หน้าหลัก | ภารกิจ | บุคลากร | แบบฟอร์ม | ติดต่อเรา

 
ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์

ส่วนประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสะท้อนภารกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 
 
 
 

:: กลับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ::