บัณฑิตใหม่ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549 ทุกคน ขอเชิญบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ และแบบสอบถามสหกิจศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท ==>> บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2550
 
   หน้าหลัก | ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
 
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพิเศษ 10 ท่านแรก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสุกล หลักสูตร เวลาบันทึกข้อมูล
  เสื้อแจ็คเก็ต มทส สีขาว
B4712237 สมยศ ส่งสาลี วิศวกรรมไฟฟ้า 1/8/2551 10:06:35
B4771593 ทิตยาพร ศรีสมพร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 1/8/2551 10:13:27
B4511670 วิชุตา ขันทะเสน วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1/8/2551 10:21:22
B4712817 สุนทร จ้อยแพง วิศวกรรมเซรามิก 1/8/2551 10:28:12
B4708155 เทพทอง ตังศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า 1/8/2551 10:36:24
B4606932 มัณฑนา ชะนะชัย เทคโนโลยีธรณี 1/8/2551 10:52:43
B4601975 ชัยศรี เสมาชัย วิศวกรรมเครื่องกล 1/8/2551 12:48:56
B4604525 นุชจรี ชาญเชี่ยว วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 12:49:08
  เน็คไท มทส สีน้ำเงิน
B4761921 ศิรินภา สุวรรณหงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/8/2551 12:51:46
B4603399 ธนธัช พันธุ์จ้อย วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 12:53:58
B4704331 ศราวุฒิ ต้นโพธิ์ วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 12:55:40
B4500070 ปริเชษฐ ศรีฟ้า วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 12:58:09
B4604273 นวพร ครองญาติ วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 12:59:31
B4705307 สุรพงษ์ ซึมรัมย์ วิศวกรรมโลหการ 1/8/2551 13:02:11
B4709978 พงษ์พิพัฒน์ สอนสุภาพ วิศวกรรมเครื่องกล 1/8/2551 13:06:07
B4661375 วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/8/2551 13:58:58
B4606291 พีระ ล้อทอง วิศวกรรมเครื่องกล 1/8/2551 15:15:41
B4600428 กิตติกร คุ้มกัน วิศวกรรมการผลิต 1/8/2551 15:30:40
  Flash Drive 2 GB
B4706984 จุมพล ฟุ้งธีรกุล เทคโนโลยีธรณี 1/8/2551 2:53:38
B4702498 พรทิพย์ ประเสริฐกลาง วิศวกรรมเซรามิก 1/8/2551 8:37:27
B4612407 เอกลักษณ์ มีสุข วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/8/2551 9:05:55
B4503187 ณัฐพงษ์ คำโพธิ์จันทร์ วิศวกรรมขนส่ง 1/8/2551 9:24:03
  เสื้อแจ็คเก็ต มทส สีขาว
B4601104 จักรี ตรีเมฆ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/8/2551 9:38:51
  เครื่องเล่น MP4
B4606895 มนินทร์ อภิสิทธิวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา) 31/7/2551 16:25:48
  Flash Drive 4 GB
B4505600 ภัทรพล นิยมจันทร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ 31/7/2551 20:46:45
B4752547 เกษมณี ตู้จำรูญ เทคโนโลยีอาหาร 31/7/2551 21:04:52
  Flash Drive 2 GB
B4752554 งามพล ศรีวรารักษ์ เทคโนโลยีอาหาร 31/7/2551 21:20:55
B4701897 นิกร อุตส่าห์การณ์ วิศวกรรมเครื่องกล 31/7/2551 21:58:50
B4760405 นเรนทร์ สมยศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/7/2551 23:07:24
B4606444 ไพโรจน์ บุญไทย วิศวกรรมโทรคมนาคม 31/7/2551 23:38:29

ประกาศผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2550 (โดยวิธีการสุ่ม)
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสุกล หลักสูตร
  เครื่องเล่น MP4
B4700456 คมกริช สุวรรณทา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
B4603320 ธงชัย หิรัญสิริโชค วิศวกรรมการผลิต
  Flash Drive 4 GB
B4770046 เกร็ดแก้ว จันทร์สอาด เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4761723 นุสารัตน์ ภาระอุตส่าห์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  Flash Drive 2 GB
B4600190 กฤตธี สงวนศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
B4770206 เจวารี พลโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4770688 พัชรีวรรณ อินทะมาตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4703341 เรืองศักดิ์ รติวัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล
