บทคัดย่อรายงานวิจัยสถาบัน (ฉบับภาษาไทย)

" โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "
1. การเปรียบเทียบปัจจัยในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปี และมากกว่า 4 ปี ชาญชัย อินทรประวัต
2. การใช้ Internet ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลัดดา โกรดิ
3. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุภารักษ์ เมินกระโทก
4. การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2539 ชาญชัย อินทรประวัติ
5. การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2540 ชาญชัย อินทรประวัติ
6. การประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขวัญกมล ดอนขวา
7. การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการเงินยืมเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ วีระพงษ์ แพสุวรรณ
8. การศึกษาค่าใช้จ่ายการบริการของฟาร์มมหาวิทยาลัย ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในฟาร์มมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพชรชนิตว์ ทองสุก
9. การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ของหอพักนักศึกษา กนต์ธร ชำนิประศาสน์
10. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและทวิภาค อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
11. การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2536 ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
12. การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2537 ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
13. การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2538 ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
14. การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2539 เอมอร ทัศนศร
15. การศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
16. การสร้างแบบจำลองการสอนกลุ่มใหญ่ ประภาศรี อัศวกุล
17. กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2541 เอมอร ทัศนศร
18. กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2542 กนต์ธร ชำนิประศาสน์
19. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ที่เข้าชมงานเกษตรสุรนารี'49 ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุญช่วย บุญมี
20. ความพึงพอใจของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการใช้ทรัพยากรและบริการสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประภาวดี สืบสนธิ์
21. ความพึงพอใจของผู้ใช้และปัจจัยภูมิหลังที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: รุ่นปีการศึกษา 2548 บุรทิน ขำภิรัฐ
22. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2547 นงเยาว์ สุคำภา
23. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นพดล วันเปลี่ยนสี
24. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วารี เชื้อปรุง
25. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุชาติ จรรยาศิริ
26. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา และคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2540 - 2543 จิตตานันท์ ติกุล
27. ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย อมรวิชช์ นาครทรรพ
28. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตด้านการจัดการ รัชฎาพร วิสุทธากร
29. แนวโน้มความต้องการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
30. แนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา วารี วิดจายา
31. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายโอนงานสู่ภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มัลลิกา สังข์สนิท
32. ปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 ดวงใจ กาญจนศิลป์
33. ปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามสาขาวิชา ที่จัดหาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2549 (ระยะที่ 2) ดวงใจ กาญจนศิลป์
34. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถุงเงิน ดาวเที่ยง
35. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรืองเดช วงศ์หล้า
36. ผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะที่ 1 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
37. ผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะที่ 2 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
38. ผลการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักวิจัย และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2549 ดามธรรม จินากูล
39. ภาพลักษณ์ของ มทส. ในสายตาประชาคม มทส. ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
40. สาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาประเภทโควตา รุ่นปีการศึกษา 2540 จันทนา พรหมศิริ
41. สาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาประเภทโควตา รุ่นปีการศึกษา 2542 จันทนา พรหมศิริ
42. สาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักศึกษาประเภทโควตา รุ่นปีการศึกษา 2543 เอมอร ทัศนศร

เลือกหัวข้อวิจัยHome Page เลือกหัวข้อวิจัย Abstract (English)