2710 S-12 3035 B4612322 นาย เอกภพ ม่วงบำรุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2711 S-12 3035 B4603351 นาย ธนกร อุบลเฉลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2712 S-12 3036 B4407836 นาย อภิชาติ สุดดีพงษ์ วิศวกรรมโยธา
2713 S-12 3036 B4513131 นาย วสุกานต์ จรเณร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2714 S-12 3037 B4701897 นาย นิกร อุตส่าห์การณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2715 S-12 3037 B4407409 นาย สุรศักดิ์ ช่างสากล วิศวกรรมเครื่องกล
2716 S-12 3037 B4701019 นาย ชูเกียรติ เดชกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2717 S-12 3038 B4602330 นาย ฐาปบุตร บุตรเนียร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2718 S-12 3038 B4602545 นาย ณัฐพงษ์ จิตมานะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2719 S-12 3038 B4713913 นาย อานนท์ วิวรรธนาภิรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2720 S-12 3039 B4752981 นาย เอกรัตน์ อุบลวิรัตนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2721 S-12 3039 B4404613 นาย ภูวดล คำชนะ วิศวกรรมโยธา
2722 S-12 3039 B4451617 นาย ศิวพงศ์ ไชยรินทร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2723 S-12 3040 B4511137 นาย พงศธร วงษ์แสน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2724 S-12 3040 B4500377 นาย สุรพงศ์ นนทประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2725 S-12 3040 B4702344 นาย ปิยวัฒน์ หนูหมาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2726 S-12 3041 B4605911 นาย พฤศจิ เรืองรอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2727 S-12 3041 B4713371 นาย อนุวัฒน์ ปวงลังกา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2728 S-12 3041 B4403487 นาย ประสพชัย หงษ์สิงห์ เทคโนโลยีธรณี
2729 S-12 3042 B4670339 นาย ฐนสิน ญาติสูงเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2730 S-12 3042 B4608363 นาย วิทยา เชิดชู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2731 S-12 3042 B4611363 นาย อมร ไกยะวงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2732 S-12 3043 B4606406 นาย เพิ่มวิทย์ สีทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2733 S-12 3043 B4752110 นาย ฐิติพงษ์ คำนวนวัน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2734 S-12 3043 B4601562 นาย เฉลิมชัย ประยูรแสงรัศมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2735 S-12 3044 B4703976 นาย วิโรจน์ แบบพิมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2736 S-12 3044 B4406716 นาย สราวุธ ซื่อดี วิศวกรรมเคมี
2737 S-12 3044 B4703013 นาย มงคล ศิลป์สาคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2738 S-12 3045 B4712268 นาย สมศักดิ์ พรมน้ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2739 S-12 3045 B4301639 นาย ณวัฒน์ นิ่มนวล วิศวกรรมเคมี
2740 S-12 3045 B4307952 นาย อมรเดช ชื้อรัตนากร วิศวกรรมเครื่องกล
2741 S-12 3046 B4407362 นาย สุรกานต์ สามแก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2742 S-12 3046 B4408901 นาย เอกชัย บุญรสศักดิ์ วิศวกรรมเซรามิก
2743 S-12 3046 B4401223 นาย ชัชวาล ติ๊บหน่อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2744 S-12 3147 B4709060 นาย ปฐมพงศ์ ศรีเพ็ชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2745 S-12 3147 B4606239 นาย พิศิษฐ์ แสงเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2746 S-12 3147 B4603740 นาย ธิติกร แสนทาโจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2747 S-12 3148 B4508250 นาย ปริสุทธิ ฉิมพาลี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2748 S-12 3148 B4501480 นาย ชานนท์ ฉัตรวิวัฒน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2749 S-12 3148 B4501244 นาย เอกรินทร์ แมะกัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2750 S-12 3149 B4710103 นาย พุฒิพงศ์ ประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2751 S-12 3149 B4611844 นาย อัศนัย แสงรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2752 S-12 3149 B4610953 นาย เสรี เสียงเลิศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2753 S-12 3150 B4609520 นาย ศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2754 S-12 3150 B4710714 นาย ยุทธศาสตร์ น้อยศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2755 S-12 3150 B4402886 นาย นันทวัฒน์ สุรศักดิ์บำรุง วิศวกรรมโทรคมนาคม
2756 S-12 3151 B4471059 นาย สรคม ดิสสะมาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
2757 S-12 3151 B4470991 นาย ศุภกิจ อิศดิศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
2758 S-12 3151 B4700432 นาย คชาสันต์ ประสิทธิ์สังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2759 S-12 3152 B4105015 นาย เริงชล พุฒกลาง วิศวกรรมโลหการ
2760 S-12 3152 B4403661 นาย ปิยพงษ์ พิรักษา วิศวกรรมโลหการ
2761 S-12 3152 B4304760 นาย มานนท์ พรร่มโพธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
2762 S-12 3153 B4605751 นาย พรชัย พวงพิลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2763 S-12 3153 B4702962 นาย ภาสพงศ์ เรืองจิรารัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2764 S-12 3153 B4404217 นาย พิทักษ์สิทธิ์ บุตรโท เทคโนโลยีธรณี
2765 S-12 3154 B4606284 นาย พีรยุทธ เศียรอุ่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2766 S-12 3154 B4661665 นาย สิริโรจน์ ละอองนวล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2767 S-12 3155 B4600411 นาย กิตติกร แก้วเหลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2768 S-12 3155 B4611912 นาย อาทิตย์ สุวรรณวงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2769 S-12 3155 B4306665 นาย สถิตรัตน์ รอดอารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2770 S-12 3156 B4510680 นาย เวชฤทธิ์ สุจริต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2771 S-12 3156 B4610908 นาย สุวัช สุขมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2772 S-12 3156 B4707165 นาย ชนะพงษ์ สิริวงศ์พวงภู่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2773 S-12 3157 B4661023 นาย ภูวสิทธิ์ สิงหภูมิ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2774 S-12 3157 B4660439 นาย ทศพล ทองระเริง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2775 S-12 3157 B4661450 นาย ศักดา จันพิมาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2776 S-12 3158 B4500698 นาย กิตติพงษ์ เกตุศักดิ์รัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2777 S-12 3158 B4706137 นาย ก้องเดช อาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2778 S-12 3158 B4507635 นาย ธีรพงศ์ อบอุ่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2779 S-12 3159 B4712176 นาย สมเดช ดีประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2780 S-12 3159 B4501831 นาย สิทธิศักดิ์ เจี่ยทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2781 S-12 3160 B4701521 นาย ธวัชชัย สร้อยจันดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2782 S-12 3160 B4301394 นาย ชัยศิริ บุญฮุ่ง วิศวกรรมโยธา
2783 S-12 3160 B4705864 นาย อุเทน ลีตน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2784 S-12 3161 B4470472 นาย ปิติพงษ์ กอนวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
2785 S-12 3161 B4470564 นาย พสุ เกษสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