B4508533 ศิรินทิพย์ จันทรบุตร วิศวกรรมอุตสาหการ
B4704713 สมโชค จากรัมย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4504856 สุภิทักษ์ พาเจริญ วิศวกรรมโลหการ
B4713319 อนุชิด สวายประโคน วิศวกรรมเครื่องกล
  เสื้อแจ็คเก็ต มทส สีขาว
B4760047 กาญจนา ปทุมสิริวัฒนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4770145 จรินทร วัชรพงษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4700722 จุฑารัตน์ ขอจุลซ้วน วิศวกรรมโยธา
B4771548 เฉิดฉาย สวยงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4610052 ชนัฐดา ทองเหลื่อม วิศวกรรมการผลิต
B4603771 ธีรชาติ ศิริสุนทร วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4701774 นฤมาศ อนุเคราะห์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4403579 ปรียาภรณ์ สมพงษ์ วิศวกรรมเคมี
B4770640 ผาสุข อัฐโส เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4771807 วัสมน สุขสมพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4771111 วิไลลักษณ์ อินมีศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4506379 ศุภกิจ ศรีอาวุธ วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4761242 สุรวิทย์ นันตะพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4713081 เสาวภา ธนนิมิตร วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4762089 อนุสรา สารักษ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
  เน็คไท มทส สีน้ำเงิน
B4700074 กรองทิพย์ กล้าผจญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4600480 กิตติธร ศุภธรรมกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4706236 กิตติพงษ์ เลิศปรีชาชัย วิศวกรรมโลหการ
B4509011 เกษฎาพร ทองภู วิศวกรรมเครื่องกล
B4706540 คงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4700593 จันทิมา สังข์แก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4508946 เฉลิมเกียรติ สกุลพอง วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4707301 ชัยพฤกษ์ พลพวก วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4760283 ฐิติกา สีหนาท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4603504 ธนาชิต เลิศวิลัย วิศวกรรมเครื่องกล
B4702016 นุสรา ผาระนัตร วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4508786 ปิยนัติ ประหยัดยา วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4702603 พัชรวดี สัพโส วิศวกรรมโลหการ
B4710080 พีระพงษ์ บุญมากระจ่าง วิศวกรรมการผลิต
B4704256 วุฒิชา คำชัย วิศวกรรมโลหการ
B4771197 ศุภวัฒน์ เหล็กกล้า เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4752387 ศุภัทรษร คำบ่อ เทคโนโลยีการผลิตพืช
B4712152 สนธยา สิทธิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า
B4504061 สมมาตร วิเชียรเลิศ วิศวกรรมโลหการ
B4705130 สุนันทา เหลือเจริญ วิศวกรรมโลหการ
B4771937 โสรยา บัวแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4705468 หาญ ธนาสนิทกุล วิศวกรรมเซรามิก
B4611097 อธิปไตย สุขใส เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4501411 อนุชา จันทา วิศวกรรมโยธา
  เน็คไท มทส สีแดง
B4600053 กมล รักษาสัตย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4600176 กรีฑาพล เหลืองสีนาค วิศวกรรมโลหการ
B4706106 กฤษณา บุญแก้ว วิศวกรรมโลหการ
B4700319 กุสุมา สีขาวผ่อง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4601555 เฉลิมชัย บำรุงพันธ์ วิศวกรรมเซรามิก
B4707561 ณัฐพงศ์ จักรบุตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4701279 ต่อสกุล ตั้งชูวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
B4650508 ธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณ เทคโนโลยีการผลิตพืช
B4708377 ธวัชชัย ใจจิต วิศวกรรมโยธา
B4603658 ธัญทิต ไชยรักษ์ เทคโนโลยีธรณี
B4604129 นพมาศ เนาว์พิริยวัฒน์ วิศวกรรมการผลิต
B4770442 นันทิกา สิงห์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4760467 นิศารัตน์ โพธิ์งาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4708865 นีรนุช ทวีโชติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4605812 พรพรรณ นวลอินทร์ วิศวกรรมขนส่ง
B4750949 พัสมล ลุยตัน เทคโนโลยีการผลิตพืช
B4770695 พิมพ์ณุจี โยธาศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4770749 เพ็ญผกา ดอบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4606482 ภควดี น้อยพันดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4760634 ภิเศกศักดิ์ คำดีบุญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4508793 มัสลิน ดวงสมร เทคโนโลยีธรณี
B4771746 เมธา โล่กันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4607526 รุจสัค พุ่มเจริญ วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4608172 วันวิสาข์ ต่ายทอง วิศวกรรมเซรามิก
B4761082 สินีนาถ สุวรรณคาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4712718 สุจิตรา ซ่าอินทร์ เทคโนโลยีธรณี
B4751663 สุภาภรณ์ คลังตอง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
B4712916 สุภาวดี กีขุนทด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4771920 โสภา สิทธิสูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4705673 อรศิริ แสงสี วิศวกรรมเครื่องกล
B4761419 อัจฉราภา ปะระมัสโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เน็คไท มทส สีเหลือง
B4760023 กรรณิการ์ ฝึกกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4750062 กิตติยาพร หาหอม เทคโนโลยีการผลิตพืช
B4507079 เกียรติศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ วิศวกรรมเกษตร
B4770060 ขนิษฐญาดา อุไรวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4601524 ฉัตรแก้ว ศรีวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4602262 ไชยวัฒน์ พวงทับทิม วิศวกรรมขนส่ง
B4602279 ฌัชรินทร์ นาผล วิศวกรรมเครื่องกล
B4707493 ฐิติพงศ์ จงชาณสิทโธ วิศวกรรมโลหการ
B4750338 ณัฐสุดา จันทร์ฟัก เทคโนโลยีอาหาร
B4604037 นนท์ สุทธิวรลักษณ์ วิศวกรรมโยธา
B4701729 นราธิป ศรีละโคตร วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4709169 ประพฤทธิ์ เกิดสมบัติ เทคโนโลยีธรณี
B4605935 พลธวัช พลเหลา วิศวกรรมการผลิต
B4650973 พีรพล ทองสุข เทคโนโลยีอาหาร
B4702917 ภาคภูมิ สกุณา วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4607960 วรุณนิษฐ์ นามศิริ วิศวกรรมโยธา
B4711322 วาทินี บุญมานาง วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4704225 วุฒิชัย บัวหอม วิศวกรรมเครื่องกล
B4751373 ศักดา โรคน้อย เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
B4609292 ศิริพรชัย แสงเขียว วิศวกรรมโลหการ
B4712626 สิริพร นาคราช วิศวกรรมเซรามิก
B4705260 สุมัทนา สวัสดิมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า
B4761273 แสนดี โยธาศิริ อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4713340 อนุวรรตน์ คงต่อ วิศวกรรมเครื่องกล
B4611738 อังคณา พุกภิญโญ เทคโนโลยีธรณี
B4611882 อาทร จินดานุช วิศวกรรมการผลิต
B4713937 อานุภาพ อธิกมาสกุล วิศวกรรมโลหการ
B4705840 อำภาพร พรมเสน วิศวกรรมเซรามิก
  เสื้อโปโล โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส สีดำ
B4601425 จุฑารัตน์ บุตรวงศ์ วิศวกรรมโลหการ
B4601630 เฉลิมวุฒิ ใต้อุดม วิศวกรรมไฟฟ้า
B4606819 มณฑินี วงศ์อินจันทร์ วิศวกรรมเซรามิก
B4714170 รุ่งกานต์ ทาลีราช วิศวกรรมอุตสาหการ
B4704836 สามารถ ใจเที่ยง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4751700 สุวารี อัครรุ่งเรืองกุล เทคโนโลยีอาหาร
B4771982 อรวรรณ ปทุมากร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
  สมุดบันทึก มทส
B4600015 กงจักร ลมวิชัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
B4501527 จุฑามาส เพิ่มมงคล วิศวกรรมโยธา
B4752585 จุฬารักษ์ มุกธะวัตร เทคโนโลยีอาหาร
B4701309 ทวีโชค นาใจตึก วิศวกรรมการผลิต
B4603306 เทิดเกียรติ ไตรยะถา วิศวกรรมอุตสาหการ
B4770381 ธารทิพย์ จุฬารี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4509899 มลฤดี บุญทศ เทคโนโลยีธรณี
B4703082 มาศสุภา ทองพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล
B4713302 อนุชา วงษา วิศวกรรมโลหการ
B4713418 อภิกฤตย์ เศวตพงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ผ้าพันคอไหม มทส สีม่วง
B4600527 กิตติพงษ์ เบ้าอุฬาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
B4600756 โกญจนพงษ์ ทองเพชร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4700388 ขจร สายทอง วิศวกรรมไฟฟ้า
B4706922 จิราพร ชัยเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4760306 ณัฏฐิณี ตรีเพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4707790 ดวงกมล จอดนอก เทคโนโลยีธรณี
B4604426 นิติกร จุลสุคนธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4703884 วิทูรย์ เห็มสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล
B4772026 อาริยา กรกีรานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4714156 เอกลักษณ์ ยังมี วิศวกรรมเครื่องกล
B4612445 เอนก คำภิระวงศ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
  ผ้าพันคอไหม มทส สีน้ำเงิน
B4700265 กิตติพงษ์ บัวหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า
B4761617 ณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4760375 ธนิตา สารทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4505532 ธีรเดช ทองสำริต วิศวกรรมขนส่ง
B4709732 พรรัศมิ์ จตุนราพิทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4650980 แพรวพรรณ พุฒแพง เทคโนโลยีอาหาร
B4760702 ยงยุทธ แสงวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4704423 ศศิพงศ์ ปาปะชะ วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4704584 ศุภชัย สิงห์เทพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4704669 สมคิด แหวนเงิน วิศวกรรมเคมี
B4761020 สะท้อน เทียมไธสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4761105 สุกัญญา ทองศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4507772 เอกวิทย์ เกลี้ยงขำ วิศวกรรมขนส่ง
  กระเป๋าเอกสาร ตรา มทส สีขาว
B4761679 ทิพย์วรรณ เสงี่ยม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4708186 แทนไท ธนกนก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4752196 นราวดี รวมใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
B4771876 สุพรรณิการ์ มาศยคง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4612285 เอกชัย ยืนยั่ง วิศวกรรมโลหการ
  กระเป๋าเอกสาร ตรา มทส สีดำ
B4605607 พงษ์เทพ อธิยะ วิศวกรรมไฟฟ้า
B4606680 ภาวิณี ศรีพรหมพิชิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4760849 วราภรณ์ ผิวพรรณงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4610175 สิริรัตน์ เทียนทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4611561 อรรถสิทธิ์ โพชะกะ เทคโนโลยีธรณี
  ปากกา+เข็มกลัดสุรนารีเกมส์+กระเป๋าใส่ปากกา
B4771562 ณัฐชญา ทองแถม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4752660 นันทวัน เวียงนนท์ เทคโนโลยีอาหาร
B4702412 พงศกร มูลศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า
B4501558 พัชรพล ตันแสนทวี วิศวกรรมเครื่องกล
B4609780 สรายุทธ์ ทองยอด วิศวกรรมโลหการ
B4771890 สุภัสสร เดชสัจจา เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4705277 สุมามาลย์ สุขสาคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4611486 อรรถพล กันทยศ เทคโนโลยีธรณี
B4611790 อัญชลี ศุภลักษณ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4612377 เอกราช สว่างอารมณ์ เทคโนโลยีธรณี
  ปากกาพร้อมกระเป๋าใส่ดินสอ ตรา มทส
B4760016 กรรณิกา ศรีวนค้ำ อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4706069 กฤติกร ทองทิน วิศวกรรมไฟฟ้า
B4913832 กฤษฎาพงศ์ ภูพานเพชร วิศวกรรมโลหการ
B4760146 จงกรณ์ กุคำรัก อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4650171 จรัสพร ไชยเครื่อง เทคโนโลยีอาหาร
B4504108 ชลธิศ ปรีชารัมย์ วิศวกรรมเกษตร
B4707295 ชัชวาลย์ ดวงสุข วิศวกรรมโลหการ
B4761570 ชาตรี บุตรดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4602668 ณัฐพัฒน์ กันทะวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล
B4750420 ธนิษฐา บุญทวี เทคโนโลยีอาหาร
B4750536 นวพร สิงห์สังข์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4403630 ปาริฉัตร ดำรงธารกุล วิศวกรรมโยธา
B4606192 พิมลรัตน์ เอี่ยมพึ่งพงษ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4761815 มะลิ คลังอาจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4651116 รัตตยา ดวงพาเพ็ง เทคโนโลยีอาหาร