2786 S-12 3161 B4470205 นาย ชัยวัฒน์ เหลืองดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
2787 S-12 3162 B4400370 นาย กิตติเดช ขันติยวิชัย วิศวกรรมโยธา
2788 S-12 3162 B4709978 นาย พิทยา สอนสุภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2789 S-12 3162 B4402381 นาย ธวัชชัย รอดขันเมือง วิศวกรรมโยธา
2790 S-12 3163 B4707585 นาย ณัฐพงศ์ สีชมภู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2791 S-12 3163 B4603306 นาย เทิดเกียรติ ไตรยะถา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2792 S-12 3163 B4601579 นาย เฉลิมชัย ลุนลาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2793 S-12 3164 B4608691 นาย วีรชาติ เข็มจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2794 S-12 3164 B4602583 นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณแดง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2795 S-12 3164 B4602736 นาย ณัฐวุฒิ สุมะโน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2796 S-12 3165 B4408932 นาย เอกพงษ์ อ่ำพูล วิศวกรรมอุตสาหการ
2797 S-12 3165 B4714149 นาย เอกภพ สุขสำราญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2798 S-12 3166 B4701637 นาย ธีรไนย คำทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2799 S-12 3166 B4204381 นาย ภานุมาส พันธุกูล เทคโนโลยีธรณี
2800 S-12 3167 B4202196 นาย สุพรรณ สัมฤทธิ์นอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2801 S-12 3167 B4202233 นาย อภิชาติ ต้นทับไทย วิศวกรรมเครื่องกล
2802 S-12 3168 B4701293 นาย ถิรพงศ์ ปฏิปทาพานิชย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2803 S-12 3168 B4706984 นาย จุมพล ฟุ้งธีรกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2804 S-12 3169 B4713333 นาย อนุพงษ์ อังคณากุลชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2805 S-12 3169 B4501114 นาย เฉลิมพงศ์ สรรพทรัพย์สิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2806 S-12 3169 B4500537 นาย อนุภาพ อังคณากุลชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2807 S-12 3170 B4713357 นาย อนุวัชร์ จ้อยทองมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2808 S-12 3170 B4609728 นาย สมพงษ์ วณิชวัฒนวรชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2809 S-12 3170 B4609773 นาย สรพล วรินทราวาท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2810 S-12 3171 B4510062 นาย นาวี งิ้วไชยราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2811 S-12 3171 B4709954 นาย พิเชฐพงษ์ แก้วคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2812 S-12 3171 B4506683 นาย ชลนธี ท้าวน้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2813 S-12 3172 B4752967 นาย อุดมศักดิ์ บัวสำราญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2814 S-12 3172 B4608264 นาย วิจิตร กุลศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2815 S-12 3172 B4661207 นาย วงค์ใส แง่มสุราช สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2816 S-12 3173 B4708193 นาย ธงชัย โชติช่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2817 S-12 3173 B4602941 นาย ตระกูลศักดิ์ เสนานิคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2818 S-12 3173 B4603108 นาย ทรงศักดิ์ สีรุงพุงสัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2819 S-12 3174 B4704737 นาย สมศักดิ์ เพชร์นอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2820 S-12 3174 B4611141 นาย อนิรุทธ์ เจริญศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2821 S-12 3174 B4303350 นาย ประทวน มุขภักดี วิศวกรรมเกษตร
2822 S-12 3175 B4508625 นาย ณัฐพล ผาสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2823 S-12 3175 B4508946 นาย เฉลิมเกียรติ สกุลพอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2824 S-12 3175 B4601647 นาย ชฎิลรัตน์ วิชาธิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2825 S-12 3176 B4713302 นาย อนุชา วงษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2826 S-12 3176 B4608103 นาย วัชโรดม ปะระมะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2827 S-12 3176 B4752820 นาย วรวิทย์ ดำรักษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2828 S-12 3177 B4709053 นาย ปฐพนทร์ มาสมภพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2829 S-12 3177 B4501725 นาย ศุภวัฒน์ จิรรัชตาภรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2830 S-12 3178 B4601692 นาย ชนินทร โสรถาวร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2831 S-12 3178 B4610700 นาย สุรนัย น้ำใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2832 S-12 3179 B4704812 นาย สัมฤทธิ์ จันทะนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2833 S-12 3179 B4601104 นาย จักรี ตรีเมฆ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2834 S-12 3179 B4401537 นาย ณฐพล กึนพันธ์ วิศวกรรมเคมี
2835 S-12 3180 B4701569 นาย ธาตรี คำชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2836 S-12 3180 B4306122 นาย วีระพันธ์ เต็มดวง วิศวกรรมอุตสาหการ
2837 S-12 3180 B4260035 นาย กิตติศักดิ์ แข็งขัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2838 S-12 3181 B4408475 นาย เกษมศักดิ์ ทรัพย์เกรียงไกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2839 S-12 3181 B4402480 นาย ธีรพงษ์ ฮะยู้ วิศวกรรมเครื่องกล
2840 S-12 3181 B4401841 นาย ณัฐสัญญ์ ไตรรัตนาภิกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2841 S-12 3183 B4403135 นาย นเรศ เลิศผาสุข วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2842 S-12 3183 B4408994 นาย เอกราช เรืองจิรารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2843 S-12 3183 B4404439 นาย ภาคภูมิ นินทะ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2844 S-12 3184 B4709985 นาย พิพัฒชัย ทีปกาสถิตคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2845 S-12 3184 B4709671 นาย พรดนัย ขันติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2846 S-12 3184 B4601777 นาย นายชลประคัลภ์ มีสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2847 S-12 3185 B4607526 นาย รุจสัค พุ่มเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2848 S-12 3185 B4409168 นาย ไกรษร สิงห์ทองห้าว วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
2849 S-12 3185 B4661573 นาย สมศักดิ์ ชื่นมณี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2850 S-12 3186 B4408611 นาย เชาวฤทธิ์ บุญตา วิศวกรรมโทรคมนาคม
2851 S-12 3186 B4407164 นาย สุทิน ทาคำห่อ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2852 S-12 3186 B4404750 นาย มานะ พลีดี วิศวกรรมโทรคมนาคม
2853 S-12 3187 B4712077 นาย ศุภลักษณ์ บุพะโต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2854 S-12 3187 B4610755 นาย สุรสิทธิ์ ท้าวกอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2855 S-12 3189 B4509646 นาย อุดมศักดิ์ ทองกระจาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2856 S-12 3189 B4509523 นาย สุชาติ กำลังสง่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2857 S-12 3189 B4612391 นาย เอกลักษณ์ ทอสูงเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2858 S-12 3190 B4500681 นาย ไกรวุฒิ หิรัญพฤกษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2859 S-12 3190 B4501749 นาย คมสัน ศรีวรษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2860 S-12 3190 B4506102 นาย จักรพันธุ์ ปริญญารัตนเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2861 S-12 3191 B4460657 นาย ผ่านภพ สมคำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2862 S-12 3191 B4460800 นาย มานะ พิจุลย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2863 S-12 3192 B4605461 นาย ปิยะพงศ์ มารศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2864 S-12 3192 B4602415 นาย ณรงกรณ์ พันธ์โสรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2865 S-12 3192 B4601630 นาย เฉลิมวุฒิ ใต้อุดม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2866 S-12 3193 B4401384 นาย ชานนท์ เชื้อจิ๋ว เทคโนโลยีธรณี
2867 S-12 3193 B4611882 นาย อาทร จินดานุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2868 S-12 3193 B4403272 นาย ปกาศิต สุจริต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2869 S-12 3194 B4508496 นาย เวทางค์ บุณยะวันตัง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2870 S-12 3194 B4502722 นาย นพรัตน์ พรหมจักร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2871 S-12 3194 B4509455 นาย สมคิด สุดตานา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2872 S-12 3195 B4661429 นาย ศราวุฒิ ไชยรัตน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2873 S-12 3195 B4713890 นาย อาทิตย์ ศรีสว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2874 S-12 3195 B4661979 นาย อนุวัฒน์ อนุพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2875 S-12 3196 B4209133 นาย ธนิต กงทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2876 S-12 3196 B4611486 นาย อรรถพล กันทยศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2877 S-13 A10-7431 B4404002 นาย พฤฒิพล สวนมาลี วิศวกรรมขนส่ง
2878 S-13 A10-7431 B4300175 นาย กฤปร์ เมธาคุณวุฒิ วิศวกรรมโยธา
2879 S-13 A10-7431 B4304890 นาย ยุทธศิลป์ ศรีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
2880 S-13 A10-7432 B4604440 นาย นิติอรรจน์ กี่จนา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2881 S-13 A10-7432 B4406501 นาย สมภพ คำดี วิศวกรรมโยธา
2882 S-13 A10-7432 B4301646 นาย ณัฐชนม์สฤษฎ์ นิตรมร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2883 S-13 A10-7433 B4707592 นาย ณัฐพงษ์ จารุจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2884 S-13 A10-7433 B4606116 นาย พิชัย พสุจิรจรัส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2885 S-13 A10-7433 B4400165 นาย กฤตธี พรมสุทธิกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2886 S-13 A10-7434 B4713319 นาย อนุชิด สวายประโคน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2887 S-13 A10-7434 B4706083 นาย กฤษฎา กิจสนธิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2888 S-13 A10-7434 B4710776 นาย รณภพ ภู่แพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2889 S-13 A10-7435 B4561453 นาย ทองใส สำแดงชัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2890 S-13 A10-7435 B4509356 นาย วินัย อ่อนจันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2891 S-13 A10-7435 B4510918 นาย วีระพงษ์ จันทะเข้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2892 S-13 A10-7436 B4506980 นาย ชวลิต คูหะมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2893 S-13 A10-7436 B4700791 นาย เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2894 S-13 A10-7436 B4509875 นาย สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2895 S-13 A10-7437 B4700463 นาย คมกฤช โสดาศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2896 S-13 A10-7437 B4704188 นาย วีระพันธ์ ทวีเจริญชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2897 S-13 A10-7437 B4610670 นาย สุรชาติ ราษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2898 S-13 A10-7438 B4503811 นาย ศักรินทร์ คิดสำเร็จ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2899 S-13 A10-7438 B4503750 นาย วสันต์ ลีลาอภิรดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2900 S-13 A10-7438 B4704171 นาย วีระชัย วิลัยพิษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2901 S-13 A10-7439 B4713692 นาย อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2902 S-13 A10-7439 B4713487 นาย อภิรัฐ ศุภนุกูลสมัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2903 S-13 A10-7439 B4709855 นาย พัชรพล สุภาคดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2904 S-13 A10-7440 B4703884 นาย วิทูรย์ เห็มสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2905 S-13 A10-7440 B4612445 นาย เอนก คำภิระวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2906 S-13 A10-7440 B4607113 นาย ยศนันท์ กองพล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2907 S-13 A1-7341 B4752097 นาย ชานนท์ ปรีชาวัฒนสกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2908 S-13 A1-7341 B4761655 นาย ทักษิณ บำเพ็ญ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2909 S-13 A1-7341 B4712985 นาย สุรพล แพทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2910 S-13 A1-7342 B4603412 นาย ธนรัชต์ คันธคุณากร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2911 S-13 A1-7342 B4606628 นาย ภาณุพงษ์ ทุ่งมีผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2912 S-13 A1-7342 B4600589 นาย เกริกชัย วิชัยดิษฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2913 S-13 A1-7343 B4651819 นาย อนุวรรตน์ สุขหงษ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2914 S-13 A1-7343 B4651482 นาย ศุภฤกษ์ บัวสกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2915 S-13 A1-7344 B4710387 นาย ภาสกร กุลทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2916 S-13 A1-7344 B4601807 นาย ชัชชัย คงเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2917 S-13 A1-7344 B4601272 นาย จิรวัฒน์ มัลลานู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2918 S-13 A1-7345 B4709947 นาย พิชาน์ รัตนอุปการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2919 S-13 A1-7345 B4603214 นาย ทัพไทย ทิพเนตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2920 S-13 A1-7345 B4603542 นาย ธเนตร์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2921 S-13 A1-7346 B4601517 นาย ฉลาด ปราโมทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2922 S-13 A1-7346 B4306610 นาย ศุภวุฒิ จันทรบุตร วิศวกรรมโยธา-2541
2923 S-13 A1-7346 B4600480 นาย กิตติธร ศุภธรรมกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2924 S-13 A1-7347 B4504078 นาย ขุนเสก เสกขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2925 S-13 A1-7347 B4610717 นาย สุรพงษ์ กกกระโทก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2926 S-13 A1-7347 B4600251 นาย กฤษณะ เตชะไพศาลทวี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2927 S-13 A1-7348 B4771630 นาย ปรัชญ์ สุระโคตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2928 S-13 A1-7348 B4611684 นาย อัคคชน นิมิตรเกียรติไกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2929 S-13 A1-7348 B4603092 นาย ทรงศักดิ์ บุญญะโยไทย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2930 S-13 A1-7349 B4501855 นาย สุภัทร หนูแย้ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2931 S-13 A1-7349 B4712923 นาย สุเมธ แก้วเฉย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2932 S-13 A1-7349 B4500926 นาย ญาณพงศ์ ประเสริฐประศาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2933 S-13 A1-7350 B4703662 นาย วัชรชัย สันทาลุนัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2934 S-13 A1-7350 B4603801 นาย ธีรพล สันทาลุนัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2935 S-13 A1-7350 B4608035 นาย วัชระ แก้วม่วง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2936 S-13 A1-7352 B4708179 นาย เทพพิทักษ์ อุ่นชิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2937 S-13 A2-7351 B4608325 นาย วิญญู สีใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2938 S-13 A2-7351 B4300076 นาย กนกศักดิ์ วิภาวิน วิศวกรรมพอลิเมอร์
2939 S-13 A2-7351 B4302605 นาย นพพล สรธิติไกร วิศวกรรมโลหการ
2940 S-13 A2-7352 B4600596 นาย เกรียงไกร วารีเจริญชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2941 S-13 A2-7352 B4308034 นาย อรรถพร พานิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2942 S-13 A2-7353 B4711711 นาย ศราวุฒิ ทองมะหา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2943 S-13 A2-7353 B4510116 นาย อาทิตย์ ใจศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2944 S-13 A2-7353 B4406143 นาย ศักดา ดุลยชาติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2945 S-13 A2-7354 B4404521 นาย ภานุมาศ สุขรัตนะบวรกิจ วิศวกรรมโยธา
2946 S-13 A2-7354 B4408284 นาย อำนวย นักผูก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2947 S-13 A2-7355 B4451099 นาย ภุมรินทร์ หวังวันเพ็ญ เทคโนโลยีการผลิตพืช
2948 S-13 A2-7355 B4607199 นาย ยุทธนา ดีล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2949 S-13 A2-7355 B4404767 นาย มานะชัย ทองมูล เทคโนโลยีธรณี
2950 S-13 A2-7356 B4713852 นาย อัสนีย์ จำเริญวิทวัส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2951 S-13 A2-7356 B4301981 นาย ต้นตระการ นาคินชาติ วิศวกรรมเกษตร
2952 S-13 A2-7356 B4305255 นาย ลพบุรินทร์ งามนุช วิศวกรรมขนส่ง
2953 S-13 A2-7357 B4551737 นาย สุธีร์ บุญเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2954 S-13 A2-7357 B4403616 นาย ปัญญา หลอดแก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2541
2955 S-13 A2-7357 B4403715 นาย ปิยะวัฒน์ อินทรสัตกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2956 S-13 A2-7357 B4403616 นาย ปัญญา หลอดแก้ว เทคโนโลยีธรณี
2957 S-13 A2-7358 B4707783 นาย ดนุชพงศ์ สิทธิธนสิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2958 S-13 A2-7358 B4606604 นาย ภาณุพงศ์ วิแสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2959 S-13 A2-7358 B4602071 นาย ชานนท์ มุ่งหมาย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2960 S-13 A2-7359 B4560715 นาย กิตติพงษ์ ห้องแซง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2961 S-13 A2-7359 B4561637 นาย อนุรักษ คู่กระสังข์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2962 S-13 A2-7359 B4506942 นาย สหเทพ ศรีโพธิ์ วิศวกรรมเคมี-2545
2963 S-13 A2-7360 B4502227 นาย เกรียงศักดิ์ เจริญคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2964 S-13 A2-7360 B4511618 นาย สุรศักดิ์ บุหลาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2965 S-13 A2-7360 B4508519 นาย ไพวัลย์ สาสังข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2966 S-13 A3-7361 B4651253 นาย วสันต์ รามณี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2967 S-13 A3-7361 B4606314 นาย พีระพัฒน์ รัตนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2968 S-13 A3-7361 B4608431 นาย วินัย มาตย์วิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2969 S-13 A3-7362 B4571438 นาย สุเทวินทร์ กันธวัง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2970 S-13 A3-7362 B4650515 นาย ธนวิทย์ ทองแผ่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2971 S-13 A3-7363 B4707967 นาย ทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2972 S-13 A3-7363 B4602668 นาย ณัฐพัฒน์ กันทะวงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2973 S-13 A3-7363 B4602385 นาย ฐิติพงษ์ นาคประเสริฐ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2974 S-13 A3-7364 B4608776 นาย วีรวัฒน์ สิทธิพาชัยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2975 S-13 A3-7364 B4671190 นาย วิสุร์ อิงคากุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2976 S-13 A3-7364 B4600565 นาย กุลวุฒิ อำนวยมงคลพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2977 S-13 A3-7365 B4707998 นาย ทรงศักดิ์ ดำนุ้ย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2978 S-13 A3-7365 B4612315 นาย เอกไพบูลย์ ชัยกิจสิริพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2979 S-13 A3-7365 B4601616 นาย เฉลิมวุฒิ จรทะผา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2980 S-13 A3-7367 B4504245 นาย วิวัฒน์ บุญทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2981 S-13 A3-7367 B4452249 นาย เกียรติศักดิ์ ฟั่นเพ็ง เทคโนโลยีการผลิตพืช
2982 S-13 A3-7367 B4604693 นาย บุญธรรม อดทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2983 S-13 A3-7368 B4511816 นาย วีระพงษ์ ไชยเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2984 S-13 A3-7368 B4509295 นาย กฤษฎากร วิชายา วิศวกรรมขนส่ง-2545
2985 S-13 A3-7368 B4512011 นาย เลิศพงษ์ ชัชวาล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2986 S-13 A3-7390 B4706076 นาย กฤษกร อินทรักษา ยังไม่สังกัดสาขา-วิศวกรรมศาสตร์
2987 S-13 A4-7372 B4606970 นาย มาฆะพล ศิริวิโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2988 S-13 A4-7372 B4609353 นาย ศิริศักดิ์ รังกลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2989 S-13 A4-7373 B4714019 นาย อิสระ ศุขอำนวย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2990 S-13 A4-7373 B4607342 นาย รักเกียรติ กองเป้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2991 S-13 A4-7373 B4608967 นาย ศรชัย ดวงใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2992 S-13 A4-7374 B4707134 นาย เฉลิมชัย เขียวอ้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2993 S-13 A4-7374 B4610786 นาย สุริยัน ศูนย์กลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2994 S-13 A4-7374 B4602002 นาย ชาคริต ชูพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2995 S-13 A4-7376 B4712107 นาย ศุภสิทธิ์ วังคะฮาต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2996 S-13 A4-7376 B4304609 นาย ภูไทย สาระคน วิศวกรรมอุตสาหการ
2997 S-13 A4-7376 B4305996 นาย วิลัย ภูริศรี วิศวกรรมเครื่องกล
2998 S-13 A4-7377 B4705338 นาย สุริชาติ ยืนยั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2999 S-13 A4-7377 B4406389 นาย ศุภชัย บัญชาวัง วิศวกรรมโยธา
3000 S-13 A4-7377 B4300731 นาย จรัสพงษ์ โค้วประดิษฐ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