B4703808 วิจิตรา ดิน วิศวกรรมเซรามิก
B4608325 วิญญู สีใส วิศวกรรมอุตสาหการ
B4609452 ศุภกิจ ติดใจดี วิศวกรรมเครื่องกล
B4704577 ศุภชัย ไวยศิลป์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4704607 ศุภลักษณ์ หะยีมะสาและ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4771852 สราธิป สารวุฒิวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4712701 สุจิตรา ก่ำแก้ว เทคโนโลยีธรณี
B4761228 สุรชัย สียุยาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4713135 โสภณ เจริญสุข วิศวกรรมการผลิต
  ปากกา+สมุดฉีก+สมุดโน้ต ตรา มทส
B4706014 กมลวรรณ พลมั่น เทคโนโลยีธรณี
B4706649 จตุรวิทย์ ชัยวรรณ์ วิศวกรรมการผลิต
B4700760 เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
B4700883 ชัยพร สุขเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4750307 ณัฐกานต์ ณ สงขลา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
B4603245 ทัศนียา เมืองหนองหว้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4770565 ปกร เปลี่ยนศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4670681 ประภาพร วัฒนาพรรณิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4702191 ประสาน วังทัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4709954 พิเชฐพงษ์ แก้วคำ วิศวกรรมการผลิต
B4606802 มงคลชัย บัญลิด วิศวกรรมการผลิต
B4710608 มัลลิกา สุวรรณศรี วิศวกรรมการผลิต
B4607403 รัชมัน กว้างขวาง วิศวกรรมเครื่องกล
B4751236 วลัญช์ กิติโสภากูล เทคโนโลยีอาหาร
B4609520 ศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์ วิศวกรรมโลหการ
B4712299 สรวิศ ชมภูพื้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4705031 สุคนธ์ ข่าขันมะรี วิศวกรรมเครื่องกล
B4705376 สุวรรณี สุดเขตต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4705505 อนุพงศ์ สถาพรผล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4611783 อัญชลิกา แก้วอุย วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4612254 อุษา เสงี่ยมสูงเนิน วิศวกรรมการผลิต
B4612339 เอกยุทธ พยอมใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
  ปากกา + สมุดโน้ต ตรา มทส
B4600107 กรกต เนาว์สุข วิศวกรรมโลหการ
B4700111 กฤษณา รัตนกาญจน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4600336 กัญญา รัตนาสิน วิศวกรรมเกษตร
B4600343 กัญธิมา เจริญสุขมั่งมี วิศวกรรมการผลิต
B4600442 กิตติคุณ บูรณศักดิ์ศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4650096 เกศรินทร์ ปิดตาระโพธิ์ เทคโนโลยีอาหาร
B4601111 จันทนา แผลงศร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
B4601159 จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4700739 จุฬาลักษณ์ เข็มสว่าง วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4707042 เจนจิรา คำพระยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4308515 เจษฎา ศูนย์สำโรง วิศวกรรมขนส่ง
B4601937 ชัยรัตน์ หล้าทุม วิศวกรรมการผลิต
B4761594 ณัฐพงษ์ แพ่งสภา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4701170 ณัฐพล สอนศรี วิศวกรรมเครื่องกล
B4761655 ทักษิณ บำเพ็ญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4603344 ธนกร เต็มประสิทธิ์ศักดิ์ วิศวกรรมโลหการ
B4506232 ธนู นำพวก วิศวกรรมโลหการ
B4770428 นวพร แตรสังข์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์)
B4503682 นาฏ ไวยนาคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4771494 นาถธิดา รองสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4760443 นิตยา ไกรวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4752226 นิมิตรสร นะรา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
B4760474 นุจิรา ทรงนิคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4708995 บุษบง สมพมิตร วิศวกรรมโลหการ
B4770558 เบญจมาภรณ์ หลอมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4709022 เบญจวรรณ โนนพลกรัง เทคโนโลยีธรณี
B4504672 ปนิดา ใจสูงเนิน วิศวกรรมโลหการ
B4702153 ประภาวัตร โคตจันทึก วิศวกรรมโลหการ