3001 S-13 A4-7378 B4702771 นาย พิษณุ สุวรรณมงคล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3002 S-13 A4-7378 B4607212 นาย ยุทธภูมิ ไชยนนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3003 S-13 A4-7378 B4600541 นาย กิตติศักดิ์ อมรสุรินทวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3004 S-13 A4-7379 B4603603 นาย ธราพงษ์ บางขาว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3005 S-13 A4-7379 B4607274 นาย โยธิน อินทะพิมพ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3006 S-13 A4-7379 B4610069 นาย สำรวย ผ่องใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3007 S-13 A4-7380 B4650409 นาย ณัฐพล ทองน้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3008 S-13 A4-7380 B4603207 นาย ทักษิณ งอยปัดพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3009 S-13 A4-7380 B4608752 นาย วีรยุทธ บำรุงญาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3010 S-13 A5-7381 B4752998 นาย ธีรภัทร ด่านโอภาส สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3011 S-13 A5-7381 B4705024 นาย สุขสันต์ บางเขน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3012 S-13 A5-7381 B4604044 นาย นพชัย มะโนลัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3013 S-13 A5-7382 B4709688 นาย พรพจน์ โฉมงาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3014 S-13 A5-7382 B4604099 นาย นพพล น้ำฉ่ำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3015 S-13 A5-7382 B4606123 นาย พิเชษฐ์ พลจิตต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3016 S-13 A5-7383 B4506638 นาย วิฑูรย์ ทวีผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3017 S-13 A5-7383 B4707578 นาย ณัฐพงศ์ สร้อยสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3018 S-13 A5-7383 B4570776 นาย เวชิต หนูแดง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3019 S-13 A5-7384 B4701644 นาย ธีรวัฒน์ คลับคล้าย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3020 S-13 A5-7384 B4604334 นาย นัฐพล หมื่นสุรินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3021 S-13 A5-7384 B4306153 นาย วีระศักดิ์ หาญนฤชัย วิศวกรรมโลหการ
3022 S-13 A5-7385 B4302452 นาย ธีระ ฐิติอังกูร วิศวกรรมขนส่ง
3023 S-13 A5-7385 B4306573 นาย ศุภชัย แซ่เล่ง วิศวกรรมเซรามิก
3024 S-13 A5-7385 B4306962 นาย สันทัด พิมพ์ศรี วิศวกรรมขนส่ง
3025 S-13 A5-7386 B4561385 นาย ปธานิน แสงอรุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3026 S-13 A5-7386 B4606468 นาย ไพสิทธิ์ ใจเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3027 S-13 A5-7387 B4713661 นาย อริยวัตร วริลุน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3028 S-13 A5-7387 B4671497 นาย อดิเทพ ถนอมสงวน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3029 S-13 A5-7387 B4660347 นาย ดนัย เครือแวงมล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3030 S-13 A5-7388 B4571032 นาย สมศักดิ์ ท่อนแก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3031 S-13 A5-7388 B4561682 นาย ศุภฤกษ์ บุตรคุณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3032 S-13 A5-7388 B4508786 นาย ปิยนัติ ประหยัดยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3033 S-13 A5-7389 B4760542 นาย พิชิต ลีกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3034 S-13 A5-7389 B4506133 นาย สาโรช นาคสมบูรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3035 S-13 A5-7389 B4605683 นาย พนธกร คำดวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3036 S-13 A5-7390 B4711292 นาย วัฒนา วรคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3037 S-13 A5-7390 B4601043 นาย จักรพันธ์ พิมพ์ปรุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3038 S-13 A6-7391 B4708674 นาย นวพงศ์ เล็กสุวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3039 S-13 A6-7391 B4605423 นาย ปิยวัช สีหปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3040 S-13 A6-7391 B4609742 นาย สมัคร โสลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3041 S-13 A6-7392 B4701170 นาย ณัฐพล สอนศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3042 S-13 A6-7392 B4603931 นาย ธีระพล ล้วนแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3043 S-13 A6-7392 B4602057 นาย ชาตรี โพธิ์ตาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3044 S-13 A6-7393 B4612148 นาย อิศรา บุญธรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3045 S-13 A6-7393 B4608707 นาย ปุญญพัฒน์ กลัดเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3046 S-13 A6-7393 B4605058 นาย ประสบโชค ทวีเดช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3047 S-13 A6-7394 B4503729 นาย นพกฤษณ์ ขจีกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3048 S-13 A6-7394 B4512110 นาย สันติ บรรเทิงไพบูลย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3049 S-13 A6-7394 B4670308 นาย ชิตพล หนูบรรจง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3050 S-13 A6-7395 B4670452 นาย เทวฤทธิ์ พันธุ์เพียร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3051 S-13 A6-7395 B4611097 นาย อธิปไตย สุขใส สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3052 S-13 A6-7396 B4611899 นาย อาทิตย์ ฉิมนอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3053 S-13 A6-7396 B4609018 นาย ศรายุทธ ตรัยศิลานันท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3054 S-13 A6-7396 B4601470 นาย เจริญชัย ต่อโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3055 S-13 A6-7397 B4504832 นาย เอกพงศ์ ทองหล่อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3056 S-13 A6-7397 B4504771 นาย นำโชค เกณฑ์ขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3057 S-13 A6-7397 B4504825 นาย วีรภัทร ศรีพิพัฒนกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3058 S-13 A6-7398 B4604068 นาย นพดล วิริยะพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3059 S-13 A6-7398 B4611004 นาย โสภณ เตวัฒนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3060 S-13 A6-7398 B4607601 นาย ลนนท์ พุกวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3061 S-13 A6-7399 B4504993 นาย นฤพล มิตรประทาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3062 S-13 A6-7399 B4505099 นาย ชุติพงศ์ โอภาสพันธ์สิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3063 S-13 A6-7399 B4709657 นาย พนิต วงศ์ศรีรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3064 S-13 A6-7400 B4612438 นาย เอกอาทิตย์ พลขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3065 S-13 A6-7400 B4600756 นาย โกญจนพงษ์ ทองเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3066 S-13 A6-7400 B4509578 นาย ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3067 S-13 A7-7401 B4503507 นาย นิติพงศ์ พรหมรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3068 S-13 A7-7401 B4512752 นาย ณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3069 S-13 A7-7401 B4708858 นาย นิรุตติ์ นิ่มอ่อน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3070 S-13 A7-7402 B4706625 นาย จตุรงค์ ลาภสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3071 S-13 A7-7402 B4571049 นาย อดิศักดิ์ อัศวจันทรากุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3072 S-13 A7-7402 B4709251 นาย ปรัชญา บุญประกอบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3073 S-13 A7-7403 B4713463 นาย อภิธาน คงเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3074 S-13 A7-7403 B4504511 นาย สราวุธ กรวยสวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3075 S-13 A7-7403 B4508038 นาย รักษพงศ์ ใจดำเนิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3076 S-13 A7-7404 B4713548 นาย อมรศักดิ์ เล็กศิริ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3077 S-13 A7-7404 B4511724 นาย ชัยวัฒน์ ขันทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3078 S-13 A7-7405 B4705536 นาย อนุวัฒน์ ดารุณิกรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3079 S-13 A7-7405 B4705888 นาย เอกชัย ชมระกา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3080 S-13 A7-7405 B4707653 นาย ณัฐพล เสือจร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3081 S-13 A7-7406 B4604228 นาย นรินทร์ ไอยรารัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3082 S-13 A7-7406 B4612377 นาย เอกราช สว่างอารมณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3083 S-13 A7-7406 B4771951 นาย อภิสิทธิ์ ภุมรินทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3084 S-13 A7-7407 B4709565 นาย พงศกร ไชยปัญหา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3085 S-13 A7-7407 B4602293 นาย ฐากูร ทับทองหลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3086 S-13 A7-7407 B4605485 นาย ปิยะพงษ์ จอมมาวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3087 S-13 A7-7408 B4712640 นาย สิริวัฒน์ ผดุงวิทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3088 S-13 A7-7408 B4709398 นาย ปัณณวิช อุ่นพิกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3089 S-13 A7-7408 B4612407 นาย เอกลักษณ์ มีสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3090 S-13 A7-7409 B4706618 นาย จเด็จ ดีทั่ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3091 S-13 A7-7409 B4406518 นาย สมภพ พันธุ์ทุ้ย วิศวกรรมขนส่ง
3092 S-13 A7-7410 B4503040 นาย ปกรณ์ ทนขำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3093 S-13 A7-7410 B4508779 นาย ทัศวาลย์ อังวะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3094 S-13 A7-7410 B4508373 นาย ภักดี สิทธิการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3095 S-13 A8-7411 B4560142 นาย วิชัย ราษฎรดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3096 S-13 A8-7411 B4560722 นาย เจษฎา โพธิแสน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3097 S-13 A8-7411 B4712121 นาย เศรษฐภาคย์ เจียรศิริสมบูรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3098 S-13 A8-7412 B4507055 นาย ศุภชัย ผสมทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3099 S-13 A8-7412 B4750642 นาย เนติ์ ภู่ประสม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3100 S-13 A8-7412 B4507048 นาย เอกชัย สินลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3101 S-13 A8-7413 B4713883 นาย อาทิตย์ พรมผา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3102 S-13 A8-7413 B4470076 นาย คเชนทร์ แซ่โง้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
3103 S-13 A8-7414 B4702795 นาย พีระพงษ์ จันทร์ชูกลิ่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3104 S-13 A8-7415 B4404101 นาย พัฒนพงษ์ มากมน วิศวกรรมเครื่องกล
3105 S-13 A8-7415 B4452317 นาย เอกราช พรมเหมา เทคโนโลยีอาหาร
3106 S-13 A8-7415 B4405030 นาย รัตนกุล ลับอินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
3107 S-13 A8-7416 B4712558 นาย สิทธิโชค หงษ์ทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3108 S-13 A8-7416 B4607564 นาย เริงฤทธิ์ โข่จันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3109 S-13 A8-7416 B4605232 นาย ปรีชา จันทวิรา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3110 S-13 A8-7417 B4512868 นาย นำพล สิงหวรกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3111 S-13 A8-7417 B4602484 นาย ณัฐณรงค์ ปรีชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3112 S-13 A8-7417 B4306023 นาย วิสุทธิพงศ์ คีรีรัตนเสถียร เทคโนโลยีธรณี
3113 S-13 A8-7418 B4703105 นาย ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3114 S-13 A8-7418 B4509547 นาย อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3115 S-13 A8-7418 B4510833 นาย พัฒนะ วรรณกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3116 S-13 A8-7419 B4512189 นาย กฤษณล เอี่ยมสุขแสง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3117 S-13 A8-7419 B4508045 นาย ไพรัช บุญมาดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3118 S-13 A8-7419 B4709268 นาย ปรัชญา พัสดุรีนนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3119 S-13 A8-7420 B4512813 นาย โยธิน ยี่ป้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3120 S-13 A8-7420 B4511731 นาย นิติพนธ์ พระเดชกิ่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3121 S-13 A8-7420 B4709596 นาย พงศธร พึ่งคร้าม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3122 S-13 A9-7421 B4513032 นาย ธรณิศ บุญสร้าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3123 S-13 A9-7421 B4511083 นาย ภานุพงษ์ มีทรัพย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3124 S-13 A9-7421 B4661269 นาย วรวุฒิ ใจอุ่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3125 S-13 A9-7422 B4509004 นาย กิตติ ครุฑขุนทด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3126 S-13 A9-7422 B4500407 นาย วสันต์ จิตร์อ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3127 S-13 A9-7422 B4501084 นาย ไชยวัฒน์ พ่วงไพโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3128 S-13 A9-7423 B4401643 นาย ณัฐกร กำเนิด วิศวกรรมโยธา
3129 S-13 A9-7423 B4406648 นาย สรยุต จินดาสถาพร วิศวกรรมไฟฟ้า
3130 S-13 A9-7423 B4404743 นาย มานพ ดีเลิศ วิศวกรรมเซรามิก
3131 S-13 A9-7424 B4403692 นาย ปิยะพงษ์ แก้วโสนด วิศวกรรมเคมี
3132 S-13 A9-7424 B4408659 นาย เดชสิทธิ์ กิตติเลิศกุล วิศวกรรมเคมี
3133 S-13 A9-7424 B4351702 นาย ธีรภัทร ศรีคงอยู่ เทคโนโลยีการผลิตพืช
3134 S-13 A9-7425 B4402800 นาย นฤทธิ์ ออกแมน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3135 S-13 A9-7425 B4403760 นาย พงศกรณ์ สุริยะสาย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3136 S-13 A9-7425 B4450894 นาย ปิยพงศ์ ฤทธิ์รอด เทคโนโลยีการผลิตพืช
3137 S-13 A9-7429 B4610922 นาย สุวัธรัตน์ สุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3138 S-13 A9-7429 B4510000 นาย เดโช วรรณสูญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3139 S-13 A9-7429 B4500223 นาย ประสิทธ์พร ปัจจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3140 S-13 A9-7430 B4603368 นาย ธนกาญจน์ ดีค่ายคำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3141 S-13 A9-7430 B4610113 นาย สิทธิศักดิ์ ปัททุมมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3142 S-13 A9-7430 B4601364 นาย จีรพงศ์ กันบุญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3143 S-13 B3-7461 B4502388 นาย ปัญญา บุตรสิงขรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3144 S-13 B3-7461 B4505945 นาย ทวีพงษ์ โสภาเพิ่ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3145 S-13 B3-7461 B4500490 นาย ธนวัฒน์ พระในใจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3146 S-13 B3-7462 B4510963 นาย นฤป นวลกสิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3147 S-13 B3-7462 B4510956 นาย ฉัตรเทพ ศรีสุวรรณดิษฐ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3148 S-13 B3-7462 B4500742 นาย ชัยณรงค์ กระต่ายจันทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3149 S-13 B3-7463 B4506416 นาย กฤษฎา ม้าวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3150 S-13 B3-7463 B4551201 นาย วิฑา ไล้สมบูรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3151 S-13 B3-7463 B4508748 นาย ไอสูรย์ ขันแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3152 S-13 B3-7464 B4602972 นาย ต่อพันธุ์ พึ่งประหยัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3153 S-13 B3-7464 B4601029 นาย จักรพงษ์ ไชยเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3154 S-13 B3-7465 B4504382 นาย อดิศักดิ์ วงศ์ศักดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3155 S-13 B3-7465 B4603443 นาย ธนวัฒน์ วงศ์ศักดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3156 S-13 B3-7466 B4511038 นาย รัฐนนท์ ศรีนวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3157 S-13 B3-7466 B4500759 นาย อัครพล ลิขิตศรัณย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3158 S-13 B3-7466 B4500841 นาย ธนพร สนธิไชย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3159 S-13 B3-7467 B4603146 นาย ทวี วงษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3160 S-13 B3-7467 B4407119 นาย สุขสันต์ มหาวันตัง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3161 S-13 B3-7468 B4511991 นาย ฐิติพงศ์ พรหมบุตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3162 S-13 B3-7468 B4508687 นาย กฤษฎิ์ จันทรพักตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3163 S-13 B3-7468 B4500780 นาย ปกรณ์ วิมูลคะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3164 S-13 B3-7469 B4507604 นาย อิศรา บุรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3165 S-13 B3-7469 B4502548 นาย กฤษฎาพงศ์ ภูพานเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3166 S-13 B3-7470 B4702009 นาย นุชา แสงมณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3167 S-13 B3-7470 B4709961 นาย พิทยา ชวพันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3168 S-13 B3-7470 B4709923 นาย พัฒนา เหี้ยมหาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3169 S-13 B4-7471 B4507970 นาย ฐากูร ถวิลญาติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3170 S-13 B4-7471 B4606703 นาย ภาสกร รักษาศีล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3171 S-13 B4-7472 B4503545 นาย ชัยวัฒน์ ใจวังเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3172 S-13 B4-7472 B4701361 นาย ทักษิณ สุริโย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3173 S-13 B4-7472 B4710318 นาย ภาณุพงษ์ จันทร์คำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3174 S-13 B4-7473 B4511182 นาย ไพบูลย์ หอมสุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3175 S-13 B4-7473 B4510086 นาย สุรเชษฐ์ ตุ้มมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3176 S-13 B4-7473 B4709534 นาย ปุณณวิช โสภณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3177 S-13 B4-7474 B4470878 นาย วัชรพงษ์ ทรงอุดมศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
3178 S-13 B4-7474 B4506225 นาย ฤทธิชัย ธิกะ วิศวกรรมโยธา-2545
3179 S-13 B4-7474 B4501008 นาย สมมารถ สวนดอกไม้ วิศวกรรมไฟฟ้า-2545
3180 S-13 B4-7475 B4712282 นาย สรณัฐ คำดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3181 S-13 B4-7475 B4602798 นาย ดนตรี ตาสี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3182 S-13 B4-7475 B4611530 นาย อรรถพล สุนทรปฏิคม วิศวกรรมไฟฟ้า-2546
3183 S-13 B4-7476 B4510796 นาย สุรเดช สุวรรณโมรา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3184 S-13 B4-7476 B4604686 นาย บุญเกียรติ แก้วเพ็ชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
3185 S-13 B4-7477 B4506478 นาย ไพรัตน์ ทศดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3186 S-13 B4-7477 B4509318 นาย มาโนทย์ มาปะโท สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3187 S-13 B4-7477 B4611165 นาย อนุชา ระวังภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3188 S-13 B4-7478 B4502623 นาย วรวุฒิ มีไชยโย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3189 S-13 B4-7478 B4501961 นาย สกล ประสานเสียง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3190 S-13 B4-7478 B4710455 นาย ภูมินทร์ วุฒิสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3191 S-13 B4-7479 B4507024 นาย ชยุตม์ วัฒนวิภาพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3192 S-13 B4-7479 B4506805 นาย วิสวัท ซึมทราบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3193 S-13 B4-7479 B4506768 นาย ถิรพันธ์ กังวานสุระ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3194 S-13 B4-7480 B4504009 นาย ณัฐพล บูรณปัทมะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3195 S-13 B4-7480 B4506218 นาย พีระวัฒน์ นันทะไชย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3196 S-13 B5-7481 B4706465 นาย โกวิท ทักราล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3197 S-13 B5-7481 B4706717 นาย จักรพงษ์ งามวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3198 S-13 B5-7481 B4570332 นาย อานนท์ ชาติมนตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3199 S-13 B5-7482 B4712398 นาย สัจจะสิทธ์ นิโรคะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3200 S-13 B5-7482 B4670865 นาย พิชัย แผ่กระโทก สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3201 S-13 B5-7482 B4571179 นาย มงคล จันทะวรรณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3202 S-13 B5-7483 B4771654 นาย พงศ์บวร ถวัลย์วาณิชกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3203 S-13 B5-7483 B4712114 นาย ศุภสิทธิ์ อมรวดีกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3204 S-13 B5-7483 B4605195 นาย ปราโนช แว่นแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3205 S-13 B5-7484 B4707684 นาย ณัฐวุฒิ กองจอหอ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3206 S-13 B5-7485 B4705796 นาย อาณาจักร พลตระกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3207 S-13 B5-7485 B4708094 นาย ทศพล ศิริผ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3208 S-13 B5-7486 B4705345 นาย สุริยา ตรงดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3209 S-13 B5-7486 B4705390 นาย สุวิชชา ใช้เทียมวงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3210 S-13 B5-7486 B4670858 นาย พิชัย ญาติจังหรีด สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3211 S-13 B5-7487 B4504214 นาย ณัฐมณฑล เพียซ้าย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3212 S-13 B5-7487 B4550679 นาย ชัยวุฒิ ชุนช่วยเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3213 S-13 B5-7487 B4602446 นาย ณัฐ ป้อมเย็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3214 S-13 B5-7488 B4502982 นาย ปัญจพล เหมเมือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3215 S-13 B5-7488 B4510666 นาย ดลวัฒน์ ใจกล้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3216 S-13 B5-7488 B4404910 นาย ยุวราช บุญเหลี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
3217 S-13 B5-7489 B4106197 นาย คุณาวุฒิ ศรีสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า-2541