B4709848 พัชจุฑา เป้าพุคา วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4752646 ภูริต ภูมิมหาศาล เทคโนโลยีอาหาร
B4607007 มานิต วิเศษฤทธิ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
B4703297 รัตนาวดี ชำนาญกลาง วิศวกรรมเซรามิก
B4770961 วจีพร โพธิ์สามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา)
B4771760 วทัญญู ชาติปรีชากุล เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4703563 วรรธนพร ธนรุ่งเรืองเดช วิศวกรรมไฟฟ้า
B4752332 วัชรีพรรณ สีคอนซ้าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
B4711353 วิจิตรา นาคอ่อน วิศวกรรมโลหการ
B4704072 วิศรุต อัศวฉัตรสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
B4609230 ศิรินภา โรจนบุรานนท์ วิศวกรรมโลหการ
B4500124 ศิริลักษณ์ ศรีสุภผลโภชน์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
B4609506 ศุภรัตน์ เจริญภักดี วิศวกรรมการผลิต
B4609650 สมเกียรติ นำพา วิศวกรรมโยธา
B4712244 สมรักษ์ ไทยพิทักษ์วงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4761143 สุนิสา ภูยังดี อนามัยสิ่งแวดล้อม
B4610847 สุรีย์พร เหลือเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ
B4751717 สุวิมล โพธิ์บุญวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B4761587 อนัญญา พันปี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
B4713616 อรรถพล เลากลาง วิศวกรรมอุตสาหการ
B4509301 อัจฉราพร พรหมพันธุ์ใจ วิศวกรรมโทรคมนาคม
B4761464 อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กติกาการคัดเลือก
!!! เพียงท่านแจ้งความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำ ท่านมีสิทธิลุ้นของรางวัลทันที

 มหาวิทยาลัยจะทำการสุ่มรหัสผู้โชคดี ประกาศผล 2 ช่วง ดังนี้
   - ช่วงที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2550
   - ช่วงที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

 พิเศษสำหรับ :
    10 ท่านแรก
      - ท่านแรก จะได้รับเครื่องเล่น MP4+FM 1 เครื่อง
      - ท่านที่ 2-3 จะได้รับ Flash Drive ขนาด 2 GB ท่านละ 1 รางวัล
      - ท่านที่ 4-6 จะได้รับเสื้อแจ็คเก็ต มทส สีขาว ท่านละ 1 รางวัล
      - ท่านที่ 7- 10 จะได้รับเน็คไท มทส ท่านละ 1 รางวัล
    2 ท่านสุดท้าย
      - ท่านสุดท้าย จะได้รับเสื้อแจ็คเก็ต มทส สีขาว 1 รางวัล
      - ท่านรองสุดท้าย จะได้รับ Flash Drive ขนาด 1 GB 1 รางวัล

 หมายเหตุ :
   1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแจกของรางวัลให้เฉพาะบัณฑิตใหม่ที่แจ้งข้อมูลและบันทึกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
   2. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่น
   3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
คุณสมจิต มณีวงค์ และ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (หยุดตามปฏิทิน และเสาร์-อาทิตย์) นับตั้งแต่วันประกาศผลผู้โชคดี
ส่วนแผนงาน อาคารบริหาร(A) ชั้น 2
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-4052-3 มือถือ : 086-6504934
email : somjit@sut.ac.th
หลักฐานประกอบการรับของรางวัล
 * ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โปรดนำหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการรับของรางวัล ดังนี้
    1. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ
    2. บัตรประจำตัวประชน หรือ
    3. ใบขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ หรือ
    4. หลักฐานอื่นๆ ที่ใช้ในการแสดงตนได้
คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล (สำหรับบัณฑิตใหม่ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล)
      - Login เข้าสู่ระบบ ทางเว็บไซต์ http://www.reg.sut.ac.th
      - เลือกเมนู "สำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา" (เป็นเมนูสีส้มด้านบนสุด)

      โปรดให้ข้อมูลทุกข้อคำถาม หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ติดต่อที่
      ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา
      โทร. 044-223018,223020มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตใหม่ทุกคน
ผลรางวัล ครั้งที่ 2 จะประกาศให้ทราบในหน้าเว็บต่อไป ในวันที่ 21 พ.ย. 2550

<<Click เข้าสู่ระบบ>>