3218 S-13 B5-7489 B4608981 นาย ศรัณย์ มนแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3219 S-13 B5-7489 B4304623 นาย มงคลจิตร ตันสาร วิศวกรรมเครื่องกล
3220 S-13 B5-7490 B4661641 นาย สิริชัย กำแพงคำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3221 S-13 B5-7490 B4660873 นาย พัชรพงษ์ วงษ์สามารถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3222 S-13 B5-7490 B4660248 นาย เฉลิมวุธ บุตรศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3223 S-13 B6-7491 B4508953 นาย นิธิกร สิมมาเคน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3224 S-13 B6-7491 B4508861 นาย จิระวัฒน์ ผุดผ่อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3225 S-13 B6-7491 B4609698 นาย สมคิด มีศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3226 S-13 B6-7492 B4712435 นาย สาทตราวุฒิ ตรีสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3227 S-13 B6-7492 B4710394 นาย ภาสกร ฉัตรสุวรรณวารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3228 S-13 B6-7492 B4608059 นาย วัชระ ปักการะโต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3229 S-13 B6-7493 B4503491 นาย รัฐการ ธรรมสรางกูร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3230 S-13 B6-7493 B4505112 นาย สัมฤทธิ์ รักษาอินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3231 S-13 B6-7493 B4504061 นาย สมมาตร วิเชียรเลิศ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3232 S-13 B6-7494 B4608011 นาย วัชรกานต์ ศรีมหาพรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3233 S-13 B6-7494 B4608110 นาย วัฒนชัย อวรัญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3234 S-13 B6-7494 B4605621 นาย พงษ์พันธ์ นันทปัญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3235 S-13 B6-7495 B4670261 นาย ใจสุวรรณ ธานี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3236 S-13 B6-7495 B4671237 นาย ศักดินันท์ โพธิราช สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3237 S-13 B6-7495 B4670377 นาย ณัฐพล วานิลทิพย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3238 S-13 B6-7496 B4710059 นาย พีระ ฉัตรโรจนสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3239 S-13 B6-7496 B4605638 นาย พงษ์พันธุ์ สีดอกบวบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3240 S-13 B6-7496 B4609643 นาย สมเกียรติ แท่นศิลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3241 S-13 B6-7497 B4507376 นาย พงศธัช ขันธะมูล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3242 S-13 B6-7497 B4711995 นาย ศุภชัย รุ่งเรือง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3243 S-13 B6-7497 B4608028 นาย วัชรชัย อันทรินทร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3244 S-13 B6-7499 B4505631 นาย ณรงค์กฤษ บรรเทิงจิตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3245 S-13 B6-7499 B4702153 นาย ประภาวัตร โคตจันทึก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3246 S-13 B6-7499 B4406396 นาย ศุภมิตร จันทะคาม เทคโนโลยีธรณี
3247 S-13 B7-7501 B4706052 นาย กฤตวิทย์ อินทร์แก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3248 S-13 B7-7501 B4511007 นาย ชนนาธาน ปานพรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3249 S-13 B7-7501 B4510499 นาย ธุมากร เทพนนท์กลาง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3250 S-13 B7-7502 B4510741 นาย นรากรณ์ แสงจันดา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3251 S-13 B7-7502 B4710493 นาย ภูษิต มลิชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3252 S-13 B7-7503 B4705284 นาย สุรจิต ภูมิคง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3253 S-13 B7-7503 B4604020 นาย นครินทร์ ใสสะอาด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3254 S-13 B7-7503 B4607205 นาย ยุทธพงษ์ ดอนโมกข์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3255 S-13 B7-7504 B4571445 นาย ศักดิ์สิริ แจ่มศักดิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3256 S-13 B7-7504 B4570462 นาย สุรสิทธิ์ เหล่ารัตนเวช สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3257 S-13 B7-7504 B4610694 นาย สุรเชษฐ์ เหล่าสิงห์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3258 S-13 B7-7505 B4507307 นาย ณัฐวุธ เกตุวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3259 S-13 B7-7505 B4650966 นาย พิทักษ์พงษ์ แพงสาย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3260 S-13 B7-7505 B4605553 นาย ไผ่ โรจนกุศล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3261 S-13 B7-7506 B4706533 นาย คงพล แป้นทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3262 S-13 B7-7506 B4711858 นาย ศิริพงศ์ พงษ์รื่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3263 S-13 B7-7506 B4400288 นาย กัมพล อุ่นจิตรรุ่งอรุณ วิศวกรรมโยธา
3264 S-13 B7-7507 B4705116 นาย สุทธิพงษ์ ประจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3265 S-13 B7-7507 B4708100 นาย ทองคำ พรมเรือน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3266 S-13 B7-7507 B4604921 นาย ประดิษฐ แก้วสาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3267 S-13 B7-7508 B4751373 นาย ศักดา โรคน้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3268 S-13 B7-7508 B4605133 นาย ปรัชญา พลราช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3269 S-13 B7-7508 B4609667 นาย สมเกียรติ เผือกพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3270 S-13 B7-7509 B4609865 นาย สัญญา จมรัมย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3271 S-13 B7-7509 B4609292 นาย ศิริพรชัย แสงเขียว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3272 S-13 B7-7509 B4601913 นาย ชัยมงคล สุขเพิ่ม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3273 S-13 B7-7510 B4502203 นาย อภิศักดิ์ พลบำรุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3274 S-13 B7-7510 B4750376 นาย ต้น ย่อยสูงเนิน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3275 S-13 B7-7510 B4708162 นาย เทพประทาน มุ่งนคร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3276 S-13 B8-7511 B4505129 นาย วรวุฒิ สำอางค์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3277 S-13 B8-7511 B4504580 นาย ไชยพัฒน์ แมงมีนาม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3278 S-13 B8-7511 B4561583 นาย คำมี สิงห์อาจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3279 S-13 B8-7512 B4706816 นาย จิณณวัตร กันทะนูน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3280 S-13 B8-7512 B4604204 นาย นราธิป เพชรทิม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3281 S-13 B8-7512 B4600992 นาย จอมพล คำหอม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3282 S-13 B8-7513 B4603016 นาย ไตรพร หนูจ้อย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3283 S-13 B8-7513 B4607021 นาย มารุต โรจนภานุรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3284 S-13 B8-7513 B4604952 นาย ประพัทธ์พงศ์ แผลงศรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3285 S-13 B8-7514 B4713364 นาย อนุวัฒธ์ วิงวอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3286 S-13 B8-7514 B4609889 นาย สัตญา หมื่นเนียม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3287 S-13 B8-7515 B4510734 นาย พูลศักดิ์ ปราณี สำนักว